Danmarkshistorie

By Kiær
 • Jan 24, 899

  Overordnet om middelalderen

  Middelalderen indføres. Det var fyldt med tro på kongen, kirke, ære, slægt og så meget andet. Faderen er vigtigere end moderen, den ældste søn er højere stillet end den yngste. Folkeviser var meget blandt de højt stillede.
 • Jan 24, 900

  Danmark bliver til et kongerige

  Kristendommen erstatter den ellers stærke vikingtro. Gud og konge var vigtigt. Hermed var der skabt grundlag for, at et middelalderligt feudalsamfund* i 1000-tallet kunne erstatte det oldnordiske slægts samfund.
 • Jan 24, 1000

  Det feudale samfund indføres

  Det feudalsamfund erstattede i 1000-tallet det oldnordiske slægtssamfund. Magten var placeret hos kirken og kongen i middelalderen. Kongen var det verdslige* overhoved. Den katolske kirke havde til gengæld den religiøse magt og udstak derfor de overordnede rammer for menneskers åndelige liv og vej til frelse.
 • Jan 24, 1200

  Det første stykke Danmarkshistorie

 • Jan 24, 1200

  Ebbe Skammelsen Komposition

  Det er en episk tekst. Den er delt op i 32 strofer, med fire vers i hver strofe. Den fortælles lineært om Ebbes historie, men det gentagende omkvæd fortæller noget om fremtiden.
 • Jan 24, 1200

  Ebbe Skammelsøn - fortællerteknik

  Det er en 3. personfortæller alvidende. Fortælleren benytter meget højt og salig sprog, hvilke giver en effekt af at vi har at gøre med noget højtidligt, og noget vigtig historie. Denne brug af højt sprog giver effekten af at folkeviser meget var rettet mod højt sprogene og adelige folk, hvilke også var den kontekst det ofte blev brugt i. Fortælleren er relativ kold i sit udtryk, dog benyttes der ord som "lokker" om broderen, dermed tager fortælleren stilling.
 • Jan 24, 1200

  Ebbe Skammelsøn - tid

  Det fortælles at det starter fra at høre om hans far, til han til sidst kommer hjem i krig. Dermed forgår denne vise over længere tid, sandsynligvis en del år. Den forgår sandsynligvis med overens med, hvordan samtiden var på det skrevne tidpunkt (i ca omkring 1200-tallet), dermed forgår den i samtid.
 • Jan 24, 1200

  Ebbe Skammelsøn - miljø

  Fortællingen forgår i Ty. Det fortælles hurtigt om at han fødes rig og kåd, og tjener i kongens gård.
 • Jan 24, 1200

  Ebbe Skammelsøn - budskab

  Budskabet er meget omkring ære og normer i samfundet. Broderens løgn omkring Ebbes død var fordi så skulle hun gifte sig med ham i stedet. Dermed snakker det meget om æresag. Øje for øje, tand for tand. Alt har konsekvenser. Man opretholder ære og strukturen i samfundet, ellers er der hævn.
 • Jan 24, 1200

  Omkvædet - komposition 2

  Omkvædet har en dramtisk spænding. "at træde så mange sti vild" betyder at han gør noget vildt. Han går lidt "bersærk". Hvilket kan betyder det "forkerte valg"
 • Jan 24, 1450

  Den første smag på folkeviser

  Det første nedskrevne visestumper er fra ca 1450
 • "De adelige damers poesibøger"

  Der findes en del flere viser fra det 16. og 17. århundrede
 • Barokkens kendetegn i periode

  Barokken 1650-1720
  - dualisme, man havde et verdensbillede af at livet på jorden kun var et lille trin på vej mod himlen
  - det var forfængelighed og gud var vigtig
  - understøttede den enevældige konges magt
  - benyttelse af antiteser = modsætninger fx sorrig og glæde
  - vanitassymboler = dødelighed og skrøbelighed fx kranium eller et råddent æble
 • skillingsvisernes fremkomst

  Det var nedskrevne viser, der blev solgt på markeder og på gaden. Der var billigere at fremstille viserne grundet at de kunne trykkes i stort omfang, derfor blev der solgt mange billigt.
 • Barrokkens kendetegn i litteratur og samfund pt 2

  kirken og enevælden var centralt. Selv en litteratur som var i opposition, benyttede fx også magtapparatets logik. Barokdigtningen er en 'ukritisk' litteratur i vor tids forstand.
  I baroktekster er intet underforstået eller skjult. Teksterne er ikke autonome - men tilknyttet samfundsforhold = sociale. Der er i barokken ingen tilbøjeligheder til det unikke, ligesom geni-dyrkelsen i romantikken. Forfatteren træder væk fra sin digtning, han skriver til situationen uden sin egen individualitet
 • Barrokkens kendetegn i litterætur og samfund pt 1

  Fortsætter frem slutningen af 1700. Barok litteratur udskiller sig fra middelalderens ditto, idet digterne bevidst ville skabe en ny form for litteratur, som ikke er folkelig, men med
  forbillede i den - primært latinske - klassiske digtning. De vil skabe kunstdigtning; ; således bliver det de lærde som bærer litteraturen: præste- og
  embedsmands litteratur.
 • Barokkens grundlæggende teser

  De tre grundlæggende teser i vor
  nutidige litteraturopfattelse, som stammer fra romantikken, er: i) autonomi
  ii) subjektet
  iii) mennesket er frit Baroklitteraturen virker ikke under disse teser - andre logikker skal i brug for at forstå barokteksterne. Vi må operere med tre elementer i baroktekster:
 • Barokkens holdning til natur

  Man fjernede det folkelige. De gik væk fra naturen, fremmedsprog og Folkelighed. Natur var folkeligt og ukulturelt, dermed modstand mod billedet man prøvede at skabe af barokken. Håndværket i haverne var derfor essentielt, fordi det viste status
 • Barokken links

  file:///C:/Users/LauraK/Downloads/Barokken%20-%201650-1720.pdf
 • Barokkens tiltaleformer

  I Barokken hilste man, og tiltalte hinanden, på følgende måde:
  - Kongen: Stormægtigte, allernådigste arve-konge og herre.
  - Greven: Deres høj-grevelige excellence, højvelbårne, nådigste herre.
  - Commerce-råden: Velældre og velbyrdige, højtårede herre.
  Denne opdeling var fx også gældende for den rækkefølge, som man gik igennem døre.
 • Barokken

  Teksterne er præget af en høj stil med f.eks. symmetri og avanceret metrik*. Blandt barokdigtningens vigtigste virkemidler er antiteser* og vanitassymboler*, der har det til fælles, at de minder læseren om, at det jordiske liv blot er en forgængelig tilstand, der efter døden udfrier mennesket til et evigt liv i himlen.
 • Enevældens indførelse

  Det danske riget blev samlet under 1 konge. Det startede barok tiden. Tidens tilværelsesforståelse var præget af en dualistisk i forestilling om, at det timelige liv på jorden efter døden skulle erstattes af et evigt liv i himlen. Tidens digte, f.eks. af digterpræsten Thomas Kingo (1634-1703), priser netop Gud og kongemagt og viser den orden, de opretholder i tilværelsen.
 • "Jammers minde" selvbiografi

  Af kongedatteren Leonora Christinas (1621-1698)
  skildrer hendes ophold i fængslet Blåtårn, er blandt periodens centrale værker og ganske usædvanligt, fordi det er skrevet af en
  kvinde.
 • Salmen Ked af verden, og kær ad himmelen

  rummer de typiske baroktræk, og det todelte verdensbillede afspejles i salmens komposition. Kingo modstiller det jordiske
  liv præget af „forfængelighed“ og det himmelske liv „I Abrahams skød“. Den stilistisk storladne barokdigtning var ikke kun et dansk fænomen, men kunne ses over det meste af Europa https://docs.google.com/document/d/1ra0UtnU7klIjGio0vsPiTRGpuzJVxHhUuxQhRr8WGOw/edit
 • Romantikken skabte folkelige viser

  Det var først i denne tid, hvor folkelige digt og viser kom frem
 • Nationalromantikken

  I forlængelse af Napoleonskrigene og flere nationale katastrofer - nationalromantisk litteratur opstod, der kredsede om danskhed baseret på:
  historie
  geografi,
  sprog
  arven fra den nordiske oldtid. Den havde paralleller i andre europæiske
  lande. Det ses blandt andet i Adam Oehlenschlägers i Fædrelandssang. Guldhornene var fx et symbol på fortidens storhed.
 • Romantikken kendetegn

  Efter mange kriser fx bombardementet havde folk brug for at se det smukke ved verden, her kom romantikken ind. Der var fokus på den smukke og guddommelige natur og det yndige ved Danmark.
 • Nationalromantikken kendetegn

  Var den del af romantikken der var baseret på fædrelandskærlighed og national følelse. Der blev skrevet mange fædrelandssange i nationalromantikken
 • Københavns bombardement

  Flåden mistes og Danmark går i forbund med Napeleon
 • Demokrati indføres

  grundloven kommer i spil
 • Første folkevisesamling

  Den færste folkevisesamling udkom her
 • Politisk ændring i indistrialisering

  ungt demokrati og forfatningsstrid.
  Social demokratiet kom til
 • krig 1864

 • industrialiseringen slår for alvor igennem

 • Inddustrialisering kendetegn

 • Det moderne gennembrud kendetegn

  Det var en tid præget af en gennemgribende industrialisering* og urbanisering af det danske samfund.
  Skabte mange arbejdspladser og København voksede.
 • Georg Brandes

 • danske bønder organiserede sig i en andelsbevægelse

  oprettede bl.a. andelsmejerier og andelsslagterier. Det skabte et enormt skridt fremad for dansk landbrug både i kvantitet og kvalitet. andendelsbevægelsen:
  mange arbejdere, der slår sig sammen til en og deler udbyttet.
  Dette er fordi der var mange nye smarte maskiner, men hver enkelte havde ikke råd, derfor slog folk sig sammen. smør og flæsk langt de største eksportartikler og tidens rigeste og mægtigste land, England, den største kunde.
 • Folkeviser svandt ind

  Folkeviser blev erstattet af meget andet musik efter 1. verdenskrig
 • Mellemkrigstiden

  Mange kriser og Den store depression dannede stor baggrund for en dårlig økonomi i denne periode.
 • Expresionisme

 • Wall street kraket

  Grundet depression krakkede Wall Street og USA's økonomi. Dermed ville alle sælge deres aktier samtidig og der var ingen penge.
 • Valutacentralen

  Valutacentralen sørgede for at økonomien ikke gik fuldstændig under, men at den bare så en hvis nedgang. For at produktionen ikke blev stoppet i Danmark kunne valutacentralen regulere importen (grundet billige varer fra udlandet)
  Valutacentralen ville styrke den danske krone på det internationale market.
 • Kanslergadeforliget

  Det var overenskomstforhandlinger. Arbejdsgiverne varslede nedslag, men kravet blev afvist. For at krisen kunne blive modstødt blev lockout og strejker forbudt i et år. Støtteordning for landmændende og arbejdsløse blev dermed vedtaget ved Kanslergadeforliget.