Amanda L. S. W. 1.kf: Historie-forløb

 • 100

  Isen smelter

  Isen smelter
  For 15.000 år siden begyndte isen at smelte, og Danmark dukkede op fra isen.
 • 300

  Jægerne blev bønder

  Jægerne blev bønder
  For 6000 år siden begyndte jægerne at blive bønder og etalere et samfund.
 • 500

  Danskerne nævnes!

  Danskerne nævnes!
  Danskerne nævnes for første gang i 500-tallet af den græske historiker Prokopios. Danskerne får tilnavnet Danoi/Dani
  Der findes en teori om, at danskerne emigrerede fra Sverige til Danmark.
 • 500

  Danmarks konge nævnes

  Danmarks konge nævnes
  I slutningen af 500-tallet nævnes kongen af Danerne: Chochillaicus. Danerne angriber den franske kyst, og vender hjemad med deres bytte. Dog indhales de på hjemvejen.
 • 500

  Tidlig middelalder

 • Apr 27, 737

  Dannevirke

  Dannevirke
  Man brugte ofte skov som grænse til Danmark. Man brugte tit egeskovstræer til at skabe enorme jordvolde, til at beskytte Danmark mod fjender. En af de største blev kaldt 'Dannevirke'.
 • Apr 29, 737

  Danske byer blev skabt

  Danske byer blev skabt
  Hedeby, Aarhus og Ribe blev grundlagt som byer. Hedeby var en stor handelsby.
  Danmark blev kendte for deres handel og plyndringer, Østersøen blev en brugbar og stor handelsrute. Danskerne udvidede deres søfart.
 • Feb 27, 1000

  Starten af højmiddelalder

 • Feb 27, 1000

  Reformen

  Mange munke mente i 1000-tallet, at de verslige magter skulle skilles fra kirkens funktioner.
  Kongemagten var uenige med kirken.
  Det blev kaldt den Gregorianske reformation.
 • Feb 27, 1003

  Vores egen ærkebiskop

  Vi får vores eget ærkebiskopi 1003, lidt mere status.
 • Feb 27, 1047

  Slår os sammen med det Byzantiske rige

  I 1000-tallet så vi os selv som et storrige. Knud den Store var kejser af England og Danmark. Vi slog os sammen med det Byzantinske rige i omkring 1047-1070.
  Vi ejede også Estland, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen.
 • Feb 25, 1050

  Den sidste hedenske grav

  I 1050 forsvinder den sidste hedenske grav. Kristendommen har overtaget Danmark, og fjernet de sidste spor.
 • Feb 27, 1054

  Paven bandlyste bandlyste patriarken af Konstantinopel

  Patriarken bandlyste Paven, og paven bandlyste patriarken af Konstantinopel.
 • Feb 27, 1100

  Munke kommer til

  I 1100-tallet. Under den samme tid kom mange munke også til – Cistercienserne. Kirken var den eneste uddannelsesorganisation, de underviste bl. a. i historie, latin og jura. Kirken ville gerne opretholde Guds fred – regler/love. Det var de adelige utilfredse med.
 • Feb 27, 1100

  Universiteter, god økonomi, det feudale system

  I middelalderen ekspanderede mange lande. Flere kirker og blev bygget og mange lande kom i økonomisk selvsving.
  I 1100-tallet blev de første universiteter dannet.
  Det feudale system forklarede magtfordelingen:
  Kongen var øverst, så de adelige og gejstlige og sidst bønderne.
  Dem der kæmpede (adelige)
  Dem der bedte (præsterne)
  Dem der arbejdede (bønderne)
 • Feb 27, 1147

  De tre konger

  1147-1156 havde Danmark tre konger, Sven, Knud Magnus og Valdemar. Den tyske kejser valgte derfor at dele Danmark i tre imellem dem.
  De holder dog forsoningsfest i 1157, dog udvikler det sig til et blodbad.
  Valdemar dræbte de to andre, dette skabte Valdemartiden til 1258.
 • Feb 27, 1158

  Valdemar og Absalon

  Valdemar gik i krig hvert år sammen med Absalon – ærkebiskoppen. I 1158 indvaderer de Alconafæstningen.
 • Feb 27, 1200

  Saxo's Danmarks krønike

  Saxo's Danmarks krønike – 1200. Danernes bedrifter, det er heltesagn fra Danmarks ursagn op til 1100-tallet. Han blev ansat af Absalon. Formålet var at fortælle om krigene.
 • Feb 27, 1202

  Sønnen fortsætter med erobringer

  Sønnen fortsætter med erobringerne. I 1202 overtager Knuds bror – Valdemar Sejr.
  Den økonomiske vækst blomstrede. Vi fik nye materialer, bedre vejr og slaver.
 • Feb 27, 1241

  Jyske lov

  Love blev nedskrevet i 1100-tallet. Valdemar Sejr prøver at skabe én stor gældende lov – Jyske lov. Men den fungerede ikke så godt. Den var lovgrundlaget indtil 1683, indtil vi fik Danske Lov.
 • Feb 27, 1250

  Starten af senmiddelalderen

 • Feb 27, 1300

  Den sorte død

  I midten af 1300-tallet bryder pesten ud.
 • Feb 27, 1330

  "Starten" af renæssancen

 • Feb 27, 1400

  Kritik af den katolske kirke

  Fra slutningen af 1400-tallet, pengene skabte kritikken.
  Kirken skulle ikke have penge gennem afladelsesbreve, men leve i simpelt i cølibat.
  Kirken vs. kongen → de kæmpede om magten, kirken over kongen / kongen over kirken
  Reform giver kongen mere magt i nogle europæiske lande.
  Videnskaben sætter nye vinkler på livet, naturvidenskaben blomstrer frem.
 • Feb 27, 1500

  Martin Luther

  Luther spredte sin reformation: kirken skulle være noget for alle - protestantisme.
  Martin Luther (1483-1546), en from kristen mand.
  Satte spørgsmåltegn ved kirkens afladelse og penge.
  1517 → offentliggør han sine 95 teser.
  Man skal ikke aflade, men være en god kristen, som bedte til Gud.
  Kirken skulle holde sig ude fra politikken, mente han.
 • Feb 27, 1520

  Det Stockholmske blodbad (fortsættelse)

  Oprør i Sverige → adelsmand Gustav Wasa, samler de svenske adelsmænd.
  Den danske højadel frygter halshugning.
  Mange bønder er utilfredse med den høje skat.
  Kong Christian 2. flygter til Nederlandene til svogeren. Frederik 1. blev konge.
  Kong Christian 2. drog tilbage → ville have Danmark tilbage.
  Han blev besejret i Sønderborg.
 • Feb 27, 1520

  Det Stockholmske blodbad

  Kalmarunionen var gået i opløsning 1400-tallet. Den danske kong Christian 2. ville fratage adelens magt, og genoprette Kalmarunionen. Borgerskabet skulle længere op.
  Rigsforstander → administrer landet, kongen kunne ikke lide det.
  Højadelen holdt af ideen, de kunne ikke lide rigsforstanderen.
  1520 tager kongen til Sverige og nedkæmper Sten Sture, han bliver arvekonge. 80 mennesker dør under blodbadet. Sverige og Finland hørte da til Danmark.
  Christian Tyrannen, kaldes han i Sverige.
 • Feb 27, 1524

  Første lutheranske bibel

  1524 – første lutheranske bibel → ny bogtrykkerkunst.
  Luther mente ikke, at man skulle betale tiende til kirken. Man skulle give af eget gode hjerte.
  Hans Tausen får omvendt hele Viborg til protestanter.
 • Feb 27, 1533

  Grevens fejde

  Frederik 1. dør (1533) → hvem skal overtage magten?
  Biskopperne var imod Christian 3. som ny konge, pga. protestantisk tro.
  Christian 2. skulle tilbage, mente de.
 • Feb 27, 1536

  Total omvendelse af Danmark

  Christian 3. sætter gang i reformationen.
  1536 – Danmark er protestanter.
  Med reformationen bliver kongen det øverste overhovede. (Kirken er stadig en del af rigsrådet).
  Tiggere blev forderevet fra landet.
 • Feb 27, 1536

  Adelsvældet

  Adelsvældet (1536-1660):
  En stabil periode med stor magt til adelen.
  Kongemagten tilraner sig mere og mere magt. Kongen får masser af penge fra Øresundstolden.
  Kronborg på ene side af Øresundstolden på den anden side Øresundsborg.

  Stændersamfundet:
  ⁃ Kongen – ikke en stand, men et overhovede
  ⁃ Gejstlige
  ⁃ Adelige
  ⁃ Håndværkere
  ⁃ Bønder
  ⁃ (Pøbel) – ikke en stand
 • Danmarks besiddelser

  Danmarks besiddelser i 1600-tallet:
  ⁃ Skåne
  ⁃ Halland
  ⁃ Blekinge
  ⁃ Lauerburg
  ⁃ Bohuslen
  ⁃ Norge
  ⁃ Grønland
  ⁃ Gotland
  ⁃ Færøerne
  ⁃ Island
  ⁃ Jämtland
  ⁃ Slesvig
  ⁃ Øsel
  ⁃ Holsten
  ⁃ (Härjedalen)
 • Renæssancekongerne

  Frederik 2. → støttede Tycho Brahe
  Christian 4. → fører landet i dyb krise → og skaber kendte danske monumenter/bygninger
 • Merkantalismen og kolonierne

  Merkantalismen:
  Man afgjorde hvem der var rige og ikke rige ved at finde ud af hvor meget guld man havde.
  Det handler ikke om, hvad de ejer, men hvor mange penge de har skrabet sammen. Kolonier:
  ⁃ Tranquebar (1620)
  ⁃ Guldkysten
  Trekantshandel
 • Kampen om Østersøen

  1657 – svenskerne går over isen, stjæler meget fra os.
 • Enevælde i Danmark

  Enevælde i år 1660 → konge under Gud.
 • Norge får deres egen lov

  Staten Danmark var meget stor.
  1687 får nordmændene deres egen lov, dog er det blot en kopi af Danmarks.
 • Store nordiske krig

  Store nordiske krig:
  1709-1720
  Krigen skulle sikre, at Sverige ikke blev en stormagt
  Resultatet for Danmark → frie hænder i Gottorp og Sverige toldfri ved Østersøen.
  England hjælper Sverige → de er bange for Danmark.
 • Grønland

  Grønland og hertugdømmerne → også en del af Danmark.
  1721: Danmark sendte Hans Egede til Grønland, for at gøre dem kristne.
  Norge havde lidt flere rettigheder, de kunne selv forsyne sig selv.
 • Ca. Starten af oplysningstiden

  Fornemme og vigtige folk fra denne tid:
  ⁃ Ludvig Holberg
  ⁃ Juristen Christian Colbiørnsen
  ⁃ Søhelten Peter Wessel (Tordenskjold)
 • Landbruget

  Landbruget:
  Krise i omkring 1730
  Stavnsbundet indføres i 1733
  Stavnsbåndet ændres i 1774.
  Landbruget og industrialiseringen:
  Eksporten af landbrugsvarer sted med 50% fra 1730 til 1760
  Prisen på dansk rug og hvede fordobles. Landbrug og landboreformer:
  Stavnsbåndets ophævelse vedtaget i 1788, men den trådte først i kraft i 1800
 • Handel og industri

  Danmarks første civile bank i 1736 Handelskompagnier:
  Oprettet i 1600-tallet, nogle der kunne handle med kolonierne.
  Monopol på handelen
  Handlen givet fri i 1700-tallet Højkonjuktur:
  Det gavnede København, mange bestillinger til Danmark om krudt og kanoner, fra USA og England.
  Stormagterne havde brug for en neutral havn på Frederiksværk.
 • Rusland og Danmark

  Danmarks alliance med Rusland i 1756 og århundredet ud.
  Vi får Slesvig-Holsten af Rusland. Sverige er klemt ind imellem Rusland og Danmark.
 • Christian 7. og Struensee:

  Christian 7. og Struensee:
  Christian 7. var psykisk syg, han møder lægen Struensee.
  Struensee indfører trykkefrihed i 1770, og tortur og dødsstraffen fjernes. Dødsstraffen ændres til fængsel på livstid.
  Statsrådet indtager magten igen i 1772. Struensee og Brandt dræbes, fordi han har taget magten (også fra Statsrådet).
 • Indfødsret

  Vi får loven om indfødsret i 1776 → kommer man udefra og kommer til Danmark, kan man ikke blive til noget stort → kun amerikanere kan blive præsident
 • Slaveriet

  Slaveriet og Danmark:
  6. mest slavehandlende nation, 66.000 slaver
  1792: forordningen om negerhandel → det er måske ikke så rigtigt endda.
  Det blev sat i kraft 1. januar 1803
  Danmark var én af de første, som afskaffede slavehandelen.
 • England og Danmark

  Helstaten skrumper ind:
  1797 → mere aggressiv udenrigspolitik
  England bliver sure :(
  Vi overvejer at gå i en neutralstat med Preussen, Sverige og Rusland.
  Nelson sender sin armada mod Danmark → slaget på Reden.
 • Skolereformer

  Undervisningen var sparsom i 1708
  Kongen danner Rytterskole → flere børn kan komme i skole (men stadig de velhavende)
  Skolereformer i 1806 og 1814, lovpligtigt at gå i skole, indtil man bliver konfirmeret.
  Videnskabernes selskab, naturvidenskaben blomstrer.
  Det bliver mere vigtigt at snakke dansk i stedet for tysk, at være dansk bliver vigtigt. Alle bøger bliver hentet igen og oversat til dansk, alle fremmedord afskaffes.
 • Første terrorbombning

  Danmark fanges i Napoleonskrigene
  England bliver bange for Danmark → Købehavn bliver terrorbombet i August i 1807 (verdens første terrorbombedement). England vil bare ødelægge og dræbe. Danmark skal udlevere hele deres flåde.
 • Danmark går statsbankerot

  Danmark går statsbankerot i 1813
 • Period: to

  Fra ca. 13.000 f.kr. til 1950

 • Første Verdenskrig

  Danmark ville holde sig neutral.
  Selvom Danmark ikke var en del af krigen, led de økonomisk, og det var svært at få nok rationer til landet.
  Dette skabte "gullasch-baronerne", som kunne tjene godt på at sælge dåsekonserves.
 • Kvinder får stemme

  Kvinder og tjenestefolk fik stemmeret, ved en ændring af grundloven.
 • Påskekrisen og genforeningen

  Genforening af Sønderjylland og resten af Danmark.
  Monarkiet var tæt på at blive afskaffet.
 • Stauning og socialdemokratiet

  Socialdemokratiet bliver det største parti, Stauning rykker det længere ind mod midten.
 • Wall Street-krakket

  Krakket havde stor indflydelse på Danmarks økonomi, landbruges led og arbejdsløsheden steg.
  Stauning tog godt hånd om sagerne.
 • Kanslergadeforliget

  Kanslergadeforliget var et kriseforlig, som blev gennemført bag lukekde dør i Staunings hjem.
  Partierne forhandlede om landets fremtid.
 • Anden Verdenskrig starter

  Tyskland besætter Polen og dermed starter Anden Verdenskrig.
 • Tyskland besætter Danmark

  Tyskland besætter Danmark om morgenen. Danmark gjorde ikke meget modstand.
  En samlingsregering blev skabt dagen efter.
 • Stauning dør

  Scaevenius bliver statsminister.
 • Regeringen trækker sig tilbage

  Flere demonstrationer skaber uro blandt tyskerne, og de indfører dermed dødsstaffen. Det bliver for meget for regeringen.
 • Modstandsbevægelsen

  Danmarks frihedråd blev oprettet.
  Modstandensbevægelsen arbejdede imod besættelsesmagterne.
  Modstanden var med til at sikre Danmarks plads hos de allierede efter krigen.
 • Danmark befries

  Danmark befries om aftenen d. 4. maj.
  Efter befrielsen bliver flere sigtet for landsforræderi, og dødsstraffen bliver genindført, så de anklagede kunne blive straffet.
 • Jellingdynastiet

  Jellingdynastiet
  Jellingedynastiet. Gorm den Gamle blev konge i starten af 900-tallet. Hans søn Harald Blåtand blev derefter konge og indførte kristendommen. Dog mener man, at kristendommen blev indført endnu tidligere.
 • Danmark bliver nævnt som et land

  Danmark bliver nævnt som et land
  Danmark nævnes som et land i 800-tallet, det bliver tiltalt som Denemearc/Denamearc.
  Jylland og Fyn var Syddanmark og Norddanmark som var på øerne, hvor norddanerne var bosat.
 • Jellingestenen

  Jellingestenen
  Harald Blåtand er fast besluttet på at få indført kristendommen, og han bygger den første kirke i Jelling sammen med Jellingestenen.
 • Det romerske rige forsvinder

  Romerriget deles i det øst- og vestromerske rige.
  De to riger og kirker kunne ikke enes, så de to kirker blev aldrig forenet igen.
 • Benedikt grundlægger klostervæsenet.

  Benedikt af Nursia bygger et kloster i Monte Cassino i Italien, som blev grundlaget for fremtidig klostervæsen.
 • Nordengelsk by plyndres

  Nordengelsk by plyndres
  Danskerne plyndrede en nordengelsk by (kloster) i 200 år. Vi plyndrer samtidig også Paris og Nordfrankrig – Normandiet! Normannerne stammer højst sandsynligt fra vikingerne: Danmark og Sverige.
  Danskerne drak 'berserkerte', som var en blanding af forskellige 'svampe'. De blev dermed mere aggressive.