2vk

Andre verdskrig

 • Hitler publiserer "Mein kampf"

  Mein Kampf er Hitlers ideologiske hovedverk, der han legg fram grunntrekka i det politiske programmet for nasjonalsosialismen.
  Det heiter bl.a at:
  Østerrike må forenes med Det tyske rike
  Marxismen blir "brennemerka" som jødisk, noko som forsterkar viktigheten av å knuse denne ideologien
  Det legges vekt på at «bolsjevismen» (dvs. den sovjetiske kommunisme) må utryddes, og at det må skje ved en erobringskrig (kalt «rasekrig»)
  Ved denne krigen skaffer Tyskland seg «Lebensraum i Øst»
 • Period: to

  Opptakten til 2. verdenskrig

 • Hitler blir valgt som forbundskansler i Tyskland

  Hitler og NSDAP gikk inn i regjeringen 30. januar 1933. Perioden som fulgte blir omtalt som Hitlers maktovertakelse. Maktovertakelsen skjedde ikke over natta, men foregikk over flere måneder. Partiet brukte Riksdagsbrannen 27. februar 1933 som påskudd for å rettferdiggjøre maktovertakelsen. NSDAP gav kommunistene skylden for brannen, og brukte den som begrunnelse for å forby partiet
 • Riksdagsbrannen

  Riksdagsbrannen er den brannen som herjet Riksdagsbygningen i Berlin i Tyskland natten mellom 27. og 28. februar 1933.
  Göring erklærte straks at kommunistene sto bak brannen, og satte i gang en terrorbølge mot kommunistpartiet, og det kommunistiske parti ble forbudt.
  Rettssaken mot brannstifteren Marinus van der Lubbe fant sted i Leipzig fra 21. september og 23. desember 1933, og endte med van der Lubbes dødsdom og henrettelse 10. januar 1934.
 • Den fyrste konsentrasjonsleiren

  Til å begynne med skulle leiren brukes til å sperre inne politiske fanger, framfor alt kommunister og sosialdemokrater.
  Utover 1940-årene begynte et systematisk massemord i Dachau. Fra oktober 1941 ble sovjetiske krigsfanger deportert til leiren og skutt.
  Til sammen satt over 200 000 fanger fra mer enn 50 nasjoner i Dachau. Totalt 30 000 drap er registrert, flere tusen andre regnes også for sikre, spesielt ved utbruddet av en tyfusepidemi i 1945.
  https://www.youtube.com/watch?v=xCR2zS4XUe8
 • Hitler får fullmakter

  Valgdeltagelsen var på 88,8 prosent, men Til Hitlers store skuffelse fikk ikke nazistene flertall alene ved valget 5. mars 1933. Men med 43,9 prosent av stemmene og støtte av partiet DNVPs åtte prosent hadde Hitlers regjering likevel et flertall på 51,9 prosent. Mot sosialdemokratenes stemmer fikk Hitler 23. mars 1933 innført lover som oppløste Riksdagen og ga ham alle fullmakter.
 • Nazipartiet - einaste lovlige parti

  1. juli ble det vedtatt en lov som slår fast at NSDAP er det eneste lovlige partiet i Tyskland og som forbød opprettelse av nye partier
 • Tyskland melder seg ut av folkeforbundet

  Tyskland ble pålagt strenge begrensninger i landets militære styrker i Versailles-traktaten. Marinen ble begrenset til seks større krigsskip, og hæren ble begrenset til 100.000 mann. Tyskland fikk ikke lov til å ha noe luftforsvar.
  Tyskland krevde å stå likt med dei andre stormaktene i rustningsspørsmålet. Då dette blei nekta, meldte dei seg ut av Folkesambandet
 • De lange knivers natt

  «De lange knivers natt» er en betegnelse på den blodige politiske utrenskningen som startet natten til 30. juni 1934 i det nasjonalsosialistiske Tyskland, satt i gang av partilederen Adolf Hitler. Prosessen, som varte i 48 timer, resulterte i at Hitler kvittet seg med personer innen det tyske nazistpartiet Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) og andre som han følte hadde blitt en trussel mot partiet og hans egen vei til å bli fullstendig leder og diktator i Tyskland.
 • Hitler blir Fører av Tyskland

  1. august døde president Hindenburg. Hindenburg var den siste politikeren som kunne fungere som en viss motvekt til Hitler, og ved presidentens død var det ikke lenger noen som stod i veien for Hitler. Hitler samlet vervene som rikskansler og rikspresident, og tok selv tittelen fører og rikskansler. Etter dette hadde Hitler full kontroll over Tyskland.
 • Tyskland rustar opp

  Tyskland ble pålagt strenge begrensninger i landets militære styrker i Versailles-traktaten. Marinen ble begrenset til seks større krigsskip, og hæren ble begrenset til 100 000 mann, hvorav kun 4 000 offiserer. Tyskland fikk ikke lov til å ha noe luftforsvar. Allerede fra 1933 gikk Hitler inn for å bygge opp de militære styrkene. Hitler innførte verneplikt i Tyskland, samtidig erklærte han at Tyskland ikke hadde til hensikt å overholde Versailles-traktaten.
 • Nürnberglovane

  Det er forbudt for jøder å heise riks- eller nasjonalflagget eller bære Rikets farger. Det er derimot tillatt for dem å bære de jødiske farger. Ordet «blond» måtte ikke benyttes av jøder, verken skriftlig eller muntlig. Jøder fikk forbud mot å fremføre verker av «ariske» komponister. Videre var det forbudt for jøder å ha fødselsdag 20. april, samme dag som Adolf Hitler. Loven forbød inngåelse av ekteskap og utenomekteskaplig sex mellom jøder og ikke-jødiske tyskere.
 • Den spanske borgarkrigen startar

  Spania var lite utvikla, og det var adelen og kyrkja som eigde nesten all jorda. Bøndene levde i stor fattigdom.
  Bøndene kravde å få jord, men kyrkja og dei konservative hindra dette. Partia på "venstresida" vant valet, og danna regjering i 1936. Det braut opp opprør mot regjeringa, leia av General Franco. Opprøret enda i ein tre år lang borgarkrig. Andre land gjorde avtale om ikkje å blande seg inn i krigen, men Tyskland braut avtalen og sende krigsmateriell for å hjelpe Franco.
 • Anschluss

  Tanken om at alle tyskere skulle samles i et land hadde vært siden oppløsningen av Det tysk-romerske rike i 1806.
  I 1938 ble det avslørt at Hitler planla et kupp i Østerrike.
  Tyske tropper marsjerte opp mot grensen. Samtidig fikk Hitler Østeriske nazister til å stelle i stand bråk i landet. Da østerrikerne ikke klarte å roe ned situasjonen sendte Hitler krav om at naziføreren i Østerrike skulle ta over styringen av landet. Deretter marsjerte tyske tropper inn i Østerrike uten motstand.
 • Münchenavtalen

  Münchenavtalen
  Då Austerrike blei ein del av Tyskland, låg Tsjekkoslovakia dårlig ann. I Sudetland (ein del av Tsjekkoslovakia) budde det om lag 3 mill. tyskarar (sudettyskarar).
  For å hindre krig, skreiv Hitler, Mussolini, Chamberlain, og Daladier under på Münchenavtalen som bl.a ga sudetområda til Tyskland, mot at freden skulle sikrast
 • Krystallnatta

  Krystallnatten - natten mellom 9. november og 10. november 1938, markerer starten på opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland. Det er antatt at rundt 200 jøder ble slått i hjel, 1400 synagoger ble brent ned, over 7 500 butikker ble ødelagt. 91 jøder drept og
  30 000 jøder ført til konsentrasjonsleirer. 10. november var fortauene fulle av knust glass fra de jødiske forretningene, og dette gjorde at aksjonene ble gitt navnet krystallnatten.
  https://www.youtube.com/watch?v=sYip1QoK6S4
 • Tyskland tek heile Tsjekkoslovakia

  Münchenavtalen var fyrste steg på vegen for å ta heile Tsjekkoslovakia, og i mars 1939 rullar tyske panservogner inn i Tsjekkoslovakia
 • Molotov–Ribbentrop-pakta

  Egentlig den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en ikke-angrepspakt mellom Tyskland og Sovjetunionen. Pakten omfattet en deling av Sentral- og Øst-Europa. Det ble avtalt at Estland og Latvia skulle tilfalle Sovjetunionen, mens Litauen skulle tilfalle Tyskland. Det daværende Polen ble forutsatt delt mellom landene.

  Ikke-angrepspakten ga hver av partene «rett» til å angripe Polen.
 • Tyskland går inn i Polen

  Tyskland går inn i Polen
  Startskuddet til andre verdenskrig i Europa. Av spesiell interesse for Tyskland var Danzig og «Den polske korridor». Danzig hadde en overveiende tysk majoritet på vel over 95 prosent, men hadde etter første verdenskrig blitt skilt fra moderlandet og stilt under Folkeforbundets overhøyhet.
  "Den Polske korridoren" tilhørte Polen ettersom det ble tilkjent det da landet gjenvant sin selvstendighet etter første verdenskrig som et resultat av Versaillestraktaten.
 • Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Tyskland

  Storbritannia og Frankrike krevde at Tyskland skulle stoppe angrepet på Polen, og dra ut troppene sine. Den britiske fristen for å innfri kravet var 3. september kl. 11.00, og for det franske samme dag kl. 17.00.
  Da det ikke kom noe svar fra Tyskland, var 2. verdenskrig for alvor i gang.
 • Sovjetunionen går inn i Polen

  1. september gikk Sovjetunionen inn i det østlige Polen med 617 588 soldater for å ta kontroll over de deler av landet de var lovet i pakten med Tyskland.
 • Sovjetunionen angriper Finland

  Sovjetunionen angriper Finland
  Vinterkrigen brøt ut da Sovjetunionen angrep Finland tre måneder etter utbruddet av andre verdenskrig. Angrepet ble internasjonalt fordømt og førte til at Sovjetunionen ble utestengt fra Folkeforbundet. Vinterkrigen var den dominerende konflikten i Europa under perioden som på engelsk er kjent som The Phony War. Sovjetunionen krevde at Finland skulle avstå landområder på Det karelske nes, ettersom statsgrensen mellom Finland og Sovjetunionen etter russernes mening lå for nær Leningrad.
 • Tyskland okkuperer Norge (og Danmark)

  Tyskland okkuperer Norge (og Danmark)
  Natten mellom 8. og 9. april gikk tyskerne til angrep mot Moss, Oslo, Horten, Arendal, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik. Den tyske sendemann Curt Bräuer møtte opp hos utenriksminister Halvdan Koht og forlangte betingelsesløs kapitulasjon, noe som ble avvist fra norsk side. Norske styrker på Oscarsborg festning senket den tyske krysseren «Blücher» i Drøbaksundet. Dette forsinket ilandstigningen i Oslo og gav kongen, regjeringen og Stortinget tid til å unnslippe.
 • Tyskland okkuperer Frankrike, Nederland Luxemburg og Belgia

  Tyskerne hadde opprinnelig planlagt et angrep gjennom Belgia og Holland. Istedet ble hovedpunktet for angrepet flyttet sørover til det skoglendte Ardennene.
  Ardennene var meget svakt forsvart. Terrenget var vanskelige, og Frankrike var overbevist om at hovedangrepet ville komme i nord. Da tyske panserstyrker støtte fram igjennom Ardennene møtte de derfor kun svak motstand fra lett kavaleri og dårlig trente reservestyrker.
 • Tyskland startar blitzkrig mot Storbritannia

 • Tyskland starter Operasjon Barbarossa og går til krig mot Sovjetunionen

  Den tysk-sovjetiske krigen var i særklasse den største krigsskueplassen under andre verdenskrig. Det samlede antall dødsofre var minst 30 millioner. Sovjetunionen led de klart største tapene.
  Allerede i 1925 anførte Hitler i Mein Kampf at han ville invadere Sovjetunionen, med begrunnelsen at det tyske folk trengte Lebensraum.
  I tillegg var Sovjetunionen rikt på både korn og viktige råmaterialer som olje.
 • Jødar må gå med gule stjerner

 • Japan bombar Perarl Harbour

  USA og Storbritannia fordømte Japans invasjon i Asia, Japan vek ikke for presset og fortsatte sin militære ekspansjon i Kina. USA svarte med utvidete økonomiske sanksjoner, blant annet delvis stopp i eksport av skrapmetall og olje. Japan lot seg ikke stoppe og invaderte det nordlige Indokina. USA svarte med full stans i eksporten av olje.
  Angrepet på Pearl Harbor ødela 21 amerikanske krigsskip, 188 fly og drepte 2335 amerikanske soldater og 68 sivile.
  https://www.youtube.com/watch?v=VBdIR7_B3JA
 • Wannsee-konferansen

  Wannsee-konferansen som fant sted i Villa Wannensee ved Berlin den 20. januar 1942, var et møte mellom nazioffiserer, politiledelsen og ledere av ulike departement for å diskutere «den endelige løsning». «Den endelige løsningen» er et uttrykk som viser til det nazistiske Tysklands planer om å løse «det jødiske problem», gjennom systematiske omplasseringer og påfølgende tilintetgjørelser gjennom folkemord på jødene i løpet av den andre verdenskrig. Uttrykket ble skapt av Adolf Eichmann
 • Massemord av jøder ved bruk av gass begynner i Auschwitz

 • Kampen om Stalingrad begynner

 • Slaget ved El Alamein

  Slaget ved El Alamein var i ørkenen i Nord-Afrika. Dette slaget er sett på som et av de avgjørende slagene i 2.verdenskrig. Slaget stod mellom den britiske hæren og tyskerne. Krigen i Nord-Afrika var viktig for at Tyskland ikke skulle erobre mye av hele verden. Vis de tyske styrkene hadde fått all kontroll over Suez kanalen, da hadde de allierte fått veldig store problemer med å frakte forsyninger.
 • Tyskland overgir seg ved Stalingrad

 • D-dagen

 • Sovjetiske tropper frigjør Auschwitz

 • Byen Dresden blir bombet til total ødeleggelse av de allierte

 • Sovjetene når Berlin

 • Adolf Hitler begår selvmord

 • Ubetinget overgivelse av alle tyske tropper til de allierte

 • Seiersdag i Europa

 • Første atombombe sluppet over Hiroshima, Japan