Historisk overblik - Danmark

 • 525

  Første omtale

  Danskerne nævnes første gang i midten af 500-tallet. Hos den grækeren Prokopios som danoi og hos historikeren Jordanes som dani.
 • Feb 25, 737

  Dannevirke bygges

  Den lange vold bygges i 737
 • Feb 25, 750

  Tilblivelse af byer

  I første halvdel af 700-tallet opstår de første danske byer: Hedeby, Ribe og Aarhus.
 • Feb 25, 751

  Kongemagt anes

  Bygrundlæggelser og bygningsværker indikerer en form for kongemagt/autoritet
 • Period: Feb 25, 1100 to Feb 25, 1200

  Vækst og centralisering

  I 1100-taller gennemgik Danmark en voldsom økonomiske vækst. Man blev mere bevidste og effektive. Også slavebenyttelse. Magten koncentreres omkring kirken
 • Feb 25, 1157

  Borgerkrig endes

  11 års borgerkirg når sin ende, da Valdemar bliver enehersker
 • Period: Feb 25, 1157 to Feb 25, 1241

  Valdemarstiden

  Danmark kriger, ekspanderer og drager på korstog
 • Feb 25, 1241

  Jyske Lov

  Udgives af Valdemar Sejr. Et regelsæt som skulle gælde for hele landet
 • Feb 25, 1517

  Luther

  Luther fremlægger sine 95 teser i en tid, da kristendommes udsættedes for vægtig kritik
 • Feb 25, 1520

  Chr. 2. og Fre. 1

  I strid med alle aftaler kæmper Chr. 2. sig til at blive svensk arvekonge, hvilket skaber utilfredshed og oprør i både Danmark og Sverige. Chr.2. tvinges til at afgive sin magt og Fre. 1. bliver ny konge
 • Period: Feb 25, 1534 to Feb 6, 1536

  Grevens fejde og reformation

  Fre. 1. dør i 1533. Kaster landet ud i en borgerkrig med borgere og bønder v adelen. Rigsrådet, primært katolikker, var ikke vild med at udnævne sønnen Christian til konge, da denne var erklæret luthernismesympatisør. Chr. 3. får dog magten og gennemfører omfattende reformer.
 • Period: Feb 25, 1536 to

  Adelsvældet

  Lang stabil periode. Kongemagten styrkes dog og adelen mister sin magt ved enevældens indførelse
 • Period: to

  DK og Sverige kriger

  Kamp om magt, økonomi og prestige. Krige fører til at Danmark mister Skåne, Halland og Blekinge. Samtidig svækkes flåden alvorligt. Sverige bliver den store magt i Norden
 • Enevælde

  DK får enevælde
 • Period: to

  oplysningstid og reformpolitik

  Periode kendetegnet ved at DK er i forandring. Landbrug og handel udvikler og envælden påvirkes af de nye vinde der blæser over kontinentet (oplysning, industriel revolution og demokrati)
 • Period: to

  Opsving på landbrugsområdet

  DK's landbrugseksport stiger med 50% grundet højkonjunktur og urbanisering samt industriel revolution i især England
 • Bank

  Første danske bank oprettes
 • Period: to

  Ingen reelt regerende konge

  Frederik 5. var fordrukken og Chr. 6. som skulle overtage magten var psykisk syg, Ingen af de to var for alvor i stand til at varetage embedet hvilket førte til en række magtkamp i kredsen omkring kongen
 • Period: to

  Urbanisering

  KBHs befolkningstal stiger med godt 50%
 • Struensee

  Var Chr. 6.s læge og regerede reelt landet i to år bl.a. pga. en affære med dronningen. Offer for kup i '72 hvor han dræbes
 • Stavnsbånd ophæves

  Bønder får frihed tilbage, og godsejere mister magt
 • Ændringer i udseende

  I starten af 1800-tallet gennemgår DK store ændringer. Religionen træder i baggrunden, samfund kritiseres og debateres og borgerskabet markerer sig som tidens vigtigste klasse.
 • Danmark under angreb

  England fandt sig selv i krig med Napoleon, franskmændene. Af frygt for, at DK vil stille sin store flåde til rådighed for napoleon angribes København i jistoriens første terrorbombardement.
 • Folkeskolelov

  Lovpligtigt at gå i skole til konfirmation
 • Grundlov

 • Tab

  Slesvig og Holsten mistes
 • Grundlovsændring

  Bl.a. kvindelig stemmeret
 • Sønderjylland

  Sønderjylland indlemmes igen efter 56 års adskillelse
 • Børskrak

  Kaster verden ud i en præget af krise, lavkonjunkturer og arbejdsløshed. Fører også til Hitlers magtovertagelse i Tyskland
 • Valutacentral oprettes

  Skulle styre udenrigshandlen til fordel for danske eksporterhverv.
 • Navnet Danmark

  Sidst i 800-tallet benyttes navnet Danmark (Denemearc) i oldengelske værker, hvor der skelnes mellem syddanere (Jylland og fyn) og norddanere (øboere)
 • Danmark nævnes i hjemlige kilder

  Mellem 955 og 980 nævnes Danmark på de to Jellingesten
 • Kristendom

  Kongesønnen Harald Blåtand døbes i 965 og herefter begynder kristendommen at fortrænge hedenskaben bl.a. ved tvangskristning.
 • Period: to Feb 25, 1300

  Ekspansion

  Danske vikinger tager på togter, og Danmark ekspanderer. Senere korstog