1280px north america

Nordamerika 1945-2021

 • Andra världskrigets slut

 • President Harry S. Truman

  1945-1953
 • Period: to

  President Harry S. Truman

  Trumandoktrinen (start 1947) utlovade bistånd till allt stater som hotades av kommunismen. Drog igång Marshallhjälpen som fungerade både som hjälp till det krigsdrabbade Västeuropa och som redskap för att förhindra kommunistisk frammarsch.
 • Period: to

  Pax Americana

  Pax Americana, det vill säga det nuvarande globala politiska och ekonomiska systemet under amerikansk dominans, byggdes upp under åren efter andra världskriget, bland annat genom att en serie mycket viktiga avtal slöts mellan USA och Saudiarabien. Detta samarbete anses ge USA ökad makt. Hela den industrialisering som Västvärlden gått igenom under efterkrigstiden, har varit en funktion av tillgången på olja.
 • USA atombombar Hiroshima

 • USA atombombar Nagasaki

 • Period: to

  USA ockuperar Japan

 • FN grundas

 • Period: to

  Kalla kriget

 • NATO

  Militärt samarbete mellan USA och Kanada samt Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, och Storbritannien. Syftet var att stå som motkraft till "kommunismen" (ej enda anledningen enligt senare forskning)
 • Period: to

  McCarthyism

  Rädslan för kommunister som eldades på av senatorn Joseph McCarthy (ej påhejad av Truman). McCarthy jagade kommunister i den federala administrationen och de politiska konstitutionerna. Det påstods även finnas ett samband mellan kommunism och "sexuellt perverterade", vilket bla homosexualitet ansågs vara - denna syn drabbade homosexuella mycket hårt under 50-talet.
 • Period: to

  Koreakriget

 • President Dwight D. Eisenhower

  1953-1961
 • Period: to

  President Dwight D. Eisenhower

 • Period: to

  Medborgarrättsrörelsen 1955-1968

  den kamp som fördes under denna tid för lika medborgerliga rättigheter för alla medborgare i USA, särskilt med avseende på att den svarta befolkningen skulle få samma rättigheter som de vita. Medborgarrättsrörelsen var inte en enskild organisation eller ens en fullkomligt enig rörelse med samma slutgiltiga mål. Man försökte påverka rättsutvecklingen i landet såväl på juridisk som på politisk väg, utomparlamentariska metoder som massmöten och demonstrationer användes också.
 • Period: to

  Bretton Woods

  Benämning på valutasystemet med fasta växelkurser och med dollarn som rättesnöre.
 • NATO krackelerar

  De gemensamma intressena börjar glida isär
 • President John F Kennedy

  1961-1963
 • Period: to

  President John F Kennedy

  Lanserade en idé (motiverad av de band mellan Europa och USA sedan den amerikanska konstitutionen antogs 1787) om "ett ömsesidigt atlantiskt beroende" - presenterades för kongressen 1962 och rörde ekonomi och handelspolitik - fick inte önskat genomslag i Europa (pga de europeiska länderna kunde ej enas om bla den ekonomiska politiken). "Trade expansion att" gjorde dock att presidenten fick större utrymme att handla utan kongressens inblandning.
 • Kubakrisen

  Storpolitisk kris då USA upptäcker sovjetiska misilramper på Kuba. Väldigt VÄLDIGT nära 3:e världskrig men konflikten avvärjes med knapp marginal.
 • John F Kennedy mördas

 • President Lyndon B. Johnson

  1963-1969
 • Period: to

  President Lyndon B. Johnson

  USA engageras i Vietnamkriget mot bakgrund av den så kallade dominoeffekten vilket innebär idén om en pågående kommunistisk expansion i världen. Om ett land faller så kommer omkringliggande länder att falla och då blir allt kommunistiskt och dåligt.
 • Period: to

  USA:s inblandning i Vietnamkriget

 • 68-rörelsen

 • Martin Luther King mördas

  Gav upphov till omfattande kravaller. Medborgarrättsrörelsen överlevde inte Kings död utan splittrades och vissa delar radikaliserades.
 • Period: to

  Atlanticismen tappar mark

  Faktorer: Framväxande vänsterrörelse som är kritisk mot USA:s strategi i Vietnamkriget. Varken Nixon eller Raegan är särskilt populära i Europa. En europeisk självmedvetenhet och identitet växer sig starkare efter Berlinmurens fall. Östeuropa demokratiseras efter Sovjets upplösning.
 • Arpanet

  Datornät som skapades för militära forskningsändamål av amerikanska "Advanced Research Projects Agency"; blev senare grunden till vårt internet.
 • President Richard M. Nixon

  1969-1974
 • Period: to

  President Richard M. Nixon

 • Watergate

 • Period: to

  President Gerald Ford

 • Period: to

  President Jimmy Carter

 • President Ronald Reagan

  1981-1989
 • Period: to

  President Ronald Raegan

 • Berlinmurens fall

  Slutet på Kalla kriget
 • Period: to

  President George H.W Bush

 • Mercosur - handelsavtal

  Mercosur är en tullunion som utgörs av Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela (som för närvarande är avstängd).
  Mercosurs målsättning är att främja fri handel och varuflöde av både arbetskraft och kapital mellan länderna. Genom ekonomisk integration binds medlemsländer och samarbetande länder samman även politiskt och kulturellt. Associerade medlemmar är Chile, Bolivia, Peru, Colombia, och Ecuador. Nya Zeeland och Mexiko är observatörsmedlemmar.
 • Nafta - handelsavtal

  North American Free Trade Agreement, NAFTA (på franska: Accord de libre-échange nord-américain, ALÉNA; på spanska: Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN), var ett frihandelsavtal mellan Mexiko, Kanada och USA som antogs 1993 och trädde i kraft 1 januari 1994. Avtalet utnyttjade undantaget inom GATT för frihandelsområden. NAFTA-avtalet ersattes av United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), ett nytt frihandelsavtal mellan länderna, som trädde i kraft den 1 juli 2020.
 • Period: to

  President Bill Clinton

 • EU upprättas

  Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska stater och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 utifrån Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades den 9 maj 1950 genom Schumandeklarationen och som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa.
 • President George W. Bush

  2001-2009
 • Period: to

  President George W. Bush

  Förde krig mot "fienden utan ansikte" - terrorism.
 • Terroristdåd mot World Trade Center

 • Period: to

  Irakkriget

  Jakten på massförstörelsevapen som Saddam påstods gömma. Pågick i knappt 9 år men fick stora konsekvenser i form av gerillakrigföring, stor social oro och ett tillstånd av anarki - detta under den tid som USA var ockupationsmakt i Irak. Det visade sig att det med stor sannolikhet aldrig hade funnits några massförstörelsevapen i landet.
 • Cyklonen Katrina

  Orsakade enorm förödelse - 1836 människor omkom. Värst drabbad var staden New Orleans som dränktes av de översvämningar som följde i cyklonens spår. Plundringar, våldtäkter och mord eskalerade efter Katrina. Den inrikespolitiska krisen kring händelserna blev en påminnelse om att det fortfarande finns en strukturell diskriminering av svarta i USA. En majoritet av de som drabbades var afroamerikaner och regeringen anklagades för rasism.
 • Barack Obama president

  USA:s första afroamerikanska president
 • Period: to

  President Barack Obama

 • Period: to

  President Donald Trump

 • President Joe Biden