20150222213122 0

Danmarkshistorisk oversigt

 • Jan 26, 960

  Danmarks fødsel

  Danmarks fødsel
  Harald Blåtand indføre kristendommen og bliver selv. Her hejser han også en runesten, til ære for Gorm dem gamle og Thyra,- hans forældre.
 • Jan 26, 1000

  Vikingetiden , hvem var vikingerne?

  Vikingetiden , hvem var vikingerne?
  Vikingetiden er en meget omtalt periode i Danmark. Det er en form for varemærke for danskerne. De var vilde krigere der plyndrede, med langt skæg og horn. Vikinger forbindes med vovemod, vildskab, viljestyrke og meget mere.
 • Jan 26, 1000

  Centralmagt

  En stærk centralmagt er en helt elementær forudsætning for vikingetidens imponerende og uhyre velorganiserede erobningstogter. Før vikingetiden havde Danmark bestået af små riger, med hver sin stormand i spidsen. Danmark træder i karakter under vikingetiden.
 • Jan 27, 1049

  Hedeby brænder ned

  Byen brænder ned
 • Jan 27, 1089

  Knud den hellige - mord

 • Jan 27, 1095

  Paven opfordrede til korstog

  Danskerne deltog i mange af korstogene mod det hellige land og Jerusalem. Knud den helliges søn deltog i 1100 tallet, hvor han blev tilbudt kongekronen i 1123, men afslog.
 • Jan 27, 1100

  Munkeordenen kommer til Danmark

  Klosterbyggeriet starter i ca. 1100 tallet. Det havde en stor indflydelse på nærområdet, og det var her munkene virkelig kom til Danmark, og vi blev et mere kristent land.
 • Jan 27, 1104

  Danmark får sin egen ærkebiskop

  Det var paven der befalede det
 • Jan 27, 1125

  Skat til kirken

  10 % til kirken
 • Jan 27, 1157

  Biskop Abselon anlagde en borg

  Borgen blev anlagt ved købmændenes havn(kbh)
 • Jan 27, 1157

  Valdemar den store kom til magten

  Det er starten på Valdemarernes tidsalder. Dette er en opblomstningstid for Danmark. Der var godt samarbejde og der var ikke så var så meget fokus på kirke og kongemagt.
 • Jan 27, 1158

  Tyskerne havde flere saltede sild end danmark

  sild, sild og mere sild
 • Jan 27, 1219

  Valdemar Sejr erobre Estland

 • Jan 27, 1230

  Anderledes slags munke

  Tiggermunkeordner franciskanerne og dominitation, bedre kendt som gråbrødre og sortbrødre. Disse ordner stod i opposition til de stenrige cisterciensere, og de slog sig ned i byerne,hvor de levede af at tigge. De var ydmyge, respektfulde og de tog sig af de syge og gamle. Dette gjorde dem populære.
 • Jan 27, 1241

  Valdemar Sejr dør

  Slut på den gode opblomstningstid
 • Jan 27, 1241

  Jyskelov

  Jyske lov så lyset det år Valdemar Sejr døde. Jyske lov markere en forståelse mellem kirke- og kongemagt og adskiller sig fra de andre landskabslove ved, at den er givet af kongen. Loven lagde op til at folk skulle være lige, men der gik mange hundrede år inden det skete.
 • Feb 2, 1332

  Danmark havde ingen konge

  Indtil 1940 havde Danmark ingen konge, og alt kongegods var pantsat til grever.
 • Feb 2, 1340

  Grev Gehard bliver dræbt

  Dette var det der gjorde at Christoffers søn Valdemar, kunne blive konge, da der var alt for mange usikkerheder omkring denne død.
 • Feb 2, 1347

  Valdemar drager på pilgrimsrejse til Jerusalem

  Valdemar følte sig sikker som konge og drog til Jeruslam.Valdemar hjalp.
 • Feb 2, 1360

  Valdemar får skåne landende tilbahe

  Riget var nu samlet, og han stod nu så stærkt at han kunne kaste sig ud i udenrigspolitisk offensiv.
 • Feb 2, 1375

  Valdemars død

  Arvefølgen var ikke klar, og han havde ingen søn. Hans datter Magrethe der var gift med den norske konge Håkan, han blev så konge på vegne af hans unge søn Oluf.
 • Feb 2, 1380

  Oluf bliver konge af Norge & Danmark

  De skånske slotte bliver leveret tilbage, og med sin mor som formynder, var han konge.
 • Feb 2, 1397

  Kalmarunionen

  Danmark var den betydningsfulde stat i norden. Her kom unionen mellem, Norge, Sverige og Danmark. Det varede ind til 1523
 • Enevælden

  Om efteråret blev der indkaldt til stænderforsamling i København, hvor gejstiligheden, dvs biskopperne, adlen og borgerne i samråd med kongen skulle beslutte hvordan man kunne genopbygge riget efter det store nederlag til svenskerne i krigen var 57-60. Danmarks økonomi lå i ruiner efter krigen og landet var plyndret, og en 1/8 af befolkningen var døde.
 • Junigrundsloven

  I midten af 1800 tallet indledes en moderniseringsproces af de vesteuropæiske samfund. De to forudsætniger er den industrielle revolution i england og den fransk revolution.
  Junigrundloven kom 1849
 • Danmark mister Selsvig

  Slaget ved dybbøl
 • Bønderne trådte ind på den politiske scene

  Efter nederlaget 1864, havde man i 1866 foretaget en revidering af grundloven
 • Arbejdskampen afsluttes

  Det er Septembeforliget
 • Det eærupæiske fællesmarked blev dannet

  Også kaldt "De Seks", på baggrund af de skes lande der indgik i fællesskabet: Frankrig, Italien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxembourg. Samarbejdet var effekt; ideen var gradvist fjerne toldsatserne indbyrdes og have fælles satser over for de andre lande. I 61 søgte Storbritannien og Danmark om optagelse, men den franske præsident blokerede for en udvidelse.
 • Optagelse til "De seks"

  Først i 71 nåede man frem til en aftale om Storbritannien, Irland, Danmark og Norges optagelse. Der var en lang debat om Danmark skulle være medlem eller ej. Afgørelsen blev dog klar 63 % stemte ja og 37 % stemte nej.
 • Danmark bliver medlem af EF (EU)

  Danmark blev medlem af EU efter en voldsom debat og folkeafstemning d. 2 oktober 1972, hvor der var flertal for dansk medlemskab.
 • Oliekrisen rammer Danmark

  Den første krise ramte i slutningen af 73 med stærkt forhøjede energipriser, som gjorde en ende på højkonjunkturen, der blev erstattet med lav vækst og høj arbejdsløshed. Denne udvikling kom meget bag på datidens økonomer.
 • Poltiske krise.

  73 var et vildt år, for det hidtidige politiske stem bryder sammen og ca. 42% af vælgerne skiftede parti. De fire gamle parters andel af mandater faldt fra 88% til 58% og fem nye partier kom ind i folketinget. Helt op til 82 var der mange problemer med regeringsdannelser, svage mindretals regeringer og hyppige valg. Mellem 81 til 81 var der 6 valg.
 • Period: to

  Økonomisk krise

  Arbejdsvilkårene blev vanskelige i folketinget og de økonomiske vilkår blev lige så. Der var krig mellem Isreal og en masse arabiske stater og da vesten bakkede Israel op, lukkede de arabiske stater for oliehanen.