Lange linjer

 • Jan 1, 1016

  Knud den store erobrer England

  Fra 1019-35 er han konge over Danmark, Norge og en del af Sverige og England.
 • Feb 2, 1066

  Mislykket vikinge togt i England

 • Period: Feb 3, 1066 to Feb 3, 1536

  Middelalderen

  I denne periode sidder kirken, kongen og adelen på magten. Kristendommen er blevet indført, man er gået til centralstyre. I den katolske kirke er den enkelte nu ansvarlig for sin skæbne, og litteraturen har til formål at opdrage ved at vise, at hvis man ikke følger kristendommen og går ud hvor man ikke kan bunde, så er man fortabt.
 • Mar 9, 1086

  Kongemordet i Odense

  Knud 4 den hellige bliver myrdet i St. albani kirke.
  Knud blev landets sidste vikingekonge.
 • Apr 8, 1131

  Magnus den Stærke myrder Knud Lavard

  Knud Lavard bliver i året 1131 dræbt af Magnus den Stærke.
 • Feb 3, 1169

  Erobring af Rügens

  Befolknigen bliver (tvangs-) kristnet
 • Feb 5, 1200

  Sagaerne nedskrives

  De fleste slægtsagaer foregår 930-1050, men bliver fortalt videre i folkemundene, og nedskrives først i ca. 1200-tallet. Dette afspejles i litteraturen, fordi at historierne altid drejede sig om handlinger og ikke tanker/føleser. De beskriver temaer fra islændernes egne liv og lægger meget vægt på specielt slægten, og at det individet skal underlægge sig denne. Herunder omtales også kærligheden, jord, æren og konflikter i landnamstiden i en panoramisk fortællerstil, der springer i tid og sted.
 • Oct 20, 1200

  Gunlaug Ormstunges Saga

  Gunlaug Ormstunges Saga
  Omkring i 1200-tallet nedskrives Gunlaugs saga. Sagaen handler om, hvordan Gunlaug forelsker sig i Thorstens datter Helga, men Gunlaugs individuelle ønsker underordnes slægtens normer, hvilket Gunlaug ikke vil acceptere, som derfor medfører katastrofe, drama og blodhævn. Her bruges kærligehdshistorien til at fremme slægtens betydning, og lære den nye generation om normer og regler.
 • Jun 15, 1219

  Dannebrog

  Slaget i Estland ved Lyndanisse, Flaget bliver bragt til dannerne af en engel sendt fra himlen.
 • Feb 3, 1223

  Kongen bliver taget til fange - Lyø

  Under en jagt på Lyø bliver kong Valdemar 2. Sejr og hans søn og medkonge Valdemar den Unge taget til fange af Valdemars vasal (tjener) "Sorte Henrik", grev Henrik af Schwerin. Kongen blev først løskøbt i 1225. Han måtte opgive de erobrede områder i Nordtyskland og afstå fra hævn
 • Feb 5, 1350

  Pesten rammer verden

  Verdensopfattelsen udfordres, når omtrent 1/3 af Danmarks befolkning dør.
  Hvis noget dårligt hændte for én i middelalderen, blev det normalt antaget, at man havde gjordt noget for at fortjene ulykken. Men hele denne opfattelse bliver ryddet af vejen, fordi at både småbørn og katolske præster ligger for døden --> hvilket rokker på den katolske kirkes autoritet, og medfører en social mobilitet, grundet at der er mangel på folk i alle arbejdsgrupper.
 • Feb 3, 1397

  Kalmarunionen oprettes

  Unionen mellem Danmark, Norge og Sverige som varede til 1523. Erik af Pommern blev hermed kronet til konge (dog styrede Margrethe 1. indtil hun døde). Selvom Sverige forlod unionen, forblev Danmark og Norge samlet indtil 1814.
 • Feb 3, 1517

  Martin Luthers 95 teser

  Luther lavede 95 teser imod afladshandelen og katolicismen. Dette medførte et brud med paven og Rom, og så småt begyndte reformationen også at sprede sig til Nordeuropa herefter.
 • Nov 28, 1530

  Harpens Kraft

  Harpens Kraft
  Harpens kraft er en tryllevise, som bruger syrebadsteknikken, gentagelser og formelsprog. Denne historie bruges til at fremstille og advare imod tilværelsens dæmoniske kræfter. Her indgås ægteskabet mellem ligeværdige parter, men også her kan det gå galt. Man skal have styr på angsten, de indre dæmoner og de besværlige følelser. Dvs. Individet får lidt mere magt, mens slægten dog stadig betyder meget.
 • Oct 30, 1536

  Reformation i Danmark

  Overgang fra den katolske til den protestantiske kirke. Gennemført af Christian 3.
 • Feb 6, 1550

  Folkeviser nedskrives

  Viserne, der opstod i Danmark omkring i 1200-tallet, bliver nedskrive fra 1550-1700. Viserne er ridder- og trylleviser, og temaerne stadig er ægteskab, slægtskonflikter og overnaturlige hændelser. Benytter sig af lyrik, formelsprog, syrebadsteknik og gentagelser.
 • Period: to

  Enevælden

  Den danske enevælde blev indført ved et statskup af Frederik 3. i 1660, og blev på fredelig vis afskaffet i 1848 efter Christian 8.s død. Enevælden gjorde samfundet effektivt (dog under form for diktatur/tyranni), og b.la love og måleenheder bliver de samme overalt i landet.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Oplysningstiden lægger fokus på primært det filosofiske og det videnskabelige, blandt andet om menneskets eksistens.
  Det som der blev sat spørgsmålstegn ved var det religiøse og Gud som helhed. Man lagde meget vægt på at det skulle bevises. I Den franske revolution i 1789 er der nogle store tænkere som Voltaire, der snakker om menneskerettigheder, fornuft og en individ-stat, hvilket smitter af på Danmark.
 • Period: to

  Romantikken

  I denne periode er landte i krise grundet Københavs bombardement, Napoleonskrigene, tabet af Norge og staten der er gået bankerot. Man har mistet en masse stolthed i samfundet, og derfor bevæger man sig imod individet og dets følelser. I litteraturen forsøger man at opnå en dybere mening med tilværelsen og livet.
 • Slaget på Reden

  Søslag mellem en britisk og en dansk flåde. Danmark tabte.
 • Sankt Hansaftens-spil

  Sankt Hansaftens-spil er et kærlighedsdigt skrevet af Oehlensläger under Romantikken. Dette kærlighedsdigt er, ligesom meget andet litteratur i perioden, meget inspireret af den romantiske tid den blev skrevet i, hvor man ønskede at fremstille sammenhørigheden mellem natur, poesi og religion. Man mente at følelsen var kernen i tilværelsen og at mennesket derfor skulle have kontakt til sine følelser for på på den måde at få indsigt i naturens mysterium.
 • Sct. Hansaftens-spil

  Digtet fra 1803 er skrevet af Adam Oehlenschläger. Kærlighedshistorien i digtet bruges til at fremstille samhørigheden mellem naturen, religionen og poesien. I digtet skal mennesket have kontakt til sine følelser, fordi det giver indsigt i naturens mysterier. Her er individets følelsesliv vigtigst, i forhold til fx sagaer, hvor slægt går langt forud dette.
 • Danmark går konkurs

 • Danmark mister Norge

  Danmark indgår i fredsafslutningen ved at underskrive Kieltraktaten og mister Norge til Sverige.
 • 1. slesvigske krig

  Treårskrigen, borgerkrig og en krig mellem Danmark og Det Tyske Forbund fra 1848-50, som Danmark "vinder". Herefter opleves et nationalt rus.
 • Grundloven

  D. 5. juni bliver Danmarks forfatning nedskrevet. Med indførelsen af grundloven skiftede styreformen i Danmark efter 188 år med enevælde til konstitutionelt monarki.
 • Tyendeloven

  Med denne lov fik tyendet sikret flere rettigheder, eftersom grundlovens demokratiske frihedsrettigheder ikke i samme grad omfattede tyendet og var derfor samfundets absolutte underklasse.
 • Helstatsforfatning

  Forfatning der skulle samle Danmark og de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg.
 • 2. Slesvigske krig

  Krigen 1864, mellem på den ene side preussen og Østrig og den anden side Danmark. Dannevirke, som Danmark troede fungerede mod alt, har svigtet. Danmark taber krigen, og mister herved Holsten, Slesvig og Lauenborg. Danmark er skrumpet, og magten går fra de nationalliberale til Højre.
 • Homoseksuelitet

  Begrebet kommer til Danmark. det biver betragtet som sodomi, eller "omgængelse mod Naturen". Hvilket vil sige, at homoseksualitet var af fri vilje og dermed en synd i bibelsk forstand.
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

  Denne periode gjorde oprør mod Romantikken, det gode ved mennesket og det iddyliske ved samfundet. Her har vi fokus på realisme, altså arbejdermiljøet og hverdagens problemmer. Man bliver til et industrisamfund, hvor arbejderklasen begynder at vokse. Voldene nedrives, fordi at der er alt for lidt plads i København, hvorved brokvarterene opstår. B.la Brandes kræver, at man i litteraturen skal sætte samfundsproblemer op til debat som fx kvinders position, religion, ægteskab og ejedom.
 • Foran Alteret

  Foran Alteret er en kærlighedshistorie skrevet af Hermann Bang under det Moderne Gennembrud.
  Denne kærlighedshistorie er typisk for sin tid da den er revolutionerende i forhold til hvordan kærlighedshistorier tidligere har været fremstillet. I denne historie beskriver Hermann Bang skyggesiderne ved arrangerede ægteskaber, især set fra kvindens synsvinkel. Det kritiseres hvordan kvinden er et objekt, slægten kan handle med og fremstiller kærlighedens illusioner.
 • Homoseksualitet

  Homoseksuellitet bliver nu betragtet som kønsdrevent og dermed som en kraft, man ikke kan kontrollere
 • 1. Verdenskrig

  Den globale kirg varer indtil 11. november 1918.
 • Kvindelig valgret

  Danske kvinder fik stemmeret i 1915, grundet grundlovsændringen.
 • Radio

  Første radioudseendelse i Danmark blev udsendt i 1922.
 • Kvindelig minister

  Nina Bang bliver Danmark første kvindelige minister
 • TV

  Første danske offentlige tv-visning
 • 2. Verdenskrig

  1. Verdenskrig varede fra 1939-1945 og udløstes ved Tysklands angreb på Polen. Danmark blev besat af Tyskland fra april 1940 til maj 1945
 • Berlinmuren

  Berlinmuren adskilte Øst- og Vestberlin i årene fra 1961-1989, hvor den blev revet ned. Det var den østtyske stat der lukkede grænsen.
 • Fri abort

  Folketinget vedtog i 1973 loven om adgang til fri abort og var dermed et af de første vesteuropæiske lande til at indføre det.
 • Lindisfarne kloster

 • Kong Gudfred ødelægger den saksiske handelsplads Reric og flytter købmændene til Hedeby, Danmarks største og vigtigste by i vikingetiden.

 • Borgerkrig mellem Harald Blåtand og Svend Tveskæg

  Kongen og sønnen skaber borgerkrig, og sønnen Svend Tveskæg bliver konge i 987.
 • Danske vikingekolonier grundlægges i England for første gang

 • Vikinger hersker over Østengland

 • Vikinger plyndrer og erobrer Paris

  Vikingerne trækker sig tilbage efter modtagelse af stor løsesum fra Karl 2. den skaldede.
 • Jorvik under engelsk kongedømme

  Angelsakserne fordrev den norske kong Erik 1. Blodøkse, og Jorvik kom under det engelske kongedømme. Vikingerne bosætter sig i England.
 • Vikinger døbes

  Vikingerne havde truet med at indtage Wessex men det lykkedes Alfred at besejre dem og at indgå Fredsaftalen i Wedmore med Guthrum. konge for de danske vikinger i Østengland, der lovede at opgive Wessex og lade sig døbe. Danskerne fik Danelagen og skulle acceptere Alfred som den øverste hersker af England.
 • Erobring af York

  Fra 866-868
 • Altinget oprettes i Island

  Islands forfatning. Altinget er samfundets lovgivende og dømmende magt. loven er mundtlig.
 • Jellingestenene (935-985)

  Jellingestenene afspejler overgangen fra at Danmark er et polyteistisk høvdingesamfund til at være en monoteistisk kongemagt.
  Den mindste rune fra 935 er rejst af Gorm den Gamle, som et midne om hans hustru, Thyra.
  Den store jellingsten er formentlig sat af deres søn, Harald Blåtand mellem 960 og 1985, til minde om hans forældre. Derudover står der også, at Harald Blåtand gjorde danerne kristne.
 • Period: to Feb 3, 1066

  Vikingetiden

  Her omtales tiden føre Danmark blev kristent - altså en hedensk periode, hvor man troede på den nordiske mytologi. Meget af litteraturen handler tiden omkring år 1000, hvor at kongen fik betydelig mere magt, og adelsmændende mindre. Genren heri er sagaer, som omhandler landnamstiden med konflikter mellem slægt og individ, som bruges til at opdrage næsten generation. Historierne gik fra mund til mund, så de beskriver kun dialog og handling.