Old denmark map denmark 974743 794 523

Knagerækkeforløb

 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1500

  Danmarks Middelalder

  Begrebet "middelalder" er defineret ved en sammensmeltning af samfundsmæssige strukturer og instutioner med tilhørende former for oplevelser og forståelse af tilværelsen: Universel romersk-katolsk kirke, Teritorial-konge og fyrstemagt, lensvæsnet, gods- og bondeøkonomi, simpel vareproduktion og arbejdsdeling.
 • Jan 1, 1241

  Jyske Lov

  Jyske Lov
  Jyske Lov er en dansk lovbog kodificeret af Valdemar Sejr som landskabslov for Jylland og Fyn. Nogle mener, at Jyske Lov har været gældende for hele landet, for på trods af navnet er den givet på et møde for landets stormænd. I hertugdømmet Slesvig bevarede Jyske lov sin status som gældende ret indtil den tyske Bürgerliches Gesetzbuch trådte i kraft den 1. januar 1900.Herefter har kun enkelte af lovens bestemmelser haft gyldighed.
 • Period: Jan 1, 1500 to

  Danmarks renæssance

  Renæssanceårene i Danmark var de sidste med magtbalance mellem kongemagten og adelen. Tiden var en økonomisk opgangsperiode, og Danmark havde potentialet til at forblive en europæisk stormagt. Men perioden var også præget af uro med voldsomme krige. Danmark led særligt store nederlag mod svenskerne i renæssancens sidste år. Det gjorde både op med stormagtsdrømmene og førte til tabet af en tredjedel af riget – Skånelandene.
 • Nov 4, 1520

  Det Stockholmske Blodbad

  Det Stockholmske Blodbad
  Den danske konge Christian 2. lod sig hylde og krones som arvekonge af Sverige D. 4 November, 1520. Få dage efter den festlige kroning blev 82 af kongens modstandere henrettet i Stockholm D. 8 og 9 November. Denne blodige begivenhed er sidenhen blevet kaldt det Stockholmske Blodbad. Christian fik øgenavnet "Christian Tyran".
 • Jan 1, 1536

  Reformationen

  Reformationen
  Reformationen i Danmark er betegnelsen for den omvæltning af kirken der skete i 1536, da man overgik fra katolicismen til protestantismen i den danske kirke. Reformationen i Europa skete dog ikke fra den ene dag til den anden da selve overgangen skete over flere årtier via strømningerne fra det Tysk-romerske rige hvor Martin Luther for alvor startede det hele i 1517.
 • Period: to

  Danmarks tidlige enevælde

  Enevælde er en dansk betegnelse for det forfatningssystem som alment benævnes absolutisme. Op gennem den tidlige enevælde begyndte flere og flere at stille spørgsmålstegn ved det kristne verdensbillede. Videnskaben stormede fremad, og fornuften vandt gradvist frem i forhold til troen. Det blev bl.a. accepteret, at Jorden ikke var centrum i universet.
 • Enevældens start

  Enevældens start
  Enevælden blev skrevet ind i den såkaldte Enevoldsarveregeringsakt den 10. januar 1661. Den gjorde kongen til enevældig hersker indsat af Gud, og al magt blev derfor samlet hos kongen. Enevældens grundlov blev nedskrevet i Kongeloven af 1665. Den kom til at gælde, indtil Danmark blev et demokrati med Grundloven i 1849. I europæisk sammenhæng er Kongeloven enestående. Den er den eneste nedskrevne enevældige forfatning. Med den blev det fastsat, at kongens magt var absolut.
 • Kongeloven

  Kongeloven
  Kongeloven, den danske enevældes forfatningsdokument fra 1665. Kongeloven afløstes i 1849 af Danmarks Riges Grundlov, idet dog Kongeloven artikel 25 endnu anses for gældende; ifølge den kan prinser og prinsesser af blodet kun strafferetligt forfølges efter kongens ordre.Kongeloven omfatter 40 artikler og er inddelt i syv hovedafsnit.
 • Period: to

  Danmarks oplysningstid

  Oplysningstiden er en periode i europæisk åndshistorie fra ca. 1690-1780. Det var overordnet præget af en optimistik tro af den menneskelige fornuft og en overbevisning om det nødvendige i at udbrede kendskab til alt menneskelig viden, med det formål at frisætte mennesker fra traditionens og sædvanens snærende bånd.
 • Period: to

  Landboreformerne

  Landboreformer er de dybtgående forandringer i det danske landbossamfund og landbrug i perioden ca. 1750-1814, der skete på baggrund af en omfattende statslig lovgivning og intiativer af godsejerne og i mindre omfang bønder. Landboreformerne er som begreb forbundet med dansk historie, men i mange andre europæiske lande var der i sidste halvdel af 1700-tallet parallele bestræbelser og forløb ligesom første fase i den franske revolution, indeholdte lignende reformer.
 • Period: to

  Danmarks sene enevælde

  Enevælde er en dansk betegnelse for det forfatningssystem som alment benævnes absolutisme. Op gennem den sene enevælde begyndte landboreformerne gradvist at give bønderne mere frihed. Samtidig mistede adelen meget af sin magt.
 • Period: to

  Danmarks industrialisering

  Ved industrialisering forstås det som en overgang til anvendelse af damp, gas, olie, elektricitet som kraftkilder. Fra 1830-1870 indgår Danmark i kornsalgsperioden. Der kom stor efterspørgsel på dansk korn i udlandet og den danske eksport steg. Dette førte til dansk økonomiudvikling, udvikling i videnskab og teknologisk udvikling. I 1870 må Danmark dog gå fra vegatibilske produkter til animalske, da Danmark gik ind i en krise. Byerne blev derfor større og Danmark fik en arbejderklasse.
 • Det danske riges grundlov

  Det danske riges grundlov
  Den første Danmarks Riges Grundlov blev underskrevet 5. juni 1849 af Frederik 7., hvormed styreformen i Danmark ændredes fra enevælde til konstitutionelt monarki. Grundloven er siden 1849 ændret i 1866, 1915, 1920 og 1953, samt forsøgt ændret i 1939. Ved den nuværende grundlov fra 5. juni 1953 blev Landstinget nedlagt og den parlamentaristiske sædvane indskrevet i lovteksten. Samtidig ændredes Tronfølgeloven, så der indførtes kvindelig arvefølge til tronen, dog havde drengebørn et fortrin.
 • Systemskiftet

  Systemskiftet
  Systemskiftet markerede afslutningen på den 30 år lange forfatningskamp fra omkring 1870 mellem Folketingets flertal af Venstre (og fra 1884 Socialdemokratiet) og Landstingets flertal af Højre.