Sikh

Tidslinje - sikhismen

 • 1500

  Sikhismen blir grunnlagt

  Guru Nanak blei fødd i Punjab på 1500-talet som hindu. Etter kvart blei han med i eit religiøst miljø som prøvde å søke gud, og det var der han fekk ideen om at alle religionar er eitt og at det berre er ein Gud. Dette blir reikna som grunnleggjelsen av Sikhismen.
 • Period: 1539 to

  Tida etter Guru Nanaks død

  Etter at Guru Nanak døde følgde 9 andre guruar som bygde vidare på ideane i Sikhismen, og utvida religionen. Den tiande guruen fortalte at den neste guruen berre ville vere den heilage boka Adi Granth, og at denne boka skulle reiknast som den siste og 11. guruen. Det er denne boka sikhane i dag bruker som rettleiar.
 • Sikhane i konflikt med muslimane

  I 1699 hamna Sikhane i konflikt med muslimane som også budde i området. Derfor opretta den 10. guru "khalsa" som var ei gruppe krigarar som skulle forsvare sikhane mot framande truslar. Desse krigarane fekk fort eit rykte på seg for å vere svært dyktige. Khalsa eksister også i dag, men iform av dans og ein litan dolk sikhane ber.
 • Den siste levande guru dør

  I 1708 døde den siste levande guruen Gobind Singh, og den heilage boka Adi Granth blei reikna som den 11. og siste guruen. Sikhane trur at visdomen til alle guruane lever vidare i denne boka.
 • Storbritannia mister kolonien India

  I 1947 mista Storbritannia kontroll over India som tildligare hadde vore ein koloni. Regionen Punjab vart delt opp mellom dei to nye landa India og Pakistan, noko som førte til at 2,5 millionar Sikhar flykta frå India til Pakistan.
 • Period: to

  Sikhismen kjem til Noreg

  Dei fleste sikhar flytta til Noreg på 70-talet ettersom at Noreg mangla arbeidskraft. I 1983 opna den første gurdwaraen som er sikhanes heilage hus i Oslo. I dag finnast det 2 gurdwaraer i Noreg. Dei fleste norske sikhar idag kjem frå Punjab i India og Pakistan, og det er ca. 3000 medlemer i sikh-meinigheita.