De opstand

 • Jan 1, 1500

  Oneerlijkheid in de katholieke kerk.

  Veel mensen hadden kritiek op de katholieke kerk. De gelovigen moesten zich volgens de priesters en monniken aan de regels van het geloof houden, maar zelf hielden de geestelijken zich zelf niet aan de regels. Ook werden pastoors aangesteld aan verschillende parochies, lieten de ''zielzorg'' over aan slecht betaalde kapelaans, en hadden vaak een vrouw en kinderen. Dit alles was in strijd met de regels, maar de bisschoppen vonden het goed zolang zo'n priester mar de jaarlijkse boete betaalde.
 • Jan 1, 1517

  Luther begint de Hervorming

  Luther begint de Hervorming
  Maarten Luther wordt boos omdat de Katholieke kerk begint met het verkopen van hele dure aflaten, om geld op te brengen voor de bouw van de Sint Pieterskerk in Rome. Een aflaat was een stukje papier waarmee je zonden vergeven werden. Luther vond dit onzin en schreef een lijst van 95 stellingen tegen de Katholieke kerk. De leiding hiervan verwierf de lijst en deed Luther in de ban. Karel V steunde hierin de paus, en eiste dat Luther zijn kritiek herriep, maar die weigerde.
 • Jan 1, 1543

  Het bestuur van de Nederlanden

  De Nederlanden waarover Karel V heerste, vormden geen eenheid maar bestonden uit 17 gewesten. Om aan geld te komen moesten de vorsten steeds onderhandelen met ieder gewest. Dit gebeurde in de Gewestelijke staten. Alleen als de vorst hun oude privileges wilde bevestigen of hun nieuwe wilde geven, betaalden de staten hem belasting. Omdat hij ook keizer was van het Duitse rijk koning van Spanje was, verbleef Karel meestal niet in de Nederlanden. Hij benoemde in ieder gewest een stadhouder.
 • Jan 1, 1543

  De Nederlanden onder leiding van Karel V

  In de Middeleeuwen bestonden de Nederlanden uit verschillende losse hertogdommen, graafschappen en bisdommen. Vanaf de veertiende eeuw kregen de hertogen van Bourgondië grote delen van de Nederlanden in handen. Er woonden rond deze tijd veel mensen in de steden, die leefden van handel en nijverheid. In 1515 werd Kavel landsheer van de Nederlandse gewesten. In het begin had Karel niet alle gewesten in handen, maar door gebieden te kopen en oorlog te voeren had hij in 1543 alle gewesten in handen.
 • Jan 1, 1555

  De protestantse kerk

  De protestantse kerk
  Luther werd vogelvrij verklaard, maar de Hertog van Saksen nam Luther in bescherming. Er brak oorlog uit in het Duitse rijk tussen de katholieke vorsten (onder leiding van de keizer) en de protestantse vorsten. Omdat het vechten te beëindigen werd in 1555 de vrede van Augsburg getekend. vanaf nu mocht elke vorst zijn eigen geloof in zijn eigen gebied bepalen. Luthers hervorming leidde tot de stichting van de protestantse kerk. Ook was er behalve Luther ook de hervormer Johannes Calvijn.
 • Jan 1, 1566

  De beeldenstorm

   De beeldenstorm
  De predikanten riepen de toehoorders op tijdens hagenpreken om de kerken in bezit te nemen. De kerken stonden namelijk vol met heiligenbeelden, wat volgens de predikanten alleen maar afgoderij was. De beelden en alle andere pracht en praal in de kerkgebouwen moesten worden verwoest en dit begin van de beeldenstorm. Binnen korte tijd verspreidde de beeldenstorm zich over de Nederlanden.
 • Jan 1, 1567

  De ijzeren hertog

  De ijzeren hertog
  Omdat Filips II vond dat Margaretha van Palma niet hard genoeg maatregelen nam, stuurde hij zijn beste Spaanse veldheer Hertog van Alva naar de Nederlanden. Nadat de hertog aankwam in Brussel, en Margaretha opvolgde als landvoogd, richtte hij de Raad van Beroerten op. Vanwege de harde aanpak die hij had werd hij ook wel de ijzeren hertog genoemd. Alva werd hierdoor niet bepaald populair en het verzet tegen het beleid vanFilips II nam alleen maartoe.
 • Jan 1, 1568

  Oorlog in de Nederlanden

  Willem van Oranje was naar Duitsland gevlucht, maar hij kwam terug en viel binnen met een huurlingenleger. De inval mislukte, maar dit veranderde toen de watergeuzen bij toeval op 1 April het stadje Den Briel innamen. De steden in Holland en Zeeland kozen de kant van de opstandelingen, omdat Alva de 10e penning in wilde voeren. De Staten van Holland en Zeeland benoemden Willem van Oranje op eigen initiatief opnieuw tot stadhouder. Door de strijd tegen Alva gingen gewesten zich meer een voelen.
 • Jan 1, 1573

  De Spaanse furie

  Requesens volgt Alva op als landvoogd. Requesens kondigde een generaal pardon af voor alle opstandelingen die hun wapens wouden neerleggen. Maar in 1576 overleed hij plotseling, op een niet zo gunstig moment. De Spaanse staat was blut. Er was ook geen geld meer om de Spaanse soldaten loon te betalen. De soldaten begonnen te muiten. Veel steden werden tijdens deze Spaanse furie geplunderd. Vooral in Antwerpen gingen de soldaten tekeer.
 • Jan 1, 1580

  Willem van Oranje vogelvrij

  Willem van Oranje vogelvrij
  Filips II wist dat hij van Willem van Oranje af moest zien te komen. Hij had Willem lang geleden benoemd tot stadhouder, maar nadat Filips was vertrokken naar Spanje was hij steeds meer gaan afzetten tegen het beleid van de koning. Willem wilde meer macht voor hem en edelen zoals hij, en hij vond ook de aanpak tegen de protestanten te streng. Nadat zijn bezittingen hem werden afgenomen, werd hij leider van de opstand. Willem werd vogelvrij verklaard, en wie hem zou doden zou een beloning krijgen