Electricitat

 • Oct 1, 600

  Tales de MIletus

  Tales de MIletus
  <a href=http://www2.ub.es/ossma/index.php?pagina=fonsdocumental/estatica.htm&title=Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)&titulo=Monogràfics i Manuals' >Més informació</a>La història de l'electricitat: És l'acumulació d'un excés de cárrega a una zona amb poca conductivitat elèctrica, un aïllant, de manera que l'acumulació de cárrega persisteix.
  Va morir al c 546, als 79 anys.
 • Otto Von Guericke

  Otto Von Guericke
  <a href=http://mformulae.epsem.upc.edu/organitzacio-de-la-produccio/quimica/forca-entre-..' >Més informació</a>L'electrostàtica: És la branca de la física que estudia els fenòmens elèctrics produïts per distribucions de càrregues estàtiques (és a dir, que no canvien al llarg del temps).Des de l'antiguitat clàssica se sabia que alguns materials com el ambre atreuen petites partícules després de fregar-los.
  11 de Novembre de 1686
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  <a href=http://cienciescolonia.blogspot.com.es/2012/05/la-conduccio-electrica-de-l-aigua.html' >Més informació:</a>
  És el moviment de partícules carregades elèctricament a través d'un medi (conductor elèctric). El moviment pot formar un corrent elèctric com a resposta a un camp elèctric.
  17 d'Abril de 1790.
 • Alessandro Volta

  Alessandro Volta
  <a href=http://www.xtec.cat/iestorredembarra/tecnologia/tecelectro/tecelect15.htm' >Més informació: </a>El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor. Les càrregues elèctriques poden ser negatives (electrons) o positives (forats), malgrat que el corrent convencional ha estat definit, per raons històriques, com un flux de càrregues positives.
  5 de Març de 1827 (amb 82 anys)
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  <a href=http://www.salonhogar.net/quimica/nomenclatura_quimica/Electroquimica.htm' >Més informació: </a>L'electroquímica és la branca conjunta de la química i física que estudia els efectes dels fenòmens electromagnètics sobre l'estructura de la matèria i la conversió d'aquesta en energia elèctrica.
  29 de Maig de 1829 ( va morir als 50 anys)
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  <a href=http://www.scritub.com/limba/spaniola/INDUCTANCIA44747.php' >Més informació:</a>Fou l'home que va perfeccionar el electroimán y va observa que és podia millorar i va inventar la "Inductancia Propia".
  La Inductancia Propia és una mesura de l'oposició a un canvi de corrent d'un inductor o bobina que emmagatzema energia en presència d'un camp magnètic, i es defineix com la relació entre el flux magnètic i la intensitat de corrent elèctric que circula per la bobina
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  <a href=http://comofunciona.org/que-es-y-como-funciona-un-electroiman/' >Més informació: </a>Un electroimant és un tipus d'imant en el que el camp magnètic és produït pel flux d'un corrent elèctric. I, en conseqüència, el camp desapareix en cessar el flux del corrent elèctric.El primer electroimant era una peça de ferro en forma de ferradura envoltada per un enrotllament o bobinat, quan el corrent passava per la bobina l'electroimant es magnetitzava i quan cessava es desmagnetitzava.
  4 de Desembre de 1850
 • Hans Christian Orsted

  Hans Christian Orsted
  Més informació:L'electromagnetisme és la part de la física que estudia els camps electromagnètics, uns camps que exerceixen una força sobre les partícules amb càrrega elèctrica alhora que són afectats per la presència i el moviment d'aquestes partícules.
  9 de març del 1851
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  <a href=http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/magnetismo' >Més informació:</a>En física, el magnetisme és un dels aspectes de l'electromagnetisme, que és una de les forces fonamentals de la naturalesa (juntament amb la gravetat, la força nuclear forta i la força nuclear dèbil). La manifestació més coneguda del magnetisme és la força d'atracció o repulsió que actua entre els materials ferromagnètics com el ferro, el níquel, el cobalt i els seus aliatges.
  Va morir el 1867
 • Samuel Morse

  Samuel Morse
  Més informaciió:S'anomena circuit magnètic a un dispositiu en el qual les línies de força del camp magnètic es troben canalitzades traçant un camí tancat.
  Va morir el 1872.
 • Zénobe Gramme

  Zénobe Gramme
  <a href=http://www.monografias.com/trabajos82/maquinas-corriente-directa/maquinas-corriente-directa.shtml' >Més informació:</a>Un motor de corrent continu o, simplement motor continu o motor de CC, és una màquina elèctrica rotativa que transforma energia elèctrica en forma de corrent continu en energia mecànica mitjançant interaccions electromagnètiques.
  Va morir el 1901
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  <a href=http://recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/lincan.html' >Més informació:</a>Un llum incandescència o llum incandescent és un dispositiu que produeix llum mitjançant l'escalfament per efecte Joule d'un filament metàl·lic, en concret de wolframi , fins posar-ho al vermell blanc , mitjançant el pas de corrent elèctric
  Va morir el 1931
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  <a href=http://tecnoedu.com/F1000/ModuloXXXII.php' >Més informació:</a>Un camp magnètic rotatiu o camp magnètic giratori és un camp magnètic que trencada a una velocitat uniforme ( idealment ) i és generat a partir d'un corrent elèctric altern trifàsic.
  Va morir el 1943
 • Theophrastus

  Theophrastus
  <a href=http://www.xtec.cat/~aporta1/natura/natelec.htm' >Més informació:</a>Fou el primer que tres segles després de Thales de Miletus, pogué evolucionar la electricitat estàtica amb diferents objectes i coses diferents.