Lange linjer

 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1500

  Middelalderen

  Danmark blev i 900-tallet et kongerige og kristendommen kom til landet. Den katolske kirkes værdier fik indflydelse på samfundet og litteraturen.
 • Feb 10, 1050

  Det feudale samfund

  Er et meget hierarkisk samfund. Kongen og kirken lå i toppen, så kom adlen, borgere, militær og til sidst bønderne. Samfundet er delt op i forskellige grupper og laugh, som har deres egne regler. økonomien bygger på at man bytter ydelser. Skatter betales med arbejdskraft, dyr eller andet. Det at eje land giver rigdom og status.
 • Jan 1, 1200

  Folkeviser 1

  Folkeviser var en udbredt teksttype i middelalderen, som havde sin første blomstringstid i 1200-tallet. Folkeviser fokuserede mest på samfundets øverste lag, men blev med tiden mere udbredt til andre grupper i samfundet. I starten har overleveringen af folkeviserne været mundtlig og er senere hen blevet skrevet ned. Derfor var der typisk én som sang stroferne og så et omkvæd alle kunne synge med på.
 • Jan 2, 1200

  Folkeviser 2

  Folkeviser er fortællende viser, med stemning i omkvædene. Stroferne fortæller en historie, mens omkvædene anslår temaet. De skildre typisk personers vanskeligheder med at komme igennem vigtige livsfaser.
  Der en forskellige genre af folkeviser. De vigtigste genrer er trylle- og ridderviser. I trylleviserne indgår noget overnaturligt i handlingsforløbet. I ridderviserne er der realistiske beskrivelser af konflikter i de adelige miljøer.
 • Jan 1, 1300

  Ebbe Skammelsøn 1

  Ebbe Skammelsøn er en folkevise fra middelalderen. Hvornår den er skrevet og forfatteren er ukendt. Dette er typisk for folkeviser, fra denne tid, da viserne er mundtlig overleveret og først senere skrevet ned.

  Komposition:
  - Der er 32 strofer af fire vers med rimmønsteret ABCB. De synges af en der kender historien, mens det femte vers i hvert strofe, er beregnet til fællessang.

  Fortæller:
  -Alvidende 3.persons fortæller.
  -Fortælleren benytter højt sprog.
 • Jan 1, 1300

  Ebbe Skammelsøn 2

  Omkvædet, som gentages efter hver strofe, giver allerede fra start udtryk for at han kommer til at gøre noget vildt. Det gør han også i og med at han sårer eller dræber sine familiemedlemmer.
  Det er typisk for en folkevise fra middelalderen, at den handler om konflikter fra middelalderlivet.
  Grunden til at den skal ende så drastisk er fordi Ebbe skal opretholde sin ære. Det fortæller om normerne dengang. Han kunne ikke bare lade dem gifte sig, da det ville krænke hans ære.
 • Jan 1, 1300

  Ebbe Skammelsøn - Handling

  Ebbe Skammelsøn handler om Ebbe som er rejst væk for at arbejde. Imens han er væk "stjæler" Ebbe's bror hans forlovede, ved at sige at Ebbe er død. Ebbe kommer hjem på bryllupsdagen og ender med at slå både sin bror og forlovede ihjel. Han sårer også sine andre familiemedlemmer da de ikke forhindrede det i at ske.
 • Haver i Barokken

  Haver i Barokken
  Barokkens haver var meget velplejede. De var symmetriske og strukturaede. Der var rene linjer og præsenteret som et kunstværk. En typisk have fra Barokken kan se på billedet nedenfor.
 • Period: to

  Barokken

  Barokken blev en stilart i Danmark nogenlunde samtidig med, at vi fik en enevældig konge. Forståelsen af tilværelsen var præget af en dualistisk tankegang. Dualisme er en betegnelse, der anvendes om et todelt verdensbillede. Man havde den forstilling at livet på jorden efter døden skulle erstattes med et evigt liv i himlen. Dette prøvede man derfor at tilstræbe. I barokken var det meget fokus på Gud, kongen og orden i tingene. Denne orden kan man bl.a. se i barokkens tekster og haver.
 • Barrokkens litteratur

  Der var orden i digtenes form og de var ofte skrevet med høj stil. Man ville væk fra det folkelige og det blev de lærde som bar litteraturen. Der er tre vigtige elementer i baroktekster:
  - Æstetik (klassisk digtning)
  - Teologi (protestantiske kirke) - man minder læseren om at livet på jorden efter døden kan blive et evigt liv i himlen.
  - Magt (enevælden) - kongen.
  Der er ikke noget underforstået eller skjult i baroktekster.
 • Thomas Kingo: ”Ked af verden, og kier ad Himmelen” 1

  Komposition:
  - Det er sat symmetrisk op med meget orden.
  - Den er opdelt i 15 strofer gange.
  Modsætninger:
  - Himmel og Jord.
  - Ægte og uægte.
  Tema - Livet på jorden i forhold til livet i himlen.
  Det jordiske liv:
  - Overfladisk og fyldt med uægte ting og det betyder ikke noget.
  - Livet i himlen:
  - Man tager ikke noget fra sit dødelig liv med til himlen.
  - Det er rart og der er ingen ulykke.
  - I Abrahams skød - det er ægte og det er det der betyder noget, da Jesus og Gud er de vigtigste.
 • Tiltaleformer i Barokken

  I Barokken hilste man, og tiltalte hinanden, på følgende måde:
  - Kongen: Stormægtigte, allernådigste arve-konge og herre.
  - Greven: Deres høj-grevelige excellence, højvelbårne, nådigste herre.
  - Commerce-råden: Velældre og velbyrdige, højtårede herre.
  Denne opdeling var fx også gældende for den rækkefølge, som man gik igennem døre.
 • Thomas Kingo: ”Ked af verden, og kier ad Himmelen” 2

  Handling:
  - Det handler om at livet er overfladisk og forfængeligt. Status, rigdom, ære og ting man går op i i det dødelige liv er betydningsløst, mens det er det evige liv i himlen der betyder noget
  Budskab:
  - Det er himlen der er lykken. Man skal ikke tro at man har det hele på plads bare fordi man har et godt liv på jorden. Det er ikke livet på jorden man skal stræbe efter, men livet i himlen.
  Typiske Baroktræk:
  - Skildre et todeltverdenbillede.
  - Der er orden.
 • Period: to

  Romantikken

  I perioden Romantikken levede mange i Danmark under dårlige kår. Litteraturan søgte væk fra dette ved at skrive tekster der kunne holde modet oppe og styrke national følelsen. Der blev skrevet meget poesi og tingene blev forskønnet i litteraturen.
  Gud spiller en stor rolle og er næsten altid med.
  Centrale begreber:
  Gud, naturen, kristendommen, folket, landet.
  Guldaldertanken:
  - Fortiden var bedre end nutiden. Derfor vil man prøve at skabe en tid der er ligeså god.
 • Nationalromantikken

  -Det spiller hovedrolle i denne periode 1807-1830.
  -Der kommer flere historiske tekster.
  -Det er vigtigt med fædrelandskærlighed, mod og pligtopfyldelse.
  -Der bliver digtet flere fædrelandssange, da man konkurrerer om en national melodi.
  -Eleverne på højskoler får historie, kristendomskundskab, dansk og idræt for at få en bevidsthed om det at være dansk.
 • Period: to

  Universalromantikken

  Man havde et bestemt historiesyn. Den periode de var i blev set i forhold til fortiden. Da samtiden ikke var særlig god, så man tilbage på en god fortid. Man ville prøve at skabe en tid der var ligeså god som før. Dette kan betegnes som guldaldertanken
 • Billede fra Romantikken

  Billede fra Romantikken
  Billede er fra romantikken:
  - Det er idyllisk.
  - Der er natur og fine bygninger.
  - Menneskerne går pænt klædt.
  - Det ser ud som om de hygger sig og de leger med børnene.
  - Det er meget lyse farver.
  - Der noget guddommeligt, linjerne peger op med himlen.
  - Idealisme.
  - Templet peger tilbage i tiden mod noget storslået.
 • Analyse af "Danmark mit fædreland" af H.C.Andersen

 • Analyse af "Danmark mit fædreland" af H.C.Andersen 2

  Fortæller
  - Jeg fortæller
  - taler på vegne af Danmark. Menneskelig erkendelse:
  Selvom det ikke går så godt, skal man holde hovedet højt, for det kommer til at gå bedre. Vi skal finde tilbage til det gamle og ægte.
 • Period: to

  Industrialisering og demokrati

  Lidt om hvad der sker i Danmark i denne periode Politisk:
  - Ungt demokrati
  - Forfatningsstrid
  - Socialdemokratiet
  Industrialisering:
  - Dampmaskine
  - Transport – tog og skibe
  - Fabrikker
  - Urbanisering
  Landbrug:
  - Andelsbevægelse - fremgang i kvalitet og kvantitet.
  - Højskolebevægelse Fakta:
  - I 1901 kom der systemskifte og siden da har der været parlamentarisme i Danmark.
  - Revision af grundloven i 1915 kvinder og tyende fik valgret.
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

 • Snart dages det brødre

  "Snart dages det brødre" er en socialistisk arbejdersang. Den synges stadig til møder og demonstrationer i arbejderbevægelsen.
 • Handling - Ane Mette af Henrik Pontoppidan.

  Teksten handler om en kvinde der befinder sig på en kirkegård. Hendes mand som var alkoholiker er død. Han var ikke særlig god for hende og gjorde nogle mærkelige ting. For flere år siden mistede de en lille pige. Hun skal nå graves op af sin grav da graven skal bruges til en anden. Pigen bliver gravet og moderen graver selv en lille ny grav til hende. Grunden til at en anden skal ligges i hendes gamle grav er fordi at vedkommende kom fra det bedre borgerskab.
 • Bilede fra det Modernegennembrud

  Bilede fra det Modernegennembrud
  Billede far det Moderne gennembrud
  - Det er meget mørke farver.
  - Manden med den høje hat er central i billedet, det er ham der bestemmer.
  - Det er realistisk og viser de hårdt arbejdende arbejdere.
  - Det smeltede jern er i fokus da det ligger i det gyldne snit.
  - Det er meget kaos.
  - Jernet ligner guld.
 • Ane Mette af Henrik Pontoppidan 1

  Komposition:
  - Hver side er opdelt i to spalter. Det er korte afsnit.
  Fortæller:
  -Det er en alvidende 3.personsfortæller. Citat - Fire år var nu forløbne siden den lykkelige Vintermorgen, da man bragte hende Mandens stivfrosne Lig: Viser at hun ikke havde et særlig godt forhold til sin mand, da det var en lykkelig dag.
 • Ane Mette af Henrik Pontoppidan 2

  Træk fra det moderne gennembrud:
  -Det er ikke blevet malet i skønbillede, "Selve Kirkegaarden er nøgen og uhyggelig"
  -Den tager problem under debat bl.a. kvindesynet, "stakkels Moder, som sad ude paa Marken med fire Børn i en gammel, faldefærdig Hytte og hjælpeløs kæmpede sin stumme Kamp paa Liv og Død for sig og sine Rollinger".
  -Der bliver nævnt noget om en videnskabelig triumf, hvilket begyndte at komme mere på banen i denne tid.
 • Ane Mette af Henrik Pontoppidan 3

 • Hvad sker der i Tyskland i 1930’erne?

 • Hvad sker der i USA i 1930’erne?

 • Hvor er Danmark i 1930’erne?

 • Period: to

  Mellemkrigstiden i 1930’erne

  Det er tiden mellem 1. – og 2. verdenskrig. Perioden var præget af økonomisk krise og meget arbejdsløshed. Bl.a. Tyskland og USA var hårdt ramt af krisen.