Onstaan en begin jaren van de Gouden eeuw

 • Jan 12, 1555

  Aftreden van Karel V

  Het Habsburgse rijk werd in tweeën gedeeld. Karels broer Ferdinand kreeg de Oostenrijkse erflanden en het Duitse keizerrijk. Karels zoon Filips II volgde hem op in de andere delen van het rijk. Filips regeerde vier jaar lang vanuit Brussel.
 • Jan 12, 1559

  Verterk Filips II

  In 1559 vertrok Filips naar Spanje.
 • Jan 12, 1559

  Onrust na de reformaite in Nederland

  De Paus en Filips II werden het eens over een nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden. Er kwamen drie aarstbisdommen, die werden onderverdeeld in achttien bisdommen. De bisschoppen werden door de koning benoemd. Edelen zagen hun positie verliezen aan de kerk. Mensen keken minder naar afkomst, maar naar kwaliteit.
 • Period: Jan 12, 1559 to

  Onstaan en begin jaren Gouden eeuw

 • Jan 12, 1563

  Verbod op wol

  Engeland verbood de export van wol naar Brabant en Vlaanderen. Er ondstond een grote werkloosheid onder textielarbeiders.
 • Apr 5, 1566

  Smeekschrift

 • Aug 10, 1566

  Beeldenstorm

  Na de aanbieding van het smeekschrift, ging de lont in het kruidvat. Vele bestormingen en plunderingen van Katholieke kerken vond plaats en het calvinisme nam toe. De hertog van Alva kreeg de opdracht met een leger de orde te herstellen in de Nederlanden, hierbij week een groot aantal van de calvanisten uit.
 • Aug 22, 1567

  Alva 'De ijzeren hertog'

  Doordat Alva de nieuwe landvoogd werd, en door zijn harde optreden kwam er een emigratie golf op gang naar Engeland en Duitsland. Naar schatting verdween twee procent van de Nederlandse bevolking over de grenzen.
 • Jan 12, 1568

  Begin tachtigjarige oorlog

  Onder Willem van Oranje een opstand kwam, die later uitliep op een oorog.
 • Jan 12, 1572

  Oranje weer als stadhouder

  Willem van Oranje werd weer stadhouder, en vestigde zich daarmee vast in Holland. Hij nam de leer van de mede opstanders, de calvinisten aan. Hij probeerde godsdienst en politiek te scheiden, iets waar hij tamelijk allen voor stond.
 • Jan 12, 1572

  Strafexpeditie Don Fadrique

  De wraak van Alva voor het verlies van Den Briel liet niet lang op zich wachten. Hij stuurde zijn zoon Don Fadrique met een leger op strafexpeditie. Ze richten in Mechelen, Zutphen en Naarden een waar bloedbad aan. Vervolgens rukte Don Fadrique op naar Alkmaar. Maar de Hollanders hadden de sluizen open gezegt, en de omgeving van de stad veranderde in een moeras, de Spanjaarden trokken terug.
 • Apr 1, 1572

  Verovering van Den Briel

  Den Briel werd veroverd door watergeuzen die uit de havens van Engeland waren gestuurd, omdat Engeland geen ruzie wou met het machtige Spanje. Dit leide tot een kettingreactie van veroveringen in onderandere Vlissingen, Enkhuizen en Dordrecht, waar kleine groepen calvinisten de macht over namen en de stadsbestuurders dwongen af te treden.
 • Jan 12, 1573

  Alva treed af

  Alva moest plaats maken voor zijn opvolger Requesens. Alsnel kwam hij de moeilijk heden omdat zijn leger muite, omdat ze hun soldij niet kregen. Zij richten hun agressie vooral op de niet-opstandige gebieden. Drie weken na plunderingen, wat het leven van duizenden burgers koste, voelden alle zeventien Nederlanden zich bedreigd, reden genoeg om de Staten-Generaal bijeen te roepen.
 • Jan 12, 1574

  Vorming van een Unie

  Sinds 1574 vormden Holland en Zeeland een unie om onder leiding van Willem van Oranje oorlog te voeren.
 • Jan 12, 1578

  Unie van Utrecht

  Werd gesloten door de broer van Willem van Oranje, Jan van Nassau. Dit De Unie van Utrecht was een getekende overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten, waarin werd overeengekomen dat men zich gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen en waarin daarnaast een aantal staatkundige zaken werden geregeld op het gebied van bijvoorbeeld defensie, belastingen en godsdienst, zodat het ook wel kan worden gezien als een eerste versie van een latere grondwet.
 • Moord op Oranje

  Willem van Oranje werd in het Sint-Aagtenklooster in Delft vermoord door de rooms-katholieke bourgondiër Balthazar Gerards.
 • Onstaan van de Republiek

  Onstaan van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. Vanaf 1591 was Maurits (Zoon van Willem van Oranje) stadhouder in de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijsel. Zijn neef Willem Lodewijk deed dit in Friesland en Groningen.
 • Erkenning Republiek

  Engeland en Frankrijk erkenden de Republiek als zelfstandige staat.
 • Overleiden Filips II

  Na zijn overleiden nam zijn zoon Filips III zijn taak over om de noordelijk ketters (Engeland en de Republiek) aan te pakken.
 • Opkomst VOC

 • Wapenstilstand

  Na de slag van nieuwe poort gebeurde er op het slagveld niet veel meer. Er gingen steeds meer stemmen op de vrede te sluiten. Holland, met Van Oldenbarnevelt voorop, pleitte voor het beëindingen van de oorlog. Orthodoxe calvinisten voelden echter niets voor vrede; het Spaanse gevaar was nog niet definitief verdwenen. Na lang praten kwam de wapenstilstand, een twaalfjarig durig bestand. De Nederlanders kregen vrije vaart op Indie.
 • Period: to

  Gouden eeuw