Mensen jpg

Reuzen van de Sociologie

 • Period: to

  [Tijdbalk]

 • Uitvinding stoommachine door James Watt

  Uitvinding stoommachine door James Watt
  <FONT size="24"> Deze uitvinding stond aan de vooravond van de industriele revolutie. De stoommachine werd belangrijk in de mijnindustrie en de textielindustrie. Dit leidde ertoe dat spinnen van huisnijverheid naar fabriekswerk verplaatste. Fabrieken verplaatsten na de uitvinding, van het platteland naar de stad waardoor naast schaalvergroting ook urbanisatie plaatsvond. </FONT>
 • Franse revolutie

  Franse revolutie
  <FONT size="24">De Franse revolutie zorgde ervoor dat de burgerij de macht van de adel overnam in Frankrijk. Hierdoor veranderde de strijd die ging tussen centrum en periferie in een strijd die ging tussen burgerij en arbeidersklasse. Na Frankrijk volgde er meerdere revoluties. </FONT>
 • Napoleontische oorlogen 1804-1815

  Napoleontische oorlogen 1804-1815
  <FONT size="24">Coalitieoorlogen die Napoleon voerde om Frankrijk uit te breiden.
  Napoleon ging ten onder in 1915, te Waterloo.</FONT>
 • Verdrag van Wenen

  Verdrag van Wenen
  <FONT size="24">
  Met het verdrag van Wenen kwam er een einde aan de tijd van Napoleon, en tegelijkertijd een einde aan Frankrijk als grootste macht in Europa. Het verdrag was bedoeld om de macht van Frankrijk in te perken.
  Ook werd de Duitse Bond opgericht (1815-1866), de eerste stap naar de eenwording van Duitsland.
  </FONT>
 • Karl Marx (1818-1883)

  Karl Marx (1818-1883)
  <FONT size="24">
  Marx is de grondlegger van de conflicttheorie. Met zijn historisch materialisme zette hij uiteen dat de geschiedenis door een groot deel bepaald wordt door de groep die de productiemiddelen bezitten. In de 'Duitse ideologie' laat Marx zien dat de heersende klasse, de bourgeosie, de arbeidersklasse, het proletariaat, uitbuit.
  Meer informatie in de bijlage. </FONT>
 • Duitse Ideologie

  Duitse Ideologie
  <FONT size="24">Karl Marx brengt tussen 1845 en 1846 de 'Duitse Ideologie' uit. In dit werk staat het begrip historisch materialisme centraal en legt Marx de klassenstrijd uit.</FONT>
 • Het communistisch manifest

  Het communistisch manifest
  <FONT size="24">Marx en Engels roepen het proletariaat op om zich te verenigen en gezamelijk de bezittende klassen, de bourgeoisie, om te werpen.</FONT>
 • Invoering grondwet

  Invoering grondwet
  <FONT size="24">Rond 1848 werd de grondwet in verschillende Europese landen ingevoerd.</FONT>
 • Émile Durkheim

  Émile Durkheim
  <FONT size="24">Durkheim was een ambitieuze intellectueel die de sociologie wilde vestigen als wetenschappelijke discipline. Hij vond dat een socioloog sociale feiten moest bestuderen. Een sociaal feit is een handeling of een ding zonder materiële substantie, dat invloed uit op het individu. Macrosociologisch. Het werk “Suicide” is een voorbeeld van de methodische richting die Durkheim voor ogen zag.</FONT>
 • Max Weber

  Max Weber
  <FONT size="24">Weber was een man van vele kanten, die zich pas later ging interesseren in de sociale wetenschap. In tegenstelling tot Durkheim vond hij wel dat je individuele actie moet bestuderen, maar daarin moet men wel streven naar generaliseerbare wetten. Men moet vanuit de sociale actie willen <i>verstehen</i>. Verder begrippen die belangrijk zijn betreffende Weber zijn het ideaal-type, de rationalisatie en de "Entzauberung der Welt".</FONT>
 • Opening van het Suezkanaal

  Opening van het Suezkanaal
  <FONT size="24">De gebeurtenis op zich is niet zo interessant, maar het is meer de illustratie die het geeft aan de steeds verder gaande industrialisatie en imperialisme. Het is de opening van de wereld tot het kapitalisme - een gedachtegang later uitgewerkt door Wallerstein.</FONT>
 • Vrouwenemancipatie

  Vrouwenemancipatie
  <FONT size="24">Het magere begin van de vrouwenemancipatie door de toelating van Aletta Jacobs op een hbs. In deze tijd was het vooral de man die nog de broek aan had, maar dat ging langzamerhand veranderen.</FONT>
 • Eenwording van Duitsland

  Eenwording van Duitsland
  <FONT size="24">De eenwording van Duitsland markeert het opkomende nationalisme. Het idee van het nationalisme is belangrijk, omdat het de leiders van een staat mogelijk maakt om bepaalde bronnen te centraliseren. Het geeft in die zin ook een impuls aan de industrialisatie. Het creëert reële sociale grenzen tussen groepen mensen. Het classificeert ook het denken van de grote reuzen. Enfin, het nationalisme markeert natuurlijk ook de natie als nieuwe staatsvorm.</FONT>
 • Kinderwetje Van Houten

  Kinderwetje Van Houten
  <FONT size="24">Men moest in de arme arbeiderswijken met elk familielid aan de slag om rond te komen: ook kinderen. Met dit wetje werd het kinderen onder de 12 jaar verboden om nog te werken in de fabrieken. De familieverhoudingen beginnen langzaamaan te veranderen.</FONT>
 • The Rules of Sociological Method

  The Rules of Sociological Method
  <FONT size="24">Hier legt Durkheim de fundering voor zijn sociologische visie.</FONT>
 • Suicide

  <FONT size="24">In zijn werk "Suicide" probeert Durkheim op een macrosociologisch wijze via daadwerkelijke data het fenomeen van zelfmoord te verklaren.</FONT>
 • "Objectivity" in Social Science

  <FONT size="24">Hier deelt Weber zijn methodische kijk op de sociologische discipline.</FONT>
 • The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism

  The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
  <FONT size="24">Weber zag het kapitalisme als de rationalisatie van de economie. Toch lag het karakter van het kapitalisme niet enkel te duiden om het vergaren van geld. Vanuit de protestantse ethiek lag de nadruk op hard werken.</FONT>
 • Soziologie (Simmel)

  Soziologie (Simmel)
  <FONT size="24"> Publicatie van Simmel's boek soziologie. Waarin hij zijn visie over de sociologie deelt. </FONT>
 • Georg Simmel (1858-1918)

  Georg Simmel (1858-1918)
  <FONT size="24">
  Geplaatst in 1908, vanwege publicatie van zijn belangrijke werk 'soziologie'.
  Samenleving is een ingewikkeld netwerk van meervoudige relaties tussen individuen die constant in interactie met elkaar zijn.
  Richt zich als een van de eerste op structuren in sociale netwerken en kijkt hoe deze in het belang zijn van het individu.
  The stranger is zowel een buitenstaander als een betrokkene. Kernmerkend voor de stranger is zijn objectiviteit en mobiliteit.
  </FONT>
 • Eerste wereld oorlog (1914-1918)

  Eerste wereld oorlog (1914-1918)
  <FONT size="24">
  Eerste wereld oorlog 28 juli 1914 - 11 november 1918.
  Aanleiding moord op Oosterijk-Hongaarse kroonprins Frans Ferdinand en zijn vrouw in Servië. Oostenrijk-Hongarije stelde ultimatum aan Servië, Servië aanvaarde dit niet waarop Oostenrijk-Hongarije Servië de oorlog verklaarde. Hierop volgde een hele escalatie van oorlogsverklaringen.
  Circa 15 tot 17 miljoen burgers en militairen vonden de dood.
  </FONT>
 • George Herbert Mead

  George Herbert Mead
  <FONT size="24">
  Mead gaf les op de universiteit van Chicago, boeken van zijn werk zijn door studenten geschreven na zijn dood aan de hand van zijn colleges (hij schreef wel artikelen en recensies). Hij is in 1915 geplaats wegens dit ten midden ligt van zijn carriere op de universiteit van Chicago.
  Centrale idee van Mead is de verbinding tussen iemands eigen perceptie van ‘the self’ en de samenleving.
  Bij de individuele ontwikkeling spelen Self en Mind, I en Me en Play en Game een rol
  </FONT>
 • Begin economische depressie

  Begin economische depressie
  <FONT size="24">
  Begin economische depressie 1929, welk zich afspeelde voornamelijk in de Verenigde Staten maar voelbaar was over de hele wereld.
  Belangrijkste oorzaak was de overproductie in de landbouw en industrie in de jaren 20. Op 24 oktober 1929 (zwarte donderdag) barstte de zeepbel en klapten de aandelenkoersen in elkaar.
  </FONT>
 • Stabilisatie van de economie

  Stabilisatie van de economie
  <FONT size="24">
  -Stabilisatie van de economie
  -Wordt gezien als het einde van de 'Grote Depressie'
  </FONT>
 • Opkomst Hitler

  Opkomst Hitler
  <FONT size="24=> Hitler wordt rijkskanselier van Duitsland. </FONT>
 • Mind, Self and Society (Mead)

  Mind, Self and Society (Mead)
  <FONT size="24"> In 1934 gepubliceerd, geschreven door studenten aan de hand van het door Mead gegeven colleges op de universiteit van Chicago. Hierin wordt de visie van Mead beschreven van hoe de mens zijn zelfbeeld vormt in de maatschappij </FONT>
 • Parsons eerste publicatie

  Parsons eerste publicatie
  <FONT size="24">
  'The structure of social action' is het eerste grote werk van Talcott Parsons. Hierin behandelt hij het werk van grote Europese sociaal wetenschappers als: Durkheim, Weber, Pareto en Marshall.
  In dit stuk wordt ook voor het eerst zijn 'voluntaristische handelingstheorie' genoemd. Mensen maken eigen keuzes maar staan onder druk om rekening te houden met de normen.
  Gedurende zijn loopbaan probeerde hij de sociale orde te verklaren.
  </FONT>
 • Begin tweede wereld oorlog

  Begin tweede wereld oorlog
  <FONT size="24">
  Nazi Duitsland valt Polen binnen. Engeland en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog.
  </FONT>
 • Pearl Harbor

  Pearl Harbor
  <FONT size="24"> De Verenigde Staten had zich tot dusver buiten de wereldwijde malaise gehouden.
  Op deze dag werd Pearl Harbor gebombardeerd door de Japan, waardoor de VS de oorlog aan Japan verklaarde.
  De neutraliteit tussen de VS en Duitsland blijft echter ongeschonden totdat Hitler en Mussolini besluiten de VS de oorlog te verklaren. </FONT>
 • Bevrijding van Nederland/einde WO2

  Bevrijding van Nederland/einde WO2
  <FONT size="24">
  Einde van de tweede wereldoorlog.
  5 mei is sindsdien een nationale feestdag.
  </FONT>
 • Het verdrag Schuman

  Het verdrag Schuman
  <FONT size="24">The Schuman Declaration of 9 May 1950 was een voorstel van de Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman om stap gewijs een supranationale staat te vormen in Europa. Eerste aanzet tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), die op 25 juli 1952 met zes landen van start ging (Nederland, België, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië). </FONT>
 • Herbert Blumer wordt benoemd tot president van the American Sociological association

  Herbert Blumer wordt benoemd tot president van the American Sociological association
  <FONT size="24">
  Blumer wordt benoemdt tot de president voorzitter van de American Sociological association. Ook wint hij de prijs voor een carriere van onderscheidend wetenschap.
  </FONT>
 • Economy and Society (Parsons)

  Economy and Society (Parsons)
  <FONT size="24"> Agil schema komt in dit werk naar voren, theoretisch schema dat weergeeft welke variabelen invloed hebben op maatschappelijke veranderingen
  -aanpassing aan de omgeving
  -doelrealisatie
  -integratie
  -patroonhandhaving/conflict beheersing
  </FONT>
 • Erving Goffman - The Presentation of Self in Everyday Life

  Erving Goffman - The Presentation of Self in Everyday Life
  <FONT size="24">
  In dit werk beschrijft Goffman zijn theorie van de dramaturgie. Termen zoals frontstage en backstage komen hier in voor.
  </FONT>
 • James Coleman - The Adolescent Society

  James Coleman - The Adolescent Society
  <FONT size="24">
  The Adolescent Society (1961) en "Coleman Report" (Equality of Educational Opportunity, 1966) zijn twee van de grote werken van Coleman geweest over onderwijs en beleid op scholen.
  </FONT>
 • Death John F. Kennedy

  Death John F. Kennedy
  John F. Kennedy wordt vermoord.
 • Malcolm X wordt vermoord

  Malcolm X wordt vermoord
  <FONT size="24">
  op 21 februari, in Manhattan's Audubon Ballroom, was Malcolm net begonnen met een speech toen er een strubbeling ontstond in de groep toehoorders van 400 personen. Toen Malcolms lijfwachten het probeerden te sussen, kwam een Afro-Amerikaanse man naar voren gerend en schoot Malcolm in de borst met een geweer. Twee andere mannen volgden en vuurden met pistolen op Malcolm. Toeschouwers wisten één van de moordenaars te overmeesteren.
  </FONT>.
 • Mancur Olson - The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups

  Mancur Olson - The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups
  <FONT size="24">
  In zijn eerste boek, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (1965) geeft hij aan dat individuen collectief handelen om private goederen te verkrijgen, maar niet om collectieve goederen te verkrijgen. Deze gedachtegang staat bekend als het dilemma van de collectieve actie.
  </FONT>
 • James Coleman - "Coleman Report"

  James Coleman - "Coleman Report"
  <FONT size="24">
  The Adolescent Society (1961) and "Coleman Report" (Equality of Educational Opportunity, 1966) were two of the most heavily cited books in educational sociology. The landmark Coleman Report helped transform educational theory, reshape national education policies, and influenced public and scholarly opinion regarding the role of schooling in determining equality and productivity in the United States.
  </FONT>
 • Martin Luther King wordt vermoord

  Martin Luther King wordt vermoord
  <FONT size="24">
  Op 4 april 1968 werd hij doodgeschoten op het balkon van het Lorraine Motel (sinds 1991 het National Civil Rights Museum). De moord leidde tot een nationale golf van onlusten in meer dan 60 Amerikaanse steden waarbij 39 doden vielen. President Lyndon B. Johnson verklaarde 7 april 1968 tot een dag van nationale rouw. Kings begrafenis op 9 april 1968 werd bijgewoond door ruim 150.000 mensen, miljoenen over heel de wereld keken mee via de televisie. In veel landen hingen
  </FONT>
 • Herbert Blumer - Symbolic interactionism

  Herbert Blumer - Symbolic interactionism
  <FONT size="24">
  In dit boek legt Blumer de basis voor het symbolisch interactionisme, zoals het bekend is in deze tijd.
  </FONT>
 • Maan landing

  Maan landing
  <FONT size="24">
  Het ruimteprogramma van de Verenigde Staten, NASA, was verantwoordelijk voor de maanlanding van de Apollo 11 op 21 juli 1969 (volgens de Europese tijdrekening), welke de eerste in zijn soort was. De eerste man die voet zette op de maan was Neil Armstrong. Zijn foto's van zijn collega-astronaut Buzz Aldrin zijn wereldberoemd geworden.
  </FONT>
 • tweede feministische golf

  tweede feministische golf
  Na de eerste feministische golf van ongeveer 1880-1925 volgde in de jaren '60/'70 de tweede feministische golf. Zij vroegen aandacht voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Hierna kwam er inderdaad steeds meer gelijkheid tussen de seksen.
 • Opkomst internet

  Opkomst internet
  Hier was het begin van internet netwerken. Pas in 1990 ontstond de term 'internet' officieel. De opkomst van internet heeft veel invloed gehad, omdat het nu voor veel meer mensen mogelijk werd om toegang te krijgen tot informatie
 • Habermas (1929-..)

  Habermas (1929-..)
  <FONT size="24">
  Hij behoorde tot de tweede generatie Frankfurter Schule. Hij vond dat wetenschappelijke kennis moest maatschappij dienen. Hij maakte onderscheid in drie soorten kennis: rationele, praktische, emancipatoire kennis.
  Hij onderscheidde drie fasen van kapitalisme: liberaal kapitalisme, advanced kapitalisme, laat kapitalisme, wat uiteindelijk tot een legitimatiecrisis zou leiden. Dat houdt in dat er een kolonisatie is van de leefwereld door het systeem.
  </FONT>
 • Jurgen Habermas- The Theory of Communicative Action

  Jurgen Habermas- The Theory of Communicative Action
  <FONT size="24">
  De nadruk ligt op het belang van taal en normen.
  </FONT>
 • Val Berlijnse Muur

  Val Berlijnse Muur
  <FONT size="24"> Einde koude oorlog, hereniging Oost en West Duitsland. </FONT<
 • Bourdieu (1930-2002)

  Bourdieu (1930-2002)
  <FONT size="24">
  Het belangrijkste in zijn werk was dat hij een oplossing wilde vinden voor de agency-structure en micro-macro dualiteiten
  Daarvoor kwam hij met een theorie waarin alle elementen waren geintegreerd. Hij bedacht nieuwe termen: habitus, sociale positie, positie innemen, veld
  Ook besprak hij verschillende soorten kapitaal: cultureel, sociaal, symbolisch kapitaal.
  Hij vond dat er naar empirische voorbeelden gekeken moest worden om sociale acties te onderzoeken.
  </FONT>
 • Giddens- The Consequences of Modernity

  Giddens- The Consequences of Modernity
  <FONT size="24">
  Onderzoekt de impact van moderniteit op het sociale en persoonlijke leven.
  </FONT>
 • Bourdieu- The Logic of Practice

  Bourdieu- The Logic of Practice
  <FONT size="24">
  Met dit werk kwam zijn grote doorbraak.
  </FONT>
 • Coleman- The Foundatiions of Social Theory

  Coleman- The Foundatiions of Social Theory
  <FONT size="24">
  Hierin geeft hij een multi-level theorie van sociale organisatie.
  Het gaat vooral over het vermogen van mensen om controle te hebben over hun eigen rechten. Volgens Coleman is het in sommige gevallen rationeel dat mensen hun eigen recht nastreven om zo collectieve doelen te bereiken.
  </FONT>
 • Anthony Giddens (1938-..)

  Anthony Giddens (1938-..)
  <FONT size="24">
  Giddens was een bruggenbouwer (micor-macro/agency/structure verbinden). Een belangrijke theorie in zijn denken was de structuratietheorie. Hier heeft hij het over de duality of structure: mensen worden beinvloed door de structuur, maar mensen beinvloeden ook de structuur, omdat zij die produceren en reproduceren.Een ander belangrijk punt was de dubbele hermeneutiek: wetenschappelijke bevindingen zijn soms niet meer van toepassing omdat mensen ernaar gaan handelen.
  </FONT>
 • Aanslagen WTC New York

  Aanslagen WTC New York
 • Emanual Wallerstein - The decline of American power

  Emanual Wallerstein - The decline of American power
  <FONT size="24">
  Wereldsysteem theorie stond centraal in zijn denken. Hierbij is een kern een een periferie, waarbij de kern de periferie uitbuit. Na 9/11 heeft hij veel gepubliceerd over machtsverhoudingen in de wereld en hoe Amerika zich daarin bevond.
  </FONT>
 • Begin financiele crisis

  Begin financiele crisis
 • Inval van Afghanistan door VS

  Inval van Afghanistan door VS