Lange linjer

 • Barokken

  Barokken
  1650 - 1720
  perioden blev der skrevet med 3 elementer: Latin, dansk, græsk
  1. Æstetik - den klassiske digtning
  2. Teologi - den protestantiske kirke
  3. Magt - enevælden. Barokdigtningen stammer fra den klassiske digterstil, som primært blev skrevet på latin men også græsk. Man ville ikke skabe noget nyt, men man ville skrive sig ind i traditionen, med traditionelle virkemidler fra den digteriske barok periode. Den Barokke litteratur, kulminerede med Thomas Kingos digtning
 • Enevælden

  Enevælden
  1660-1849 Kongen havde alle magter, den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt. Stænder samfund. Adelige, gejstlige, borgere og bønder.
  gud uddeler opgaverne til kongen, præsterne, bønderne osv.
  enevælden blev indført
 • Period: to

  Enevælden

  I årene fra 1660-1849 var styreformen i Danmark enevælde, hvor al magt og myndighed lå hos kongen. I princippet kunne kongerne bestemme enerådigt, men de færreste gjorde det, for de støttede sig til rådgivere i form af ledende embedsmænd. I hele den enevældige periode var der ingen adskillelse mellem regeringen, administrationen og lovgivningen. Enevælden var under afvikling fra år 1847/1848, men som styreform i Danmark afskaffes den først formelt med Junigrundloven 5. juni 1849.
 • Oplysningstiden

  Oplysningstiden
  1690-1800
  Rationalisme:
  Fornufttro eller fornuftdyrkelse
  Holberg mener, at fornuften er gudsgiven
  det lægger sig op ad Dualisme, da det himmelske og det jordiske er adskilt.
  Gud skabte verden, men han griber ikke ind i den. Der er altså ikke nogen dømmende eller straffende Gud..
  Et argument består af et antal præmisser og konklusion. Præmisserne skal have en sådan karakter, at de kan accepteres af tilhøreren. Forsvar for maskebal. Han argumentere for det rationelle.
 • Romantikken

  Romantikken
  1800-1870
  Man dyrkede hede følelser og fjerne idealer. Romantikken var også tiden, hvor ‘den industrielle revolution’ rystede verden og berørte hverdagen for alle mennesker. Kærligheden til fædrelandet blev skabt. Den moderne nationalisme - der i tiden efter Romantikken har haft enorm betydning - fandt sin form. Sproget, kulturen og historien gjorde nu enhver nation til noget ganske unikt. Patriotisme (kærlighed til landet) er for mange moderne mennesker gledet ind i det ubevidste.
 • National Romantikken

  National Romantikken
  I nationalromantikken blev romantikkens indfølende dyrkelse af naturen og fortiden forenet med de nationale strømninger, der gennemløb det meste af Europa i kølvandet på Napoleonskrigene. Man fremhævede det smukke, og ignorerede det realistiske.
 • Grundloven, Svar på spørgsmål

 • Grundloven, Svar på spørgsmål.

 • Grundloven, Svar på spørgsmål.

 • Period: to

  Grundloven, Svar på spørgsmål

 • Det moderne gennembrud

  Det moderne gennembrud
  1870-1890
  Forfatterne afviste en religiøs tilværelsesforståelse og betonede i stedet en naturvidenskabelig tankegang.
  Det var en tid præget af en gennemgribende industrialisering og urbanisering af det danske samfund.
  Det var kristendommens negative effekt på selvudfoldelse, det ulige forhold mellem kønnene og kritisable sociale forhold, som skulle behandles i litteraturen.
  De sociale forhold var i fokus i en kritisk realistisk litteratur, der beskrev forholdene for samfundets svageste. Abekat
 • Ekspressionisme

  Ekspressionisme
  1900-1925 ca. Ekspressionisme er en kunst, der koncentrerer sig om udtrykssiden: Det hengives subjektivt- idet at det malerens/Digterens/Kunstnerens mentalitet der fremhæves. Man møder verden med konfrontationer.
  Man prøver ikke at afbillede noget, man fortæller hvordan det er.
  Med andre ord er det et udtryk for kunstnerens egen indre virkelighed. Voldtægt- digt.
 • En naturforskers stamtavle:

  Der er fem strofer. Det er meget nedladende, med en meget karikerede metode. Der er også lidt selv - ironi. Satire Han bruger ordet abekat, for at forenkle ting, han latterliggøre. Han laver grin med darwinismen og evalotionsteorien. I digtet er det en præst der modsiger denne darwinisme, fordi hans digt siger at de ikke kan gå længere tilbage end tip tip-oldefar, som er i sidste strofe
 • Mellemkrigstiden

  1920 - 1939