Geschiedenis

Timeline created by LUCKROPFF
In History
 • 11,500 BCE

  Einde laatste ijstijd

  Een ijstijd (115.000 v.C. - 11.500 v.C.) is een periode waarin de gemiddelde temperatuur lager is dan de tijd ervoor en erna. De sneeuw smolt niet of bijna niet en werd steeds dikker. De sneeuw die er lag werd samengeperst tot gletsjers. Die gletsjers lag niet alleen op de bergen, maar ook op het land.
 • 10,000 BCE

  Economisch: Landbouwrevolutie en het ontstaan van sedentaire leefwijze in Midden-Oosten

  Landbouwrevolutie (oftewel agrarische revolutie) is een ingrijpende verandering waarbij mensen overgaan van een samenleving van jager-verzamelaars naar een landbouwsamenleving.
  Sedentaire leefwijze: leven op een vaste woonplaats.
 • 10,000 BCE

  Economisch: Eind van de jagers en verzamelaars

  Vanaf 45.000 v.C. bevolkte de moderne mens Europa. Tijdens de laatste ijstijd, van 115.000 v.C. tot 11.500 v.C., was een groot deel van Noord-Europa bedekt met ijs. In de zuidelijke helft van Europa leefden jagers en verzamelaars. Vanaf 10.000 v.C. veranderde de leefwijze van mensen door de ontwikkeling van de landbouw.
 • 10,000 BCE

  Economisch: Dieren voor bewerking land

  Mensen gingen in de vruchtbare halvemaan omstreeks 10.000 v.C. voedsel verbouwen. Hier ontstond ook de veeteelt; dieren werden getemd.
  Vanaf 8000 v.C. schapen, geiten en varkens.
  Vanaf 6000 v.C. runderen
  Vanaf 4000 v.C. paarden
 • 3,500 BCE

  Alles: Ontstaan stedelijke beschaving

  De Soemeriërs ontwikkelden in Irak de eerste stedelijke beschaving. Aan de rivieren Eufraat en Tigris ontwikkelden dorpen zich tot steden met stadsmuren, tempels, bestuursgebouwen en pakhuizen.
 • 3,300 BCE

  Ötzi bevroren

  Ötzi is de naam die is gegeven aan de oudst bekende individuele mens in Europa. Hij lag aan de rand van een gletsjer, in Italië, op 92 meter van de Oostenrijke grens. Doordat Ötzi al die tijd in het ijs had gelegen, waren zijn lichaam, zijn kleren en zijn spullen goed bewaard gebleven.
 • 3,300 BCE

  Cultuur: Uitvinding spijkerschrift Irak

  Het schrift was nodig voor de organisatie in de steden. De ambtenaren moesten onder meer de leveranties van de boeren aan de graanpakhuizen bijhouden. Uit de tekentjes die ze hiervoor gebruikten ontstond het spijkerschrift, zo genoemd vanwege de vorm van de letters.
 • 3,000 BCE

  Alles: Uitvinding brons

  De Soemeriërs deden belangrijke uitvindingen, o.a. brons. Ze mengden koper en tin tot het veel hardere brons, waarvan onder meer wapens konden worden gemaakt.
 • 2,000 BCE

  Cultuur: Ontstaan Jodendom

  Aanvankelijk hielden de joden net als de Romeinen een polytheïstisch geloof aan, maar op den duur werd het jodendom een monotheïstisch geloof met maar 1 God genaamd Jahweh en de Tenach als het heilige boek.
 • 1,000 BCE

  Start stedenvorming

  Rond 1000 ontstaan wederom weer de eerste landbouwstedelijke gemeenschappen. Dit komt onder andere door meer veiligheid in de wereld in deze periode en de opbloei van meer landbouw waardoor de bevolking kon groeien. In deze steden ontstond ook nijverheid en handel.
 • -750 BCE

  Cultuur: Bevolking Polytheïstisch

  Het volk hield een polytheïstisch geloof aan. Een polytheïstisch geloof is een geloof waar meerdere Goden worden gediend. Vaak verbonden met een mythologisch wereldbeeld.
 • -600 BCE

  Cultuur: Ontstaan rationeel denken/filosofie

  Griekenland bestond in de oudheid uit onafhankelijke stadstaten. Daarin ontwikkelden filosofen vanaf de 6e eeuw v.C. een wetenschappelijke manier van denken. In de 5e eeuw v.C. ontstonden aparte takken van wetenschap.
 • -587 BCE

  Politiek: Joodse Diaspora

  In 587 v.C. werd de joodse hoofdstad Jeruzalem verwoest. De joden werden afgevoerd naar Babylonië (Irak). Vanaf toen hebben er joden in de diaspora (verspreiding) gewoond. Toen de Perzen Babylon in 539 v.C. veroverden, mochten de joden terugkeren, maar sommigen bleven achter.
 • -507 BCE

  Politiek: Democratie

  In Griekenland ontstond de eerste democratie, in Athene. Later werden steeds meer Griekse stadstaten (poleis) democratisch.
 • -500 BCE

  Cultuur: Ontstaan Griekse wetenschappen

  In de 5e eeuw v.C. (500 v.C. - 401 v.C.) ontstonden aparte takken van wetenschap. Archimedes en Pythagoras ontdekten natuurkundige en wiskundige wetten. Hippocrates werd grondlegger van de medische wetenschap.
 • -500 BCE

  Alles (Politiek): Ontstaan Romeinse Republiek

  Rond 500 v.C. verjoegen de Romeinen hun laatste koning en stichtten een republiek. Rome was een aristocratie, de stad had een volksvergadering maar de macht was in handen van de senaat.
 • -350 BCE

  Politiek: Start Romeinse expansie

  Vanaf 350 v.C. onderwierp Rome in een lange reeks oorlogen het grootste deel van Italië. In 264 v.C. begon de expansie buiten Italië.
 • -200 BCE

  Cultuur: Ontstaan Grieks-Romeinse cultuur

  Na de verovering van Griekenland namen de Romeinen de Griekse kunst over, maar op den duur ontwikkelden ze ook een eigen stijl.
 • -44 BCE

  Politiek: Julius Caesar vermoord

  Op 15 maart 44 v.C. werd generaal van het Romeinse rijk Julius Caesar vermoord in Rome.
 • -27 BCE

  Economisch (politiek): Romeinse imperium: pax Romana

  Met de komst van Augustus in 27 v.C. werd er een Romeins keizerrijk gesticht. Er begonnen ruim twee eeuwen van rust en vrede binnen het Romeinse imperium: de pax Romana.
 • -27 BCE

  Politiek: Ontstaan Romeinse keizerrijk

  Na de dood van Julius Caesar braken veel oorlogen uit, die uiteindelijk door Caesar's achterneef Octavius (Augustus) wordt gewonnen. Hij maakt in 27 v.C. van de republiek een keizerrijk.
 • -4 BCE

  Cultuur: Geboorte Jezus

  Jezus, de profeet van het christendom, wordt geboren volgens de bijbel in Betlehem
 • 200

  Politiek: Germaanse invallen in Romeinse rijk

  Vanaf de 3e eeuw n.C. vielen de eerste Germaanse stammen het Romeinse rijk binnen, aangezien het een aantrekkelijk rijk was om in te wonen.
 • 380

  Cultuur en politiek: Christendom Staatsgodsdienst

  In 313 (Edit van Milaan) maakte keizer Constantijn een eind aan de vervolingen. Hij werd zelf christen. Eind 4e eeuw werd het de staatsgodsdienst.
 • 400

  Alles: Volksverhuizingen

  Veel Germaanse stammen verhuizen naar het Romeinse rijk. Hierdoor ontstond veel chaos in het rijk met als gevolg de ineenstorting van het West-Romeinse rijk.
 • 476

  Alles: Val West-Romeinse Rijk

  Er kwamen volksverhuizingen op gang, waarbij Germaanse stammen met geweld het Romeinse rijk binnentrokken. In 395 werd het rijk gesplitst in het West- en Oost-Romeinse rijk. In 476 eindigde het West-Romeinse rijk met de afzetting van de laatste keizer van Rome. Het Oost-Romeinse keizerrijk bleef nog eeuwen bestaan.
 • 494

  Tweezwaardenleer

  Het idee dat de geestelijke en wereldlijke macht elk hun eigen gebied hebben waarover ze heersen.
 • 610

  Opkomst Islam

  Volgens de islamitische traditie werd Mohammed, een handelaar uit Mekka, op bijna 40-jarige leeftijd profeet. Van 610 tot zijn dood in 632 zou de engel Gabriël aan hem verschenen zijn, die hem verzen van Allah doorgaf. Mohammed volgelingen leerden de verzen uit hun hoofd en na zijn dood werden ze opgeschreven in de Koran.
 • 711

  Cultuur: Islamitische bloei in Europa

  De islamieten staken over in Europa en drongen door tot diep in Frankrijk. Honderd jaar na Mohammed's dood (632) kwam aan de expansie van het Arabische-islamitische rijk een eind.
 • Oct 10, 732

  Cultuur: Slag bij Poitiers

  In 732 versloeg een christelijk leger onder leiding van Karel Martel bij Poitiers een groot moslimleger onder leiding van Abd al-Raham. Bijna heel Europa werd in de eeuwen daarna christelijk.
 • 800

  Karel de Grote keizer

  In de 8e eeuw kreeg Karel de Grote het hele rijk in Handen. Hij beheerste zo'n groot deel van Europa dat de paus hem in 800 in Rome tot keizer kroonde, de eerste keizer in het westen in meer dan 30 jaar.
 • 900

  Feodaal stelsel

  Karel en andere koningen waren afhankelijk van lagere heren, die met hen meevochten en soldaten leverden. Om zich van medewerking van deze edelen te verzekeren, beloonde de koning hen met grond en buit. Ook probeerde hij de adel aan zich te binden door een eed van wederzijdse trouw.
 • 1000

  Economie: opkomst handel en geldeconomie

  Door de opkomst van de steden was er weer een heropbloei van de handel en geldeconomie zoals in de oudheid. Er werd vooral gehandeld in producten, aangezien die gemakkelijker konden worden geproduceerd door de nijverheid.
 • 1075

  Politiek: de Investituurstrijd

  De strijd (1075 - 1122) tussen de geestelijke macht (paus) en de wereldlijke macht (keizer) over de vraag die van hun het primaat (de macht om bisschoppen) mocht hebben. Keizers wilde namelijk graag bisschoppen kunnen benoemen zodat zij als leenheer geen kinderen kunnen krijgen en de macht dus bij de keizer blijft. Strijd wordt uiteindelijk ''gewonnen'' door de paus omdat hij de investituur mag houden en de keizer niet.
 • 1096

  Politiek en cultuur: Kruistochten

  Kruisvaarders (christenen) trekken naar het Oosten om stukken land te veroveren en mensen de kerstenen.
 • 1400

  Renaissance

  De naam middeleeuwen is benoemd door de mensen uit de Renaissance. Renaissance betekent namelijk 'wedegeboorte', in dit geval de wedegeboorte van de oudheid. De middeleeuwen is in principe dus een periode MIDDEN tussen twee perioden van de klassieke oudheid.
 • 1400

  Start Europese expansie

  Europese landen wilde meer delen van de wereld ontdekken. Hier waren veel verschillende redenen voor: handel drijven of andere producten ontdekken (specerijen bijvoorbeeld). Maar ook bijvoorbeeld om andere volkeren te kerstenen.
 • 1400

  Humanisme

  Met de renaissance kwam ook het humanisme op. Humanistische geleerde bestudeerde de oude teksten van de klassieke tijd en probeerde die op de juiste manier te interpreteren. De monniken hadden deze teksten namelijk erg beïnvloed met christelijke invloeden. Humanisten geloofden ook in de universele mens, een mens die op elk vlak gespecialiseerd (Leonardo da Vinci).
 • 1453

  Val Oost-Romeinse Rijk

  De Ottomanen veroveren Constantinopel, en met de dood van Constantijn XI komt het Byzantijnse Rijk tot een einde.
 • 1453

  Begin staatsvorming en centralisatie

  Na de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland die wordt gewonnen door Frankrijk besluit Frankrijk om het land te regeren vanuit een centraal punt (hoofdstad).
 • 1515

  Politiek: Karel V aan de macht

  Karel V nam in 1515 het bestuur over de Nederlanden op zich. Veel Nederlandse gewesten vielen sinds de 15e eeuw onder één landsheer, maar ze vormden verder nog geen eenheid.
 • 1517

  Cultuur: Opkomst Protestantisme

  Erasmus leverde kritiek op de kerk en pleitte voor een terugkeer naar het ware geloof, dat alleen gebaseerd was op de Bijbel. Daarmee was hij een wegbereider van de Reformatie die Luther in 1517 begon. Deze Reformatie scheurde het christendom in West-Europa uiteen in twee vijandige kampen: de protestanten die met de kerk van Rome braken en de rooms-katholieken die trouw bleven aan de paus.
 • 1517

  Reformatie

  Splitsing binnen de Christelijke kerk tussen de katholieken en de protestanten, begonnen door Luther. De protestanten vonden dat het geloof meer back to basic moet en geloofde niet in al de corruptie en pracht en praal van de katholieken. Binnen het protestantisme waren er ook nog twee stromingen: Luther (gematigd) en Calvijn (streng protestants).
 • 1555

  Politiek: Filips II aan de macht

  Filips II volgde zijn vader Karel V in 1555 op als landsheer van de Nederlanden. Tegen Filips brak in 1568 de Nederlandse opstand uit, die in 1588 leidde tot de vorming van de Republiek der Verenigde Nederlanden
 • 1562

  Allemaal: Godsdienstoorlogen (katholieken/hugenoten)

  In Frankrijk woedden vanaf 1562 bloedige godsdienstoorlogen tussen katholieken en hugenoten, zoals de Franse Calvinisten werden genoemd. In 1572 was het dieptepunt bereikt met de 'bloedbruiloft. Pas in 1598 kwam een einde aan de Franse godsdienstoorlogen met een het Edict van Nantes; Wet waarin stond dat Frankrijk katholiek was, maar hugenoten recht hadden.
 • 1579

  Cultuur: Gewetensvrijheid

  Veel mensen zochten toevlucht in Nederland, want nergens was de geestelijke vrijheid zo groot als in de Republiek. De Republiek was officieel gereformeerd, maar over het algemeen heerste er tolerantie. Er heerste gewetensvrijheid: niemand werd om zijn geloof vervolgd. Hoe in de praktijk werd omgegaan met andere godsdiensten verschilde van stad tot stad en van gewest tot gewest.
 • Jan 23, 1579

  Politiek: Unie van Utrecht

  Nederland eisten een vertrek van de Spaanse troepen en beëindiging van de geloofsvervolgingen, maar Filips weigerde dat. Hij benoemde een nieuwe landvoogd, de hertog van Parma, die in 1579 met enkele zuidelijke gewesten een verbond wist te sluiten tegen de Opstand. Daarop sloten andere gewesten onder leiding van Oranje de Unie van Utrecht. Dit militaire bondgenootschap werd de kern van een nieuwe staat.
 • 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

  Een document, ondertekend door de Staten-Generaal van de Nederlanden waarin Filips 2 wordt afgezet als hun overheerser.
 • Allemaal: Republiek gesticht

  De opstandige Nederlandse gewesten besloten na de Opstand verder te gaan zonder landsheer. Zo ontstond in 1588 de Republiek der Verenigde Nederlanden, of kortweg: de Republiek. Het grondgebied van de Republiek bestond slechts uit Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland en een stukje Gelderland
 • Economie: Start wereldeconomie

  In de 17e eeuw kwam het handelskapitalisme tot bloei en ontstonden wereldwijde handelsnetwerken. De verenigde Oost-Indische Compagnie, die handeldreef met Azië, was daarin een hoofdrolspeler. De West-Indische Compagnie was actief in de gebieden rond de Atlantische Oceaan. De handelsrelaties die Europeanen buiten Europa aanknoopten, vormden het begin van de wereldeconomie.
 • Economisch en sociaal: Gouden Eeuw

  Een periode waarin Nederland ongekende welvaart ervaarde door de toegenomen handel met andere naties.
 • Alles: Oprichting VOC

  De Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht omdat er teveel onderlinge concurrentie was bij Nederlande kooplieden en daardoor de winsten scherp daalden. Buiten de VOC mocht geen Nederlander in Azië handeldrijven. De compagnie kreeg bevoegheden die normaal alleen staten hebben. Ze mochten verdragen sluiten met vorsten, soldaten in dienst nemen, oorlog voeren en veroverde gebieden besturen. De VOC werd multinationaal, typerend voor het opkomende handelskapitalisme.
 • Cultuur: Begin 30-jarige oorlog (1618-1648)

  In de 17e eeuw leidden godsdienstige tegenstellingen en verzet tegen de centralisatiepolitiek van de vorsten tot opstanden en oorlogen. In Duitsland probeerde de Habsburge keizer zijn macht te versterken en het protestantisme te onderdrukken. Duitse vorsten vochten met elkaar maar ook meer Europese mogendheden deden mee.
  Zweden en Denemarken - Protestanten
  Spanje - Katholiek
  Frankrijk (om Spanje dwars te zitten) - Prostestanten.
 • Politiek: Lodewijk XIV aan de macht

  Toen Lodewijk XIV aan de macht kwam probeerde hij consequent alle macht van de edelen en de steden te beperken. Het leidde tot een versterkt konningschap dat bekendstaat als het absolutisme. De macht van de koning wordt door niks beperkt. Zijn motto was: L'etat c'est moi (De staat, dat ben ik). Hij liet zich ook de Zonnekoning noemen, zoals de planeten draaien om de zon, zo draaide op aarde alles om hem.
 • Politiek en cultuur: Glorius Revolution (1688-1689)

  De Glorious Revolution is de benaming van de machtsovername door de Nederlandse stadhouder Willem III van Oranje-Nassau en zijn echtgenote Maria Stuart als koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland.
 • Period:
  12,000 BCE
  to
  3,000 BCE

  1: Tijd van jagers en boeren (Prehistorie)

  Kenmerkende aspecten:
  1: de levenswijze van jager-verzamelaars
  2: het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
  3: het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
 • Period:
  3,000 BCE
  to
  500

  2: Tijd van Grieken en Romeinen (Oudheid)

  Kenmerkende aspecten:
  1: de ontwikkeling van wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat
  2: het Romeinse imperium en de verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur
  3: de vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur
  4: de confrontatie tussen de Griekse-Romeinse en de Germaanse cultuur
  5: de ontwikkeling van jodendom en christendom
 • Period:
  500
  to
  1000

  3: Tijd van monniken en ridders (Vroege middeleeuwen)

  Kenmerkende aspecten:
  1: ontstaan en verspreiding van de islam
  2: de ontwikkeling in West-Europa van landbouwstedelijke naar landbouwsamenleving
  3: feodale verhoudingen in het bestuur
  4: de verspreiding van het christendom in Europa
 • Period:
  1000
  to
  1500

  4: Tijd van steden en staten (Hoge en late middeleeuwen)

  Kenmerkende aspecten:
  1: opkomst van handel en ambacht en herleving van de landbouwstedelijke samenleving
  2: opkomst van de stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden
  3: het begin van staatsvorming en centralisatie
  4: het conflict tussen de wereldlijke en geestelijke macht
  5: de expansie van de christelijke wereld
 • Period:
  1500
  to

  5: Tijd van ontdekkers en hervormers (Renaissancetijd, 16e eeuw)

  Kenmerkende aspecten:
  1: het mens- en wereldbeeld van de renaissance en de hernieuwde oriëntatie op de klassieke oudheid
  2: het begin van de Europese overzeese expansie
  3: de splitsing van de kerk in West-Europa
  4: het ontstaan van de Nederlandse staat
 • Period: to

  6: Tijd van regenten en vorsten (Gouden Eeuw, 17e eeuw)

  Kenmerkende aspecten:
  1: de ontwikkeling van handelskapitalisme en wereldeconomie
  2: de bijzondere plaats en de bloei van de Nederlandse Republiek
  3: het streven van vorsten naar absolute macht
  4: de wetenschappelijke revolutie
 • Period: to

  7: Tijd van pruiken en revoluties (Eeuw van de verlichting, 18e eeuw)

  Kenmerkende aspecten:
  1: rationeel optimisme en toepassing van verlicht denken
  2: ancien régime en verlicht absolutisme
  3: de democratische revoluties
  4: uitbreiding van de Europese overheersing met plantageslaverij en het abolitionisme
 • Period: to

  8: Tijd en burgers en stoommachines (Industrialisatietijd, 19e eeuw)

  Kenmerkende aspecten:
  1: de industriële revolutie
  2: de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme en socialisme
  3: voorschrijdende democratisering
  4: de opkomst van emancipatiebewegingen: feminisme en confessionalisme
  5: discussies over de sociale kwestie
  6: het moderne imperialisme en de industrialisatie
 • Period: to

  Tijd van wereldoorlogen (Eerste helft van 20e eeuw)

  Kenmerkende aspecten:
  1: het voeren van twee wereldoorlogen
  2: de crisis van het wereldkapitalisme
  3: de totalitaire ideologieën communisme, fascisme en nationaalsocialisme
  4: propaganda- en communicatiemiddelen en massaorganisatie
  5: verzet tegen het West-Europese imperialisme
  6: verwoestingen door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van burgers bij de oorlog
  7: racisme, discriminatie en genocide, in het bijzonder op joden
  8: de Duitse bezetting van Nederland
 • Period: to

  10: Tijd van televisie en computer (Tweede helft van de 20e eeuw)

  Kenmerkende aspecten:
  1: de dekolonisatie
  2: de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken en de wapenwedloop
  3: welvaart en sociaal-culturele veranderingen vanaf de jaren 1960
  4: de eenwording van Europa
  5: de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen