Tidslinje: Äldre medeltid till upplysningen

By Ill1337
 • 476

  Västromerska riket faller: medeltiden börjar

 • 493

  Ostrogotiska kungadömet bildas

 • 500

  Visigoterna kontrollerar den iberiska halvön

 • 568

  Folkvandringstiden slutar

 • 632

  Muhammed dör i Medina

 • 718

  Reconquista börjar

 • 793

  Lindisfarne plundras: vikingatiden börjar

  Lindisfarne plundras: vikingatiden börjar
  Det finns många teorier om varför vikingarna började plundra. Den demografiska modellen talar för att norden blev överbefolkat vilket ledde till att folken där åkte på plundringsfärder för att breda ut sig. Den ideologiska modellen talar för att vikingarna började plundra i motstånd mot Karl den stores krig mot hedendomen, vilket sammanfaller med plundringen av Lindisfarne. Följderna av detta var att vikingarna fick ett ryckte som plundrare, samtidigt som vikingarnas materiella tillgångar ökade.
 • 800

  Karl den store krönts till kung i rom

 • 829

  St. Ansgar anländer till Birka

 • 839

  Svenska vikingar når Konstantinopel

 • 843

  Fördraget i Verdun: Frankrike och Tyskland tar form

  Fördraget i Verdun: Frankrike och Tyskland tar form
  Orsaken till Fördraget i Verdun var att splittra karl den stores rike till hans tre barnbarn. Det västfrankiska riket kom att bli Frankrike, medan det östfrankiska riket kom att bli Tyskland. Eftersom mellanfrankiska riket inte hade någon koppling till en etnisk identitet var detta område utsatt för krig mellan väst och öst. Konsekvensen av detta utifrån ett politisk perspektiv är att det som kom att bli Frankrike och Tyskland har krigat över och på detta område ända sedan det splittrades.
 • 900

  Feodalismen börjar

  Feodalismen börjar
  Orsaken till att feodalismen började var att den centraliserade makten i Europa försvagades, bland annat på grund av vikingar. Detta ledde till att de lokala furstarna var tvungna att försvara sin landegendom med sina egna arméer. Konsekvensen av detta utifrån ett politiskt perspektiv var att en samhällshierarki skapades. Detta i sin tur betydde att dom som inte hade en hög ställning, som bönderna, blev förtryckta, då de hade väldigt få rättigheter. Därför var dom oftast livegna och fattiga.
 • 911

  Hertigdömet Normandie skapas

 • 970

  Erik Segersäll krönts till Sveriges första kung

 • 985

  Erik Röde upptäcker Grönland

 • 995

  Olof Skötkonungs mynt präglas i Sigtuna

 • 1000

  Äldre medeltid går mot sitt slut, högmedeltid börjar

 • 1000

  Leif Eriksson landstiger i Amerika

 • 1054

  Stora schismen: kyrkan splittras i öst och väst

  Stora schismen: kyrkan splittras i öst och väst
  Orsaken till den stora schismen var att påven i Rom såg sig själv som överhuvudet över patriarkerna i det Bysantinska riket, då patriarkerna inte höll med om det. Detta samtidigt som kyrkan var splittrad mellan grekisk och latins predikan ledde till att kyrkan splittrades till den katolska och den ortodoxa. Resultatet av detta är att det finns två inriktningar av kristendom som skiljer sig på ett kulturellt plan mellan öst och väst samt mellan vilken/vilka personligheter som är kyrkans överhuvud
 • 1066

  Normanderna erövrar England: vikingatiden slutar

 • 1088

  Universitetet i Bologna grundas

 • 1095

  Första korståget till det heliga landet

  Första korståget till det heliga landet
  Det första korståget bildades för att återvinna Jerusalem som hade blivit erövrat av muslimska styrkor, Seljuk turkarna. Detta för att få politisk kontroll över området samt för att bli befriade från synderna som påve Urban II hade lovat. Konsekvensen av korstågen som nu hade börjat var att Jerusalem tillfälligt blev kristet samt att Européerna fick tillfälligt kontroll. I slutändan förlorade korstågsriddarna fästet och resultatet av det hela var att tusentals personer, även oskyldiga, dog.
 • 1215

  Magna Charta skapas

  Magna Charta skapas
  Orsaken till att Magna Charta skapades var att Kung Johan av England vägrade att följa lagen, varpå baronerna tog över London och kungen var tvungen att förhandla. Resultatet av Magna Charta var att fria män fick rätten till en rättvis rättegång. Magna Charta garanterade även att ingen var över lagen, rättviseprincipen. Dock var majoriteten av befolkningen inte fria, utan fattiga bönder, så detta gällde inte för dom. Dock blev Magna Charta grunden och en inspiration för rättsprocessen i välden.
 • 1248

  Birger Jarl enar Sverige

 • 1271

  Marco Polo når Peking

 • 1274

  Thomas av Aquino skriver Summa Theologiae

 • 1279

  Mongolväldet når sin territoriala höjd

 • 1291

  Belägringen av Acre: korstågen till det heliga landet slutar

 • 1300

  Högmedeltiden slutar, senmedeltiden börjar

 • 1324

  Mansa Musa beger sig till Mecca

 • 1337

  Hundraårskriget börjar

  Hundraårskriget börjar
  Det hundraåriga kriget började eftersom engelsmännen och fransmännen stred över den franska tornen. Båda kungadömena ville ha konstroll över engelska kanalen och därmed över handelsrutterna. Effekterna av det hundraåriga kriget var att feodalismen minskade, då nationella arméer ersatte yrkessoldater. Detta ledde även till en starkare nationalkänsla bland frans- och engelsmännen. Hundraåriga krigen ledde även till att inbördeskriget, rosornas krig, i England startade och nya maktstrider skapades.
 • 1347

  Pesten sprider sig i Europa

  Pesten sprider sig i Europa
  Orsaken till att pesten spred sig i Europa var på grund av den rådande handeln som gjorde det möjligt för infekterade råttor och loppor att transporteras långa vägar. Konsekvensen av pesten var att en tredjedel av Europas befolkning dog vilket praktiskt taget förändrade hela Europa. Exempelvis tog feodalsamhället slut, då det fanns betydligt mindre bönder att jobba på godsen, samt växte penningekonomin vilket i sin tur ledde till en bättre levnadsstandard för bönderna som fick fler rättigheter.
 • 1349

  Massakern i Basel

 • 1350

  Renässans rörelsen börjar i Italien

 • 1351

  Francesco Petrarca: Fadern av renässanshumanism, skriver Trionfi

  Poet
 • 1397

  Kalmarunionen bildas

  Kalmarunionen bildas
  Orsaken till att Kalmarunionen bildades var att Drottning Margareta, som var regent över Danmark och Norge, besegrade Kung Albrekt vilket enade Skandinavien till ett. Detta var också för att förhindra Tysk expansion norr ut. Konsekvensen av kalmarunionen från ett politiskt perspektiv var att norden blev instabilt regerat, vilket ledde till många krig och uppror. Detta missbruk av makt ledde sedan till att folket förtrycktes och bönder beskattades hårt för att försörja den regerande makten.
 • 1429

  Jeanne d'Arc lyckas besegra engelska trupper vid belägringen av Orléans

 • 1436

  Filippo Brunelleschi: renässansarkitekturens fader

 • 1440

  Johannes Gutenberg skapar den första tryckpressen

 • 1440

  Donatello: framstående renässans skulptör, gör klart David

 • 1453

  Hundraårskriget slutar

 • May 29, 1453

  Konstantinopels fall

 • 1455

  Rosornas krig börjar

 • 1469

  Lorenzo de' Medici tar över familjebanken i Florens

 • 1483

  Spanska inkvisitionen

 • 1485

  Rosornas krig slutar

 • 1486

  Sandro Botticelli: framstående renässanskonstnär, målar klart Venus födelse

 • 1492

  Leonardo da Vinci: renässans universalgeni, skissar den Vitruvianske mannen

 • 1492

  Reconquista slutar

 • 1492

  Christofer Columbus landstiger i Amerika: medeltiden slutar

  Christofer Columbus landstiger i Amerika: medeltiden slutar
  Orsaken till att Columbus landsteg i Amerika var på grund av portugisernas monopol över kryddhandeln. Columbus resa gjordes även för att bevisa att man kunde åka runt jorden till Indien. Konsekvensen av att Columbus landsteg i Amerika var att Européerna upptäckte en ny kontinent med nya exotiska handelsvaror att ta nytta på. Detta ledde i sin tur till kolonisationen av Amerika som utrotade flera indianstammar som en följd av krig och sjukdomar samt förslavades afrikaner för billig arbetskraft.
 • 1498

  Vasco da Gama: första person att kretsa afrika till indien

 • 1511

  Raphael: framstående renässanskonstnär, målar klart Skolan i Aten

 • 1512

  Michelangelo: framstående renässanskonstnär, målar klart det Sixtinska kapellet

 • 1513

  Niccolò Machiavelli: statsvetenskapens fader, skriver Fursten

 • 1515

  Erasmus av Rotterdam: den kristna humanismens fader, redigerar nya testamentet

 • 1517

  Martin Luther spikar upp de 95 teserna: Reformationen börjar

  Martin Luther spikar upp de 95 teserna: Reformationen börjar
  Orsaken till reformationens börja var att Martin Luther var missnöjd med hur den katolska kyrkan utnyttjade bibelns ord för att folk, oftast fattiga, att betala sig ut ur sina synder istället för att gottgöra dom via handlingar. Konsekvensen till detta var att Luther startade en rörelse för att reformera den katolska kyrkan, vilket ledde till en ny inriktning av kristendom. En annan konsekvens var att bibeln blev översatt till lokala språk vilken ökade läskunnigheten och gjorde bibeln allmän.
 • 1521

  Spaniorerna erövrar Aztekerna

 • 1522

  Ferdinand Magellan: första världsomseglingen

 • 1523

  Gustav Vasa krönts till kung: Kalmarunionen splittras

 • 1526

  Första transatlantiska slavhandelnsresan tar sig till Brasilien

  Första transatlantiska slavhandelnsresan tar sig till Brasilien
  Anledningen till att slavhandeln upprättades var på grund av antalet arbetare som behövdes för att kolonialisera Amerika. För att göra detta tillfånga tog man och importerade afrikaner som skulle fungera som billig arbetskraft, alltså slavar. Detta gynnade kolonisatörerna ekonomiskt då slavarna kunde göra mycket arbete med minimal underhållning. Däremot var det både en ekonomisk och humanitär tragedi för slavarna som levde i misära förhållanden utan någon som helst kompensation för deras arbete.
 • 1527

  Roms skövling: högrenässansens slut

 • 1538

  Henrik VIII bryter med rom

 • 1543

  Nicolaus Copernicus utvecklar den heliocentriska världsbilden

 • 1572

  Bartolomeinatten

 • 1577

  Erik XIV blir mördad

 • Barock

  Church of the Gesù
 • William Shakespeare: engelsk dramatiker som räknas som världens främsta

 • Ediktet i Nantes

 • Elisabet Is styre av England upphör

 • Johannes Kepler: framstående renässans astronom, publicerar Astronomia nova

 • Tycho Brahe: framstående renässans astronom, publicerar Astronomia Nova

 • Galileo Galilei: den moderna vetenskapens fader, upptäcker Jupiters månar

 • Gustav II Adolf blir kung av Sverige: Stormaktstiden börjar

 • Böhmisk-pfalziska skedet: trettioåriga kriget börjar

 • Francis Bacon: empirismens fader, skriver Novum Organum

 • Gustav II Adolf stupar vid Lützen

 • René Descartes ger upphov till uttrycket "Cogito, ergo, sum"

 • De första kaféerna framträder

 • Westfaliska freden: trettioåriga kriget slutar

  Westfaliska freden: trettioåriga kriget slutar
  Den Westfaliska freden avslutade det trettioåriga kriget som till en början var en protestantisk revolt mot de katolska Habsburgarna. Konsekvensen av det trettioåriga kriget var att Europas maktbalans skiftades från Habsburgarna till Frankrike och England, samt fick Sverige ett fäste på kontinenten. Detta krig var även det blodigaste kriget som Europa hade skådat, vilket gjorde att många Europeiska stater hade svårt att återhämta sig från kriget. Protestantismen fick även en större betydelse.
 • Thomas Hobbes publicerar Leviathan

 • Drottning Kristina abdikerar

 • Peter den store krönts till Tsar av Ryssland

 • Isaac Newton publicerar boken Principia Mathematica

 • Ärorika revolutionen

  Ärorika revolutionen
  Orsaken till den ärorika revolutionen var att Englands dåvarande Kung, Jakob II, var katolik medan det engelska folket var protestantiskt. Dock var Jakob IIs dotter, Maria, tillsammans med hennes make William av Oranien, protestantiska. För att störta Jakob II bjöd betydande engelsmän William att invadera England för att bli kung, vilket han gjorde. Konsekvensen av detta var att England övergick från att vara en absolut till en konstitutionell monarki, samt fick inte katoliker att bli regenter.
 • John Locke: Liberalismens fader, skriver An Essay Concerning Human Understanding

 • Johann Sebastian Bach komposerar Toccata och fuga d-moll

 • Ludvig XIVs styre över Frankrike upphör

 • Voltaire fängslas på Bastiljen

  Candide
 • Antonio Vivaldi komposerar Le quattro stagioni

 • Karl XII stupar vid Fredrikshald: Stormaktstiden upphör

 • Rokoko

 • Montesquieu publicerar De l'Esprit des lois

 • Denis Diderot publicerar Encyclopédie

 • Jean-Jacques Rousseau publicerar Discours sur l'inégalité

 • Neoklassicism

 • Gustav III krönts till kung av Sverige

 • Joseph Priestley upptäcker syre

 • Ludvig XVI krönts till kung av Frankrike

 • Amerikanska Revolutionen startar

 • Adam Smith: kapitalismens fader, publicerar Nationernas välstånd

 • USA:s självständighetsförklaring skapas

 • James Watt förbättrar ångmaskinen

 • Amerikanska Revolutionen slutar

 • Wolfgang Amadeus Mozart skriver Pianosonat nr 11 A-dur

 • USA:s konstitution skapas

  USA:s konstitution skapas
  Efter den Amerikanska revolutionen skapas USA:s konstitution som en grund för ett enat styre av de 13 ursprungliga kolonierna. I konstitutionen utlovas friheter och rättigheter oavsett din klass tillhörighet. Detta skiljde sig från de gamla Europeiska kungadömena som styrdes av en monark där monarken var utsedd av Gud. Istället, menar konstitutionen, är "All men created equal". Konstitutionen la grunden för de universala rättigheterna, och skulle komma att gälla alla, inklusive företedda slavar.
 • Franska revolutionen börjar: Upplysningen slutar

 • Mary Wollstonecraft publicerar Till försvar för kvinnans rättigheter