15380534937r25qga9ik

Retrospektiv 2020

 • Socialjour akut

  Socialjour akut
  I samband med årsskiftet tog vi på NOS över det akut numret för Socialjouren då de har frågor.
 • Period: to

  Retrospektiv 2020

 • Corti utvecklar MB

  Corti utvecklar MB
  I januari gick man ut med att vår egen utveckling av det nya medicinska beslutstödet stoppas och tas över av Corti, vad avser den tekniska plattformen.
 • CC Uppgradering med STAB

  CC Uppgradering med STAB
  under en planerad uppgradering av CoordCom aktiverades STAB i övinngssyfte
 • Flera tekniska störningar

  Flera tekniska störningar
  Under januari och februari upplevde vi flera tekniska störningar. En gång då vi var samlade för avdelningsträff på 3,5 = många tillgängliga NOS.
 • Passledarutbildning SOS-U

  Passledarutbildning SOS-U
  När Gruppchef i produktion inte längre kunde täcka alla pass utbildades några kollegor till Passledare. NOS deltog på utbildningen
 • Covid covid covid

  Covid covid covid
  I takt med samhällsutveckling så präglades vår vardag och vårt arbete starkt av Covid-19 under hela våren. Staben aktiverades 27/2. Reviderade rutiner/processer, regionala staber med önskemål samt sjukdom hos egen personal.
 • Ändringsstopp

  Ändringsstopp
  Relaterat till Coronaläget infördes ett extra ändringsstopp för icke nödvändiga arbeten.
 • Avtal Region Stockholm

  Avtal Region Stockholm
  Trots rådande läge så lyckas vi alla få till en tvåårig avtalsförlängning med Region Stockholm.
 • Nya kollegor på NOS

  Nya kollegor på NOS
  I april börjar Julia, Josefin och Tommie på NOS. Grattis till oss!
 • Bemanning vakans till PS

  Bemanning vakans till PS
  Bemanningsplanerarna som hanterar vakanser flyttar organisatoriskt till Produktionsstöd
 • Delat VR Stockholm

  Delat VR Stockholm
  Rutinen för delat väntrum Stockholm införs med gott utfall.
 • Arbetsbeskrivning SSK

  Arbetsbeskrivning SSK
  Arbetsbeskrivning för SSK fastställs och bidrar till lite mer tydlighet kring det operativa arbetet för SSK, TL:s roll som arbetsledare för all operativ personal och NOS som nationell arbetsledare/samordnare avseende beslut. I samband med det så fastslås även att den tidigare så debatterade chatgruppen för SSK tas bort som arbetsverktyg. Ej obligatoriskt att närvara.
 • VP Produktionsstöd

  VP Produktionsstöd
  Efter att under 2020 inte haft någon egen Verksamhetsplan får Produktionsstöd nu en egen. Även NOS ska få en egen för första gången.
 • JIRA

  JIRA
  JIRA införs som ärendehanteringssystem avseende felanmälan och ersätter därmed CRM i det avseendet. Dock kvarstår CRM för externa Zenitanvändare och KC kommer fortsatt hantera ärenden där.
 • STAB avvecklad

  STAB avvecklad
  Staben avvecklas i slutet av maj då pandemin i högsta grad är pågående men en viss "ny vardag" upplevs och beslut/uppdateringar via staben minskar. Dock med möjlighet att snabbt aktivera igen.
 • Teamledare SOS-U

  Teamledare SOS-U
  Omorganisation i Västerås vilket innebär att de kollegor som blev Passledare tyvärr inte kan fortsätta som det men också att TL-funktion införs även för Västerås så att vi nu har en likvärdig operativ organisation.
 • Parallella System

  Parallella System
  Parallella system införs efter en del förseningar som vårt "alternativa" CC men dock har vi kvar CC Alternativ under en liten övergångsperiod. Framgent ska det blir fler men mindre releaser.
 • Teams ersätter Skype

  Teams ersätter Skype
  Teams ersätter Skype.
 • Störningstyper revideras

  Störningstyper revideras
  Störningstyperna 1-5 som använts olika frekvent men aldrig nått nationell samsyn revideras iom att parallella system införts. A-D är de nya benämningarna men implementering sker först under 2021.
 • Hård belastning 112

  Hård belastning 112
  Augusti stack ut extra mycket i år. Drygt 30000 fler anrop och en hjälpsökandes väntetid som i medel var 5 sekunder längre än 2019. Covid en bidragande orsak på flera plan.
 • Medicinskt beslutsstöd senareläggs

  Medicinskt beslutsstöd senareläggs
  Beslut i augusti om att senarelägga utrullningen av det nya medicinska beslutsstödet som skulle skett hösten 2020. Det beslutas senare att det blir framflyttat 1 år efter att ha vägt olika alternativ mot varandra.
 • Åter till skolan

  Åter till skolan
  Efter att NOS och KBA inte haft en plats/del vid GU under dryga året är vi nu åter på plats i samband med de nya kollegornas grundutbildning.
 • Flera forum omstartas

  Flera forum omstartas
  Flera forum startas upp åter efter olika lång tid i dvala.
  Det innebär bland annat
  Samverkansmöte SoJ
  Månadsmöte med TL
  Supportforum
  VU månadsmöten med centralerna
  Uppstart med strategisk bemanning samt kring 8Prognos
 • White uppstart

  White uppstart
  Uppstartsmöte kring nytt verktyg för lägesbildsinhämtning, White. För nu ska TIB först testa att loga så får vi se i vilken omfattning och när det ska användas/testas.
 • Smart Passage

  Smart Passage
  Smart Passage går skarpt
 • Internrevision

  Internrevision
  Detta år är NOS utvalda som en avdelning som får besök av Christin Bejrum för den interna kvalitets- och miljörevisionen. Både positiva iakttagelser och utvecklingsområden, främst avseende struktur och samarbeten. Full rapport kommer Q1 2021
 • Ett Sundsvall

  Ett Sundsvall
  Omorganisation hos SOS-Y så det nu är en central och inte två. Lotta Fernström PC.
 • Externa Zenitanvändare

  Externa Zenitanvändare
  Arbete med att stärka flödet av driftinformation mot externa zenitanvändare som nu även kan lägga felanmälningar så de kommer in i JIRA. Fortsatt arbete under 2021
 • Utökad julklapp och alternativt julbord

  Utökad julklapp och alternativt julbord
  Julklappen från företaget utökas till 1250:- och inställt julbord byts mot möjlighet att köpa mat på egen hand.