Kildehistorie

 • 450 BCE

  Tolvtavleloven

  Den romerske rettens første kjente lovgivning
 • 438

  Codex

  Romersk keiserlovgivning
 • 533

  Corpus juris civilis

  Med Institutiones, Digesta, Codex, Novellae
 • 726

  Ecola

  Lovsamling under det Bysantiske riket. Den første lovkodifikasjonen med en gjennomført kristen profil.
 • 726

  Lovsamlingen Ecloga

  I det bysantiske retten. Inspirert av keiser Justinians lovgivning, men med mer synlig kristen innflytelse.
 • 750

  Rhodiske sjølov

  Usikkert årstall. Før 800.
 • 900

  Basilika

  Bysantisk rett. Bygger videre på Justinias lovgivning.
 • 1215

  Magna Carta Libertatum Anglie

  Dokument fra engelsk middelalder. Uttrykk for en styrking av et mer uavhengig rettssystem. Kongen ble presset til å skrive under.
 • 1220

  Glossa ordinaria, mest omfangsrike rettsvitenskapelige arbeider i middelalderen.

  Forfattet av glossatoren Accursius. Avsluttet i 1234.
  En parallell til Aquinas Summa Theologiae. Aquinas hadde en mer gjennomført systematikk.
 • 1231

  Loven Liber Augustalis

  Keiser Fredrik utarbeidet denne verdslige loven som en utfordring mot pavens Liber Extra. Varte i kongedømmet Napoli fram til 1809.
  Det å selge kroppen sin skulle ikke betraktes som utukt. Det ble forbudt å utøve vold mot prostituerte.
 • Period: 1232 to 1244

  Liber Statutorum Jacopo Tiepolos

  Venezisk handelsrett. Satt sammen av tre lover
 • 1234

  Den første paveloven "LIber Extra"

  Senere kom det én i 1298 og én i 1317.
 • 1241

  Jyske Lov

  Gitt av kong Valdemar Sejr i Danmark
 • 1265

  Summa Theologiae av Thomas Aquinas

  Glossa ordinara er en parallell til denne. Aquinas hadde en mer gjennomført systematikk.
 • 1265

  Las Siete Partidas

  Gitt av kong Alfonso. Den mest berømte av Kastillas lovbøker. Preget av den nye lærde rett og med romerske og kanoniske innslag.
 • 1274

  Landsloven

  Kong Håkons sønn Magnus. Ble kalt Magnus Lagabøter. Virsksom til 1687.
 • 1276

  Byloven

  Kong Håkons sønn Magnus. Ble kalt Magnus Lagabøter
 • 1298

  Paveloven Liber Sextus

  Det kom én i 1234 og én i 1317.
 • 1317

  Paveloven Clementinae

  Tidligere kom det én i 1234 og én i 1298
 • 1370

  Consulat de mar

  Barcelonas sjørett ble nedskrevet
 • 1470

  Boktrykkerkunsten

  Johann Gutenberg
 • 1581

  Prospekt av en norsk mellomalderby

  Av Hieronymus Scholeus i 1581. (4. forelesning ppt.)
 • Mare Liberum

  Grotius formulerte et prinsipp om at havet er fritt.
 • Navigation Acts

  Engelsk lov som styrket handelsflåten
 • Kongeloven (Dansk-Norsk)

  Rettslig innføring av kongelig enevelde. Gjaldt som Norges grunnlov frem til 1814. Varte i Danmark frem til 1848.
 • Norske Lov av 1687

  Landsloven var gjeldende inntil nå
  Resultatet av omfattende revisjon av norsk rett. Sammenfallende med Danske lov av 1683, men på en del områder ble norske ordninger akseptert (bl.a. jordleie, odel, åseterett og handel). Loven fortsatte den lange codex-tradisjonen som norsk lovgivning hadde hatt siden Magnus Lagabøters landslov, og Danske og Norske lov vakte interesse i utlandet for deres realisering av kodifikasjonsformen. Stor betydning for rettslivet til langt opp på 1800-tallet.
 • Bill of Rights

  Engelsk forfatning
 • Den første tyskspråklige kodifikasjonen

  CmC
 • Den Amerikanske Uavhengighetserklæringen

  13 amerikanske stater ble selvstendige
 • Den franske menneskerettighetserklæringen

 • Frankrikes straffelov

  Kom i 1791 og 1810.
 • Bill of Rights

  10 Amendments ble vedtatt i den føderale forfatningen
 • Til den evige fred av Kant

  Hvordan skape fred.
 • Code civil

  Fransk. Ingen kodifikasjoner har hatt så global betydning som den franske. For Code civil gjelder dette i særdeleshet. Side 353.
  Kom fire tilleggslover. Samlet repressenterte disse fem ikke bare nytt lovtekstgrunnlag, men satte nye standard for senere global rettsskapning.
 • Code de commerce

  Første vestlige lovgivning i selskapsrett
 • Den norske Grunnloven

 • Fransk forfatning

  Opphevet folkesuverenitet som forfatningsgrunnlag. Men beholdt maktfordeling, utøvende makt, parlamentarisk kontroll og menneskerettigheter.
  I ettertid har det kommet i 1830, 1848, 1852, 1875, 1946, 1958.
 • Kieltraktaten (Norge i union med Sverige)

  Union med Sverige fra 1814-1905.
  Bakgrunnen er Sverige vinner Norge fra Danmark etter at at Danmark var i allianse med Napoleon og hans tap i 1815.
 • Norges straffelov

  Kriminalloven
 • Lov om Handel

  Norsk handelslovbok
 • Lov om Arv i Norge

  Innførte full testasjonsfrihet der det ikke fantes livsarvinger
 • Tysk handelslovbok

 • Companies Act

  Parlamentet i England vedtok denne. Den ble innflytelsesrik for all senere selskapslovgivning.
 • Lov om Kvindens Myndighe

  Alle ugifte kvinner over 25 år fikk full myndighet.
 • "The Subjection of Women"

  Av den engelske filosofen John Stuart Mill
 • Tysk forfatning

  Etter 1815 hadde Tyskland flere mindre forfatningsstater, inspirert av Napoleon.
  Februarrevolusjonen i Frankrike i 1848 førte til uro i tyske stater, og det ble laget som mål å skape én tysk stat.
  Dette skjedde i først i 1871, etter å nesten ha klart det i 1848-49. i 1871 ble det etablert en konstitusjonell ordning.
  Det tyske kongedømmet varte frem til 1918 da 1. verdenskrig tok slutt.
 • Et dukkehjem

  Av Henrik Ibsen
 • Fellesnordiske lover

 • Lov om Patenter

  Den første norske panteloven
 • Ektefelleloven

  Ektefelleloven fra 1888 gjorde gifte kvinner til myndige personer, men mannen disponerte over felleseiet.
  Loven gav kvinner mulighet til å råde over egen inntekt.
 • Engelsk selskapslov

  Partnership Act
 • Engelsk kjøpslov

  Sale of Goods Act
 • BGB

  Gjaldt i Bayern
 • Consilidation Act

  Den engelske Consilidation Act fra 1908 skilte mellom store og små aksjesselskaper. Aksjeselskapslovgivningens todeling ble et viktig trekk gjennom 1900-tallets selskapslovgivning.
 • Norsk handelslov

  Norge og Danmark var langt etter resten av Europa.
 • ZGB, Sveitisk kodifikasjon.

  Inspirert fra tyske BGB
 • Norges Avtalelov

 • Versaillestraktaten

  To forhold blir fastlagt:
  - Tysklands stilling
  - Opprettelse av Folkeforbundet
  Det ble opprettet en folkerettslig domstol i Haag - inspirert av den norske jussprofessoren Francis Hagerup.
 • Norges første navnelov

  Det ble en plikt for alle å ha et for- og et etternavn.
 • Nürnberglovene

  Systematiserte den tyske befolkningen etter rasekriterier
 • FNs kvinnekonvensjon