Foto mark brannan

Del Disseny Instruccional al Tecnopedagògic

 • Jonh Dewey

  Jonh Dewey
  Proposa una visió innovadora, mètode obert, capacitat d'adaptació del docent a cada situació i context d'actuació
 • Definició de DI i DTP de Glaser

  Anàlisis sobre les necessitats de l'alumne amb el disseny i desenvolupament dels recursos i les estratègies de l'aprenantatge
 • Disseny Instruccional-Association for Educational Communication and Technology

  Disseny Instruccional-Association for Educational Communication and Technology
  El disseny i el missatge com a estratègia per a controlar el procés d'aprenantatge. La fase de disseny es va detallar en:
  Planificació, producció, selecció, ús i gestió
 • Pedagogical Content Knowledge

  Els dissenyadors instruccionals han de conèixer els aspectes pedagògics que condicionen el disseny, com teories i estratègies instruccionals, sinó també aspectes de la disciplina que s'aprèn, per tal de triar els mètodes més adequats a la matèria.
 • Concepte de disseny instruccional de Bates i Bourdeau

  Procés global de disseny pedagògic que es compon de tres sub-processos: disseny, desenvolupament i suport amb què es presenta
 • Teories del disseny instructiu de Reigeluth

  Teories descriptives i prescriptives, les denomina teories del disseny instructiu. Les descriptives són les teories de l'aprenantatge, es produeix en un moment concret. Les teories de la instrucció són les prescriptives.
 • ASSURE (Analyze,State,Select,Utilize, Require i Evaluate )

  ASSURE (Analyze,State,Select,Utilize, Require i Evaluate )
  Modelo secuencial creado por Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (1993)
  Analice los aprendices / estudiantes
  Seleccione y establezca los objetivos
  Seleccione métodos instruccionales, medios y materiale
  Utilice medios de comunicación y materiales
  Requiera la participación de los aprendices / estudiantes
  Evalúe y revise
 • Aprenantatge constructivista de Mayer

  L'aprenantatge pot tenir lloc a partir d'una estratègia d'ensenyament directa ben dissenyada
 • Ciència i art - Moore, Bates i Grundling 2002

  Ciència que es basa en les teories de l'aprenantatge
  Art en el disseny de recursos didàctics, un procés creatiu
 • Marc de conversa- Conversational framework de Laurrillard

  Diàleg discursiu, adaptatiu, interactiu entre professor i estudiant
 • MISA ( Mètode d'Enginyeria de Sistemes d'Aprenantatge ) Paquette

  Enginyeria del software, la cogintiva i el disseny instruccional
 • ID-Arquitectura i enginyeria-Gibbons

  Activitat de dissenyar està molt relacionat amb la naturalesa del disseny
 • ADDIE ( Anàlisi, Disseny, Desenvolupament, Implementació i Avaluació ) - Molenda

  ADDIE ( Anàlisi, Disseny, Desenvolupament, Implementació i Avaluació ) - Molenda
  El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente fase.
 • Teoria Connectivista de Siemens

  Teoria Connectivista de Siemens
 • Learning design de Clark

  Es centra amb el procés d'aprenantatge dels estudiants que en el contingut
  ISD és una eina que hi ha dintre de la caixa d'eines del dissenyador
 • Constructivisme de Driscoll

  Constructivisme recomena aplicar estratègies metodològiques o instruccionals que segueixin diferents principis que encaixen en l'educació en línia.
  Contextualitzar l'aprenantatge en entorns complexes
  Afavorir la negociació social com a part integral de l'aprenantatge Donar suport a múltiples pespectives i a l'ús de diferents tipus de representacions via pàgines web i altres
  Promoure que sigui un mateix el propietari del seu aprenantatge. Consciència del procés de construcció del coneixement
 • Socioconstructivista-Mayes i De Freitas

  Comunitats educatives i fomentant apendre a apendre, els uns amb els altres.
 • Definicions de DI-DTP de Onrubia

  Las características de los recursos tecnológicos que constituyen en el entorno virtual y las que provienen del diseño instruccional establecido para el proceso de enseñanza y aprendizaje forman el diseño tecno-pedagógico de los procesos virtuales de la enseñanza y aprendizaje
 • Teoria del disseny i la pràctica de l'educació a distància de Svensson i Östlund

  Marc de treball integrat per a l'e-learning que contempli l'DTP des del context de la tecnologia més adequada en cada cas. Analitzant el disseny intencional respecte el que es pot dur a la pràctica en realitat responent al tipus de relació que hi ha i la distància entre allò que es dissenya i el que es posa en pràctica
 • Model de DI basat en agències de Schwier

  Agència interpersonal ( client i estudiant )
  Agència professional ( col.legues de professió )
  Agència social ( influència inmediata i suport )
  Agència institucional ( objectius organitzatius )
 • Fase Integration de l'adaptació de 4 fases d'una acció formativa de Merril

  Fase Integration de l'adaptació de 4 fases d'una acció formativa de Merril
  Fase Integration dóna força a les estratègies metodològiques que fomeneten aprenantatges més constructivistes i significatius
 • Science-style discipline de Foshay i Coleman

  Transformació de la tecnologia educativa en una enginyeria
 • Teories Descriptives i prescriptives de Shuh i Barab

  Descriptives teories de l'aprenantatge, es produeix l'aprenantatge en un moment concret
  Prescriptives ofereixen la pauta sobre com dissenyar les accions educatives
 • Marc sobre les característiques de l'aprenantatge de Conole

  Marc d'aprenantatge sobretot útil en l'ePortfolio.
  Els 4 eixos són: pensar i reflexionar, experiència i activitat, evidència i demostració i comunicació i interacció
 • Rol del dissenyador instruccional de Huet

  Apostan per què l'ID esdevengui una ciència per la rellevància que té per a l'èxit de l'educació a distància actual.
 • L'impacte de les TIC en les organitzacions, en els individus i en les pràctiques educatives Conole

  Canviant l'aprenantatge i paradigmes docents
  Staff i conjunt d'habilitats de l'estudiant
  Rols i estructures
  Estratègia i Política
 • Art i Disseny- Wiley

 • Camps integrats del disseny relacionats amb el disseny instruccional-Willis

 • Educational Technology Group of BC'S Spring Workshop-Bates

  Educational Technology Group of BC'S Spring Workshop-Bates
  Goodbye to ADDIE? i el paper del dissenyador
 • Rol del dissenyador instruccional

  La tecnologia educativa i el dissenyador instruccional posen molt esforç en l'educació formal però el futur està en l'educació no formal
 • Period: to

  SOLE ( Student-Owned Learning-Engagement )

  Investigadors Atkinson
  Biggs, Laurillard i Conole
 • Dominis DI-DTP amb relació a la teoria del disseny constructivista de Richey

  Dominis del DI-DTP:
  Els estudiants i els processos d'aprenantatge
  Els contextos d'aprenantatge i d'actuació
  L'estructura del contingut i la seqüència
  Les estratègies formatives i no formatives
  Els mitjans tecnològics i els sistemes de distribució
  Els dissenyadors i processos de disseny
 • Tecnologia Educativa de Reiser i Dempsey

   Tecnologia Educativa de Reiser i Dempsey
 • Definició de DI-DTP de Smith i Ragan

  L'ID és el procés sistèmic i reflexionat d'aplicar els principis d'aprenantatge i de l'ensenyament a la planificació de materials educatives, recursos informatius i l'avaluació
 • Prototipització ràpida de Piskurich

  Àmbit de l'enginyeria de programes i dels models racionals