Middelalderen

 • Period: Apr 13, 1050 to Apr 13, 1536

  Middelalder

 • Apr 20, 1050

  Højmiddelalderens start

  Betegnelsen 'middelalder' bruges i dansk historie normalt om de ca. 500 år, hvor den vesteuropæiske katolske kirke under paven i Rom spillede en væsentlig rolle i Danmark. Den danske konge Harald Blåtand og dermed i princippet også hans rige var ganske vist gået over til kristendommen ca. 965, men først små hundrede år senere nåede kirken en sådan grad af organisering, at det begyndte at minde om forholdene i andre europæiske lande. Der er derfor god mening i at kalde perioden fra ca. 1050 til R
 • Apr 20, 1100

  De første klostre

  Til den middelalderlige katolske kirke hørte også klostervæsnet. De første klostre var tilknyttet domkirker og lignende vigtige kirker. I løbet af 1100-tallet grundlagdes en lang række herreklostre, der som oftest var placerede på landet, hvor de blev herrer over store mængder jordegods. Herreklostrene, i starten munkeklostre, men efterhånden også nonneklostre, blev grundlagt af medlemmer af kongeslægten, bisper og nogle af de aller rigeste godsejerslægter. Meningen med dem v
 • Apr 20, 1158

  Tæt samarbejde mellem kongen og kirken

  I 1158 fik Kong Valdemar støtte fra Absalon (biskop i Roskilde), hvilket skulle blive indledningen til et meget tæt samarbejde mellem konge og kirke om samfundets videre udvikling. Som noget helt enestående i den katolske kirke fik Absalon lov til at beholde Roskilde bispestol samtidig med, at han var ærkebisp
 • Apr 20, 1200

  Danehof

  Danehof er betegnelsen for en middelalderlig rigsforsamling bestående af herremændene og rigets vigtigste gejstlige stormænd, det som man plejer at sammenfatte under betegnelsen aristokratiet. Somme tider deltog også repræsentanter fra samfundets lavere lag. Ordet hof er afledt af det tyske udtryk for gård, og bruges ofte om kongens gård, men det kunne også bruges om et møde med kongen. Ordet betyder altså noget i retning af danskernes møde med kongen. Forsamlingen spillede en hovedrolle i magtk
 • Apr 20, 1200

  Dagmarkorset ca. 1000-1200

  Korset kan dateres til perioden 1000-1200, da det stilistisk afspejler byzantinsk smykkekunst i guld og emalje fra denne periode. Hvor korset er produceret, vides dog ikke. Det stammer med al overvejende sandsynlighed fra et smykkeværksted i Det Byzantinske Rige eller måske fra et værksted i Østeuropa, hvor man var påvirket af byzantinsk kultur. Fra begge steder kendes kors af samme type som Dagmarkorset. At det kostbare smykke efter sin ankomst til Danmark blev anvendt i de rigeste og mest magt
 • Apr 20, 1241

  Jyske Lov

  Jyske Lov blev givet i Vordingborg i marts 1241 af Valdemar Sejr med samtykke fra kongens sønner, landets ærkebiskop, syv biskopper samt "rigets bedste mænd". Kongegivne love var dengang skrevet på latin, men Jyske Lov er skrevet på dansk.
 • Apr 20, 1241

  Middelalderens samfundssystem

  Det samfundssystem, som blev opbygget frem mod 1241, havde klare træk af det, som kaldes feudalisme. Dette system rådede i det meste af Europa i middelalderen. Det var karakteriseret ved, at rettigheder og forpligtelser, som senere i historien blev samlet i statsmagten, var spredt ud på mange aktører. Bisperne havde som nævnt en domsmagt, flere af dem fik andel i den kongelige møntret og blev byherrer, ligesom de og klostrene efterhånden fik overladt de fleste af kongens rettigheder af beboerne
 • Apr 20, 1250

  Kirke og gejstlighed

  I løbet af højmiddelalderen kom kirken for alvor til at spille en rolle i alle danskeres liv. Stenkirker blev spredt ud over hele landet, og forskellige kirkelige institutioner kom til at eje en stor andel af landets jord.
 • Apr 20, 1282

  Erik Klipping & den første håndfæstning

  Håndfæstning betyder egentlig ”løfte”, og ordet bruges i den historiske litteratur om de skriftlige løfter, de fleste konger i perioden 1320-1648 måtte afgive som betingelse for at blive valgt. Håndfæstning bruges også som betegnelse for den aftale, der blev påtvunget Erik Klipping i 1282, og som betragtes som den første håndfæstning. Håndfæstningerne indeholdt diverse indskrænkninger af kongernes magtbeføjelser, herunder præciseringer af de enkelte socialgruppers (stænders) privilegier.
 • Apr 20, 1332

  Kongemagtens opløsning

  De store vanskeligheder, som kongemagten mødte, førte til et stort fald på økonomien. Svaret på dette blev efterhånden en stadigt øget optagelse af lån mod sikkerhed i forskellige dele af riget. Dette førte til nye vanskeligheder med især de udenlandske fyrster, som ved at yde kongen lån fik andel i riget. Til slut i 1332 var hele riget overdraget til kreditorer og kongemagten gået totalt fallit.
 • Apr 13, 1340

  Kong Valdemar Atterdag udnævnes til konge

 • Apr 13, 1347

  Højmiddelalderen slutter og senmiddelalderen starter

  Det der skiller højmiddelalderen og senmiddelalderen fra hinanden, var den sorte død, som ramte Europa i 1347. Denne epidimi fik stor betydning for samfundsudviklingen efterfølgende. De bønder som overlevede pesten fik bedre vilkår.
 • Apr 20, 1347

  Den Sorte Død

  Den Sorte Død (peste), ramte Europa fra 1347-1352! Dette medførte i første omgang en voldsom mangel på arbejdskraft til at holde produktionsapparatet i gang. Resultatet blev store omlægninger af driftssystemet på landet og store sociale forskydninger.
 • Apr 13, 1397

  Kongefællesskab i Norden

  Dette kongefællesskab opstod da Erik af Pommern blev kronet til konge over alle tre riger (Danmark, Norge & Sverige), i den svenske by Kalmar i 1397. Unionen havde sit magtcentrum i Danmark, men rigerne blev regeret efter deres egne love og traditioner. Denne union blev opløst i 1448.
 • Apr 20, 1438

  Bondeoprør

  Senmiddelalderen blev altså i høj grad en social brydningstid. Dette gav sig også udtryk i en række bondeoprør eller –uroligheder. 1438-41 var der forskellige bondeoprør over hele landet
 • Apr 20, 1534

  Grevens Fejde - Danmarks sidste borgerkrig

  Grevens Fejde betragtes traditionelt som Danmarks hidtil sidste borgerkrig.
  Krigen afslørede imidlertid store sociale og religiøse brudflader i det danske samfund og kan langt hen betragtes som et opgør mellem borgere og bønder på den ene side og adelen på den anden. Dette opgør blev vundet af den militære og økonomiske overklasse
 • Apr 20, 1536

  Reformationen

  Senmiddelalderen var i det meste af Europa præget af stærke sociale spændinger. Mange steder blev der sat spørgsmålstegn ved autoriteterne - ikke mindst ved den rige og magtfulde katolske kirke. I Tyskland brød Martin Luther under beskyttelse af en tysk fyrste i 1521 endegyldigt med paven og den katolske kirke.
  Reformationen var en ende på Middelalderen.