Teaterkriget 1788

 • Period: to

  Teaterkriget 1788

  Enter Link text
 • Kilduin kapad

  Dåsiktades två ryska fregatter ankrade ut mot Skagen. Soldaten Johan Petter Ternstedt och fem kamrater rodde med tyglindade åror för att sedan äntra svagt bemannade Kildrun. Däcksvakten övermannades så att man kunde skruva fast skeppsluckorna ovanför den 90 man starka besättningen. Kildrun var på väg från Petersburg till Archangelsk vid Ishavet. Ryssbåten med 120 kanoner, 500 gevär, kulor och krut fördes 16 augusti som pris till Marstrand.
 • Skärgårdseskader föds

  Samma dag som Kilduin övermannades skickade länets landshövding du Ritz brev till Kungl. Majt.. Till Bohusläns försvar äskade han om en eskader med 3-4 kanonbestyckade fartyg. Två ryska kapare har bränt fiskeläget Råå i Skåne och han fruktar fientliga landhugg. Kanske var det skärgårdens lyckosamma kapningar som ledde till Bohuseskaderns kanonslupar bemannade med folk från skärgården. Enter Link text
 • Order Gustaf III

  Från finska Kymmene 21 augusti förbereder Gustaf III bygget av en skärgårdsflotta. Fröet såddes till Bohuseskadern, heroiskt känd från slaget i Svensksund. 21 augusti 1788 kommer också danska krigsförklaringen. "Jag är räddad" sägs kungen ha utropat, som då skyndar hem till Sverige. Enter Link text
 • Kanonslupbygge på Orust

  22 augusti får överstelöjtnant Törning kunglig befallning att fara till Bohuslän för att ”af där befintilige smärre fartyg söka om möjligt vore tillskapa en tjenlig skärgårdsflotta". Resultatet blev att Törning 11 november beställde bygget av åtta kanonslupar av Abraham Bildt i Morlanda. Dessa och några till byggdes under en hård vinter på Ängön och Tången. Enter Link text
 • Frikårer bildas

  Gustaf III hetsar upp dalabönderna i Mora, Leksand och Stora Tuna. Hatet mot danskar och adliga svikare ger upphov till frikårer öven i Värmland och Gästrikland. Kronan rustar med krut och gävär. Fast i egna kläder och egen skaffning, under valda ledare.
 • Slaget Kvistrum

  30 september 1788, dagen efter att svenskarna i Kvistrum kapitulerat med dansknorska övermakten. Skepparen och ägaren till gården Kärlingssund i Dragsmark, Carl Olofsson Norberg, far med några grannar till platsen för drabbningen. Han ser med "vår stora bedröfwelse" hur fienden tar med kanoner och annat krigsbyte. Officerare friges i Kvistrums gästgiveri med löftet att inte återuppta striden. Mesta manskapet får avtåga utan gevär men behåller tornistrar och fältflaskor.
 • Fienden ockuperar Uddevalla

  Tidigt morgon 1 oktober 1788. Lugnet i den annars livaktiga hamnstaden var som lugnet före stormen. Det fanns 50 kanoner på Skansberget men de är skickade till Göteborg. Knektar från Skaraborgs regementet har flytt hals över huvud mot Göteborg.
  Magistraten får en förvarning av en ryttare som sett fienden analka borta vid Herrestad. Unge borgmästare Anders Åberg och elegante prosten Schröder bildar tillsammans med några rådmän en välkomstkommitté vid Norra porten.
 • Skepp från Jylland kapat

  I början på oktober lade amiralitetskaptenen Johan Lorentz Ruthensparre och hans mannar beslag på 25 danska skepp från Jylland lastade med livsmedel och kläder. Trupperna i Bohuslän var illa rustade med slitna rödrockar och inte alla hade strumpor i de illa skötta kängorna. Som damasker använde några björknäver påstods det, som då Sverres birkebeiner härjade i landskapet.Enter Link text
 • Fienden lämnar Vänersborg

  3 oktober lämnar 2 500 norska infanterister och artillerister Vänersborg. En del passerar Åkerström ner genom Hjärtum. De andra går längs älvens östsida till Lilla Edet. Där härbärgerar de i Fuxerna kyrka och i gårdar runtom. Trots transporter på älven är provianteringen besvärlig.
 • Gustaf III i Göteborg

  3 oktober halv elva på kvällen. En okänd vagn med tröttkörda hästar anänder i ösregnet till Drottningsporten i det befästa Göteborg. Soldater är i beredskap i befästningar, som här vid kanoner på närbelägna bastionen Johannes Rex (idag Centralstationen). För fienden finns i Kungälv och kan angripa när som helst. Vakten tvekar att släppa in vagnen tills det visar sig att där sitter rikets kung med hovstallmästare Essen och två pager.
 • Dansk emissarie upptäckt i Hakefjorden

  En svenskflaggad båt med dansk besättning upptäcktes 5 oktober vid Stora Askerön. Från Uddevalla tänkte man a rutten genom Stigfjorden söder om Orust för att segla till Jylland. Befälet fördes av prinsen av Hessens generaladjutant von Heis. Med sig hade han ett brev till prinsens gemål. Samt papper på att Uddevallas borgmästare Åberg åtagit sig betala lotsen. Enter Link text
 • Emissarien fånge i Marstrand

  I stället styrdes kosan söderut i Hakefjorden där båten nästa dag uppbringades i fjordmynningen vid Lövön. Tolv vapenförsedda män upptäcktes under däck. Marstrandsborna hurrade då båten tvingades in till hamnen. Enter Link text
 • Strömstadbåtarna

  Samma dag avgick 25 svenska och norska båtar från Strömstad, inhyrda för att frakta förnödenheter och ammunition till dansknorska trupperna i Uddevalla. Major Ruthensparre fick order att lägga beslag på båtarna med sex kanonbestyckade små båtar han fått från borgerskapet i Göteborg. De bemannades med sjöfolk och ortsbefolkning från Marstrandstrakten. Enter Link text
 • Fredsförhandlare i Göteborg

  6 oktober kommer engelske Hugh Elliot, till staden. Redan bekant med kungen för i Karlstad överlämnade denne minister stationeraad Köpenhamn
 • Spion i Uddevalla

  Trots fiendens bevakning lyckas Norberg 7 oktober ta sig in i Uddevalla. Han får där veta att fienden lastar de från Kvistrum erövrade kanoner på ett par kanoner. Spejaren drar slutsatsen att de ska fraktas till och Norge och får en djärv plan.
 • Fienden i älvdalen

  7 och 8 oktober färgas folk med ammunition och kanoner över älven till Ström där Carl av Hessen har högkvarter på slottet. Av virke från sågverk i Strömfallen tillverkas pråmar för att frakta kanoner och trossvagnar nedströms. Målet är att inta Kungälv.
 • Stillestånd

  Med hot att Preussen och England anfaller Danmark tvingar i Kungälv engelska sändebudet Elliot danskarna att avbryta marschen mot Göteborg. Resultaten blev stillestånd från och med 9 oktober.
 • Stormaktsspel bakom förhandling om vapenvila

  9 oktober. I bakfickan har fredsförhandlaren Elliot hot från England och Preussen som ämnar anfalla Danmark söder ifrån. Stormakterna vill se skilda länder omge Öresund och Kattegatt för att säkra fri sjöfart.
 • Samling i Kärlingsund

  Det berättar Norberg i en skrift som i november publiceras i tidningarna. Vi får veta hur han 11 oktober samlar bönder och fiskare i grannskapet som sedan kapar de två jakterna med Kvistrumkanonerna. Kuppen inträffar natten 12 oktober vid trankokeriet Vringelvik på Skaftö. Från berget Geteviksryggen kunde Dragsmarksbönderna se tvärsöver sundet till Skaftö. I mörkret kunde de skönja de danska båtarna ankrade i Vringelvi
 • Kuppen i Vringevik

  Anfallarna rodde tyst över Getevikssundet. Några vakade från båtar utanför viken medan andra gömde sig i Skaftöbergen. Trankokeriet, som ägdes av en ryttmästare Eggerts i Uddevalla, hade unge Engelke som bokhållare. Det var i hans hus som danske löjtnanten Hals övernattade. Kamraterna sov bäst de kunde ute i båtarna.Norberg tog med sig fyra man och bankade på dörren. Innanför fann de i sängen en yrvaken Hals i nattmössa.
 • Mot Marstrand

  Sergeanten kunde tänkas ges sig för militär fiende men inte av "en hop fiskare och bönder". Norberg replikerade det kvittar lika "att bliwa övervunnen och dödad av Stötar, Käppar och Sten eller af Krigsfolks Gewär". Vilket fick allmogen att äntra jakterna. Sergeanten höll upp korsgeväret så Norberg måste slå armarna om honom. Dansken bönade om en skonsam arrestering. Uppgivet lämnade de ifrån sig bössorna. De två båtarna styrdes som priser till Marstrand. 13 oktober ankom de till Marstrand.
 • Återtåg med svåra lidanden

  22 oktober lämnar fienden Kungälv med Uddevalla som mål. Det ges flera förklaringar till uppbrottet. En är allt sämre höstväder som gör häradets vägar svårframolmliga. Många insjuknar av tyfus och umbäranden, för soldaterna skor och uniformer är i dåligt skick. De tjugo båtarna med förnödenheter som svenskarna kapar utanför Strömstad tät på provianteringen.
 • Beställninge kanonslupar

  Abraham Bildt i Morlanda får order att bygga åtta kanonslupar. De byggs på Ängö på Flatön och Tången nära Mollösund. I Bohuseskadern bidrar sluparna till segern över ryska flottan i Svensksund.
 • Fienden lämnar Bohuslän

  Norsksvenska trupperna återvänder till Norge på pontonbron vid Svinesund.
 • Ny vapenvila

  Vapenvilan 8 dagar förlängs 13 november till fyra veckor. I avtalet ingår att sillfisket i Bohuslän inte får hindras. Inte heller sjöfarten på Göta älv.