Skjermbilde 2018 06 15 kl. 12.37.20

Vågliveien

 • Period: to

  Mottar Første nabovarsel

  Ringer Asbjørn og spør om snitt og plassering i terrenget.
 • Period: to

  Kompletering av 1. varsel

  Får snitt av bare bygget. Maken til 1. Nabovarsel.
 • Period: to

  Første merknad

  Mener nabovarsel er mangel fullt. Etterlyser hvor det skal plasseres i terrenget i forhold til eksisterende bygg. Ref til reguleringsplan 459
 • Period: to

  2. Kompletering av 1 Nabovarsel

  Får nytt situasjonskart med kote høyder. Ringer og spør om Merknaden er lest. Da det etterlyses snitt tegninger av tilltaket i terrenget i forhold til det som er der i dag. Blir fortalt at det skal plasseres på samme sted som det gamle. Får ikke lov av kommunen og sprenge. Forteller at tilltaket er tegnet inn på fjell ca 1,5m høyere en dagens bygg.
 • Period: to

  Brev

  Mottar brev med en rekke punkter. For å bekrefte at ting er i orden?
  Biter meg merke i et pungt.

  -Tomtegrenser vises på tilsendt situasjonskart fra kommunen. Bent ringer Asbjørn
 • Period: to

  Mail fra Asbjørn

  Asbjørn sender ut mail og sier Roger Eilertsen ønsker befaring, da naboer ikke er enige i plassering av bygget.
  Var Bent Aasli som ringte til han den 16,jul.
 • Period: to

  Befaring i Vågliveien

  Påpekt mangler fra naboer. -Synliggjøring av plassering i terreng. -Senkes
  -Fjell kul ca 1,5m høyere nå/
  -For nære VA anlegg
  Redegjørelse fra Asbjørn og Rune:
  -Det må sprenges. Ikke avklart hvor mye
  -Avstand VA anlegg var de klar over
  -Nye tegninger kommer
 • Period: to

  Mail fra Roger

  Sier ifra at det var Steffan Aasli som var med på befaring og ikke Bjørn Hammersborg. Presiserer at det ønskes ned i terrenget. Viser til medbrakte tegninger på befaring at jeg ikke er enig i høydeforskjellen som Enebakk kommune mener det er på husene. (5M) mener det er 2m. Estetiske bør tenkes på.
 • Period: to

  Nytt terrengsnitt og situasjonskart

  Mottar på mail fra Bjørn Hammersborg
 • Period: to

  Mail Utbygger ønsker tilbakemelding

  Mail fra Bjørn Hammersborg.
  Viser til terrengsnitt og situasjonskart send 03.09.10 og ønsker tilbakemelding i løpet av uke 36/37
 • Period: to

  Mail fra Roger

  Spør on de anser nabovarsel som komplett, og at da vil ny merknads frist være 17.09.18.(altså start uke 38) Ønsker tilbakemelding.
 • Period: to

  Mail Roger

  Etterlyser svar på forrige mail pga merknads frist.
  Spør om det sendes ut nytt Nabovarsel? Da Bent Aasli har sagt det.
 • Period: to

  Mail Rune

  Svarer at det kommer nytt Nabovarsel
 • Period: to

  Mail Roger

  Svarer på mail fra Rune og presiserer at vi ønsker det senket i terrenget.
  Viser til tilsendte tegninger at det ikke er senke i terrenget, men bare korrigert for feilen som var begått mtp plassering/høyde på eksisterende terreng.
 • Period: to

  Mottar nytt Nabovarsel

  Nytt nabovarsel med Disp søknad
 • Period: to

  Merknad

  Sender merknad.
  -Reagerer på disp søknaden. Da det står at tilltaket er flyttet nærmere VA anlegg i hensyn til avstand til naboer. Det er aldri flyttet på. Sier at tiltaket er for stort i forhold til tomta og dens utforming.
  -Situasjonsplan. Gjør oppmerksom på trafo.
  -Tiltakets plassering. Er ikke enig i plassering i terrenget ref til befaring 07.08.18. og at det ikke senkes noe. Mener det må ned på høyde med Vågliveien 41
  -Prossessen.Er kritikkverdig. Kommune sa det ikke ble noe særlig høyere
 • Period: to

  Ny utomhusplan og situasjonsplan og svar på Merknad

  Trafo inntegnet.
  Svar på merknad
  -Disp søknad burde vært synlig gjort tidligere.BYA35% på tomten. bygg 30%(Er svaret på merknaden som sier at disp trengs pga størrelsen)
  -Mener snitt tegninger etter befaring 07.08.18 viser bygget senket i terrenget.
  -Uryddig prosess. kan ikk si noe da det er tilbakelagt stadie.
 • Period: to

  Merknad/Ber om Møte

  Merknad ganske lik forrige.
  -Presiserer at disp utløses pga størrelse og plassering ikke BYA%
  -Plassering av bygget i terrenget. Sier ifra at terreng snittet ikke viser det senket. ref mail 11.09.18.
  -Sender ved bilder av bygget
  -Sender ved bilder av andre "nybygg" i området. Ber om møte. (etter anbefaling av Ragnar Bergskaug)
 • Period: to

  Mail Roger

  Lurer på status.
  Spør om møtet
 • Period: to

  Mail Rune

  Beklager og ikke ha respondert, en uoppmerksomhet.
  Har hatt fokus på og gi byggesaksbehandler alle relevante opplysninger ifb med merknader. Har forsøkt å ta innspill på alvor og endre innenfor rammebetingelser og reg forhold som råder.
  Søknaden er til behandling og er usikker på om dialog fører oss nærmere hverandre.
  opptatt av et godt naboforhold og har strekt seg for å få til det.
 • Period: to

  Mottar Vedtak om Dispensasjon og Byggesak

  Bærer preg av "tilpassninger/pynting".
  -Begrunnelsen på disp gis ut ifra 4m når det er 8m. Kostnader.
  -Befaringen. Der nevnes Bjørn H. Er ikke innspill sendt på mail fra 07.08.18 med? Da det sies ifra at det va S.Aasli og nevnes at kommunen er av oppfatning av at vi bak ligger høyere enn vi gjør.
  -Ansvarlig søker sier det er senket 140cm i forhold til eks bygg. Det er nevnt i mail 11.09.08 og merknad 16.11.18 at det ikke er senket men korriger en feil som var gjort tidligere.
 • Period: to

  Klage på Vedtak Sendes

  -Presiserer at det ikke er senket nok en gang.
  -Presiserer at vi ikker er i mot bygging, mener dette presses i gjennom uten og i imøtekomme merknader.
  -nevner at kommunen er strenge mot andre som skal bygge. men ukritisk til et projekt kommunen er tiltakshaver.
 • Period: to

  Bekreftelse på mottar klage

  Satt på sakskartet til utvalgsmøtet 23.05.19
 • Period: to

  Mailer Bent

  Sender mail til Bent med div ting som vi ikke er fornøyd med. Oppdaget at tilltaket er plassert over byggeforbudsone mot vei etter å ha vært innom kommunekart.no.
 • Period: to

  Mailer Utvalget

  Sender kopi av klagen til utvalget.
 • Period: to

  Mail til T.Ungersness

  Prøver å oppklare/vise at det blir mer enn 1M høyere en det som sto der.
 • Period: to

  Mottar tlf T. Ungersness

  Han har vært på befaring på tomta.
  Har pratet med en på tomta som sier:
  -Blir bare ca 1m høyere enn det som sto der.
  -Tilltaket trekke inn på tomta, bodene deles ifl kartet. Sier at det kartet har ikke jeg. Blir enig om at jeg går på kommunens sider å ser. S.Aasli har pratet med gravemaskinfører på tomta som sier T.Hauger har satt opp høyde og at tilltaket må trekkes inn.
 • Period: to

  Tlf/Mail T. Ungersnes

  Ringer å sier jeg har fått innsyn.
  -De tegningene han så i på i går er ikke de som ligger til saken.
  Det syntes han var merkelig.
  Sender over kopi av mail fra innsynet jeg fikk av kommunen. Han ringer opp etter noen timer og sier han må ha blandet med en annen sak.
  Diskuterer høyder. Må referere til bilder fra merknad om plassering av bygget for å få klarhet. Da den han har pratet med på tomta har sagt at bygget sto "her". Etter at grunnmur var fjernet og fjellet skrapt reint.
 • Period: to

  Mail fra T.Ungersness og T.A.Olsen(utvalget)

  -Klagen imøtekommes.
  -Saken sendes tilbake for ny byggesaksbehandling pga feil kartgrunnlag.
  -Plate 1.etg bør settes til 147,1moh
 • Period: to

  Får Innsyn i saksdokumenter ifb med klagen

  Ser utvalget er oversent en annen snitt tegning en det som kom i nabovarsel. Men har samme dato og tegning nr(ARK-2-0-03)
  Her kommer det også frem at terrenget må heves ca 1m i forhold til eksisterende på punktet de mener det er senket ned 1,4M. I byggesøknaden går tomta mellom 146-150 moh og i saksfremlegget går den mellom 146-151moh. Der det brukes i begrunnelsen at gulv 1etg legges ca midt mellom høyeste og laveste kote høyde. Ikke delt bod. eller tiltaket trukket inn.
 • Period: to

  Mottar melding om rekommandert brev

  Sendingen er kommet til posten 23.05.19. Altså må det være sendt ut før utvalgs møtet.
 • Period: to

  Møte

  Møte i Enebakk Rådhus.
  Tilstedet: Tore Hauger, Kjersti Øiseth, Asbjørn Bransrud, Bent Aasli og Roger Eilertsen. Rune T. Nilsen meldt forfall pga sykdom. -Blir Enig om at siste utsendt nabovarsel trekkes tilbake.
  -Tiltaket "Justeres" etter utvalgets tilbakesending.
  -Bent er villig til å la kommunen fjerne fjell på sin eiendom pga lysforhold.
  -Bent presiserer at 147,1moh er den høyden kommunen er på når de sier det er senket 1,4m i forrige vedtak.
  -Blir enig om å møtes før nytt nabovarsel sendes
 • Period: to

  Henter sending på posten.

  Nytt nabovarsel som vi ble enig om på møtet at trekkes tilbake. Dette er tegningene T.Ungersness har sett før utvalgsmøtet?
 • Period: to

  Oversendelse av vedtak på behandling av klage.

  Kommer på digipost.
  1.Klagen på høyde i imøtekommes,...
  2. Saken sendes tilbake til byggesak pga feil kartgrunnlag...
  3. 1.etg skal ha universell utforming. Plate 1.etg bør settes til 147,1 moh. i Reg 459 står det i §5.8 All bebyggelse og utearealer innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming iht byggteknisk forskrift, jf TEK 10 kap 8.
 • Period: to

  Oppmåling + Varsel om Oppmålingsforretning

  Ser det måles opp på tomten om morgen på vei til jobb.
  Motar varsel om oppmålingsforretning 28.06.19 på digipost på ettermiddagen .
 • Period: to

  Kontroll måler??

  En fra Enebakk kommune er på tomten og måler igjen. Holder på "fælt" ved muren, dele 43 og 41. biter meg merke i at målestaven og orange strek på mur er det mellom 0,5-1M mellomrom retning 45.
 • Period: to

  Oppmåling+ protokoll

  Oppmåling av tomten. Har ikke mulighet til å væreier selv. gir Bent Aasli fullmakt Mottar senere på dagen protokoll fra oppmåling på Digipost
 • Period: to

  Nytt Nabovarsel hentes på posten

  Husene er senket 1 m. Nytt situasjonskart. Datert 07.08.2019
 • Period: to

  Ber om innsyn Saksnr:2018/737 Budsjettjustering

  Det bes om mer penger pga behandlingen av klagen på igangsettelsestilatelsen i TEK. Begrunnes med at det er senket en meter. -Bent Aasli understreket i møtet 03.07.2019 med Rådmann ,Tore Hauger, Asbjørn Bransrud, Bent Aasli og Roger Eilertsen. At tiltaket ikke er senket en meter etter klage. Men må bygges på den høyden de sier de har senket det til i Vedtaket (sak D 47/19).