Istock 000008349549xsmall

Psykiatrisk behandling: Før og Nå

 • 3000 BCE

  Oldtidens galinger

  De som ble sett på som gal, tenkte man at hadde blitt besatt av onde ånder og guder. For å slippe ut disse boret man hull i hodeskallen til pasienten
  (Mesopotamia og Egypt)
 • 800

  Middelalderen

  I Middelalderen tenkte man at sinnslidelser var skapt av enten demonisk besettelse, eller at man hadde en ubalanse i de fire kroppsvæskene (blod, svart galle, gul galle, flegma) dårlig diett og sorg.
  Det ble opprettet sinnssykehus - hospitser og dårehus
 • Vannkur

  På 1600-tallet ble dualismen presentert som en årsak til sinnslidelser. Den belgiske legen John Baptiste Von Helmont rekommanderte vannkur - at pasienten ble senket ned i vann.
 • Historisk behandling (før ECT ble utviklet)

  Leger pleide å injisere kamfer(Kamferdråper ble tidligere brukt som et stimulerende middel, bestående av en løsning av 15% kamfer i en blanding av etanol og eter) hos pasienter ved enkelte psykiske lidelser for å utløse anfall.
 • Psykoanalyse

  Behandlingen skal få pasienten til å oppnå innsikt i sitt eget sinn, den skal bli kjent med følelser og drifter - hente ting ut fra det ubevisste (ofte fortiden - minner) Utviklet av Freud.
  Teknikker som brukes er:
  - Fri assosisasjon
  - Drømmeanalyse
 • Psykodynamisk psykoterapi

  Dette er en videreutvikling av psykoanalytiske teorier - har derfor mange likhetstrekk med psykoanalytisk terapi.
  Terapien varer kanskje 1-2 ganger i uken i et år - her snakker pasient og terapeut sammen om å oppdage, forstå og bearbeide følelser og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner.
 • Adferdsterapi

  Utspring fra behaviorismen - opptatt av atferd.
  Behandling - modifisere atferden: forsterke ønsket atferd, straffe eller ignorere uønsket atferd. Sosial ferdighetstrening: opplæring og forsterkning av passende sosiale ferdigheter.
  Eksponeringsterapi - utsette seg for det man er redd for (eks ved forbier og annen type angst) Retningen ble ikke allmenn kjent før 1950 - og 60 årene.
 • Elektrosjokkbehandling - ECT

  Ugo Cerletti og Lucio Bini fant en måte å starte kramper på med strøm - der erfarte at pasienter med blant annet depresjon opplevde bedring. Behandlingen ble de første årene gitt uten narkose (dette kom først i 1950)
 • Biologisk, medikamentell behandling

  Man utviklet legemidler som førte til en klar og stabil endring i alvorlige symptomer på psykiske lidelser.
 • Psykomotorisk fysioterapi

  Er opptatt av at det fysiske henger sammen med det emosjonelle og mentale - eks at hvis man strever med noe mentalt så vil det skape ubalanse og fysiske spenninger i kroppen. Behandlinger bevisstgjør pasienten om sin egen kropp. Ved massasje, fokus på kroppsholdning og pust prøver man å få bort de fysiske spenningene. Behandlingen tar for seg ulike bevegelighetsøvelser.
 • Humanistisk psykoterapi

  Ser mennesket som egnet til å ta kontroll over eget liv og det å vokse og utvikle seg ligger i den menneskelige natur.
  Klientsentrert terapi - Terapeuten skal vise ubetinget positiv aktelse for pasienten - total akseptering, styrker personens selvverd, empati. Gestaltterapi - Terapeutene er opptatt av å få frem en meningsfylt helhet (gestalt) i klientens opplevelser. Metoder: Samtaler, rollespill, eksperimenter. Eksistensiell psykoterapi - utforsker eksistensielle problemer.
 • Rasjonell emotiv atferdsterapi

  Utviklet av Albert Ellis - en videreutvikling av atferdsterapien.
  Den prøver å forklare hvordan samspillet og sammenhengen mellom det kognitive, emosjoner og atferd utspiller seg i pasientens evalueringer og filosofiske antakelser av seg selv.
  Terapeutens mål er å løse emosjonelle og atferdsproblemer gjennom en mer direkte, empirisk og filosofisk tilnærming -- terapeuten bruker rasjonalitet og fornuft for å gjøre pasienten oppmerksom på sine emosjoner, destruktive og begrensede tanker.
 • Transaksjonsanalyse

  Utviklet av Eric Berne. Transaksjonsanalyse er terapi for å forbedre psykisk velvære. Den er basert på teorien om at hvert enkelt individ har tre tilstander i ego: foreldre-jeget, voksen-jeget og barne-jeget.
  Terapeuten skal hjelpe pasienten til å benytte seg av en mer inkluderende personlighet basert på disse psykologiske transaksjonene. Eks - voksen-jeg - den rasjonelle delen, barne-jeg - spontanitet, foreldre-jeg - normativ og etiske aspekt.
 • Kognitiv terapi

  Fremhever betydningen av hvordan menneske oppfatter og tenker om seg selv, om andre og ulike situasjoner.
  Hensikt - å identifisere og endre negative og uheldige tankemønstre.
  Man ser at følelser, atferd og tanker kan påvirke hverandre i et depressivt spor.
 • Biologisk, medikamentell behandling

  Her kom det en rekke nye medikamenter som man mente hadde like god virkning som de tidligere, men med mindre bivirkninger.
  Legemidler som brukes ved psykiske plager og lidelser har fått betegnelsen psykofarmaka (gresk - psyko= sinn, farmaka= medisin)
  Ulike legemidler:
  - Antidepressiva
  - Antipsykotiske medikamenter
  - Litium og antiepileptika
  - Sovemedisiner og beroligende midler