Middelalder i Europa Olivia

 • Period: 200 to 800

  Senantikken

  Betegnelse på perioden mellom den klassiske antikken og middelalderen. Denne tiden kalles senantikken.
 • Period: 400 to 600

  Folkevandringstiden

  Folkevandringstiden startet ca. 400 e.kr til ca. 600 e.kr. Det regnes som slutten på den eldre jernalderen, og tiden hvor hunere trengte inn i Europa.
  Folkevandringstiden ender med en omfattende krise, som delvis skyldes store vulkanutbrudd og pestepidemier midt på 500-tallet.
 • 500

  Starten på middelalderen

  Starten på middelalderen
  Da regnes starten på middelalderen i Europa. På dette tidspunktet hadde germanerne, som var folk og stammer av indoeuropeisk rase etablert nye statsdannelser på vestromerske områder.
 • 632

  Profeten Mohammed og Islam

  Mohammed dør, og Islam, en ny verdensreligion sprer seg blant arabere. Ca. 100 år etter strekker Islam seg fra nord Spania til store deler av sentral Asia.
 • 700

  Invasjoner på Vest-Europa

  På 700-tallet ble mye av Vest-Europa utsatt for en rekke invasjoner av vikingene fra nord, avarene fra øst, og maurerne fra sør.
 • Period: 700 to 1500

  Føydalismen

  Staten oppretter et føydalsystem for å beskytte, men også administrere det frankiske riket. Dette var en måte å styre store riker på i en tid med stort beskyttelsesbehov, mangel på et statsapparat og lite utviklet pengeøkonomi.
 • 732

  Frankerriket

  I 732 beseiret frankerne over det arabiske styret i slaget ved byen Poitires, noe som satte en stopper for den arabiske ekspansjonen. Etter Karl Martell ble Pipin den lille konge over Frankerrike og erobret senere områder i Italia som ble grunnlagt for Kirkestaten.
 • 800

  England

  I folkevandringstiden slo anglere (et germansk folk), og saksere (en annen germansk gruppe) seg ned i England og etablerte mindre kongeriker.
 • 800

  Kirken splittes

  Kirken splittes i katolsk og ortodoks del. Den ortodokse i øst og katolske i vest. På grunn av det store skisma. Skisma er en splittelse innad i en religion Det store skisma refererer til splittelsen mellom kirkene.
 • 800

  Karl den store krones til keiser

  Karl den store ga bekyttelse til pave Leo 3., som måtte flykte fra Roma etter å ha blitt angrepet og mishandlet av fiender fra aristokratiet i byen. Karl den store sørget for at pave Leo 3. ble gjeninnsatt i pavestolen.
  Pipin ble etterfulgt av sønnen Karl den store. Han utvidet Frankerriket kraftig ved og erobre områder i det som er dagens Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits, Østerrike og Nord-Italia.
 • Period: 800 to 1050

  Vikingtiden

  Begynnelsen på vikingtiden knyttes gjerne til angrepet mot klosteret Lindisfarne i Nord-England.
  Vikingtiden kjennetegnes av befolkningsvekst, landnåm, økt handel med Europa, sentralisering av makt og overgangen fra norrøn religion til kristendom.
 • Period: 850 to 1000

  De mørke århundrer

  De mørke århundrer eller den mørke middelalder har i historiografien siktet til europeisk middelalder. Uttrykket bygger opp under en oppfatning om en tusenårig periode preget av fattigdom og stillstand.
 • 962

  Det tysk-romerske riket

  I 962 ble Otto 1. kronet til keiser over Det tysk-romerske riket. Han var fra før av konge i det tyske riket som hadde oppstått i den østlige delen av det gamle Frankerriket. På 900-tallet ble Otto en beskytter av kirken og pavedømmet, slik Karl den store hadde vært.
 • Period: 1000 to 1300

  Statsutvikling

  I løpet av høymiddelalderen ble kongemakten styrket gjennom oppbygningen av et fastere styringsapparat under kongens kontroll. En viktig årsak i dette er veksten i handels- og bylivet. Den ga kongemakten inntekter fra toll og avgifter som ble brukt til å lønne embetsmenn, etter hvert også leiesoldater.
 • 1050

  Tidlig middelalder

  Tidlig middelalder
  Det ble etablert nye riker etter Romerrikets fall.
 • 1095

  Korstogene

  I 1095 oppfordret pave Urban 2. alle Europas fyrster om å bidra til å frigjøre Jerusalem og andre steder i Det hellige land fra muslimsk kontroll.
 • 1122

  Konkordatet i Worms

  Uenigheten mellom keiser og paven om valget av biskoper fortsatte etter Henrik 4.s død. Striden fikk også forgreininger til andre land, som Frankrike og England. I 1122 lyktes de til slutt, og partene greide og komme til et kompromiss begge kunne akseptere.
 • 1300

  Svartedauen

  Svartedauen
  Svartedauen var en pest-pandemi som rammet store deler av Europa og utryddet mye av befolkningen på den tiden.
 • 1300

  Høymiddelalderen

  Høymiddelalderen
  Var en tid med høy befolknings- og økonomivekst.
 • 1500

  Senmiddelalderen

  Senmiddelalderen
  Det var den tiden hvor det kom pest til Europa, og vi hadde en enorm befolkningsnedgang.
 • 1501

  Slutt

  Dette regnes som slutten av middelalderen og starten på renessansen eller tidlig moderne tid.