Høykulturer frem til år 1500

 • Period: 2000 BCE to 1100

  Babylon

  Babylon var en akkadisk bystat opprettet i 1867 f.Kr. i oldtidens Mesopotamia. Elvekulturer
  Likevektsprinsippet. Øye for øye
 • 1750 BCE

  Hammurabis lov

  Peker opp på Gud som har gitt loven. Dette følger i senere lover.
 • Period: 1000 BCE to 133

  Jødisk rett i antikken

  Jodiske folket utgjorde aldri en stat, men hadde kongedømmer. Usikkert når retten oppsto, fordi Mosebøkene ble nedskrevet over så mange år.
 • 621 BCE

  Drakon sin lovgivning

  Drakonsk lovgivning
 • Period: 600 BCE to 300 BCE

  Gresk rett i antikken

  Drakon og Solon.
  Forbilde for europeisk forfatningsutvikling på 1700- og 1800-tallet.
 • 594 BCE

  Solon sin lovgivning

 • Period: 551 BCE to 479 BCE

  Filosofen Konfuse

  Kinesisk filosof, konfutsianismen. Fokuserte på li.
 • Period: 500 BCE to 550

  Romersk rett

 • Period: 500 BCE to 476

  Antikken

  Det oppsto statslignende imperier. Mesopotamia, Egypt, Kina
 • 450 BCE

  Mosebøkene ble nedskrevet

  Usikker akkurat når
 • 450 BCE

  Tolvtavleloven

  Den romerske rettens første kjente lovgivning.
 • Period: 427 BCE to 347 BCE

  Platon

 • Period: 384 BCE to 322

  Aristoteles

  Ideen om lov og rimelighet
 • Period: 280 BCE to 233 BCE

  Filosofen Han Fei-tzu

  Tilhenger av fa
 • Period: 220 BCE to

  Kinesisk keiserstyre

  Han-, Tang-, Song-, Ming-dynastiet.
  1912 - Kina innfører republikk
 • Period: 202 BCE to 220

  Han-dynastiet i Kina

 • Period: 300 to 1453

  Det bysantiske riket

  Kalles også Det Østromerske riket. Konstantinopel var hovedstad. Går under ved erobringen av Konstantinopel. Grunnlag i keiser Justinians lovgivning.
  Ecloga, Rhodiske sjølov, Basilika, Hexabiblos
 • 438

  Codex

  Keiser Justinians lovgivning
 • 476

  Det vestromerske riket kollapser

 • Period: 500 to 1000

  Den tidlige europeiske middelalder

 • Period: 500 to 1000

  Agrarsamfunn.

  Romerrikets fall i vest førte til at bykulturen ble vesentlig svekket.
 • Period: 529 to 533

  Romersk rett blir samlet og forenklet

  Dette gjør keiser Justinian i det østromerske riket
 • 533

  Corpus juris civilis

  Justinias lovgivning. Med Institutiones, Digestene, Codex, Novellea. Fikk navnet først etter den ble trykt første gang i 1583. (Side 193)
 • 550

  Keiser Justianias tid

  Det bysantiske riket hadde sin storhetstid.
  Hans lovgivning gav grunnlag for den bysantiske retten
 • 570

  Muhammed blir født i Mekka

  Døde i 632
 • Period: 600 to

  Islams rettshistorie

  Spredte seg raskt gjennom handel, misjonering og krigføring. Var et skille rundt 1800-tallet ved den europeiske koloniseringen av mange islamske stater.
 • Period: 600 to 800

  Islamske rettsskoler

  En viktig institusjon. Denne måten å håndtere læremeninger på var sannsynligvis inspirert av romersk rett og retorikkskolene.
 • 700

  Koranen brukes som rettskilde

 • Period: 700 to 900

  Føydalisme

  En ideologi i Vest-Europa som bygger på en forsvars- og styringsorden.
  Utvikler etterhvert føydalretten.
  Sterkt statsstyre svekker føydalismen - svak kongemakt legger til rette for føydalisme.
 • Period: 700 to

  Føydalretten

  Side 169. Og side 171. Plasseres som en del av det franske rikets måte å organisere seg på. Norge blir ikke føydalisert fordi vi har en sterk tingtradisjon. Godsjurisdiksjoner blir ikke avskaffet før den franske revolusjonen.
 • Period: 742 to 814

  Keiser Karl den Store

  Romersk keiser fra år 800.
 • 800

  Capitularies

  Karl den stores lovgivning i Romerriket
 • 800

  Kirken innførte ideer om ekteskapets uoppløselighet og løsere regler om incest.

 • Period: 800 to 1066

  Vikingtid i Norge

  Endte ved Slaget ved Stamford Bridge.
 • 900

  Harald den Hårfagres første rikssamlingstrider

 • Period: 900 to 1150

  Blodhevn og ættekonflikter som rettslig ordning i Norge

  Likevektsprinsippet vin finner i babylonsk og egyptisk rett. Øye for øye og tann for tann.
 • Period: 962 to

  Det hellige tyske romerke keiserriket

 • 1000

  Slaveriet avtok

  Blir erstattet med en ny rettslig definert persongruppe; "Ufrie bønder"
 • 1000

  De skandinaviske landene ble egne kongedømmer

  Først Danmark, så Norge, og så Sverige.
 • Period: 1000 to 1300

  Høymiddelalderen

 • 1001

  "Ufrie bønder" blir en ny persongruppe

  Erstatter slavene
 • 1050

  Paven blir formelt øverste leder av Kirken

  Tidligere var det lokale biskoper
 • 1050

  Kanonisk rett blir rettslig

  De fleste deler av Europa var blitt kristnet
 • Period: 1050 to 1350

  Urbanisering i Europa

  Skjellsettende for Europas historie.
  Preger Europas bystruktur.
 • 1100

  Lagtingenes sedvaner ble nedskrevet

  Langsomt fra 1100. Helhetlig i fra 1150.
 • 1100

  Det nye romerrettsstudiet begynte

  En begynte å studere Justinians lov. Skolen i Bologna var den første.
 • 1100

  Universitetene ble grunnlagt i Europa

 • 1100

  Byretten starter

  Påvirket av kanonisk og romersk rett. Men den var i større grad påvirket av handelsvaner.
 • Period: 1100 to 1299

  Kirken bygger opp et eget rettssystem

 • Period: 1100 to 1250

  Glossatorene

  Glossatorene skrev glosser, som betydde at de siktet på å forklare og fortolke Justinians lov.
 • Period: 1100 to 1500

  Skolastikken

  En vitenskapelig metode. En fant innovative måter å bruke antikkens tekster på for å besvare nye spørsmål.
 • Period: 1100 to 1500

  Det nye romerrettsstudiet

 • 1120

  De 4 professorene i romersk rett

  Bulgarus (før 1100-1160), Martinius (før 1100-før 1160), Jacobus (før 1120-1178) og Hugo (?-før 1170)
 • 1150

  Føydalretten blir skrevet ned

  Den ble skrevet ned og vitenskapelig bearbeidet
 • 1150

  Norge ble en kirkeprovins under paven i Roma

  Betraktes som en tidlig internasjonal anerkjennelse av kongedømmet
 • 1150

  Den engelske kongen utformet writs

  Disse ble senere til common law.
 • Period: 1150 to 1250

  Kirken og kongemakten i samarbeid i Norge

  Gjorde det mulig for Kongen fra midten av 1200-tallet og sette i gang med større lovgiverarbeider,
 • Period: 1150 to 1300

  Utgivelse av writs

  S. 221. Ble til common law
 • Period: 1182 to 1263

  Glossatoren Medan Accursius

  Den mest kjente glossatoren
 • 1200

  Kongemakten fikk et rettslig og administrativt grep på samfunnet

  Sverre-ætten. Tidligere var tingene de rettslige organene.
 • Period: 1200 to 1399

  Bondeoppgjør mot føydalordningens pliktsystemer

  Straffing av de som flyktet fra godset, som brennmerking i pannene, var vanlig tidligere. Kongen bestemte i 1315 å fri alle ufri bønder. S. 174.
 • Period: 1200 to 1399

  Fastleggelse av juridiske personer

 • 1215

  Endring av incestregler

  Effektiv kommunikasjon innad i kirken.
 • 1215

  Magna Carta Libertatum Anglie

  S. 221. Dokument fra engelsk middelalder. Uttrykk for en styrking av et mer uavhengig rettssystem. Kongen ble presset til å skrive under. Den får et fornyet lib på 1500-tallet.
 • 1220

  Glossa ordinaria, mest omfangsrike rettsvitenskapelige arbeider i middelalderen.

  Forfattet av glossatoren Accursius. Avslutning i 1234
 • 1231

  Liber Augustalis

  Keiser Fredrik utarbeidet denne verdslige loven som en utfordring mot pavens Liber Extra. Varte i kongedømmet Napoli fram til 1809.
 • Period: 1232 to 1244

  Liber Statutorum Jacopo Tiepolos

  Handelslovgivning i Venezia. Satt sammen av tre bøker.
 • 1234

  Den første paveloven "Liber Extra"

 • 1241

  Jyske Lov

 • Period: 1250 to 1500

  Kommentatorene

  De fortsatte fortolkningsarbeidet med den romerske retten, men det ble gjort på bredere samfunnsrelaterte måter en glossatorenes lovtekstanalysser.
  Dictum og Ratio -1. Rettslig problemstilling 2. Ordlyd og fornuft
 • 1265

  Summa Theologiae av Thomas Aquinas

  Glossa ordinara er en parallell til denne. Aquinas hadde en mer gjennomført systematikk.
 • 1265

  Las Siete Partidas

  Gitt av kong Alfonso. Den mest berømte av Kastillas lovbøker. Preget av den nye lærde rett og med romerske og kanoniske innslag.
 • 1274

  Landsloven

  Kong Håkons sønn Magnus. Ble kalt Magnus Lagabøter. Virksom til 1687.
 • 1276

  Byloven

  Kong Håkons sønn Magnus. Ble kalt Magnus Lagabøter
 • Period: 1313 to 1357

  Kommentatoren Bartolus

  En viktig kommentator. Gav bidrag til privatrett, offentlig rett og internasjonal privatrett
 • 1315

  Frigjørelse av alle ufrie bønder

  Kongemakten i Frankrike besluttet dette på bakgrunn av at alle mennesker var født frie.
 • 1350

  Svartedauden

  40 % dødsrate i Europa. Fører til en nedgang i handel, jordbruk, arbeid osv. Fører til en stopp i samfunnet.
  Vendepunkt i middelalderen -folk gikk rundt og tok gårder. Trengte ikke lenger å leie jord. Føydalsystemet går i oppløsning i senmiddelalderen.
 • Period: 1350 to

  Humanismen i romerretten

  En ny kulturell og politisk bevegelse som startet i Italia. Rettshumanistene valgte Florentina som grunntekst.
 • Period: 1350 to 1500

  Senmiddelalderen

 • Period: 1350 to 1450

  Hundreårskrigen

  Frankrike mot England
 • Period: 1350 to

  Kongelig domstol i Frankrike

 • 1370

  Consulat de mar

  Barcelonas sjørett
 • Period: 1450 to

  Hekseprosessene

  Forbindelse tilbake i høymiddelalderen da geistlige og verdslige makter satte i gang forfølgelse av jøder, kjettere, sodomitter og spedalske.
  Jean Bodin skrev om heksene og anbefalte brenning.
 • 1453

  Konstantinopel blir erobret

 • 1470

  Boktrykkerkunsten

  Det ble vanlig å trykke nye lover og utgi eldre gjeldene lover i trykt form
 • Period: 1483 to 1546

  Martin Luther

 • Period: 1492 to

  Koloniarisering

  Begynner med oppdagelsen av Amerika. Utvikling i flere faser:
  1) Iberiske tidsalder: spanske og portugisiske kongemakter hadde hel eller delvis kontroll over Amerika (1492-ca.1820).
  2) Handelskompanier: Frankrike, England og Nederland etablerte kontroll over handel i Amerika, Asia og Afrika gjennom privilegerte handelskompanier (1600-ca.1850)
  3) Imperialisme: Høydepunktet for europeiske staters formelle kontroll over store deler av Asia og Afrika (ca. 1850-1950)
  4) Avkolonialisering 1930-1980
 • Period: 1500 to

  Romerrettsstudier etter 1500

  Reformasjon begrenset den kanoniske rett. Romersk rett ble ledet inn i mer politiserte sammenhenger. Varte frem til 1700?
 • Period: 1500 to

  Den europeiske verdensøkonomien var høy

  Det kom av utvidelse av geografiske området (vi oppdaget Amerika), og styrkingen av statsmakt i det europeiske kongedømmet og bystater.
 • Period: 1500 to

  Tidlig nytid

  Boka sier 1750
 • Period: 1500 to

  Parlamentets kamp mot kongemakten

 • Period: 1500 to

  Debatt om delelig eller udelelig suverenitet

 • Period: 1500 to

  Merkantilismen

  Staten blir en økonomisk stat. Handler om hvordan staten organiserer rettslige og økonomiske innenlandske og utenlandske markeder.
  Jean Bodin.
  Utvikler seg til proteksjonisme (beskytte innenlandske varer og produksjon ved. for eksempel skattelegging osv) - EU og de fire friheter.
  Eks. den engelske navigation acts.
  S. 247
 • 1517

  Reformasjonen

  Utløst av Martin Luther. Omveltning fra katolisme til protestantisme. Protestantene tok over jurisdiksjon. Protestantene la stor vekt på å oversette Bibelen fra Latin til folkespråk - den skulle bli mer tilgjengelig. S. 241
 • 1525

  Tysk bondekrig

 • Period: 1529 to

  Jean Bodin om udelelig suverenitet

 • Period: 1552 to

  Sir Edward Coke om delelig suverenitet

 • Period: to

  Hugo Grotius

  Den fremste rettshumanist og naturrettsjurist
 • Period: to

  Thomas Hobbes om udelelig suverenitet

 • Period: to

  René Descartes om samfunnskontrakt

  Fransk filosof
 • Period: to

  Den nye naturretten

  Hugo Grotius innledet tanken om aksiom.
 • Period: to

  Japans isolasjonspolitikk

 • Period: to

  Kontraktsrettsteorien

  Bygger på naturretten. Mennesket er i stand til å inngå avtaler.
  Krav til gyldig avtale - fri vilje, mangler, godt formål (se kong Kristian V), likevektsprinsippet
  Bygger på kirkens kanoniske kontraktsrett, romerretten og moralfilosofi.
  Aristoteles - Aquinas.

  Sammfunnskontrakten er en viktig konsekvens.
 • Mare Liberum

  Grotius formulerte et prinsipp om at havet er fritt
 • Lovgivning om Patentrett

  Startet da Parlamentet i England vedtok etter forslag fra Edward Coke. England hadde den mest utviklede patentretten før 1800.
  S. 384
 • Period: to

  Samuel Pfufendorf om udelelig suverenitet

  Også Naturrettsforfatter
 • Period: to

  John Locke om den private eiendomsrett

  Filosof og jurist
 • Period: to

  Borgerkrig i England

  Pga. spenningen mellom kongemakt og parlament.
 • Fredstraktaten i Westfalen

 • Period: to

  Samfunnskontrakten

  Bygger på ideen om kontrakt. Det kunne opprettes kontrakt mellom alt.
  Kontrakt mellom hvert individ om samfunnet.
  Grotuis, Wolff, Pfufendorf, Hobbes.
  Føremålet med samfunnskontrakten er å forklara korleis samfunn oppstår, og ikkje korleis retten som samfunnet vert regulert av oppstår. Derfor kan vi operere med samfunnskontrakten utan å trekke inn naturretten. Likevel er det naturlig å koble de to -samfunnskontakten forklarar byrjinga på samfunnet, og naturretten er samfunnet sin grunnlov.
 • Navigation Acts

  Engelsk lovgivning som styrket Englands handelsflåte.
  Britene kunne kun frakte sine varer på britiske skip. Og USA kunne kun eksportere sine varer til England.
 • Kongeloven (Dansk-Norsk)

  Rettslig innføring av kongelig enevelde. Gjaldt som Norges grunnlov frem til 1814. Varte i Danmark frem til 1848.
 • Period: to

  Naturrettsforfatter Christian Wolff

 • Norske Lov av 1687

  Landsloven var gjeldende inntil nå
  Resultatet av omfattende revisjon av norsk rett. Sammenfallende med Danske lov av 1683, men på en del områder ble norske ordninger akseptert (bl.a. jordleie, odel, åseterett og handel). Loven fortsatte den lange codex-tradisjonen som norsk lovgivning hadde hatt siden Magnus Lagabøters landslov, og Danske og Norske lov vakte interesse i utlandet for deres realisering av kodifikasjonsformen. Stor betydning for rettslivet til langt opp på 1800-tallet.
 • The Glorious Revolution

  En formell begrensning av den engelske kongemakten
 • Period: to

  Opplysningstid

 • Bill of Rights

  Engelsk forfatning
 • Period: to

  Den engelske kontraktsretten blir utformet

 • Period: to

  Immanuel Kant

  Tysk filosof. Opplysningsforfatter.
 • Period: to

  Jeremy Bentham

  Engelsk jurist. Skeptisk til naturretten som kilde til materiell rett.
 • Period: to

  Den industrielle revolusjonen

  Startet i England.
 • Period: to

  Den industrielle revolusjonen

  Side 378.
  Fem elementer:
  Agrar revolusjon, teknologiske innovasjoner, sterkere arbeidsdeling, forandringer i transportformer og ny måter å generere kapital på.
  Begynner 1750 i England, men 1765 kom spinning Jenny.
  Konsekvenser for rettsutvikling: handelslover, patentlover, moderne aksjeselskap osv. Kapitalisme vokser frem.
 • Den Amerikanske Uavhengighetserklæringen

  13 amerikanske stater erklærte seg uavhengige. Ønske om like rettigheter som engelskmenn.
 • Forfatningsstaten vokser frem

  Ideen om samfunnskontrakten utvikler seg til forfatningsstater på 1800-tallet, og har linjer frem til idag.
  Bygget ut fra Den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776. Opplysningstiden var i 1750, man begynte å tenke. Nå hentet man legitimiteten sin fra noe annet enn Gud.
 • Menneskerettigheter

  Tanken om menneskerettigheter startet med de to rettslige dokumentene "The declaration of Independence" USA 1777, og en fra Frankrike i 1789. Fra 1776 til 1815 kom de moderne menneskerettighetene til. Et sentralt trekk ved den første fasen av menneskerettigheter var deres universelle status, at de rettet seg til alle mennesker i alle land. Etter 1815 var menneskerettigheter først og fremst et spørsmål om nasjonale rettskilder, borgerrettigheter.
 • Period: to

  De moderne menneskerettighetene kom til

  Den franske menneskerettighetserklæringen i 1789 ble et radikalt skifte.
 • Period: to

  Napoleonskrigene

 • Period: to

  Det lange 1800-tallet

  Det europeiske og det globale rettssystemet blir endret på fundamentale måter
 • Den føderale amerikanske grunnloven

  Den blir ratifisert av 9 av 13 stater. De siste 4 -anti-føderalister.
  1770 - opprør mot den britiske Navigation Act fra 1661. Britene kunne kun frakte sine varer på britiske skip. Og USA kunne kun eksportere sine varer til England.
  Boston Tea Party 1773-Aksjonen var en reaksjon på teskatten som kongen i Storbritannia hadde pålagt kolonien når de importerte te fra England. Dette ble regulert i Navigation Act.
  Senere konflikt mellom føderalister og anti-føderelister (The Whiskey Rebellion 1794).
 • Den franske menneskerettighetserklæringen

 • Period: to

  Den franske revolusjon

 • Period: to

  Høydepunkt for debatten om kvinners politiske rettigheter i Frankrike

  Etter den franske revolusjonen.
  Preget hele 1800-tallet.
  Kvinner fikk egenskapen av å være individ, men ikke politiske aktører (passive borgere), Frem til dette hadde de vært objekter.
  1905: Mock-avstemning i Norge.
  1907: begrenset stemmerett v. stortingsvalg
  1910: allmenn stemmerett ved kommunevalg
  1913: allmenn stemmerett
 • Den første franske forfatningen

  Deretter nye i 1793, 1795, 1799, 1804 og 1814.
 • Bill of Rights

  10 Amendments ble vedtatt i den føderale forfatningen. Av George Mason.
 • Ny pantelov i Frnakrike

  Ble en viktig modell for senere lovgivning.
 • Til den evige fred av Kant

  Hvordan skape fred.
 • Den første inntektsskatten i England

  Parlamentet vedtok
 • Forfatningstaten

  Uavhengighetserklæring USA + Revolusjon i Frankrike
  Ideen om samfunnskontrakten utvikler seg til forfatningsstater på 1800tallet -har linjer helt frem til idag.
  Formelle egenskaper: skrevet dokument som uttømmende regulerte det sentrale ved statsdannelsen.
  Materielle egenskaper: folkesuverenitet, økt politisk frihet og maktfordeling, menneskerettigheter basert på de naturlige retter.
  formål: erstatte eneveldet/andre autoritære styreformer (maktfordeling)
  Mange forfatninger i vestlige verden
 • Privatretten i Europa og deres kolonier hadde et sammensatt rettsgrunnlag

 • Kodifikasjon

  1800tallet: samler all positiv rett i tekst.
  Kodifikasjonstanken stammer fra naturretten
  Code Civile (se eget event)
  Grl. § 94 (Norge) Mislykket forsøk på strafferettsbok
  Resultatet i Tyskland BGB, vedtatt 1896 trådt i kraft 1900 og gjelder fortsatt.
  Se rettshistoriske årstallhefte - alle verdens privatrettskodifikasjoner
 • Period: to

  En viss felleseuropeisk privatrett

 • Period: to

  Folkeretten endret seg

  s. 428
 • Code civil

  Fransk sivilt lovverk
 • Oppløsning av det tysk-romerske riket

  Napoleons krigføring førte til dette
 • Code de commerce

  Fransk handelslov
 • Den norske Grunnloven

 • Fransk forfatning

  Opphevet folkesuverenitet som forfatningsgrunnlag. Men beholdt maktfordeling, utøvende makt, parlamentarisk kontroll og menneskerettigheter.
  I ettertid har det kommet i 1830, 1848, 1852, 1875, 1946, 1958
 • Kieltraktaten (Norge i union med Sverige)

  Union med Sverige fra 1814-1905.
  Bakgrunnen er Sverige vinner Norge fra Danmark etter at at Danmark var i allianse med Napoleon og hans tap i 1815.
 • Kodifikasjonskritikk

  s.354-
  Friedrich Carl von Savigny 1779-1861, mest berømte og innflytelsesrike juristen på 1800tallet. "Tiden var ikke moden for en kodifikasjon". Mente at retten fant sitt naturlige uttrykk i folkets sedvaner, var imot den herskende naturrettslære. Ledetanken hans var at retten var noe som vokste langsomt fram som et produkt av nasjonens historiske utvikling Motpart: Anton Justus Thibaut.
  I England: tilhengere av Savigny vs. de inspirert av Bentham (for privatrettskodifikasjon).
 • Stortinget gav opp en samlet kodifikasjon for Norge

  Cristian Krogh og Claus Winter Hjelm fikk hovedansvaret.
  Førte til Kriminalloven, Arveloven, Panteloven, Konkursloven
 • Frankrike opphevet slaveriet i koloniene for godt

 • Ønske om én tysk stat

  Februarrevolusjonen i Frankrike førte til denne bevegelsen.
  Det ble laget et forfatningsutkast som skulle samle Tyskland, men hvem skulle bli monark og hvor skulle grensene gå? Dette skjedde ikke før 1871.
 • Skille mellom common law og civil law-land

  Common law oppstår i 1150.
  Civil law oppstår på 1200-tallet.
 • Tariffavtaler.

  England fikk sine første kollektive avtaler på midten av 1800-tallet Begynnelsen på tariffavtaler. Fikk et stort omfang i England før 1900. Tyskland fikk sin første tariffavtale i 1873.
 • Period: to

  Skandinavismen

  En bevegelse som hadde som mål å få Danmark, Norge og Sverige nærmere hverandre. Samarbeidet ble institusjonalisert gjennom De nordiske juristmøter.
 • Period: to

  USA ble verdens største industrinasjon

  Fikk ny kartellovgivning
 • Lov om Arv i Norge

  Innførte full testasjonsfrihet der det ikke fantes livsarvinger
 • Tysk handelslovbok

 • Companies Act

  Parlamentet i England vedtok denne. Den ble innflytelsesrik for all senere selskapslovgivning.
 • Alle ugifte kvinner over 25 år fikk full myndighet.

  I Lov om Kvindens Myndighed
 • Amerikanske slaver og frigjorte slaver ble borgere og beskyttet av forfatningen

  Gjennom Fourteenth Amendment.
 • "The Subjection of Women"

  Av den engelske filosofen John Stuart Mill
 • Tysk forfatning

  Etter 1815 hadde Tyskland flere mindre forfatningsstater, inspirert av Napoleon.
  Februarrevolusjonen i Frankrike i 1848 førte til uro i tyske stater, og det ble laget som mål å skape én tysk stat.
  Dette skjedde i først i 1871, etter å nesten ha klart det i 1848-49. i 1871 ble det etablert en konstitusjonell ordning.
  Det tyske kongedømmet varte frem til 1918 da 1. verdenskrig tok slutt.
 • Period: to

  Tysk keiserdømme

 • Fellesnordiske lover

 • Japansk forfatning

  Inspirert av de vestlige forfatningene. Særlig av tysk forfatning.
 • Engelsk selskapslov

  Partnership Act
 • Inntektsskatt til staten ble innført

 • Engelsk kjøpslov

  Sale of Goods Act
 • Debatt om viljesteori rundt 1900

 • Totalitære stater

  Tyskland: 1933
  Sovjet: 1917-1991(Lenin, Stalin)
  Spania fascismen: 1939-1975 (Franco)
  Portugal facismen: 1933-1975
  Italia facismen: 1922-1943 (Moussolini)
 • Aksjeselskapslovgivningens todeling

  Den engelske Consilidation Act fra 1908 skilte mellom store og små aksjesselskaper. Aksjeselskapslovgivningens todeling ble et viktig trekk gjennom 1900-tallets selskapslovgivning.
 • Norsk handelslov

  Norge og Danmark var langt etter resten av Europa.
 • ZGB, Sveitisk kodifikasjon.

  Inspirert fra tyske BGB
 • Period: to

  1. Verdenskrig

  Første verdenskrig 1914-1918: Global konflikt utløst av skuddene i Sarajevo. Resulterte i Versaillestraktaten mellom de beseirende og Tyskland. Tyskland fikk all skylden og stor krigsgjeld.
  Fører til enorm misnøye i Tyskland.
  Og gjør at Hitler blir valgt demokratisk som kansler. Tar deretter over med statskupp og blir fører.
 • Revolusjon i Russland

  Keiserriket brøt sammen. Fikk president.
 • Period: to

  Mellomkrigstiden

  Under Weimarrepublikken kommer Weimarforfatningen i 1919: Hjemlet rett til medvirkning i lønns- og arbeidsbetingelser.
  Nazipartiet opprettes 1919: Basis i en nasjonalsosialistisk ideologi der antikommunisme, nasjonalisme og antisemittisme sto sentralt.
 • Versaillestraktaten

  To forhold blir fastlagt:
  - Tysklands stilling
  - Opprettelse av Folkeforbundet Det ble opprettet en folkerettslig domstol i Haag - inspirert av den norske jussprofessoren Francis Hagerup.
 • Period: to

  Weimarrepublikken

  En følge av keiserrikets sammenbrudd i 1918.
  Under Weimarrepublikken kommer Weimarforfatningen i 1919: Hjemlet rett til medvirkning i lønns- og arbeidsbetingelser.
 • Norges første navnelov

  Det ble pliktig å ha et for- og et etternavn.
 • Den første russiske forfatningen

  Hentet ideer fra den amerikanske.
 • Russland et autokratisk diktatur

  Etter Lenins død overtok Josef Stalin
 • Period: to

  Tysk diktatur

  Nazi-Tyskland. Det ble innført diktatur ved at Hitler utnyttet de mulighetene forfatningen gav.
 • Nürnberglovene

  Systematiserte den tyske befolkningen etter rasekriterier
 • Period: to

  2. Verdenskrig

 • Skilsmisse ble et massefenomen

 • Nasjonalisering av store selskaper ble vanlig

  I Europa skjedde det nasjonalisering av store selskaper, særlig i England og Frankrike. Statlig overtakelse av privat eide aksjer.
 • Period: to

  Etterkrigstid

  1945 - Nürnbergprosessene (Nürnbergprosessen fikk stor folkerettslig betydning idet dommene fastsatte rettsprinsipper for avstraffelse av krigsforbrytere og bidro til utvidelse av. menneskerettighetsvernet).Menneskerettighetene fikk universell karakter.
  1945 - FN
  1948 - FNs mennskerettighetserklæring
  1949 - NATO
  1950 - EMK
  1952 - Grunnlaget for EU (Ble opprettet i 1993)
  1955 - Warzawapakten
 • Period: to

  Den kalde krigen

  Avsluttet ved Sovjetunionens avvikling.
 • Tysk forfatning

  Gjeldende idag
 • Period: to

  Velferdsstaten

  Videreutvikling av forfatningsstaten og begynnelsen av forvaltningsstaten.
  1950: Marshall definerer velferd som regulerer innbyggernes forhold til staten, og skatt blir brukt for å betale for velferdsordninger.
  Individene gikk fra å være sivile private rettigheter, til på 1800-tallet å inkludere politiske rettigheter, til sosiale på 1900-tallet. S. 320
 • EU

  Målet var å hindre en ny krig mellom europeiske land.
  1959 - Grunnlaget med kull- og stålunion.
  1958 - Romatraktaten, Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF)
  1967 - EF
  1993: EU, et resultat av Maastricht-traktaten
 • Norge innfører fri abort

 • FNs kvinnekonvensjon

 • Europarådets ønske om å harmonisere medlemslandendes privatrett

  Side 364
 • Sovjetunionens avvikling

  Resultat etter at statene under sovjetisk kontroll fikk liberale forfatninger.
 • Skille mellom AS og ASA