Tidslinje Historie - Mads-Christian og Annemarie

 • Period: 3000 BCE to 332 BCE

  Det Egyptiske Rige

  I Egypten var magten samlet hos farao. Religion var stærkt forbundet med Egyptens samfund, og religiøse ritualer blev dyrket. Egypternes kongemagt var af dynastier. Egypten troede på balancen mellem kaos og kosmos og når man døde kunne man være en del af det "hjul", som holdt verden i gang. ○ Samfundet var opbygget som en pyramide med farao i toppen, den midterste del havde embedsmænd, præster og håndværkere. Størstedel af befolkningen var bønder.
 • Period: 750 BCE to 476 BCE

  Antikken

  ○ Antikken havde særligt fokus på græsk-romersk kultur. Mange af oldtidens mest indflydelsesrige tænkere havde sin storhedstid i antikken b.la: Sokrates, Platon, Pythagoras og antikkens største poet: Homer. Antikken kan være en forudsætning for europæisk videnskab, filosofi og kunst. Antikken tror på en forestilling om det frie menneske og sjælens guddommelige evner. Humanisme er stort i antikken.
 • Period: 509 BCE to 480

  Romerriget

  Romerriget var i mange århundreder den dominerende magt i den vestlige verden. Romerriget virkede i mange år usårligt, og romerne "malede et selvportræt" i netop denne opfattelse. Romerne er især kendt for deres arkitektur, alle deres bystater havde det samme arkitektoniske princip: centralt torv, rådhus, teater, vandledninger gennem landskabet og akvædukter. Romerriget faldt da riget blev opdelt i vest og øst, og intense borgerkrige fandt sted. Rom var ikke længere en samlet stat.
 • Period: 250 to 700

  Folkevandringerne

  Folkevandringstiden foregik i Europa mellem 250-700 og har betydning i forhold til Romerrigets undergang . Rommeriget bliver udsat for pres fra germanske stammer herunder goterne og vandalerne. Hunnerne ledt af Attila, der hærgede vesten, gjorde også en trussel mod Romerriget. Romerriget faldt og Europa blev taget i besiddelse af nye folk, og dette formede det Europa vi kender i dag.
 • Period: 622 to 750

  Islams grundlæggelse

  Profeten Muhammed udvandrer fra Mekka til Medina i 622 og er derfor kendt som Islams begyndelse. Muhammed og hans tilhængere vender dog tilbage til Mekka og erobrer byen. Efter Muhammeds død indledte hans efterfølgere en stor militær ekspansion og erobrede store landområder. Koranen bliver samlet som skrift og autoriseret af kaliffen Uthman. Muslimerne bliver opdelt i sunni og shia (uenigheder om arvefølge).
 • Period: 800 to 1050

  Dansk vikingetid

  Togter, plyndringer i Europa. Og vi får bybefæstninger, byer, ekspanderende kongemagt, møntvæsen, arkitektur og bøger/skrift. Vikingerne plyndrer Paris, erobrer England (flere gange) og bosætter sig i daværende normandiet (Frankrig) og England.
 • Period: 1000 to 1450

  Middelalder

  Middelalderen afløser vikingetiden og Danmark bliver et kristent kongerige. Borgerkrig, kongemord og religiøse konflikter præger denne tid. Kirken er i fokus og får enorm magt. Feudalismen er samfundets inddeling: konger øverst, adler/lensherrere midterst og fæstebønder nederst.
 • Period: 1096 to 1254

  Korstogene

  Korstog, kombinerede pilgrimsfærde og krigstogter i højmiddelalderen foretaget af kristne styrker oprindelig for at befri Det Hellige Land (Palæstina) for muslimsk herredømme eller sikre de kristne besiddelser i området, senere rettet mod hedninge, muslimer, kættere og ikke-katolske kristne i forskellige dele af Europa. De enkelte korsfarere aflagde et løfte om at drage på korstog; de blev af kirken betragtet som pilgrimme og belønnet med aflad.
 • Period: 1300 to

  Renæssancen

  ○ "Genfødsel"/kulturstrømning ○ Renæssancen havde banebrydende opfindelser. Kunsterne og videnskabsmænd var prominente. Vi forkaster forestilling om at jorden var guds skabelse og erstatter det med de naturvidenskabelige observationer og opdagelser. ○ Kunsten blomstrer og bliver sat i fokus; Det gjaldt både for billedkunst, litteratur, portrætmalerkunst, skulpturkunst og for bygningskunsten ○ Mennesket bliver sat i fokus istedet for kirken.
 • Period: 1347 to 1352

  Den sorte død

  Pesten kommer til Europa (via globalisering/øget handelsforbindelser). Man mener at den sorte død er opstået via rotters bakterier, som er smittet til menneske. Pesten slog størstedelen af Europas befolkning ihjel i løbet af få år. - Årsagsforklaringer: antisemitisme - man mente at jøderne havde forgiftet de kristnes brønde, denne overbevisning fulgte til jødeforfølgelse.
  Den almindelige årsagsforklaring var at pesten var guds straf pga. Menneskets synder
 • Period: 1400 to 1500

  De stor opdagelsesrejser

  Hovedformålet var at opdage, udforske og underlægge sig nye områder samt erhverve ny viden. Der blev oprettet skoler (af Henrik Søfareren) med viden baseret i astronomi, geografi, kartografi og navigatører. De rejsende tog til b.la Afrika, Indien og Kina - og den mest kendte; Columbus rejser til Centralamerika samt den nordlige del af Amerika. De europæiske ekspeditioners stater oprettede kolonier på forskellige kontinenter og kolonialisme begynder.
 • Period: 1453 to 1453

  Konstantinopels fald

  D 29. Maj 1453, stormer tusindvis af osmanniske soldater Konstatinopel. Konstatinopel er den sidste by der udgør det gamle romerrige og ved faldet af byen udgør det slutningen af middelalderen.
 • Period: 1517 to 1555

  Reformationen

  I begyndelsen af 1500-tallet første den tyske Munk, Martin Luther, til splittelsen af den kristne kirke. Martin Luther var træt af nogle af de ting som den traditionelle kirke gjorde, som at have gudstjenester på latin, så ingen kunne forstå hvad der blev sagt. Luther gjorde navn til en ny retning i kristendom kaldet den evangelisk-lutherske.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  oplysningstiden blev præget af ideen af at mennesket har fornuft og at det er en nødvendighed at udbrede kendskab til viden og blive frisat det traditionelle. Man satte altså spørgsmålstegn ved århundredes gamle forestillinger om verden.
 • Period: to

  Industrialiseringen

  I det vestlige samfund var der i denne periode, hurtige teknologiske fremskridt som F.eks Dampmaskiner, elektricitet og jernbaner. Alt dette ændrede fuldstændigt vilkårene for produktion og skabte vilkårene for for det moderne industrisamfund.
 • Period: to

  Den amerikanske Uafhængighedserklæring

  Inden der var noget USA, var Amerika hovedsageligt under Englands kontrol og indelt i 13 kolonier. I 1770'erne begyndte kolonierne at protestere overfor Englands forsøg på at hæve skatterne. Da Englænderne ikke ville lytte blev dette til en våbnet konflikt og medførte så efter 8 års krig, at der blev arbejdet på en forfatning der ville samle alle kolonierne uden Englands indflydelse
 • Period: to

  Den franske revolution

  Tanken om frihed og lighed gik igennem hovederne på folket af Paris i 1789. Et vision af revolution var nært og folket stormede Bastillen, revolutionen var begyndt. I tiden op til revolutionen var der hungersnød og fattigdom i Frankrig. Kongen blev også ved med at beskatte den fattige del af folket.
 • Period: to

  Danmarks Riges Grundlov

  Den 5. juni 1849 blev Danmarks første grundlov skrevet af Frederik d 7. Denne nye grundlov afløste den tidligere konge lov. Denne dag markerede overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki og en mere demokratisk styreform.
 • Period: to

  Imperialismen

  De store europæiske lande underlagde sig her store områder i Afrika og Asien, og indførte deres egne love, skatte og handelsaftaler. Alt dette var muligt efter industrialiseringen, da disse store lande nu havde hurtig og nem adgang til disse lande ved hjælp af jernbane, dampskibe og avancerede våben.
 • Period: to

  Første Verdenskrig

  Efter en Serbisk nationaislist myrdede Franz Ferdinand (arving til den østrigsk-ungarske trone) blev der erklæret krig. Verden troede sådan en krig ville være hurtigt overstået. Efter 9 millioner døde og 22 millioner sårede soldater, blev der D.11 november 1918 underskrevet en våbenhvile og endte dermed krigen.
 • Period: to

  Anden Verdenskrig

  Anden verdenskrig blev officielt begyndt da Tyskland invaderede polen i 1939 under lederen Adolf Hitler. Japan bombede i 1941 den amerikanske pearl harbor. Dette medførte at USA også deltog i krigen. Under krigen blev mellem 50-70 millioner liv tabt, hvoraf omkring 6 millioner var jøder.
 • Period: to

  Den kolde krig

  Da der kom en ende på anden verdenskrig, stod verden over for en ny trussel, nemlig masse ødelæggelse fra de nye atomvåben. Dette var en trussel da der var konflikt mellem USA og Sovjetunionen. Konflikten blev kaldt for en kold krig, da der aldrig faktisk udbrød krig mellem nogle af siderne. Det var dog tæt på mange gange.
 • Period: to

  EF/EU

  EF (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab) blev stiftet i 1957 og ville sikre at lande skulle være afhængige af hindanden er derfor forhindre krig. Danmark blev medlem af EF i 1973. I 1993 blev Danmark medlem af EU som styrkede samarbejdet mellem landene.
 • Period: to

  Afkoloniseringen

  Ved afkoloniseringen opnåede lande i Afrika og Asien selvstændighed fra de mange europæiske kolonier der befandt sig rundt om i hele verden. Da Ghana bliver selvstændigt i 1957 er Afkoloniserings bølgen startet. Ved Namibias frigørelse fra Sydafrikansk i 1990 markeres en ende på Afkoloniseringen.
 • Period: to

  Berlinmurens Fald

  Den dødlige mur der adskilte øst og vestberlinere faldte natten til D. 10 november og var symbolet på enden af et langt kommunistisk styre, fattigdom og fangeskab.
 • Period: to

  11. September

  Den 11. September 2001 er dagen hvor fire kaprede fly ville koste mange tusinde mennesker livet. Dette terrorangreb var en af grundene til at USA i 2003 invaderede Irak.
 • Period: to

  Det arabiske forår

  Det arabiske forår er betegnelsen for urolighedder i hele mellemøsten. Det Arabiske forår siges at have startet med en række demonstrationer i Tunesien D 18.12.2010. Da den Tunesiske præsident måtte træde tilbage, bredte urolighederne sig til flere lande som Egypten, Syrien og Yemen.