Cf3d829c 13a5 4deb baa2 f765ac515e8e 99286b21ca54416ca2295563723a212f

Skolen i samfundet

 • 820

  Den første skole i Danmark

  Ansgar opretter sandsynligvis den første skole
 • 1536

  Reformationen i 1536

  Efter reformationen i 1536 bliver der oprettet statslige latinskoler. Her blev de mindste klasser undervist på dansk, men ellers var latin undervisningssproget. Herudover havde næsten alle købstæder danske skoler, hvor der blev undervist på dansk.
 • Fattigordningen i 1708

  Ved indførelsen af fattigordningen i 1708 blev danske skolerne gratis for alle de fattige børn, og derved blev skolegangen tilgængelig for alle.
 • Den første folkeskole paragraf

  Vi Christian den Sjette (...) giøre vitterligt (...) at lade danske Skoler ... saaledes indrette, at alle og enhver, end og de fattigste Børn overalt paa Landet kunde tilstrækkeligen undervises om Troens Grund samt Salighedens Vey, Orden og Middeler, efter Guds Ord og den Evangeliske Kirkes sande i Børne Lærdom – men korteligen forfattede Lære, saa og i at læse, skrive og reigne, som saadanne Videnskaber, der ere alle og enhver, af hvad Stand og Vilkor de end maatte være, nyttige og fornødne.
 • Folkeskole paragraf

  Ved Børnenes Underviisning skal der i Almindelighed tages Hensyn til at danne dem til gode og retskafne Mennesker i Overensstemmelse med den evangelisk-christelige lære; samt til at bibringe dem de Kundskaber og Færdigheder, der ere dem nødvendige for at blive nyttige Borgere i Staten.
 • Skolepligten indføres

  Den 1814 bliver der med skoleloven indført skolepligt i syv år, og hermed bliver almueskolerne også opført. Derudover var skolerne også blevet gratis.
 • Friskoleloven

  Man går fra at have skolepligt til undervisningspligt, hvilket har den betydning at der bliver oprettet friskoler.
 • Mellemskolen bliver oprettet

  Indtil 1903 var der ikke en mellemskole som skabte en forbindelse mellem folkeskolen og gymnasium. Enhedsskolen blev derfor en realitet.
 • Folkeskole paragraf

  Folkeskolens Formaal er at fremme og udvikle Børnenes Anlæg og Evner, at styrke deres Karakter og give dem nyttige Kundskaber.
  Kristendomsundervisningen i Folkeskolen skal være i Overensstemmelse med Folkekirkens evangelisk-lutherske Lære. 1937 (og 1958)
 • Period: to

  Den Blå Betænkning

  Den Blå Betænkning er en undervisningsvejledning fra starten af 1960'erne. I denne undervisningsvejledning satte man barnet i centrum i undervisningen. Det vigtigste var nu, at danne barnet til at blive klar til at stå på egne ben i samfundet samt at blive harmoniske og lykkelige mennesker.
 • Undervisningspligten bliver udvidet til ni år

  Undervisningspligten går fra at være syv år til at være ni år, da man skulle imødekomme de mange krav som samfundsudviklingen mentes at stille til de kommende statsborgere.
 • Folkeskole paragraf

  Folkeskole paragraf
 • Folkeskolens formålsparagraf

  Folkeskolens formålsparagraf
 • Undervisningspligten bliver udvidet til ti år.

  Efter 2000 bliver grundskolens udvidet med en obligatorisk børnehaveklasse, som udvider undervisningspligten med ét år.
 • Period: to

  Klare Mål

  Undervisningsministeriet udgiver detaljeret læseplaner til hvert enkelt fag. Disse mål skulle være med til at styrke undervisningen, samt give de dygtige elever mulighed for at lære de forudbestemte undervisningsemner hurtigere end gennemsnittet.
 • Folkeskolens formålsparagraf

  Folkeskolens formålsparagraf
 • Folkeskolen skal forberede til videre uddannelse

  Folkeskolen skal nu rette undervisningen, så den får det formål at forbederede eleverne til videre uddannelse.
 • Folkeskolereformen

  Efter Lockouten i 2013 kom Folkeskolenreformen i 2014. Men Folkeskolereformen blev der indført længere skoledage, flere timer i dansk og matematik, tidligere fremmedsprogsundervisning og fokus på aktivitetstimer, lektiehjælp, faglig fordybelse, motion og valgfag.