Norsk språkhistorie 3STP Jakob T.

 • 1350

  Svartedaugen

  Svartedaugen
  Det norske språket dør ut, ettersom såpass mange mennesker døde under svartedaugen.
 • 1380

  Union med Danmark (Dansketiden)

  Union med Danmark (Dansketiden)
  Dansk Bibel og kirkespråk i Norge
  Norge gikk selvfølgelig ut av union med Danmark 17.mars 1814 Kilde: https://signaturbm.portfolio.no/read/ba86980b-a24b-4457-8533-79bd1e7a2c51
 • Norge oppløses fra Danmark

  Norge oppløses fra Danmark
  Men det er fortsatt dansk skriftspråk. Selv om de fleste ikke snakker det. Grunnloven ble originalt skrevet på dansk.
 • Språkdebatten begynner!

  Det ble flere bønner på stortinget enn embetsmenn, som brukte sin egen dialekt. Bonde-kulturen ble senere i Romantikken løftet frem som den "ekte" norske kulturen.
 • Wergelands mening

  Wergelands mening
  Han mente de burde fornorske skriftspråket og gå bort fra det danske. Han ville ta i bruk flere ord og uttrykk fra det norske talespråket. Han var ledende for fornorskningslinja. Kilde: "Språkhistorie 1800-tallet" Power Point
 • P.A. Munch's mening

  P.A. Munch's mening
  Han var sterkt imot av Norge skulle lage et eget skriftspråk. Han mente at vi burde ta utgangspunkt i èn dialekt som ikke hadde endret seg så mye fra det norrøne skriftspråket, og lage et skriftspråk ut ifra det. Dette standpunktet er kjent som målreisingslinja.
  Allerede i 1832 skrev han "Norsk sprogreformation" som var et svar på Wergelands fornorskningstanke. Kilde: "Norsk for påbygg"
  https://snl.no/Peter_Andreas_Munch_-_historiker
 • Welhavens mening

  Welhavens mening
  Han og flere andre mente vi burde bare holde til Dansk skriftspråk. Han mente det var viktig å holde et felleskap med Danmark, og var derfor imot både Fornorskingen til Wergeland og Målreisingslinja til Munch. Denne tanken døde ut ganske raskt, men døde definitivt ut i 1907.Han deltok også gjennom den nasjonalromantiske skrivemåten som han ble kjent for. Det ga et "norsk ideal" i bønder, vanlige folk fra bygda og naturen, som også kom med sine dialekter. Kilde: språkrådet.no, "Norsk for Påbygg"
 • Asbjørnsen og Moe's "Norske folkeeventyr"

  Asbjørnsen og Moe's "Norske folkeeventyr"
  Asbjørnsen og Moe dro ut for å samle norske folkeeventyr rundt om i landet fra midten av 1830-tallet, boken ble til slutt lagt ut i 1841. Dette satt preg på debatten i form av at den "folkelige" siden av språket kom frem som noe viktig og ga stort inntrykk. Kilde: https://signaturbm.portfolio.no/read/ba86980b-a24b-4457-8533-79bd1e7a2c51
  https://snl.no/Asbj%C3%B8rnsen_og_Moe
 • To hovedretninger

  To hovedretninger
  På 1850-tallet ble Målreisingslinja og Fornorskerlinja mer presisert og klarere avgrenset. Fornorskerlinja utviklet seg senere til hva vi i dag kaller Bokmål, mens Målreisingslinja utviklet seg til Nynorsk.
 • Stortinget griper aktivt inn i utviklingen av språket

  Stortinget griper aktivt inn i utviklingen av språket
  Fra midten av 1800-tallet. Startet som privat initiativ, men utviklet seg til en nasjonal sak. Dette var blant annet Knut Knudsens forslag i 1862.
 • Ivar Aasens norsk

  Ivar Aasens norsk
  "Prøver af Landsmaalet i Norge" (1853), språklig purist, og ville erstatte det danske skriftspråk. Fortsatte arbeidet til Munch. Han mente at alle burde ha et skriftspråk de kunne kalle sitt eget.
 • Knut Knudsens forslag blir vedtatt

  Knut Knudsens forslag blir vedtatt
  Knut Knudsen ble hva man kan kalle "bokmålens far". Han ville fornorske det norske språk, etter at han så elevene sine slite med å forstå det danske skriftspråk. Han mente at "den dannede dagligtale" var grunnlaget for den nye norsken.
  Han gikk inn for en ortofon skrivemåte. Derfor burde stum "e" og dobbeltkonsonanter i lange vokaler måtte bort (Hus istedenfor Huus), og at fremmedord burde fornorskes. Dette ble innført gjennom rettskrivningsreformen i Stortinget i 1862. Kilde: Norsk for påbygg
 • Jamstillingsvedtaket

  La grunnlaget for skriftsituasjonen vi har i dag med to skriftsformer. Språket fra bygdene ble sidestilt med språket i byene.
  Landsmaal og Rigsmaal ble likestillts som offesielle språk.
 • Unionen med Sverige oppløses

  Unionen med Sverige oppløses