Uso internet tic

Evolució de les Tecnologies d'Informació i Comunicació.

 • Period: 5000 BCE to 476

  Prehistòria i Edat Antiga

 • 3500 BCE

  Àbac

  Àbac
  Va ser un dels primers instruments que es va utilitzar per fer càlculs, té el seu origen a Babilonia i encara es fa servir avui dia a molts de països orientals.
 • Period: 476 to Oct 12, 1492

  Edat Mitjana

 • Jan 1, 1440

  Imprenta

  Imprenta
  Gutenberg va inventar la imprenta, que en els seus origens consistia en aplicar una tinta oliosa sobre unes peces metàliques per transferirla al paper. Aquest procés va agilitzar el treball dels copistes.
 • Period: Oct 13, 1492 to

  Edad Moderna

 • Regle de càlcul

  Regle de càlcul
  William Oughtred va desenvolupar, a mitjan sXVII, el regle de càlcul, que és un instrument que permet resoldre multiplicacions i divisions o altres operacions que involucren funcions trigonomètriques.
 • Pascalina

  Pascalina
  Va ser inventada per Blaise Pascal i vendria a ser una de les primeres calculadores mecàniques.
 • Calculadora universal

  Calculadora universal
  Gottfried Wilhelm Leibniz intentava millorar les màquines de càlcul inventades fins aquell moment i incorporà a la seva calculadora operacions com les multiplicacions i les divisions.
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  És una màquina que utilitza l'aigua com a font d'energia per realitzar certes tasques. La seva invenció va suposar l'inici de la Revolució Industrial.
 • Electricitat

  Electricitat
  L'any 1660, Otto von Guericke va inventar el primer generador electrostàtic. Més endavant, Benjamin Franklin formulà la teoria del corrent elèctric, explicant la presència de càrregues positives i negatives.
 • Period: to

  Edat Contemporània

 • Màquina diferencial i màquina analítica

  Màquina diferencial i màquina analítica
  Foren màquines utilitzades per resoldre problemes aritmètics, creades per Charles Babbage (considerat el pare de la informàtica moderna).
 • Màquina tabuladora

  Màquina tabuladora
  Mitjançant targetes perforades, inventades per Herman Hollerith, aquesta màquina permetia tractar grans masses d'informació (com per exemple, el cens dels Estats Units).
 • Z1, Z2, Z3 i Z4

  Z1, Z2, Z3 i Z4
  Konrad Zuse, constrí la primera computadora electromecànica binària programable, Z1. Aquesta va anar evolucionant cap els models Z2, Z3 i, finalment, el Z4.
 • 1a Generació dels ordinadors

  1a Generació dels ordinadors
  Consideram que la construcció d'ordinadors amb vàlvules de buit (que havien estat inventades per Fleming) representa l'inici de la primera Generació dels ordinadors. Encara que va suposar un gran avenç per a la tecnologia, aquests eren d'un tamany enorme. Poc després (1946) surt al mercat l'ordinador ENIAC. El 1947 es desenvolupà el primer servei de telefonia. Per acabar aquesta etapa, es començaren a utilitzar les targetes perforades per transmetre les dades a l'ordinador al 1953.
 • Mark I

  Mark I
  Es conegut com el primer ordinador electromagnètic, basat en la màquina analítica de Babbage. Estava constituït per 760 mil rodes i uns 800 km de cablejat. Anava a una velocitat reduida i la seva seqüència de càlculs no es podia canviar, però realitzava operacions bàsiques i equacions complexes.
 • Period: to

  Generacions dels ordinadors

 • 2a Generació dels ordinadors

  2a Generació dels ordinadors
  Els transistors van permetre reduir el tamany i la velocitat de les màquines. El 1957 la universitat de Darthmouth va introduir la intel·ligència artificial, el mateix any, es llançà l'Sputnick I i es comercialitzà la impresora matricial. L'evolució d'aquesta etapa va continuar fins l'invenció dels primers robots industrials (1963).
 • 3a Generació dels ordinadors

  3a Generació dels ordinadors
  Durant aquest període es potencià la fabricació de dispositius amb circuits integrats, formats per milers de components. Dos anys més tard es comercialitzà la fibra òptica i s'inventà la primera xarxa que conectava quatre ordinadors (1969). La 3a Generació s'allarga fins 1970, quan es creen les primeres memòries RAM.
 • 4a Generació dels ordinadors

  4a Generació dels ordinadors
  El microprocessador, un processador molt petit (inventat inicialment per Marcian Hoff) en què tots els elements estan incorporats en un sol circuit integrat, marca el principi de la 4a Generació. La comunicació sofreix un avanç gràcies al correu electrònic (1971) i més endavant es presentà el protocol d'Internet TCP/IP i les xarxes LAN Ethernet que, posteriorment, donaran pas al naixement d'Internet l'any 1983.
 • 5a Generació dels ordinadors

  5a Generació dels ordinadors
  La microelectònica i la nanotecnologia varen permetre la comercialització del primer PC (llançat al mercat per la mateixa empresa que el Mark I, la IBM). Un any més tard va aparèixer Windows i el 1990 el que coneixem com la World Wide Web (www). Aquesta etapa finalitza amb la invenció de Google per Larry Page i Serguei Brin.
 • 6a Generació dels ordinadors

  6a Generació dels ordinadors
  Els dispositius mòbil esdevenen cada vegada més populars, ràpidament s'anaren perfeccionant fins arribar als "stmartphones" d'avui dia.
 • Actualitat

  Actualitat
  En els darrers anys han evolucionat i millorat una gran quantitat de dispositius tecnològics: rellotges intel·ligents, smart TVs, el Windows 10, la tecnologia 3D, ulleres de realitat virtual, drons, etc.