2b

Història de la Teconologia Educativa

 • 1.Els antecedents

  1.Els antecedents
  Des de Plató (I a. C.) a Comenius l'educació es basa en la transmissió de coneixements. Comenius, al s.XVII, publica dues obres cabdals: Orbis Pictus que és el primer llibre il•lustrat per a nens i Didáctica Magna, obra pedagògica que postula reflexions encara avui vigents. http://images.cdn.fotopedia.com/soleils-7hWVffB-N3g-original.jpg
 • Teories pedagògiques: orígens del Conductisme. 1903

  Teories pedagògiques: orígens del Conductisme. 1903
  Thorndike estableix les bases del conductisme a "Educational Psychology". Estudia els condicionants de la conducta humana en relació als resultats erronis o satisfactoris. Així, qualsevol animal, inclòs l'home, te més probabilitats de repetir una conducta si aquesta ha tingut resultats satisfactoris. Pávlov i, sobre tot, Skinner seran els estudiosos més importants del Conductisme.
  “Pávlov i el seu equip al laboratori"http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
 • 3. Naixement del Disseny Pedagògic. Dewey. 1916

  L’Educació basada en l’experiència: necessitat de millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge proposant la creació d’una ciència que vinculi les teories de l’aprenentatge amb les pràctiques educatives.
 • Inserció dels mitjans audiovisuals en la formació militar

  Inserció dels mitjans audiovisuals en la formació militar
  Es creen materials audiovisuals (ràdio i TV) per a la formació dels militars. S'introdueixen en l'àmbit educatiu per millorar els resultats dels alumnes.
 • Aplicació de mitjans audiovisuals i psicologia de l'aprenentatge

  Aplicació de mitjans audiovisuals i psicologia de l'aprenentatge
  La base teòrica que justifica la introducció dels mitjans audiovisuals en l'àmbit educatiu emfatitza en la importància de la motivació de l'aprenent i la capacitat d'aquests mitjans en afavorir l'adquisició i memorització d'informació.
  Ús educatiu del cinema, el retroprojector, les diapositives, la ràdio i el vídeo.
  http://www.flickr.com/photos/belmonte/2286484222/
 • Teories pedagògiques: Conductisme i Cognitivisme

  Teories pedagògiques: Conductisme i Cognitivisme
  Skinner publica “The Science of Learning and the Art of Teaching”. Aquest autor amb Briggs, Gagné i Merrill proposen conèixer les lleis que regeixen la realitat educativa. Apliquen els mètodes i pautes de les ciències naturals a la psicologia i l’educació. La Tecnologia Educativa s’ocupa de problemes pràctics de l’ensenyament: materials, aparells, mitjans d’instrucció; donar bones eines als professors per estimular els alumnes.
  http://www.flickr.com/photos/lauradahl/787704631/
 • Computer Assisted Instruction

  La CAI comença a utilitzar-se als anys 50 recolzada en sistemes mecànics o electromecànics. Els programes són lineals basats en el principi de resposta activa. Estan molt influenciats per la psicologia conductista.
 • Sistemes d'ensenyament automatitzat

  Sistemes d'ensenyament automatitzat
  Els ordinadors són la base de sistemes d'ensenyament automatitzat i es desenvolupen programes a EEUU: "Computer Applications Laboratory" a la Universitat de Florida, y els projectes CLASS i PLATO, en què l' estudiant podía respondre a preguntes d'elecció múltiple. Comencen a emprar-se els sistemes de programació que consideren les respostes de l'alumne en el procés de control del material.
 • Teoria de sistemes i enfocament sistèmic

  Importància del disseny de situacions d'aprenentatge per l'augment d'eficàcia en el procés educatiu. Mètodes de planificació i desenvolupament dels processos d'ensenyament. Disseny instruccional: s'incorporen valors socials, econòmics, ideològics... , en la consideració del procés d'aprenentatge.
 • Del Conductisme al Cognitivisme

  Del Conductisme al Cognitivisme
  Fase de revisió crítica. Segueix el canvi de visions conductistes per les cognitives: creació d’elements adaptats a les característiques cognitives dels estudiants. Importància de la interacció entre els estímuls externs i els processos cognitius interns que recolzen l’aprenentatge. El coneixement s’ha de basar en la pràctica i resolució de problemes.
  Imatge pròpia.
 • Els ordinadors personals

  Els ordinadors personals
  Ús dels ordinadors personals. En els anys 80 la tecnologia informàtica s'incorpora a totes les facetes de la vida social, també, doncs, en l'àmbit educatiu.
  http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/ver.php?id_imagen=t8s7ywhex7z8okwa
 • Teories pedagògiques: el Constructivisme.

  Teories pedagògiques: el Constructivisme.
  Models no prescriptius basats en el constructivisme i teories de sistemes. Centrats en l’aprenentage i no en els continguts. Les fases no són lineals i es pot revisar el procés de planificació. Introducció de les TIC a l’educació i de les activitats col•laboratives.
  Guàrdia, L.; Maina, M.; "Modul de conceptualització del disseny tecnopedagògic"
 • Interès per les aplicacions digitals

  Interès per les aplicacions digitals
  La teconologia s'abareteix i es generalitza. Als anys 90 la influència de la tecnologia informàtica es materializa en potents ordinadors personals, el correu electrònic, les tecnologies multimèdia i, sobretot, Internet. Nous dispositius que poden emmaguetzemar, processar i transmetre gran quantitat d'informació. Revolució de l'àmbit educatiu.
 • Teoria Connectivista de Siemens

  Teoria Connectivista de Siemens
  Aprendre és tenir l’habilitat de trobar les connexions entre els camps, les idees, els conceptes...
  Les teories connectivistes són la base teòrica de l'aprenentatge basat en la Web: web 1.0, web 2.0, web 3.0. Però també d'un concepte d'aprenentatge que aprofita la potencialitat de les xarxes socials i situa com a tendència de futiur l'aprenentatge no formal.
 • El constructivisme i l'educació en línea: Driscoll

  Driscolll defensa que s'ha de contextualitzar l’aprenentatge en entorns complexos, rellevants, reals… (simulacions, micromons…) Assenyala que el DI ha de facilitar la negociació dels objectius de l’aprenentatge ( no imposició)i que l’avaluació s’ha de centrar en el procés de construcció i no tant en el producte final. Com més contextualitzades estiguin les estratègies avaluatives millor: e-portfolio, autoanàlisi i metacognició.
 • Canole: Les TIC i el procés d'aprenentatge

  Canole: Les TIC i el procés d'aprenentatge
  L'Impacte de la web 2.0. en l’educació ha estat poc rellevant. Les TIC afectaran profundament a les institucions, tant en les seves estructures com en els seus processos: rols de cadascú, identitats individuals, eines a utilitzar...
  Imatge pròpia.