Språkdebatt

Språkdebatt og språkpolitikk fra 1800-tallet til i dag

 • Frigjøresle fra Danmark...

  ... etter 400 år. Egen grunnlov. Dansk skriftspråk hadde erstattet norrønt.
 • Embetsmennene styrer ikke lenger Norge alene.

 • Flere bønder enn embetsmenn på Stortinget

  Fikk bruke dialekt på Stortinget.
 • Henrik Wergeland (1808 - 1845)

  Dikter. FORNORSKE DANSK ved å ta inn flere små ord og uttrykk fra det norske talemålet - gradvis fornorsking. Et selvstendig Norge trenger et eget skriftspråk. Dansk skirftspråk gjorde det vanskelig for bønder å lære å lese og skrive - demokratisk fornorskingsprosjekt.
 • P. A. Munch (1810 - 1863)

  Sterkt imot å fornorske dansk - kunne lage kaos og rot. MÅLREISINGSLINJA - bygg et nytt skriftspråk på en dialekt nært norrønt.
 • J. S. Welhaven (1807 - 1873)

  Mente det ikke var behov for et nytt skriftspråk. Ta vare på kulturfellesskapet med Danmark. BEHOLD DANSK. Fikk liten oppsluttning.
 • Ivar Aasen (1813 - 1896)

  Gjennomførte konstruksjonen av et nytt norskt skriftspråk. Selvstendig nasjon - eget språk. Dialektene som var nærmest norrønt representerte det ekte norske - og var grunnlaget for hans arbeid. Ville gjøre det lettere for bønder og småkårsfolk å ta del i samfunnslivet. Ville gi bøndene det språket de trengte i det nye demokratiet - språkdebatten var en politisk strid.
 • Aasen reiser rundt og samler på opplysninger om dialektene.

 • Knud Knudsen (1812 - 1895)

  Lærer. Ville gjennomføre den gradvise fornorskinga av dansk. Opptatt av de pedagogiske problemene ved det danske skriftspråket. Utgangspunkt i "den dannede dagligtale". "Gradvishetens vei". Gikk inn for en ortofon skrivemåte.
 • "Det norske Folkesprogs Grammatik"

  Ivar Aasen. Fikk en god mottakelse av bl.a. P.A. Munch. Ny og utvidet utgivelse i 1864.
 • "Ordbog over det norske Folkesprog"

  Ivar Aasen. Fikk en god mottakelse av bl.a. P.A. Munch. Ny og utvidet utgivelse i 1873.
 • "Prøver af Landsmaalet i Norge"

  Ivar Aasen. De første eksempeltekstene på Landsmål.
 • Rettskriveingsreform

  "Stum e" (faa > faae) og dobbeltskriving av lange vokaler (Hus > Huus) blir fjernet. Fremmedord får en norsk skirvemåte (filosof > philisoph).
 • Stortingsvedtak

  Gikk ut på at elevene i sin egen muntlig tale skulle få bruke dialektene sine.
 • JAMSTILLINGSVEDTAKET

  landsmålet og "bogsproget" blir likestilte som stats- og skolespråk.
 • Kyrkje- og undervisningsdepratementets kunngjøring...

  ... om at elever heretter skulle bruke formene i "den dannede dagligtale" når de leste danske tekster på skolen. - gjorde det vanskelig for elevene.
 • Arne Garborg (1851 - 1924)

  Mente at begge språkformene - landsmål og "bogsprog" - var ufullstendige. Mente løsninga måtte være å sammensmelte språkene - samnorsk.
 • Samnorsktanken dominerer politikken

  ... utover 1900-tallet. Sammensmelting av skriftspråkene.
 • Landsmålets første rettskiving

  ... etter å ha blitt undervist i skolen.
 • Rettskrivingsreform

  Rettskivingen til "bogsproget" lignet nå mer på "den dannede dagligtale" enn dansk. Første særnorske utforming.
 • Begge målformene ble reformert samtidig.

  Tilnærmingstanken sto i sentrum. Noen endringer ble obligatoriske, andre ble valgfrie - mer radikale (nørmere folks talemål).
 • Nye navn på målformene

  Stortingets vedtak; bokmål og nynorsk.
 • Rettskrivingsreform

  Mange av formene som tidligere var valgfrie, ble nå obligatoriske.
 • Vedtak om at Oslo-skolen skulle ha...

  ...lærebøker med de mest radikale bokmålsformene.
 • Arbeiderpartiet fikk fart på samnorsksaka...

  ...etter undersøkelse i 46 der flertallet ønska å slå sammen skriftspråka til et.
 • Skolebøkene på bokmål ble igjen tradisjonelle

 • Ny læreboknormal vedtatt av Stortinget

  denne normalen 1førte skriftspråka eit lite steg nærmare kvarandre.
 • Vogt-komiteen

  skulle ta heile språksituasjoen i Noreg opp til debatt.
 • Norsk språkråd opprettes

  ga mulighet for å diskutere retningslinjene i språkpolitikken. "Toleranse" og "gjensidig respekt" ble sentrale begreper.
 • oppheving av målsetjinga om tilnærming mellom dei to språka

 • Norsk språkråd ender navt til Språkrådet

  ... nytt organ. Utvikle bokmål og nynorsk som levende kulturspråk.