Katrine

 • 500

  Danskerne omtales for første gang i udenlanske kilder, i midten af 500 tallet

  Danskernes omtales for første gang, som "danoi" og "dani"
 • Jan 1, 737

  Dannevirke bygges

  Danskernes skjold mod tyskernes bygges, kaldet dannevirke
 • Jan 1, 1103

  Lund bliver ærkesæde

  Lund bliver ærkesæde for hele norden
 • Period: Jan 1, 1146 to Jan 1, 1157

  Krigen om tronen mellem de tre konger, Svend, Knud og Valdemar. Samtidig med borgerkrigen

 • Jan 1, 1168

  Erobringen af Arkona på Rügen

 • Jan 1, 1200

  Saxo nedskriver Danmarkhistorien

 • Jan 1, 1230

  Den første skatteliste, Kong Valdemars Jordebog

  1230´erne
 • Jan 1, 1241

  Jyske Lov.

  Den første fælles danske lov
 • Period: Jan 1, 1348 to Jan 1, 1351

  Den sorte død begynder for første gang at hærge Europa

 • Period: Jan 1, 1378 to Jan 1, 1417

  Det store skisma: Pavesædet bliver splittet så der sidder en pave i Rom og en i Avignon

 • Period: Jan 1, 1400 to Jan 1, 1450

  Koncilbevægelsen gennemfører en ny styreform for kirken

 • Jan 1, 1500

  De stærke stater gennemførte reformer som minskede kirkens magt og styrkede fyrstens

  I starten af 1500 tallet
 • Jan 1, 1517

  Martin Luther begynder at gøre oprør mod kirken

 • Jan 1, 1517

  Martin Luther offentliggjode de 95 teser

  Martin Luther var selv i sine unge år meget kristen, men med tiden begyndte han at gå mere og mere i mod kirken. Og i 1517 offentliggjorde han 95 teser imod kirken
 • Jan 1, 1520

  Christian d. 2 indledte et felttog mod Sten Sture og nedkæmpede han parti

  Christian d. 2 underskriver en håndfæstning, men det blev hurtig tydeligt at han ikke ville samarbejde. Christian d. 2 modarbejde adelen og ønskede at styrke borgerskabet og handlen så han kunne have et stærk samarbejde med borgerskabet.
 • Jan 1, 1520

  Det stockholmske blodbad

 • Jan 1, 1521

  Oprøret i Sverige under ledelese af Gustav Vasa.

  Folk var utilfredse med Christian d. 2 politik
 • Jan 1, 1523

  De jyske rigsråder gør oprør i Danmark

  Utilfredsheden med Christian d. 2 slog også i gennem i Danmark og de jyske rigsråder gjorde oprør. Christian d. 2 opgiver hurtigt og beslutter sig for at flygte med sin familie
 • Jan 1, 1523

  Frederik d. 1 underskriver en tronbestigelsen en håndfæstning om ikke at lade lutheranske præster virke i Danmark

  Han fulgte dog ikke håndfæstningen
 • Jan 1, 1524

  Den første lutherske bibel kommer på dansk

 • Jan 1, 1529

  Hans Tausen kommer til København og bliver prædikant i Nicolai Kirke

 • Jan 1, 1530

  Reformationen var nu fuldt gennemført

 • Jan 1, 1530

  En gruppe københavnske borger trænger ind o Vor Fru Kirke og ødelægger helgenbilleder og inventar.

 • Jan 1, 1531

  Christian d. 2 forsøger at generobre hans tabte kongerige

  Christian d. 2 havde fået samlet en flåde og sejlede til Norge for at generobre sit kongeringe. Han blev dog hurtigt nedkæmpet og indledte forhandlinger med den nye konge. Han fik løfte og frit fejde men blev dog alligevel fanget og sat i Fængsel.
 • Jan 1, 1533

  Frederik d. 1 dør og kaster landet i borgerkrig og indre opløsning

 • Period: Jan 1, 1534 to Jan 1, 1536

  Grevens fejde

 • Feb 27, 1534

  Christian d. 3 for nedkæmper bondeoprøret som blev styret af Christian d. 2 tro tilhænger Skipper Clement.

 • Jan 1, 1536

  Ved reformationen indføres den lutheranske tro

 • Jan 1, 1537

  Kirken og stat blev adskilt og bisperne gjort til kongelige embedsmænd.

 • Jan 1, 1537

  Kirkeordinansen

 • Period: Jan 1, 1563 to

  Danmark og Sverige er med jævne mellemrum i krig med hinanden pga politik og økonomi.

  Kampen om adgangsvejen til Østersøen var stor mellem de to lande da det land som havde styren havde en stor fordel i forhold til andre lande, da landet sad i nøgleposition.
 • Period: Jan 1, 1563 to Jan 1, 1570

  Den nordiske syvårskrig

 • Jan 1, 1580

  Christian d. 4 blev udpeget som tronfølger

 • Period: to

  Kalmarkrigen

 • Danske købmænd fik monopol på handlen på Island, og Ostindisk kompagni blev oprettet.

 • Period: to

  Trediveårskrigen

 • Period: to

  Danmark mistede Skåne, Blekinge og Halland

 • Period: to

  Kejserkrigen

 • Period: to

  Torstensonkrigen

 • Period: to

  Karl - Gustav krigene

 • Roskilde freden blev ingået

  Danmarks position blev reduceret for evigt
 • Sverige belejrede København

 • Karl Gustav dør

 • Adelen mistede sin magt til kongemagten sammen med enevældens indførelse.

 • Enevælden indføres

 • Period: to

  Den skånske krig

 • I midten af 1700 tallet kom borgene til at spille en vigtig politisk rolle.

 • Period: to

  Store nordiske krig

 • Rytterskolerne blev opført

 • Grønland blev knyttet til kongeriget igen, da præsten Hans egede oprettede en missions og handelsstation

 • Det danske landbrug var i krise

 • Period: to

  Landbrugseksporten steg med 50 %

 • Stavnsbåndet blev indført

 • Den første danske bank blev oprettet

 • Berlingske tidende blev for første gang trykt

 • Den industrielle revulotion

 • Der blev oprettet en krudtmølle og et kanonstøberi i Danmark

  1750´erne
 • Danmark og Rusland indgik et nært forhold

 • Struense blev arresteret dømt og halshugget. Og hans krop delt i fire dele.

 • Den russiske tronfølger afstod Slesvig og Holsten til den danske konge

 • Loven om indfødsretten blev indført

 • Frederik d. 6 tog magten i landet.

 • Landbokomissionen blev nedsat

 • Der blev konflik mellem Sverige og Rusland. og Danmark holdte sig udenfor

 • Stavnbåndet bliver ophævet

  Ophævelsen har dog først endelig virkning i 1800 tallet
 • Den franske revulotion

 • København bliver angrebet af den engelske flåde

 • Det engelske terrorbombedemant.

 • Der blev indført skolepligt indtil konfirmationen

 • Socialdemokratiet stiftes

 • Thorvald Stauning bliver formand for Socialdemokratiet

 • Period: to

  Første verdenskrig

 • Grundloven blev ændret, som bl.a. gjorde at kvinder og tjenestefolk havde stemmeret.

 • Oktoberrevulotionen

 • Danmarks kommunistiske parti bliver stiftet

 • Afstemningerne i Slesvig

 • Kongen afsatte regeringen

 • Sønderjylland bliver genforenet med Danmark

 • Børsen krakker på Wall Street i New York

 • Valutacentralen bliver oprettet

 • "Pesten var ubrudt over Europa"

 • Kanslergadeforliget

 • Hitler overtager magten.

  Og det vækker stor bekynring i Danmark.
 • 2. verdenskrig bryder ud

 • Den tyske besættelse

 • Danmark bliver besat

 • Danmark underskriver Antokominternpagten

 • Stauning dør

 • Period: to

  Slaget ved Stalingrad

 • Augustoprøret

 • Store folkelige demonstationer udbryder i provinsbyerne i Danmark

 • Danmarks frihedsråd oprettes

 • Tyskerne iværksætter yderligere aktionen mod de danske jøder

 • Modstandsbevægelsen vokser fra omkring 20.000 til 50.000 ved befrielsen

 • Danmarks befrielse

 • Harald Blåtand bliver kristen

  Harald Blåtand bliver kristen som senere medfører at danskerne bliver kristne
 • Karl den Store krones som hellig romersk kejser

 • Ansgar den tyske missionærbiskop kommer til DK

 • Jellinge - dynastiet indfører kristendommen i Danmark

  Cirke omkring år 970
 • Period: to

  Vikingerne hærger og plyndre langs vesteuropas kyster

 • Period: to Jan 1, 1050

  Begyndelsen til den store økonomiske vækst