Adelsvælden 1536-1660

 • Apr 7, 1536

  Norge bliver dansk

  Det norske rigsråd ophæves, og Norge blev statsretligt lagt ind under Danmark og dermed under den fælles autoritet.
 • Apr 7, 1536

  Christian d. 3 bliver konge

  Christian d. 3 overtager tronstolen. Han vinder borgerkrigen og med reformationen styrkes hans kongemagt. Han sikrer sig kontakt med Norge.
 • Apr 28, 1536

  Stigning i befolkning

  Fra 1536 steg antallet af befolkningen i DK. Der blev lavet delinger af gårde til at bosættes af flere mennesker. - vest og midtjylland
  I resten af landet blev der flere husmænd.
  i 1666 er gårdmændene i flertal
 • Apr 28, 1536

  Christian d. 4 vinder borgerkrig

  Der havde været kirkelige spørgsmpl og derfor betød hans sejr at der skulle ske kirkelige ændringer som kredsen omkring ham ønskede.
  Hermed ville man sikre kontrol med det religiøse bevægelser i folket som ville kunne true kongemagten og samfundets politiske stabilitet
 • Apr 28, 1536

  Stændermøde i KBH

  Bisper fik skylden for borgerkrigen + blev besluttet at klostrerne skulle nedlægges og deres penge blev givet til staten.
  Indføres Luthers teologi
 • Apr 28, 1536

  Norsk adel blev en del af Danmark

  Den norkse adel var meget lille og mistede i 1536 den selvstændige status og blev en del af den danske adel
 • Apr 28, 1540

  Adel var fåtallig

  Den danske adel var fåtallig. Omkring 1540 var der et par tusinde personer mens i 1640 kun var omkring 1700 mennesker. LAngt færre end i andre europæiske lande
 • Apr 7, 1544

  Det danske hertugdømme deles

  Hertugdømmerne deles mellem Christian 3. og hans to brødre, Hans den Ældre af Haderslev og Adolf af Gottorp. Hver hertug kunne selv bestemme de fleste forhold i sine områder, men en række større spørgsmål - bl.a. udenrigspolitik - skulle klares af de tre hertuger og adelen i fællesskab gennem den såkaldte fællesregering
 • Apr 7, 1559

  Christian d. 3 dør

  Kongen dør. Han ældste søn Frederik d. 2 overtager. Frederik dør i 1588
 • Apr 7, 1580

  Hans dør

  Hans den Ældre af Haderslev døde uden arvinger 1580, så derefter var der kun to regerende hertuger: Den danske konge og hertugen af Gottorp.
 • Period: to

  Adelsmænd styrer magten

  Christian d. 4 er kun 10 år og derfor for ung til at være konge. Magten styres af 4 adelsmænd
 • Christian d. 4 bliver konge

  Christian er klar til selv at tage magten.
  Han havde fra 1593 styret hertugdømmerne.
 • Bogtrykkerkunstnen

  Bogtrykkerkunsten blev veletableret i 1600-tallet da saamlebøger og testamenter blev mere almindeligt.
 • Eneret på handlen på Island

  Fra 1602 fik købmænd i København, Malmø og Helsingør eneret på handelen på Island, og fra 1619 oprettedes et egentligt kompagni efter den nye hollandske model som aktieselskab.
 • Kolonisering

  Danmark begyndte at få små kolonier. I 1620 nåede en dansk flåde Indien, hvor det lykkedes at etablere et støttepunkt ved den lille by Trankebar. I 1658 erobrede danske tropper et fort på Guldkysten i det nuværende Ghana, hvorved den danske koloni i Afrika var grundlagt.
 • Klædekompagniet og Silkekompagniet

  Skulle stå for tekstilproduktion. Alle disse virksomheder havde dog svært ved at konkurrere med udlandet.
 • Danmark får koloni, TRankebar

  Det lykkedes at få en flåde til Indien og få etableret en dansk koloni, Trankebar, i 1620. Økonomisk blev kompagniet dog en fiasko. Først i 1700-tallet fik Danmark en væsentlig handel på Asien.
 • Besættelse af fremmede tropper

  DK blev besat af fremmede tropper, der krævede kontributioner (skat) som er langt højere end hvad bønderne var vant til.
  Deres økonomiske reserver blev opbrugt
 • Christian d. 4 dør

  Christian dør og der var ingen tronfølger
 • Trediveårskrigen slutter

  Sverige var én af sejrherrerne, og som en del af sejrens pris beholdt svenskerne en række områder i Nordtyskland. Sverige stod dermed på begge sider af Danmark, og svenske tropper ville nu ikke bare kunne angribe i Skåne eller til søs, men også sydfra. Det betød, at både hertugdømmerne og Jylland nu var permanent udsatte. Samtidig var Sverige en stormagt med en mægtig hær, som man i virkeligheden kun havde råd til, når der var krig, idet tropperne så kunne forsørges ved udskrivning af hårde krig
 • Økonomisk nedgang

  Efter alle krigene i Jylland i 1620'erne + 1640'erne. Der blev tærget på reserverne, økonomi og derved kom økonomisk nedgang
 • Period: to

  Sygdomsepedimier

  Børnedødigheden var høj - også bland de velstilelde.
  6 af Christian d. 4's 21 børn døde før de fylde tre år
  Fra Flensborg til Horsens døde 1/3 af befolkningen
 • Fald i antal af selvejere

  I 1651 var der kun 6% selveje i DK. Førhen var det 10%
 • Frederik d. 3 bliver konge

  12 år efter Christian d. 3s død bliver Frederik d. 3 konge og indfører enevælden og dermed frigørelse fra håndfæstningen