Reinwardt logo

Reinwardt tijdlijn

 • Period: to

  De verlichting - eeuw van de rede

  Een intellectuele beweging uit de 18e eeuw, hierbij stond wetenschappelijk denken centraal. Er ontstond hierdoor een nieuw wereldbeeld, dat gebaseerd was op sterk vertrouwen op de rede en de algehele politiek. Vooral op het westen had het invloed.
 • Period: to

  Industriele Revolutie

  De opkomst van machines en het verdwijnen van handmatig vervaardigde goederen.
 • Nederlands oudste museum Teylers opgericht

  Nederlands oudste museum Teylers opgericht
  Teylers Museum is genoemd naar Pieter Teyler van der Hulst (1702- 1778), een vermogende Haarlemse zijdefabrikant en bankier. Levend in de tijd van de Verlichting had hij grote belangstelling voor kunst en wetenschap. Vanuit de gedachte dat kennis de mensheid kon verrijken, legde hij op beide terreinen verzamelingen aan. In zijn testament bepaalde hij dat zijn vermogen moest worden ondergebracht in een stichting die onder meer de bevordering van kunst en wetenschap tot doel had.
 • Period: to

  Begin Franse revolutie

  Botvieren op de symbolen van de gehate elite. Kastelen, kloosters werden geplunderd en vernield, kunstverzamelingen van de monarchie werden ontvreemd. Rond 1800 toen de volkswoede tot rust was gekomen, werd de vraag gesteld wat ze met al die kunststukken moeten. Vernietigen was geen optie aangezien je de goederen wil laten zien en aan de hand daarvan de geschiedenis/ervaring wil vertellen. Al die goederen zouden dus beschermd moeten worden.
 • Bestorming van de Bastille

  Bestorming van de Bastille
  Wordt gezien als het symbolische beginpunt van de Franse Revolutie. Om wapens te plunderen en gevangenen te bevrijden. Het gevangenis is hierbij een symbool voor de gehate elite.
  Kastelen werden vernield kunstverzamelingen werden ontvreemd.
 • Louvre opgericht

  Louvre opgericht
  De mensen vonden dat de goederen in overheidshanden bewaard en beschermd moeten worden. (Dus ook gebouwen, monumenten etc.) Eerste publieke museum van Frankrijk. Napoleon vond dat ook een prachtig idee. Napoleon heeft van alle landen waar conflict mee was kunstschatten meegenomen en daar geplaatst.
  Tevens is de term le patrimoine zo ontstaan.
 • Hendrik van Wijn schrijft: Historische en letterkundige avondstonden

   Hendrik van Wijn schrijft: Historische en letterkundige avondstonden
  Hij wordt gezien als een breed geschoolde academicus die als een van de eersten in Nederland veel aandacht besteedde aan de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde. Dit boek is ook zijn beroemdste werk. Hier staat een overzicht beredeneerd van een periode van de Nederlandse letterkunde.
 • Gebr Grimm

  Gebr Grimm
  Deze deed ik erbij tav de kennisclib wat ging over het documenteren van verschillende gebruiken en hun in die traditie van het documenteren van gewoonten en gebruiken .Hierin hadden de gebr Grimm sprookjes verzameld en opgepoetst. In dit jaartal begonnen ze eraan. Aan het boek: Kinder- und Hausmärchen.
 • Nederland verbiedt slavenhandel

  Nederland verbiedt slavenhandel
 • 'S Rijksmuseum van natuurlijke historie

  'S Rijksmuseum van natuurlijke historie
  Voorganger van Naturalis te Leiden. Toen bestond het uit samenvoegingen van bestaande collecties. Het museum werd vooral gezien als onderzoeksinstituut. Er was dan ook een relatie met de Rijksuniveriteit Leiden.
 • Belgen scheiden zich van Nederland

  Belgen scheiden zich van Nederland
  De Belgische Opstand is de gewapende opstand tegen koning Willem I der Nederlanden die Nederland en Belgie afscheidde.
 • 1e spoorlijn in Nederland

  1e spoorlijn in Nederland
 • Neogotiek

  Neogotiek
  Ong midden 19e eeuw. Een stroming in de bouwkunst wat zich heeft laten inspireren op de middeleeuwse gotiek. Door de romantische belangstelling van de middeleeuwen meende men dat gotiek de ultieme uiting was. Het is een reactie op de strakke, koele vormen van het classicisme.
 • Pierre Cuypers architect loopbaan

  Pierre Cuypers architect loopbaan
  Hij was een Nederlands architect. Zijn naam wordt vaak in een adem genoemd met het Rijksmuseumgebouw en het Centraal Station, beide in Amsterdam. Cuypers was echter in de eerste plaats een architect van kerken. Hij ontwierp meer dan 100 kerken, waarvan er ongeveer 70 werden gebouwd. Daarnaast ontwierp Cuypers kapellen en kloosters.
 • The great exhibition

  The great exhibition
  The Great exhibition of the works of industry of all nations of ook wel bekend als de Crystal Palace Exhibition, was een internationale tentoonstelling die werd gehouden in Hyde Park, Londen. Met de steun van Engelse zakenlieden werd in 1851 de eerste wereldtentoonstelling georganiseerd.
 • Opgraving Pompeii

  Opgraving Pompeii
  De eerste professionele en gestructureerde opgraving van Pompeii.
 • Nederland schaft slavernij af

  Nederland schaft slavernij af
  Plantage-eigenaars kregen hiervoor compensatie. De tot slaaf gemaakten dienden wel nog 10 jaar voor hen door te werken.
 • Victor de Stuers artikel holland op zijn smalst

  Victor de Stuers artikel holland op zijn smalst
  Een opzienbarend artikel in het literaire tijdschift De Gids. Zijn artikel vormt een vlammend protest tegen de verwaarlozing van het Nederlandse cultuurgoed.
 • Oprichting Lakenhal Leiden

  Oprichting Lakenhal Leiden
  De Lakenhal, een museum die de geschiedenis van Leiden laat zien.
 • Kinderwetje van Van Houten

  Kinderwetje van Van Houten
  De wet die ervoor zorgde dat kinderarbeid voor kinderen tot 12 jaar verboden werd.
 • RCE

  RCE
  De bescherming van monumenten door de Nederlandse rijksoverheid begon in 1875, toen op het Ministerie van Binnenlandse Zaken de afdeling Kunsten en Wetenschappen werd opgericht. Deze stond in de jaren (1875-1901) onder leiding van Victor de Stuers. Het doel van de afdeling was het verstrekken van subsidies voor het restaureren van monumenten.
 • Period: to

  Meer aandacht monumentenzorg en natuurbeheer

 • Koloniale tentoonstelling Amsterdam

  Koloniale tentoonstelling Amsterdam
  Er werden hier spullen tentoongesteld van deelnemende landen. Het stond in het teken van koloniale handel en rijkdom. Nederland liet daarom tientallen kisten met voorwerpen en producten uit Indonesie en Suriname overschepen.
 • ANWB oprichting

  ANWB oprichting
  Doordat het wandelen en fietsen steeds populaider werd, werd de ANWB opgericht deze heeft o.a. voor fietspaden gezorgd.
 • Opening huidige gebouw Rijksmuseum

  Opening huidige gebouw Rijksmuseum
 • Staatsbosbeheer oprichting

  Staatsbosbeheer oprichting
  In de 19e eeuw verkocht de Nederlandse staat woeste gronden. Dat werd mogelijk door de Domeinwet die in 1848 werd ingevoerd. Eind negentiende eeuw besloot de regering om deze verkooppolitiek te stoppen. Staatsbosbeheer was toen opgericht om op aankoop en aanleg van bos over te gaan.
 • Opstellen lijst van monumenten

  Rijkscommissies gingen zich bezighouden met de inventarisatie en de restauratie van monumenten.
 • Verkadeplaatjes

  Verkadeplaatjes
  Tot 1940. Hier werden typische Hollandse landschappen op afgebeeld.
 • Natuurmonumenten oprichting

  Natuurmonumenten oprichting
  Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Zij geven de natuur in Nederland de ruimte. Ze beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Zo blijft onze natuur behouden en kunnen we hier met zijn allen nog eeuwenlang van blijven genieten. Je kunt je erbij aansluiten door ook donateur te worden.
 • Openluchtmuseum Arnhem oprichting

  Openluchtmuseum Arnhem oprichting
  Het Nederlands openluchtmuseum is een cultuurhistorisch museum in Arnhem. Het is het eerste openluchtmuseum.
 • Period: to

  Dadabeweging

  Het dadaisme was een culturele beweging die tijdens de 1e wereldoorlog in Zurich was begonnen. De kunstenaars van dada hielden zich bezig met mengvormen van beeldende kunst, poezie, grafisch ontwerp en theater. Vanuit het nihilisme wilde de kunststroming de spot drijven met algemeen geaccepteerde standaarden.
 • Period: to

  De Stijl

  Een opgericht tijdschrift. De belangrijkste leden waren o.a. Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. De leden van De Stijl streefden naar een drastische hervorming van de kunst. Dit leidde tot een technische, wetenschappelijke en sociale verandering in de wereld. Dit bestond uit een minimalistische vormgeving.
 • Period: to

  1e wereldoorlog

 • Vrouwenkiesrecht in Nederland

  Vrouwenkiesrecht in Nederland
  Mede door Aletta Jacobs is dit in stand gebracht.
 • Meertens instituut opgericht

  Meertens instituut opgericht
  Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert de Nederlandse taal. Verschillende onderzoeksgebieden: Religieuze, orale, tradities, materiele, rituelen komen o.a. terug. Er wordt nu georiënteerd op verbanden met de hedendaagse samenleving en actuele ontwikkelingen. Het instituut heeft een uitgebreide collectie, bibliotheek, archieven en databank. Sophie Elpers was 21-09 gastdocent en werkt daar.
 • Kröller-Müller Museum oprichting

  Kröller-Müller Museum oprichting
  Kröller-Müller Museum is een rijksmuseum voor moderne kunst. Het museum is vernoemd naar Helene Kröller-Müller die het grootste gedeelte van de collectie bijeenbracht.
 • Helene Kröller-Müller doneerd haar collectie voor overlijden

  Helene Kröller-Müller doneerd haar collectie voor overlijden
  Helene was een van de eerste vrouwen die in Europa een grote kunstcollectie bij elkaar bracht. Ze volgde lessen kunstbeschouwing waarna ze een jaar later kunstwerken ging verzamelen.
 • Period: to

  Tweede wereldoorlog

 • Period: to

  Koude oorlog

 • Period: to

  Van Nederlands-Indië naar Indonesië

  Ik heb deze gebeurtenis hieraan toegevoegd n.a.v. opdr 1 object als drager van herinneringen. Mijn opa is hier in 1947 vrijwillig in dienst getreden als vliegtuigschilder. Zijn dienst duurde ongeveer 1 tot 1,5 jaar.
 • Verenigde Naties

  Verenigde Naties
  De Verenigde Naties (afkorting: VN) vormen een internationale organisatie die werd opgericht door 51 landen. Het is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
 • Oprichting UNESCO

  Oprichting UNESCO
  UNESCO heeft als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding en duurzame ontwikkelingen. Ook interculturele dialoog speelt een rol door onderwijs, communicatie, cultuur en wetenschap.
 • Zuiderzeemuseum oprichting

  Zuiderzeemuseum oprichting
  Het museum die de voormalige Zuiderzee en hun cultuur in beeld brengt.
 • Cultuurgoederenverdrag

  Cultuurgoederenverdrag
  Het verdrag inzake de bescherming van culturele goederen voor het geval dat er een gewapend conflict ontstaat. Hierbij moeten de culturele erfgoederen beschermd worden tegen bijvoorbeeld beschadinging en plundering
 • Anne Frank huis oprichting

  Anne Frank huis oprichting
 • Eise Eisinga Planetarium opgericht als museum

  Eise Eisinga Planetarium opgericht als museum
  Eise Eisinga was een Nederlands amateur-astronoom. Hij bouwde het oudste en nog werkende planetarium ter wereld. Sinds 1967 wordt het als rijksmonument beschouwd.
 • 1e monumentenwet

  De Nederlandse wetgeving voor behoud van monumenten. In het belang van dus monumenten geschiedenis en kunst.
 • Period: to

  Berlijnse Muur

 • Charter van Venetië

  Een internationaal aanvaard stelsel van richtlijnen. Hierin wordt er verwoord hoe er moet worden omgegaan met de restauratie en conversatie van architectonisch materieel erfgoed.
 • Begrip cultureel erfgoed

  Sinds de jaren 70 wordt de term 'cultureel erfgoed' in NL gebruikt. Daarvoor spraken we over museale artefacten, monumenten, natuurmonumenten en volkstradities.
 • RWA oprichting

  RWA oprichting
  De school is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Caspar Georg Carl Reinwardt is botanicus en hij studeerde in Amsterdam. Deze school is dan ook naar hem vernoemd.
 • Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

  Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
  Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is het landelijk instituut in Nederland voor de cultuur van het dagelijks leven en het immaterieel erfgoed. Tot 2015 was de benaming 'Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed'.
 • Eerste criterea voor waardering musea

 • Verdrag immaterieel cultureel erfgoed UNESCO

  Het UNESCO verdrag inzake bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed beschrijft immaterieel erfgoed als bron van culturele diversiteit. Het versterkt het gevoel van identiteit vn gemeenschappen, groepen en individuen en bevordert respect voor deze.
 • FARO

  FARO
  FARO (opvolger van Culturele Biografie Vlaanderen en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur.) is een bemiddelende organisatie, dat wil zeggen het bevindt zich als een makelaar tussen enerzijds de Vlaamse overheid, die het erfgoedbeleid bepaalt en vormgeeft, en anderzijds het cultureel-erfgoedveld: musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen, volksculturele organisaties, expertisecentra, enz.
 • Hermitage Amsterdam opgericht

  Hermitage Amsterdam opgericht
  Voor het prijzen van de historische band tussen Rusland en Nederland is dit museum opgericht. De intensieve contacten tussen de twee landen ontstond door tsaar Peter de Grote. Hier komt om het halve jaar tentoonstellingen van de Hermitage in Sint-Petersburg naar de Nederlandse Hermitage getransporteerd.
 • Erfgoedwet

  Erfgoedwet
  Een intergrale wet die betrekking heeft op onze musea, de objecten, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk.
  (term die wordt gebruikt als iets allesomvattend is, er ontbreekt niets. Synoniemen van integraal zijn: voltallig, algeheel, helemaal, volledig, onverkort)