Periodiseringen

 • Period: Feb 3, 800 to Feb 3, 1050

  Vikingetiden

 • Feb 3, 958

  Harald Blåtand

 • Period: Feb 3, 1050 to Feb 3, 1340

  Højmiddelalderen

  Kirkens magt og organisering, afslutning af ekspansion
  DK historie
 • Period: Feb 3, 1050 to Feb 3, 1131

  Opbygning af kirke- og kongemagt

  Ved at støtte kirken sikrede kongen sig religiøs understøttelse af sin egen magtudbygning. Kirken skulle have en fast skat på 10% af alt produktion.
 • Period: Feb 3, 1050 to Feb 3, 1500

  Middelalderen

 • Period: Feb 3, 1131 to Feb 3, 1157

  Borgerkrigsperioden

 • Period: Feb 3, 1157 to Feb 3, 1241

  Valdemarstid

 • Period: Jan 1, 1200 to Jan 2, 1200

  folkevisernes første overlevering

  folkeviserne havde sin blomstring i 1200-tallet De ældste overleverede viser stammer fra 1400-tallet
 • Feb 3, 1200

  Saxos

  danmarkskrønike Gesta Danorum, Danernes bedrifter
 • Feb 3, 1200

  Folkevisernes første overlevering

  Folkevisen havde sin første blomstringstid i 1200-tallet. Den var knyttet til adelsmiljøet og blev sunget til
  kædedanse. Den første overlevering har været
  mundtlig, siden blev viserne nedskrevet af interesserede adelige.
 • Period: Feb 3, 1241 to Feb 3, 1300

  Ydre og indre magtkampe

 • Period: Feb 3, 1300 to Feb 3, 1340

  Kongemagtens opløsning

 • Period: Feb 3, 1330 to Feb 3, 1334

  Kongemagtens opløsning

 • Period: Feb 3, 1340 to Feb 3, 1536

  Senmiddelalderen

  1332 - landet fallit, ingen konge i 8 år - Valdemar Atterdag på tronen
  1536 - Reformation
  DK historie
 • Period: Feb 3, 1340 to Feb 3, 1375

  VALDEMAR ATTERDAG OG GENOPBYGNING AF KONGEMAGTEN

 • Feb 3, 1400

  Folkevisernes stil og indhold

  Folkevisernes stil er som anden mundtlig litteratur præget af faste og enkle formler. Handlingen berettes springende som i en film eller et drama.
 • Feb 3, 1450

  Folkeviser, ridderviser, adelsviser

  De første nedskrevne folkeviser var fra 1450. Genren har sin
  oprindelse i den franske ballade, en middelalderlig dansevise. Balladen er en europæisk genre, men den har fået en særlig rig overlevering i
  Danmark.
 • Feb 3, 1500

  Elverskud

  Hr. Oluf, Jomfru.
 • Feb 4, 1536

  reformation

  Her kommer Christian d. 3. på magten, som protestant og begynder reformationen. Adelsvælden. I denne periode er den eneste stormagt,/ politiske og økonosmiske magt kongen og de adelige. Reformationen strækker sig fra 1536 - 1660, hvor enevælden så overtager i 1660.
 • Udgivelse af folkeviser

  I 1591 indsamler og udgiver A.S. Vedel 100 folkeviser, mens
  Peter Syv fordobler antallet i sin samling fra 1695.
 • Skillringstryk

  Solgt på gader og markeder
 • Period: to

  Thomas Kingo

  Han var præst og biskop
 • Barokken (kendetegn/ træk)

  Dualisme, Metrik. Barokken opererer opdeling mellem den
  jordiske verden og en efterstræbelsesværdig
  himmel, som mennesket må længes
  efter at nå frem til, når det efter døden
  udfries fra sit jordiske fængsel.
 • Period: to

  Barokperioden

  der er mange forskellige slags måder og digte på. bl.a. hyrdedigtning der i modsætning til lejelighedsdigtning sklidrer natur, følelser og erotik.
  i Baroktekster er INTET underforstået eller skjult. teksterne er knyttet til samfundsforhold.
 • enevælden

 • Den ældre enevælde

  Kongemagtens indflydelse steg til ukendte højder – og faldt brat ned igen, da den sindssyge Christian 7. ikke var i stand til at udfylde sine funktioner som enevældig konge. Det moderne Danmark tog sin første spæde begyndelse.
  http://danmarkshistorien.dk/perioder/den-aeldre-enevaelde-1660-1784/
 • Period: to

  København bliver et kulturcentrum

  københavns indbyggertal vokser fra 41.000 til 93.000 indbyggere på ca. 100 år, og folk kan begynde at købe litteratur selv.
 • Period: to

  Skånske krig

  Dansk grund blev hold uden for
 • Period: to

  Barok salmer: ked af verden , kær ad himlen

  disse to salmer indeholder de typiske baroktræk og det todelte verdensbillede afspejles i salmens komposition
 • Period: to

  kongen Frederik den 4.

 • Period: to

  Store nordiske krig

  Dansk grund blev holdt uden for
 • Period: to

  oplysningstiden

  Oplysningstidens tanker var præget af videnskab og rationalisme. rationalisme er at man tænker og handler fornuftigt. Fornufttro eller fornuftdyrkelse. Holberg mener, at fornuften er gudsgivenDer skal føres bevis for alt, og religiøse bevisbyrder er ikke længere tils tidens storværk Den store franske encyklopædi (1751-1772), hvis formål var at samle al menneskelig viden. det centrale ved oplysningstiden. Centrale nøgleord i perioden var borgerlige frihedsrettigheder, fornuft og oplysning
 • Ludvig Holberg

  Ludvig Holberg var professor og komedieforfatter. Hans
  berømte Erasmus Montanus (1723) beskriver en konflikt mellem et landsby- og universitetsmiljø. Den
  opstår, da en ung mand, Erasmus, vender hjem til landsbyen fra sine studier i byen. Holberg var filosof, historiker og forfatter i oplysningstiden.
  Mest kendt er han for sine dramaer, der blandt andet omfatter
  en række karakterkomedier som Jeppe på bjerget (1722)
  og Erasmus Montanus (1723) Holberg var fra Norge, der dengang var en del af Dan
 • Pietisme og Denismen

  pietismen kommer til Danmark. Pietismen lagde vægt på, at den enkelte omvendte sig og levede et fromt og aktivt kristent liv og ikke kun nøjes med at gå i kirke.
  alt teaterliv bliver forbudt da pietismen kommer til Danmark, det bliver først lovligt igen i 1746 Denismen
  Der er ikke nogen dømmende eller straffende Gud i denismen. Det var et opgør med kirken og pietismen, som mente, at denisme var en tilsidesættelse af Gud, og derfor var det en form for ateisme.
 • Denismens syn på gud

  Denismens syn på gud var, at gud havde skabt verden og mennesket og givet mennesket fornuften. Og derefter havde gud ikke mere en indflydelse på os mennesker. Vi havde jo fået fornuften og det var så meningen, at vi skulle tage fornuftige valg og til sidst ende i himlen.
 • Period: to

  konge Christian den 6.

 • Period: to

  konge Frederik den 5.

 • Svend Grundtvig

  I 1800-tallet indsamler Svend Grundtvig 539
  folkeviser, der udgives under titlen Danmarks gamle folkeviser.
 • Period: to

  Nationalromantikken

  det gik ud på at man skulle hylde den nationale fortid i form af historiske dramaer og romaner. et andet træk er digtigtningen af fædrelandssange.
  i nationalsangen "Der er et yndigt land" bliver disse træk også brugt i at man roser Dnamark for at være yndigt.

  I nationalromantikken så man indad. Perioden opsotd under en krisetid i Dnamark, hvor landet var påvirket af englandskrigene.
  - Danmark bliver et fatttigt land økonomien lider under statsbankerot. Danmark går helt fra hinanden
 • Danmarks nationalmelodi

  Danmarks nationalmelodi "Der et et yndigt land" belv skrevet i 1823 af öenschlager. melodien blev først lavet i 1835 !
  sproget er meget naturligt grundet det er en sang til alle i Danmark. Alle skal kunne forstå sproget. teksetn er skrevet på en stol måde for at fremhæve Danmarks stolthed.
  Der er meget besjæling i teksten og ikke et eneste ord er tilfældigt skrevet. f.eks. "som sød musik mit hjerte når" musik kan ikke være sødt. udfra teksten er der lavet meget billedesprog og metaforer.
 • Liberalisme

  Liberalismen. Det frie marked og at man var "sin egen lykkesmed" Altså man havde lov til og kunne stige helt til vejrs og tjene kassen, hvis det var det man ville. Mindre skat. Dog hvis man ikke havde så mange penge, var liberalismen rimelig "kold" Da man ikke kunne få den økonomiske støtte til uddanelse osv.
 • Period: to

  Liberalisme

  det er en ideolgi hvor folk ikke skulle have alt for mange regler / begræsninger. De skulle have en ureguleret markedsøkonomi og en lillle stat.
 • Nationalisme

  Fra enevælde til Nationalisme. En sammenfattet nation, der tager beslutninger og valg sammen.
 • Slesvig Krige

  På denne tid foregik de blodige Slesvig krige. Som strækker sig over 3 år. Man kaldte den for 3 års krigen.
 • Nationalisme

  Nationalisme er en ideologi. den gik ud på at samle Danmark til en nation. ved at skabe et stærkt fællesskab inde for landets grænser
 • Grundloven

  Selv om de nationalliberale ministre ikke var medlemmer af Den Grundlovgivende Forsamling, var det de nationalliberale ledere D.G. Monrad og Orla Lehmann, der skrev det forfatningsudkast, som blev fremlagt til forhandling. Ved grundlovens indførelse fik cirka 15 % af befolkningen stemmeret, hvilket i datidens verden var yderst demokratisk.
 • Junigrundloven

  det er den allerførste udgave af grundloven og den udkom i 1849. i 1866 bliver den lavet om
 • H. C. Andersen Danmark, mit fædreland

  i vers 6 "hvor oldtidskæmpegrave" betyder at vores forfædre er kæmper og har kæmpet for os. han skriver det som en hyldest til vores forfædre. "du danske sprog du er min moders stemme" "min morders stemme" skal forstås på den måde at det er noget man er vokset op med, noget som man kender. Det er noget som giver tryghed.
 • Romantikkens middelalderviser

  Svend Grundtvigs "Danmarks gamle folkeviser" samling delt i 5 grupper.
  Kæmpeviser/mytisk heroetiske viser, trylleviser, historiske viser, skæmteviser og ridderviser.
  Trylleviser og ridderviser er de vigtigeste
 • Forfatningskampen

  1870-1901. De første år efter grundlovsrevisionen i 1866 var det politiske klima ganske fordrageligt, men spørgsmålet om folketingsparlamentarisme begyndte for alvor at rejse sig omkring 1870. Da våbnet blev afprøvet første gang i 1873, resulterede det i et folketingsvalg, men da den kampberedte Estrup i 1875 havde overtaget regeringens ledelse, blev sagen for alvor sat på spidsen.
 • Period: to

  Provisorietiden

  den provisoriske finanslov blev lavet i 1877
  i år 1885 var året hvor danmark var tættest på en revolution
 • Den kirkelige struktur

  Gud
  Paven
  Ærkebisper
  og bisper
  Abbeder og
  abbedisser
  Præster, munke, nonner, novicer
  Lægfolk (menighed uden skoling)
 • Den verdslige struktur

  (Kirken)
  Kongen
  (af Guds nåde)
  Herremænd
  (høj- og lavadel)
  Borgere
  (håndværkere, handlende)
  Bønder
  (selvejerbønder og fæstebønder)
  Trælle, tyende, tiggere, elendige, udstødte
 • DA Ebbeskammelsøn

  Ukendt forfatter og årstal. Skammel er en mand, der har fem sønner. I denne riddervise, bliver Ebbe og Peder fremhævet (to af sønnerne). Ebbe arbejder på en går. Han ser en pige han vil giftes med, og lyver for hende, om sin brors død. De får hurtigt arrangeret et bryllup. Peder er blevet gift med ebbes forlovede. Også bliver Ebbe sur, og dræber sin forlovede og Peder og hugger hånden af moderen Moralen er, at jalousi er en dårlig ting.
 • Ebbe skammelsøn analyse

  ukendt forfatter og ukendt tid. Det er en riddervise og består af 32 strofer hvor der er 4 vers + et omkvæd i hver strofe. hvert andet vers rimer.
  centrale temaer i visen er ægteskabs konflikt og kampe i familien. det handler om Ebbe som er søn af Skammelsen. Skammelsen har en går og Ebbes job er at tjene hos kongen. Ebbe og hans bror vil giftes med den samme kvinde, og det får Ebbe til at slå sin bror ihjel, da han ikke får kvinden. det hele ender med et blodigt opgør.
 • vægtæppe reformationen

  På billedet ses begivenheder fra reformationen. Bl.a ses biskopper og præster, der indikerer den udvikling der skete i kirkerne. Man gik fra at være katolikker til at være protestanter. Udover det gik man også fra at tale latin i kirken og have mange vægmalerier, så folk selv kunne danne et billede af hvad præsten sagde. Til at tale dansk, og fjerne alle vægmalerierne i kirkerne. Kongen optræder også mange steder i billedet. Han optræder atid to og to, for at hvise han havde to personligheder