História de l'electricitat

 • 374

  Theophratus (374-287 AC)

  El primer que va establir que altres substancies tenen aquest mateix poder.
 • Sep 22, 600

  Thales de Mileus (630-550 AC)

  Thales de Mileus (630-550 AC)
  Va ser el primer que va coneixer el fet de que l'ambar al frotar-lo adquireix el poder d'atracció sobre alguns objectes.
 • Sep 22, 1544

  William Gilbert (1544-16039

  Va estudiar els imans per millorar la exactitud de les Broixoles utilitzades a la navegació.
 • Otto von Guericke (1602-1686)

  Va desarollar la primera máquina electroestática per produir carregues electriques.
 • Francois de Cisternay Du Fay (1698-1739)

  Va ser el primer a identificar la existencia de dos carregues electriques, positiva i negativa.
 • E. G. Von Kleist (1700-1748) y Prieter Van Musschenbroeck (1692-1761)

  Desarrolla l'ampolla de Leyden, el que donaría pas al Condensador Electric.
 • Benjamin Franklin (1706-1790)

  Va demostrar la naturalesa eléctrica dels rajos. Va desarollar la teoria de que l'electricitat es un fluid que existeix a la materia.
 • Joseph Priestley (1733-1804)

  Prova que la força que s'exerceix entre les carregues electriques varia inversament proporcional a la distancia que la separen.
 • Charles Agustín de Coulomb (1736-1806)

  Va inventar la balança de torsió amb la qual, va medir amb exactitud la força entre les carregues electriques y va corroborar que aquesta força era proporcional al al producte de les carregues individuals.
 • Alejandro Volta (1745-1827)

  Va construir la primera cel·la Electroestatica i la bateria capaç de produir corrent electrica.
 • Luigi Galvani (1737-1798)

  Va inspirar a Alejandro Volta per un estudi seu, sobre les corrents nervioses-electriques. Va desarrollar la pila.
 • Sir Humphry Davy (1778-1829)

  Desarrolla l'electroquimica, explorant l'us de la pila de Volta o batería. Observa l'arc electric i la Incandescencia en un conductor energitzat amb una batería. Entre 1806 i 1808 publica el resultat de les seves investigacions sobre l'electrolisis. En 1807 fabrica una pila amb mes de 2000 plaques, amb la qual descobreix el clor i demostra que es un element. En 1815 inventa la lampara de seguretat per als miners.
 • Siméon-Denis Poisson (1781-1849)

  Va publicar el treball mes important de la seva vida relacionat amb l'aplicació matemática a l'electricitat i el magntisme.
 • Hans Christian Oersted (1777-1851)

  Va descobrir l'electromagnetisme.
 • Jean-Baptiste Biot (1774-1862) i Felix Savart (1791-1841)

  Van determinar la coneguda llei de Biot.Savart mediant la qual, calculen la força que exerceix un camp magnetic sobre una carrega electrica.
 • William Sturgeon (1735-1850)

  Va construir el primer electroiman.
 • Andre-Marie A,pere (1775-1836)

  Va establir els principis de la electrodinamica.
 • Georg Simon Ohm (1789-1854)

  Va ser qui va formular amb exactitud la llei de les corrents electriques.
 • George Green (1793-1841)

  Va publicar el treball "An Essay of the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and
  Magnetism"
 • Joseph Henry (1799-1878)

  Va perfeccionar els electroimans.
 • Michael Faraday (1791-1867)

  Va donar un pas fonamental al desenvolupament de l'elestricitat.
 • James Prescott Joule (1818-1889)

  Va descubrir la equivalencia entre treball mecanic i la caloria.
 • Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

  Va anunciar les lleis que permeteixen calcular les corrents.
 • William Staite (1809-1854)

  Va recibir el credit per el desenvolupament de la Lampara d'Arc.
 • Samuel F.B. Morse (1791-1867)

  Va construir el primer telegraf.
 • William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907)

  Va fer posible el desenvolupament del cable transatlantic.
 • Julius Plücker (1801-1868)

  Va descubrir els Rajos Catodics.
 • Zénobe-Théophile Gramme (1826-1901)

  Va construir la primera maquina de corrent continua.
 • James Clerk Maxwell (1831-1879)

  Va formular les quatre equacions que serveixen de fonament de la teoria Electromagnetica.
 • Alexander Graham Bell (1847-1922)

  Va inventar el telefon.
 • Joseph John Thomson (1856-1940)

  Va demostrar que els rajos catodics estaven constituits de particules atomiques de carrega negativa.
 • Thomas Alva Edison (1847-1931)

  Va produir la primera lampara incandescent amb un filament d'algodó.
 • Heinrich Rudolf Hertz (1847-1894)

  Va demostrar la validació de les equacions de Maxwell.
 • John Henry Poynting (1852-1914)

  Va publicar un article en el qual va demostrar que el fluid d'energia es podia calcular mitjançant una equació.
 • Nikola Tesla (1857-1943)

  Va desarrollar la teoria de camps rotants.
 • Nikola Tesla (1857-1943)

  Motor d'inducció.
 • Nikola Tesla (1857-1943)

  Motor de corrent alterna,
 • Nikola Tesla (1857-1943)

  Sistema de transmissió de potencia.
 • Nikola Tesla (1857-1943)

  Generador electric.
 • Nikola Tesla (1857-1943)

  Equip per produir corrents i tensions d'alta frequencia.
 • Nikola Tesla (1857-1943)

  Millores al transformador electric.
 • George Westinghouse (1846-1914)

  Va fundar Westinghouse Company.