Descarga

La Historia de la Informática

 • Period: to

  Els Començos de la Informatica

  En aquesta etapa es cuan van començar a suguir els primers engranatges amb el que mes tard es construirian els ordinadors moderns
 • Tiras Perforadas

  Tiras Perforadas
  Las tiras perforadas van ser la manera d'emmagatzemar i processar dats desde la seva invenció al 1801 "Telar de Jacquard" fins la decada de 1990
 • Ada Lovelace

  Ada Lovelace
  Augusta Ada Byron coneguda com Ada lovelace (10 de diciembre de 1815 - 27 de noviembre de 1852) va ser la primera programadora de la que se conciencia ya que va explicar com funionaven les tires perforades del telar de Jacquard i va crear els primers algordimes informatics.
 • Herman Hollerith

  Herman Hollerith
  Herman Hollerith (29 febrer 1860 - 17 novembre 1929) va ser un estadistic que va inventar la maquina tabuladora amb targetes perforades (Maquina utilitzada per fer el cens de estats units, comercialitzada per lo que despres seria "International Business Machines Corporation, IBM"), gracies a aquest fet a herman Hollerith se le reconeix com el primer informatic, ya que va ser el primer en inventar una maquina que procesava infromacio de manera automatica.
 • Analitzador diferencial

  Analitzador diferencial
  L'analitzador diferencial (pel voltant de 1930) va ser una computadora disenyat per resoldre ecuacionsdiferencials per integracio, funcionava a base de rodes i discos. Va ser un dels primers dispositius de computació avançada que es van utilitzar operacionalment.
 • Alan Turing

  Alan Turing
  Alan Turing (23 juny 1912 - 7 juny 1954) va ser un cientific, matematic estadistic i gran criptoanalista que en la seva vida ens va deixar importants aportacions a la infromatica teorica i a la inteligencia digital amb la "maquina de Turing" i tmbe cal destacar la aportacio a la computabilitat universal o "test de Turing". es considerat el pare de la informatica moderna.
 • Period: to

  Dels Primers Ordinadors fins ara

  En aquesta etapa van surguir els primers ordinadors utilitzables.
 • Harvard Mark I

  Harvard Mark I
  El Harvard Mark I o Mark I va ser el primer ordinador electromecanic construit per Howard H. Aiken en 1944 a la Universitat Harvard amb la subvenció d'IBM. Cal destacar la complexitat de la maquina al tenir mes de 760.000 peces i mes de 800 kilometres de cablejat. S'utilitzava principalment per calcular calculs complexos sobre el moviment parabolic dels proyectils. (funcionave tambe amb cintes perforades).
 • ENIAC

  ENIAC
  L'ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) va ser una gigantesca maquina considerada la primera computadora de proposit general i totalment digital. Es va construir entre 1943 i 1945 i va estar finançat per l'armada dels Estats Units. Va ser una potent maquina capaç de resoldre 5.000 sumes o 300 multiplicacions de 5 xifres al segon.
 • Transistor

  Transistor
  El transistor va ser inventat al 1947 per John Bardeen, William Shockley i Walter Houser Brattain (investigadors de la companyia telefonica bell).
  Un transistor es com un interruptor electric, pero molt mes rapid, l'organització sistematica dels transistors poden donar lloc a que siguin "portes lloguiques, lo que seria després el principal component per a la memoria RAM i els microprocessadors.
 • Transistor

  Transistor
  El circuit integrat o transistor va ser inventar al 1958 per Werner Jacobi. El CI va ser ideal per sustituir els tubs de buit que s'anaven utilitzan fins ara, els Ci son basicaments plaques mol petites plenes de transistors que permeten processar molt rapid la informació.
 • Microprocessador

  Microprocessador
  Al 1971 les companyies de Intel i Motorola van llençar una revolucionaria peça molt important en la informatica d'avui en dia, estem parlant del microprocessador. La intenció dels primers microprocessadors era posar tots els chips amb transistors en un circuit solament, Intel el va aconseguir, va posar tots els trasistors que construien un processador en un sol circuit integrat, i d'alla va neixer l'Intel "4004", el primer microprocessador.
 • Apple II

  Apple II
  L'apple II va ser el primer microordinador exsisten que va presentar la esturctura que avui en dia coneixem d'un odrinador, un teclat i un montiro conectats a un microprocessador. L'ordinador era capaç de funcionar a 1MHz de velocitat i tenia una capacitat al voltant de 4KB, L'emmagatzematge es feia de manera externa amb una gravadora de cassets, va ser molt popular perque era relativament facil de fer anar i va ser l'unic ordinador que es va vendre entre 1977 i 1999, tenia 100% de clientela.
 • Els ordinadors que aui dia coneixem

  Els ordinadors que aui dia coneixem
  L'informatica que coneixem avui en dia a passat per moltes etapes i evolucions que van fer que els ordinadors d'avui en dia siguin milions de vegades mes potents que els ordinadors que van portar l'home a la lluna, tenim informació infinita a traves de portals com goolge, wikipedia o semblants, opdem escoltar tot tipus de musica al moment, amb youtube o spotify. Per aquest motiu, avui en dia no sabriem com viure sense els sistemes informatics, que tant ens a acomodat la vida.