SO- Invandring

 • Invånare i Norden ej tillstånd

  Invånare i Norden fick rätten att bosätta sig och arbeta i Norden utan några tillstånd
 • Invandrings verk

  Bildas en ny myndighet. De jobbade med invandring och utvandrings frågan
 • Nya invadrings regler ( sent 1960-tal)

  För de som ville komma till sverige behövde de både abete och bostad klara. Det var också så att bara om Sverige behövde den utlänska arbetskraften gavs tillstånd. Kunde en arbetslös Svensk göra det så gick arbetet till den
 • Militär kupp I Chile

  flyktingarna kom stötvis, oftast i direkt anslutning till krig eller kriser, exempelvis militärkuppen i Chile 1973.
 • Sverige en del av Schengensamarbetet

  Våren 2001 blev Sverige en del av Schengensamarbetet. Det innebar att gränserna mellan de då 13 Schengenländerna öppnades och att länderna beviljade visum till hela Schengenområdet. Ett ökande antal EU-medborgare sökte sig till Sverige för att arbeta under kortare eller längre tid.
 • Asylsökande från Somalia och Koskov m.m.

  ( m.m = flera av de forna öststaterna) söker asyl då det blev lättare att lämna sitt land. Dock så blevd det oftast till en början sämre levnads förhållande. ( slutet 80-tal )
 • Nytt system för mottagande av asylsökande

  Ansvaret för assylsökande lämnades från arbetsmarknadsföreningen AMS till statens invandringsverk ( föregångare till migrationsvärket)
 • Asylsökande från ...... ökar

  Irak,Iran, Libanon,Syrien,Turkiet och Eritrea i Vesreouropa ( Mitten av 1980-talet )
 • Flersöker Assyl ( slutet 1980-tal)

  Väntetider blir längre, Antalet förkläggningar ökade och fler fick avslag på sin asylansökan.
 • Antal asylsökande började minska

 • Rekordstora mängder människor på flykt mitt i Europa

  jugoslaviska sammanbrottet med åtföljande, uppdelning av landet, krig, terror och etnisk rensning. Det drev, för första gången sedan andra världskriget, rekordstora mängder människor på flykt mitt i Europa. I Sverige fick drygt 100 000 f.d. jugoslaver, företrädesvis bosnier, ett nytt hemland.
 • Sverige del av EU

 • infördes restrik­ti­vare bestäm­melser för anhö­ri­gin­vand­ring

  Åldersgränsen för familjeåterförening sänktes till att gälla barn under 18, tidigare gällde 20 år. Möjligheten för gamla föräldrar, särskilt änkor och änklingar, att förena sig med vuxna barn i Sverige togs bort. Även den så kallade ”sista länken i familjekedjan” togs bort, vilket ofta var ett ensamstående vuxet syskon som blivit kvar i hemlandet när övriga syskon och föräldrar flyttat till Sverige.
 • EU ska på sikt ha gemensam asyl- och migrationspolitik

  1999 satte Europeiska rådet upp målet att EU på sikt ska bygga upp en gemensam asyl- och migrationspolitik.
 • medborgarskapslagen ändras

  År 2001 ändrades medborgarskapslagen. Nu blev det möjligt att ha dubbelt medborgarskap. Det vill säga att behålla sitt gamla medborgarskap samtidigt som man blir svensk.
 • Tillfäliglag ärande prövade igen

  Riksdagen införde i slutet av 2005 en tillfällig lag där avvisade personer, som aldrig lämnat Sverige, fick sina ärenden prövade ännu en gång av Migrationsverket.
 • Komunen ansvar för boende

  kommunerna blev ansvariga för boendet för de ensamkommande asylsökande barnen.
 • Assylsökande rätt att arbeta

  Dom fick rätt att arbeta under handlägningstiden om de t.ex. kunde visa sin identitet
 • personer som vistas i Sverige utan tillstånd sammma rätt

  personer som vistas i Sverige utan tillstånd rätt till samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande, det vill säga akut sjukvård. Barn som vistas i landet utan tillstånd får fullständig hälso- och sjukvård inklusive tandvård.
 • permanenta uppehållstillstånd till alla syrier

  Migrationsverket permanenta uppehållstillstånd till alla syrier och statslösa som kommer från det krigsdrabbade Syrien.
 • Flykting krisen

 • Tillfälliga gränskontroller.

 • Föreslår regeringen en rad åtgärder

  föreslår regeringen en rad åtgärder Bland annat ska asylreglerna under tre år anpassas till miniminivån i EU. Tanken är att antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd ska minska kraftigt. Ändringarna i lagstiftningen kommer att börja gälla under 2016.
 • Tillfälliga identitetskontroller

  Tillfälliga identitetskontroller införs i syfte att försöka minska antalet asylsökande till Sverige. Kontrollerna görs när bussar och tåg passerar den svenska gränsen, transportörer bötfälls.
 • Alla som söker och ges asyl ett tillfälligt uppehållstillstånd

  I tidigare lagstiftning har alla skyddsbehövande som regel fått permanent uppehållstillstånd. Nu får alla som söker och ges asyl ett tillfälligt uppehållstillstånd. Flyktingar får treåriga tillstånd, alternativt skyddsbehövande får 13 månader. Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet slutar att gälla kan han eller hon söka förlängt uppehållstillstånd Kvotflyktingar får fortfarande permanent uppehållstillstånd.
 • Nya gymnasielagen

  Mellan 1 juli och 30 september 2018 var det möjligt för ungdomar att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier trots att man fått avslag på sin asylansökan
 • Den tillfälliga lagen förlängs till och med den 19 juli 2021

  ( gjord 2016)