Thomasfearnleyslindebirken

Første del av 1800-tallet

 • Jonas Rein

  Jonas Rein
  Jonas Rein var ikke sett på som en stor poet, men han viste i diktet «Gud i Naturen» fra 1810, at den romantiske naturfilosofien var blitt mote en stund før våre virkelig inspirerte romantikere. Rein ble sett på som en overgangsskikkelse mellom rasjonalismen og romantikken. Han var kjent for sin kvasse tunge, en patriot og en glimrende taler. Han ble utnevnt til sogneprest i Eidanger og Brevik, før han dro til Bergen og fikk plass i Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814.
 • J.C. Dahl

  J.C. Dahl
  J.C. Dahl
  Han regnes som den første norske billedkunstneren som var på et europeisk nivå innen malerkunsten, og som en av grunnleggerne av den nasjonalromantiske kunsten som oppstod i begynnelsen av 1800-tallet. Dahl foretok flere reiser rundt om i Norge og var meget detaljrik i sine malerier av norsk natur. J. C. Dahl var også opptatt av å bevare norsk kultur og var initiativtager til stiftelsen av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.
 • Romantikken

  Romantikken
  Romantikken
  1790-1830, kom fra Tyskland til Danmark. I Norge er de første romantiske dikterne Welhaven og Wergeland. Nå skulle man skrive ut i fra individet og det skulle være ekte, erkjennende. Den romantiske lengsel var ikke en flukt! Det guddommelige eller ånden er en del av det hele, den finnes i naturen, i universet, i skaperverket. Det er med andre ord den guddommelige ånd som for eksempel får gresset til å gro og årstidene til å følge hverandre.
 • Henrik Anker Bjerregaard

  Henrik Anker Bjerregaard
  Bjerregaard ble sett på som Norges fremste forfatter omkring 1830. Han skrev bl.a. «Sønner av Norge» og opererte i ulike genrer. Bjerregaard jobbet som som jurist og ble høyesterettassessor, selv om kongen kalte han politisk brysom og gav ham motstand. Han deltok også i utgivelsen av Christiania Aftenblad. Han skrev romantiske, naturskildrende og patriotiske verk, og så på sin egen virksomhet som nasjonsbyggende.
 • Maurits Christopher Hansen

  Maurits Christopher Hansen
  Maurits Christopher Hansen var en produktiv forfatter født i 1794. Han skrev både prosa, lærebøker, skjønnlitteratur og barnelitteratur. Han debuterte som forfatter i 1815 og mesteparten av det han skrev ble utgitt i tidsskrifter og aviser. Forfatteren har vært en viktig bidragsyter for norsk prosahistorie. I sin egen levetid ble Maurits Hansen regnet som den fremste norske novellist -og romanforfatter. Flere kjente forfattere som Collet og Ibsen lot seg inspirere av hans forfatterskap.
 • Napoleonskrigen (1800-1815)

  Napoleonskrigen (1800-1815)
  Norge var i denne perioden i union med Danmark. Napoleon var på offensiven, men motstanderen, Storbritannia, viste styrke og senket den dansk-norske flåten. Helstaten var da i en uheldig allianse med Russland som sammen med Napoleon gikk mot Storbritannia. Dette var skjebnesvangert. København ble terrorbombet og Norge ble rammet av britisk blokkade. Norge kom også i kamp med svenskene, som var britenes allierte. De danske styringsorganene opphørte og starten på egne nasjonale organer var i gang.
 • Språkstriden

  Språkstriden
  I tiden etter 1814 meldte behovet seg for et eget skriftspråk. Etter 438 år med dansk språk, blomstret debatten om hvilke skriftspråk som skulle benyttes, både som kommunikasjonsform, men også som en identitetsskapende funksjon og stemme. En splittet debatt mellom de som fremdeles ønsket den tette kontakten med Danmark, og de som ville reindyrke det norske. Tre språksyn som vokste frem, beholde det danske skriftspråket, fornorske det danske skriftspråket og lage et helt nytt norsk skriftspråk.
 • Period: to

  Generelle tendenser i litteraturen

  Tendensene i litteraturen speiler byggingen av vår nasjon. Mange kaller det for «Det nasjonale gjennembruds tid». Dette gjelder også for kunst og musikk i Norge. Romantikken kom til Norge via Danmark og Sverige, og det nasjonalromantiske preget norsk litteratur mot slutten av perioden. Folkediktningen blomstret også opp i Norge på denne tiden. Lyrikk var den dominerende genren i første del av 1800-tallet.
 • Johan Sebastian Welhaven (1807-1873)

  Johan Sebastian Welhaven (1807-1873)
  Welhaven fullførte aldri sin utdannelse, men ble allikevel den første som underviste i norsk litteraturhistorie ved et norsk universitet. Han forelsket seg i Camilla Wergeland, og startet som forfatter samme år med diktet «Til Henrik Wergeland». Dette var også starten på århundrets mest kjente trekantdrama. Welhaven var opptatt av den romantiske naturdiktningen, men også av det nasjonale. Han skrev i tradisjonelle former, en motpol til Wergeland, og særtrekket hans kalles erindrings-aspektet.
 • Henrik Wergeland

  Henrik Wergeland
  Den anerkjente forfatteren ble født i Christiansand i 1808,Wergeland rakk bare å bli 37 år gammel, men fikk allikevel produsert mye litteratur, hans samlede verker utgjør hele 23 trykte bind. Selv om han er mest kjent som lyriker, skrev han både fortellinger, dramatikk, fagartikler og svært mange avisartikler. Wergeland var også en aktiv språkdebattant. Han var frontfigur for fornorskingslinja og ønsket en gradvis fornorsking av det danske språket.
 • A. Munch

  Munch var på midten av 1800 tallet en av Norges mest berømte forfattere og var den første norske forfatter som fikk statslønn. Han skrev nasjonalromantisk og ga ut både lyrikk, drama og fortellinger. Han skrev blant annet Den Eensomme og En Sjælehistorie.
 • Ivar Aasen

  Ivar Aasen
  Ivar Aasen
  Han hørte diktere uttrykke at men ikke hadde tilstreklig offisielt skriftspråk til å uttrykke den originale norske folkeånden, for det var i folkespråket man fant nasjonens egenart, ikke i det offisielle språket som var dansk. Han samlet ord, uttrykk og grammatiske forhold. Han ga ut to viktige bøker, Det norske Folkesprogs Grammatikk (1848) og Ordbog over det norske Folkesprog (1850). Hans arbeid var viktig for den nynorske litterære tradisjonen. Ivar Aasen var selv dikter og fleire
 • Union med Sverige

  Union med Sverige
  Stormaktspolitikk førte til at helstaten Danmark-Norge ble oppløst i Kiel i 1814. Under Kiel-freden måtte Danmark avstå Norge til Sverige for å unngå okkupasjon. Norge var da i ferd med å bli en selvstendig nasjon under prins Christian Fredrik. Han stod i mot Kiel-avtalen, og Norges nye grunnlov ble godkjent, men unionen med Sverige var uunngåelig. Norges nye konge måtte gi fra seg sin trone, men Norge fikk beholde sin grunnlov.
 • Grunnloven

  Grunnloven
  Etter 438 år i union med nabolandet, fikk vi 17.mai 1814 vår egen grunnlov. Stormaktspolitikk gjorde at helstaten Danmark-Norge ble oppløst. Landet erklært full uavhengighet og de avholdt de første politiske valgene i Norge. Grunnloven fra 1814 ble et viktig for en økende nasjonalfølelse. I tiden etter unionsoppløsingen blusset derfor nasjonalromantikken opp med viktige bidrag innenfor litteratur, musikk og malerkunst.
 • Skabelsen, Mennesket og Messias

  Dette stortenkte diktet til Henrik Wergeland utgjør i samlende skrifter hele 590 sider. Dette diktet handler om verdens tilblivelse, her forsøker han å forklare universets krefter og menneskets vesen ut i fra en tilblivelsesmyte.Det er skrevet mange avhandlinger om dette diktet, men svært få ha lest det.
 • «Skibbrudd ved den norske kyst»

  «Skibbrudd ved den norske kyst»
  Dette er et av J. C. Dahls mest kjente verk. Dahl malte flere bilder av skibbrudd gjennom 30 år. Hans første variant ble laget i 1819 og vakte oppsikt for sin dramatikk og skildring av naturkreftene. Dahl malte flere varianter og versjoner av samme motiv som var inspirert av hans fem lange reiser langs norskekysten.
 • Asbjørnsen & Moe

  Asbjørnsen & Moe
  I1837 gjorde Peder Christian Asbjørnsen og Jørgen Mo det møysommelig arbeidet med å samle inn norske folkeeventyr. De reiste land og strand rundt for å samle inn eventyr og sagn. Disse forfatterne var opptatt av å «fortelle som folket», ta vare på den muntlige fortellerstilen og vokabularet.Dette valget fikk store konsekvenser for den norske språkhistorien og litterære utviklingen. Språket Asbjørnsen og Moe valgte, var med på å rydde vei for fornorskingsprogrammet til Knud Knudsen og Ivar Aasen
 • Nasjonalromantikken

  Nasjonalromantikken
  Rundt 1840 kom gjennombruddet for nasjonalromantikken, med Wergeland, Welhaven og Munch i spissen. Forfatterne søkte tilbake til sitt eget folk og historie, med interesse for folkelige tradisjoner, diktning og musikk. Mange så mot bondesamfunnet hvor de kunne oppdage og frigjøre den folkesjel som bodde i deres folkekultur.
 • "Smaagutternes Nationalsang"

  "Smaaguttenes Nationalsang"Denne nasjonalsangen skrevet av Henrik Wergeland er kanskje bedre kjent som "Vi ere en nasjon vi med". Dette er den første fedrelandssangen skrevet for barn. Wergeland har vært en sentral person i norsk 17.mai feiring.
 • Brudeferd i Hardanger

  Brudeferd i Hardanger
  Brudeferd i Hardanger et typisk eksempel på kunstnernes felles arbeider, hvor Gude malte landskapene, og Tidemand malte skikkelsene. Motivet forekommer i to forskjellige versjoner, som er gjentatt flere ganger. Den første, fra 1848, er den mest kjente, den andre, med en annen plassering av båtene, er malt i 1853. Brudeferd i Hardanger er et hovedverk innen den nasjonalromantiske kunsten i Norge. Her er romantikkens sans for stemning, fantasi, følelse og natur satt sammen med det unge Norges nasj