Bibelen

By Cstromo
 • 3000 BCE

  Skapelsen (1.Mos, 1-2)

  Skapelsen (1.Mos, 1-2)
 • Period: 3000 BCE to

  Bibelen

 • 2900 BCE

  Syndefallet (1.Mos,3)

 • 2800 BCE

  Kain og Abel (1.Mos, 4)

 • 2500 BCE

  Noah (1.Mos,6-9)

 • 2000 BCE

  Babels tårn (1.Mos, 11)

 • 1800 BCE

  Abram (abraham) (1.Mos, 11-25)

 • 1700 BCE

  Ismael+Isak-->Jacob (tvilling, stjeler velsignelse fra faren)-->Josef (første sønnen til Jacobs elskede kone Rakel)

 • 1600 BCE

  Josef (slave, drømmetyder, jødene kommer til Egypt) 1.Mos, 37-50

 • 1250 BCE

  Moses (2.Mos, 2-12)

 • 1250 BCE

  Moses mottar de ti bud

 • 1210 BCE

  Ørkenvandring (Straff for ulydighet mot Gud)

 • 1210 BCE

  Josva (leder folket inn Jeriko/Kanaan)

 • Period: 1210 BCE to 1250 BCE

  Ørkenvandring som straff for ulydighet for Gud

  Etterkommerne til de som utvandret fikk komme inn i Kanaan. De som utvandret var ulydige og fikk ikke komme inn. De ble ikke omskjært i ørken så når alle omskjærte var død, skulle de andre omskjæres, når de hadde kommet seg fikk de dra inn i landet.
 • 1200 BCE

  Dommerne (religiøse ledere, styrte folket eller en stamme)

 • 1020 BCE

  Samuel: siste dommer, salvet Sul som første konge

 • 1000 BCE

  Sauls siste år som konge

  David og Goliat. Gjorde storverk, men klarte ikke samle alle stammene. Herrens ånds forlot han og ondskap fullte tomrommet. Kom i konflikt med David og Samuel som til slutt salmet David som konge på befaling fra Gud.
 • 965 BCE

  Davids siste år som konge

  Den største idealkongen, samlet stammene til et dynasti. Ble salvet som ung gjetergutt. Kom til kongen for å spille på harpe for Saul. Besøkte soldatbrødrene og kjempet mot goliat. Ble så kongens våpensvein. Pådro seg personlig skyld blant annet med å ta Batseba som kone. Deres førstefødte døde, så kom Salomo.
 • 926 BCE

  Salomo- Den vise (siste år som konge)

  Vant over brødrene, ble konge. Regjerte i en fredlig periode. Brukte penger på praktifulle byggninger og utvidelse av Jerusalem. Bygget slott til familien og tempelet. David hadde bestemt stedet og utseende på tempelet. Nå hadde jødene et rituelt sentrum. Fikk 1000 koner og tilba andre Guder/vesener. Fikk store konsekvenser
 • 925 BCE

  Riket deles

  Nordriket: Irsael, 10 stammer. Sørriket: Juda, 2 stammer. Trofasthet fører til famgang, frafall til straff.
 • 700 BCE

  Jesaja (profet fra 740-700)

  Første som kom med profeti om Jesus (ifølge kristen tro). Oppdraget han var å forkynne dom og frelse over folket. De hadde vært ulydige mot Gud, og måtte får straff.
 • 605 BCE

  Daniel ført i fangenskap

  Overlevde ildoffer og løvenes gap.
 • 600 BCE

  Jeremia fikk sitt oppdrag

  Profeterte om Jerusalems (sørriket) fall mot Babylonerne. Ba dem overgi seg, men ble tatt til fange og ikke hørt på. Dramatiske hendelser var viktige i hans skrifter. Eksistensiell krise (ondes problem)
 • 1 CE

  Jesus blir født

  Vanlig å regne mellom 7 og 4 f.Kr
 • 30

  Jesus dør

  Ble ca 33
 • Period: 40 to 250

  Spredte og lokale forfølgelser

 • 64

  Peter dør

  I Roma, sammen med Paulus. Peter henges, Paulus halshugget.
 • 70

  Oldkirkens start

 • Period: 70 to 476

  Kirken i oldtiden

 • 150

  Gudshus ble bygget

 • 200

  Den gammelromerske trosbekjennelsen (i dag apostolisk)

  Aposotolisk kom i år 700
 • Period: 250 to 313

  Sentraliserte forfølgelser

  Diokletian keiser år 303-311 var de verste med drap, ødeleggelse, brenning og mistet borgerett.
 • Period: 251 to 356

  Antonius

  Flyttet til ørkenen og solgte alt han eide og gav til de fattige. Mange fulgte han eksempel.
 • 300

  Enighet om de 27 NT skriftene

  Slutten av 100-tallet. Var de enige om 20 av dem (stort sett de første)
 • 300

  Kirkebygging skjøt fart

  Enkle rektangulære bygninger med søyleganger (liknet samtidens rettslokaler). Arkitekturen forandret seg da kristendommen fikk status i samfunnet, forbildet var keiserens tronsal og demonstrerte kirkens nye maktposisjon.
 • 311

  Toleranse-edikt

  Gav kristne tillatelse av å dyrke sin relgion hvis det ikke forstyrret styringen av riket.
 • 312

  Konstantin blir enehersker i den vestlige delen av Romerriket

  Døpt på dødsleie. Noen mener han var kristen, andre ikke. Proklamerer religionsfrihet, men favoriserer kristendommen.
 • 313

  Milano-ediktet

  full religionsfrihet
 • 320

  Eldste kristne klosteret grunnlagt

  Pachomius i Egypt. Dannet klosterregler, forskrifter. Etterlot seg klostre med flere tusen munker. Klostervesenet førte til en todeling i kirken: livet i kloster og i verden. Klosterlivet ansett om den beste formen for kristenliv.
 • 324

  Peterskirken bygges

  Konstantin bygger den
 • 324

  All religionsforfølgelse opphørte

 • 324

  Konstantin enehersker i Romerriket

 • 325

  Møte i Nikea

  Jesus hadde dobbel natur, men ikke helt klart hvordan det hang sammen.
 • Period: 354 to 430

  Augustin: betydeligste av kirkefedrene

  Opptatt av synd og nåde. Mennesket var preget av arvesynd, bare Gud kunne gi frelse og en måtte gå gjennom kirken for å oppnå det.Predestinasjonslæren: Gud hadde forutbestemt hvem som skulle frelses, egeninnsats kunne ikke gi frelse. Kirken var for alle (allmenn). Kirken var over det verdslige rike og representerte Guds godhet/kjærlighet. Dette synet fikk betydning i stridene mellom keiserne og pavene i middelalderen, og pavenes politikk.
 • 380

  Kristendom riks/statsreligion

  Under keiser Theodosius. Keiserens undersåtter måtte bekjenne seg til kirsten tro. Stor betydning for paveinstitusjonens utvikling. Brudd på romersk religiøs toleranse. Kirken sto i fare for å undertrykke andres tro.
 • 381

  Kirkemøte i Konstantinopel

  Treenighetslæren kom da
 • Period: 390 to 459

  Simon Stylitt

  Ekstrem askese, levde på en søyle i 30 år. Regnet som helgen før han døde. Mange oppsøkte han, og flere asketer fulgte hans eksempel. Spiste en gang i uken.
 • 395

  Romerriket delt i øst (gresk/keiser) og vest (latinsk/pave)

  Dette skille førte til slutt til et brudd mellom øst og vestkirken i 1054 (det store skisma)
 • 450

  Kirkemøte i Kalkedon

  Avklart av Jesus var sann Gud og menneske (100% begge deler)
 • Period: 500 to 1500

  Middelalder

 • 800

  Kristendommen får gradvis innpass i Norge

 • 934

  Mest avgjørende perioden når Håkon den gode kom til makten

 • Period: 934 to 960

  Håkon den gode (sønn av Harald Hårfagre, oppdratt i England)

  Vil innføre kristendommen i Norge. Reformerte forsvarstinget, lagtingene mer organisert og effektivisert.
 • 1024

  Kristenretten innført på Moster (Bømlo) av Olav Haraldsson

  Innarbeidet kristendom i nye nasjonale lover- Holdt et ting og fikk innført kristenretten: plikter til prester og biskoper, ekteskap, hva bøndene skulle gjøre for kirken. Den brøt totalt med lokale stormenn
 • 1030

  Slaget på Stiklestad

  Olav Haraldsson. Ble til Olav den hellige og St. Olav. Innførte kristenrettene i 1024.
 • 1077

  Canossa-gang

  Vintertid. Henrik (keiseren) hadde blitt bannlyst fra kriken av Gregor 7 (paven). Paven ville ha mer makt, uten innblanding fra keisere, denne investitustriden toppet seg da keiseren ikke ville gå inn for at bare paven kunne velge biskopen.
 • 1163

  Tronfølgeloven

  Den eldste ektefødte sønnen som skulle bli konge
 • 1274

  Magnus Lagabøtes landslov

  Lagabøter: den som forbedrer loven. En felles lovbok for Norge. Før hadde de hatt 4: Gulating, Frostating, Eidsivating og Borgerting. Styrket kongens makt.
 • 1277

  Settergjærden i Tønsberg

  Betyr avtale eller forlik. En avtale mellom kongen og kirken som skulle forhindre maktkamper. Ikke veldig vellykket.
 • Period: 1300 to 1500

  Forskjellige opposisjonsgrupper før Luther

  eks: Katharene, Valdenserne, John Wiclif, Joan Hus, Savonarola, mystikerne.
 • 1517

  Luther kommer med 95 teser som kritiserer kirken

 • 1521

  Luther blir bannlyst og fredløs

 • Period: 1534 to 1559

  Kong Kristian 3 innførte reformasjonen i Norge

  Klostre stengt, kongen øverste leder, preken viktig, helgendyrkelse avsatt.
 • 1537

  Romersk-katolsk religionsutøvelse ble forbudt ved lov i Danmark-Norge

 • Period: 1545 to 1563

  Kirkemøter i Trient (katolsk område)

  Motreaksjon på reformasjonen. Kirken fornyes, moderniseres og effektiviseres
 • 1555

  Den som styrer, hans tro skal gjelde.

  Riksdagen i Augsburg vedtok at troen til den som styrer skal gjelde
 • 1567

  Avlatshandel ble forbudt

  Pave Pius 5
 • Period: to

  Trettiårskrigene

  Først og fremst i Tyskland mellom keiserens katolske styrker og protestantiske fyrster, religiøse og maktpolitiske motiver bak.
 • Period: to

  Philipp Jacob Spener (første av tre viktige personer i Pietismen)

  Spener levde fra 1635-1705. Han var prest i Frankfurt. Han holdt religiøse møter privat (konventikler), en samles og leste bibelen og snakket om den: en bibelgruppe. Dette var nytt for bibelen kom til folk og han som prest tok initiativ til dette. De skulle være en religiøs kraft i menigheten ikke en motstand. Han reformerte presteutdannelsen der han hadde kontroll på det. Skrev Pia Desideria (1675) hvor han foreslo reformer i kirken.
 • Individet selv kan velge sin religion

  Bestemt ved freden i Westfalen.
 • Eneveldet innført, kongen som kirkens øverste leder

  Kirkerett og alminnelig rett ble blandet.
 • Period: to

  August Herman Francke (Halle-Pietismen)

  Tok over for Spener når han døde. Utviklet en egen variant av pietismen. La større vekt på religiøs erfaring og opplevelse enn Spener. Han hadde en troskrise og opplevde å bli "gjenfødt" i 1687. Holdt til i Halle, sør for Berlin. Han var prest og professor og la vekt på omvendelsen. Han begynte et barnehjem Waisenhus, de gjorde en kjempe innsats når det ikke var noen andre som kunne ta vare på de. Frivillig, med lodd og basarer.
 • Kongeloven

  Eneveldet var innført og det var kongens oppgave å sørge for at innbyggerne i riket holdt seg til den lutherske troen, samtidig som han skulle beskytte dem mot vranglære.
 • Period: to

  Grev Zinzendorf (Herrnhut-pietismen)

  Grunnla Brødremenigheten Herrnhut ( ”Herren beskytter”)
  Vekt på religiøse følelser (forening med den lidende Jesus – intens konsentrasjon om Kristi blod, sår og lidelse)
  Misjonsvirksomhet i bl.a. India
 • Period: to

  Kong Christian 6 innførte statspietisme

  Mål: oppdragelse i pietistisk ånd
 • Konfirmasjonsordning

  Tett knyttet til reformen om allmueskolen, den skulle lede frem mot konfirmajsonen. konfirmasjonen ble innført i 1732-1733, men nå var det mer eller mindre tvang. De som ikke konfirmerte seg kunne ikke gifte seg eller verve seg til militæret.
 • Lov om allmueskole

  Den obligatoriske skolen i Norge startet da. Målet var å ivareta den kristendomsundervisning som var nødvendig for å komme seg gjennom konfirmasjonen. Benyttet Erik Pontoppidans katekismeforklaring Sannhet til Gudfryktighed (1737) (759 spørsmål og svar).
 • Konventikkelplakaten

  Religiøse møter
  Den sa at folk ikke kunne samles til møter uten prestens tillatelse. Mindre frihet til å samles, kirken vil ha kontroll.
 • Humanismen vokser frem på starten av 1800-tallet

  Springer ut av kulturtradisjon fra oldtiden i Hellas. Ikke religiøst livssyn, alternativ til religion.
 • Grunnloven

  Den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion. Kongen var kirkens øverste leder, bekjennelsesplikt for embetsmenn, konventikkelplakaten, forbud mot jøder og jesuitter, kirkeskole, forbud mot etablering av trossamfunn.
 • Konventikkelplakaten opphevet

  Hvem som helst kunne ha religiøse møter, ble flere lekmannsorganisasjoner.
 • Dissenterloven

  Dissenter: en som tar avstand fra statskirken. En kristen, men ikke i den Lutherske grenen. Mer mangfoldig og pluralistisk samfunn. Flere hadde ulike meninger og det oppstod flere menigheter: En katolsk menighet i Norge(1843), Metodistene (1856), Baptistene (1860), Adventistene (1878), Pinsevennene (1908).
 • Jødeforbudet opphevet

  Grunnloven slo fast at jøder fikk ikke komme inn i landet helt til nå. Henrik Wergeland hadde foreslått det i 1839.
 • Innføring av parlamentarisme

  Kongen kan ikke lenger lukke ut hvem han vil ha i regjeringen blant sine venner osv. Innføringen måtte gå gjennom tre ganger før det ble godkjent.
 • Ny dissenterlov

  Prester og forstandere vigselsrett.
 • Forbud mot munkeordener opphevet

 • Norges Dissenterting

  Alle må få samme rettigheter uavhengig av tro, ikke-diskriminering fra statskirken. En viktig sak de jobbet for var å få opphevet bekjennelsesplikten i tilknyttning til offentlige stillinger.
 • Foreningen for Borgerlig Konfirmasjon stiftet

  Tatt over av HEF i 1957. Første 10 årene bare i Oslo, men etterspørselen økte. Ikke en styrke/bekreftelse av dåpen, men å styrke unges evne til selvstendig tenkning og handling.
 • Jesuitter tillat å komme til Norge

 • Human-Etisk Forbund stiftet av Kristian Horn

 • Alle innbyggere hadde religionsfrihet

  150 års jubileum for Grunnloven. Religionsfrihet ble positivt uttalt.
 • Alle kunne danne trossamfunn

  Rett på tilskudd fra staten og kommune tilsvarende det offentliges utgifter til Den norske kirke, bergnet ut fra medlemstall. Verner om religionsfriheten uten å gripe inn i indre anliggender.
 • Etablering av Kirkemøtet

  Ønske om reformer i etterkrigstiden. Bygget ut råds-strukturen i tillegg til embetsmannsstrukturen
 • Gjønnesutvalget: Foreslo gradvis avvikling av statskirken.

 • Stortinget gav klarsignal for grunnleggende endringer i statskirkeordningen

  Gjønnes-utvalget: foreslo gradvis avvikling av statskirken i 2006
 • Kristen formålsparagraf i opplæringsloven erstattet

  Vant sak mot RLE-faget i skolen i FNs menneskerettighetskommisjon i 2004 og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2007
 • Ekteskapsloven trer i kraft

  Ekteskap mellom to av samme kjønn lovlig