De Slesvigske Krige

 • Grundlovsforfatning i Slesvig-Holsten

  Den slesvig-holstenske regering nedsatte en grundlovgivende
  landsforsamling, der udarbejdede en liberal forfatning,
  vedtaget i september 1848.
 • Liberale og nationale revolutioner skyllede over Europa

  I 1848 skyllede en bølge af liberale og nationale
  revolutioner over Europa og ramte også den danske
  helstat.
 • Period: to

  Den første slesvigske krig - 3-årskrigen

  Ikke blot det enevældige styre, men også
  helstaten brød sammen under trusler om revolution.
  Der blev dannet to regeringer med hver sit nationale
  samlingsprojekt: en dansk(-slesvigsk) i København
  og en slesvig-holstensk i Kiel. Den udviklede
  sig hurtigt til en international konikt.
  Da Rusland ikke så Tyskland vokse sig større blandede de sig i krigen -> DK vandt
 • Casinomødet

  Orla Lehmanns tale til Casinomødet hvor han kritiserede enevældet og var talsmand mod enevældet.
 • Grundslovsforfatning i kongeriget

  Grundslovsforfatning i kongeriget
  I kongeriget blev der ligeledes nedsat en grundlovgivende rigsforsamling, der udarbejdede en liberal forfatning, vedtaget
  i juni 1849. ”Danmarks Riges Grundlov” skulle
  gælde for hele staten, men på grund af borgerkrigen
  gjaldt den foreløbigt kun i kongeriget.
 • Period: to

  Dansk sejr ved Fredericia og Isted

  Disse sejre havde stor moralsk betydning, men de forandrede ikke den politiske situation og kun i
  begrænset omfang den militære. Derimod lagde
  det grunden til en dansk militær selvovervurdering,
  der senere skulle få fatale følger.
 • Nederlag for Slesvig-holsterne

  Slesvig-holsterne blev i januar 1851 tvunget til at
  nedlægge våbnene og opløse den slesvig-holstenske
  regering og statsdannelse.
 • London konference

  Rusland og England krævede af Danmark, at de skulle forblive en helstat med Holsten, Lauenborg og Slesvig som delvist selvstændige dele af det danske rige.
 • Period: to

  Ny konservativ dansk regering

  Den danske nationalliberale
  regering blev tvunget væk til fordel for en konservativ,
  som 1851-1852 indgik en række internationale
  aftaler med udgangspunkt i tilstanden før 1848.
  Her lovede den danske regering, at der ville blive indført
  en fællesforfatning for helstaten, at Slesvig ikke ville
  blive knyttet nærmere til kongeriget end Holsten, og
  at alle dele af staten skulle være ligestillede.
  I hertugdømmerne var der fortsat enevælde med rådgivende
  stænderforsamlinger.
 • Tosproget fællesforfatning

  I 1855 fik den danske regering gennemført en tosproget
  fællesforfatning med et rigsråd fælles for helstaten. Man forsøgte herved at forbinde kongerigets demokratiske valgte rigsdag, der havde lovgivende magt, med hertugdømmernes konservative organer, der kun havde rådgivende status.
 • Forfatning forkastet

  Rigsrådets første samling i 1856 endte i sammenbrud, hvor
  de nationale spændinger viste sig uoverstigelige. I forfatningen var hertugdømmerne ikke ligestillet med kongeriget, og forslaget blev derfor forkastet af den holstenske stænderforsamling samme år.
 • Ruslands nederlag i Krimkrigen

  Rusland havde nederlag i Krimkrigen 1856, og dermed
  svækkedes det konservative, russiske greb om
  europæisk politik.
 • Nationalliberale med regeringsmagten

  Fra 1857 havde de nationalliberale igen regeringsmagten
  i Danmark, og ud fra den opfattelse, at indrømmelser
  til Det Tyske Forbund og den holstenske
  stænderforsamling blot ville føre til ere krav, blev
  helstatspolitikken opgivet til fordel for ejderpolitikken,
  dvs. en tættere tilknyting af Slesvig til kongeriget.
 • Forfatning ugyldig

  I 1858 blev 1856's forkastede forfatning erklæret for ugyldig af Forbundsdagen i Frankfurt.
 • Deutscher Nationalverein - tysk enhed "nedefra"

  Frankrig søgte at overtage rollen som den dominerende stormagt på kontinentet. Inspireret af Italiens samling blev den liberale
  sammenslutning Deutscher Nationalverein oprettet
  i 1859 med det formål at skabe tysk enhed ”nedefra”.
 • Fællesforfatning; udskille Holsten og Lauenburg

  I marts 1863 blev der proklameret en fællesforfatning,
  der kun skulle omfatte kongeriget og Slesvig
  og dermed udskille Holsten og Lauenburg. Selvom
  der ikke var tale om en regulær indlemmelse af Slesvig
  i kongeriget, var forfatningen et klart brud med de
  internationale aftaler fra 1851-1852, og den bragte
  Danmark på kollisionskurs med stormagterne, de
  tyske stater og hovedparten af borgerne i hertugdømmerne.
  Få var i tvivl om krig på vej,
  og i løbet af 1863 blev forberedelserne sat i gang.
 • Novemberforfatningen

  Den 13. november blev den nye forfatning vedtaget
  af Rigsrådet, men kongen, Frederik 7., der opholdt
  sig i Slesvig, nåede ikke at underskrive den. Efter en inspektion af hæren i Danevirke-stillingen døde han uventet 15. november. Efterfølgeren, Christian 9., advarede indtrængende om, at Novemberforfatningen ville føre til krig og ende med en katastrofe.
  Men regeringen var under voldsomt pres af en ophidset, nationalistisk offentlighed, og den nye konge presset til at underskrive forfatningen.
 • Novemberforfatningen står ved

  I januar 1864 krævede Preussen og Østrig, at Novemberforfatningen
  skulle ophæves straks. Regeringen
  måtte afvise kravet. Der var tilsyneladende
  kun en vej tilbage: Krig.
 • Krigen sat igang

  Den 31. januar anmodede chefen for den preussisk-
  østrigske hær ved en note om dansk tilbagetrækning
  fra Slesvig. De Meza afviste kategorisk. Dagen efter,
  den 1. februar, gik de preussiske og østrigske tropper
  over grænsen ved oden Ejderen ind i Slesvig. Krigen
  var dermed en realitet.
 • Slaget ved Dybbøl

  Det afgørende slag mellem danske og slesvigske tropper.