Alle Tiders Historie

 • 197,980 BCE

  De tidligste mennesker og samfunn

  Det er ca 200 000 år siden de første homo sapiens dukket opp.
 • 10,000 BCE

  Jordbruk

  Det dukket opp en ny samfunnsform som skulle forandre historien totalt. Dette var omlag 12 000 år siden i dag.
 • 3000 BCE

  Sivilisasjoner

  De første permanente bosettingene var begrensende når det kom til omfang og folketall. Mesopotamia, sivilisasjonens vugge. Egypt, faraoens rike.
 • 800 BCE

  Antikken

  Antikkens Hellas, polissamfunnet, storhetstid og blomstringstid for gresk og romersk kultur.
 • 510 BCE

  Antikkens Roma

  Roma oppstod ved elva Tiberen i Italia. Råd, folkeforsamling, embeter, borgeridealet, kvinner og slaver stod sentralt. Den romerske republikken. Samfunn og kultur i Roma - polisfellesskapet.
 • 490 BCE

  Perserkrigene

  Athen, folkeforsamlinger, råd og embeter, borgeridealet blir til. Kvinner, innflyttere og slaver kommer inn i bildet litt senere.
 • 470 BCE

  Samfunn og kultur i Athen

  Sparta, Samfunn og kultur i Sparta - folkeforsamling, et råd og to konger, oligarki. Athen mot Sparta.
 • 400 BCE

  Fra bystat til imperium

  Krigere og taktikere. Fra republikk til keiserdømme. Cæsar - statskupp. Oktavian - Cæsars etterfølger.
 • 338 BCE

  Aleksander den store og hellenismen

  Opptatt av å forene kulturene. Førte erobringspolitikken videre.
 • 200

  Ekspansjon, stagnasjon og splittelse

  Vestrikets undergang, kristendommen kommer inn i bildet. Arven fra antikken. Antikken påvirket europeisk kultur - felles europeisk kulturarv.
 • 500

  Middelalderen

  ca. 500-1500. Tidsrommet mellom romerrikets fall og det vi kaller nytiden i europeisk historie.
 • 500

  Tidlig middelalder

  Kirken - bindeleddet mellom ny og gammel tid. Folkevandring fra 400 til 600. De tre store riker - det østromerske riket - det arabiske riket - frankerriket. Føydalisme- styringssystemet i store deler av Europa i tidlig middelalder. Kronvasaller og undervasaller, kvinnene i føydalsamfunnet, middelaldergodset. Mellom Gud og djevelen - menneskers tilværelse sterkt påvirket av kristendom.
 • 800

  Norsk middelalder

  Likheter med europeisk middelalder. Varte fra 800-1536.
 • 800

  Tidlig norsk middelalder

  Vikinger og vold stod sentralt. Det var sterk kamp mellom ressurser og makt. Indre og Ytre ekspansjon kom inn i bildet. Vesterveg og austerveg, Island, Grønland og Vinland. Handelsbyer i Norden, Ottars beretning - om Nordveg, nordmenn og samer. Høvdingsmakt og bondesamfunn stod sentralt. Kvinner, barn og treller. Samisk kultur. Fra høvdingdømmer til rikssamling - Harald Hårfagre og makt. Vestlandsrike.
 • 920

  Håkon den gode

  Håkon den gode - lagting og leidang. Hardhendt kritning. Slaget på stiklestad var et stort vendepunkt. Harald Hardråde krevde å bli konge.
 • 1000

  Høymiddeladeren

  Jordbrukssamfunnet, økt avkastning av jordbruket. Det tysk-romerske riket. England, Magna Carta og Frankrike stod sentralt. Investiturstriden: trusler, avsettelse og bannlysning, konkordatet i Worms, korstogene startet. Statsutvikling ble forsterket gjennom kongemakten. Det ble stor vekst i handel og byliv. Egne lover og styringsorganer, bystater og forbund.
 • 1130

  Norsk høymiddelalder

  Borgerkrigene oppstod, stridenes årsaker. 1152-3 ble Norge egen kirkeprovins. Mangnus Erlingssons kongedømme stod sentralt og det ble ny tronfølge lov. Kong Sverre hevdet at han var kongesønn i 1176, og han hadde dyktige taktiker, til slutt ble han en bannlyst konge. Det var ekspansjonstid. Det var befolkningsvekst og økt press på bøndene, Det ble flere leilendinger og byrder. I tillegg var det byvekst i bl.a. Tønsberg og Nidaros. Til slutt ble det unionstid.
 • 1300

  Senmiddelalderen

  Svartedauden, hvorfor rammet pesten så hardt - Europa hadde ikke vært rammet av best siden tidlig middelalder. Lavere jordleie. Hundreårskåringen mellom England og Frankrike. Habsburgerne på keisertronen. "Det store skismaet" - en splittelse innenfor kirken. Det østromerske rikets fall tok plass i 1453.
 • 1350

  Norsk senmiddelalder

  I august 1349 kom svatedauden i et handelsskip fra England til Bergen. Det førte til store konskvenser. Det ble endringer i administrasjon i landet og Hanseatenes tok kontroll over handelen. Det ble formet union og reformasjon. Og det var motstand mot reformasjonen.
 • 1400

  Oppdagelser og kulturøter

  Da middelalderen tok slutt, var Europas byer i vekst. Et rastløst byborgerskap med penger mellom hendene skapte grunnlag for en kunstrevolusjon kalt renessansen.
 • 1400

  Europa på terskelen til en ny tid

  Ved inngangen til 1400-tallet var Europa på mange måter et sørgelig syn. Renessansens kunstrevolusjon oppstod. Vasaris renessansebegrep fikk senere et utvidet innhold. Europa begynte å erobre verden.
 • 1400

  Årsaker til Europas ekspansjon

  Teknologiske forutsetninger forekomm.
 • 1400

  Portugisernes sjøveg til India

  Byttet gull og slaver mot våpen, det ble dannet konsekenser for ettertiden. Det spanske amerika Stod sentralt, og så kom erobringen av aztekerriket. Litt senere kom Inkarikets fall. Den spanske koloniseringen, og de enorme inntektene gjorde Spania til en internasjonal stormakt.
 • 1500

  Kirkens rolle

  Kirken var viktig, og det oppstod kulturmøter som kan ses på som Den latinameriknske smeltedeigen. Til slutt oppstod de undertryktes opprør.
 • 1500

  Religion og styreformer i Europa

  Gjennom middelalderen hadde den romerske kirken tapt et felles kulturgrunnlag for store deler av vest-europa.
 • 1500

  Reformasjonen

  Kirken var i krise, og kravene om reformer forsvant likevel ikke, Luthers opprør oppstod på 1500-tallet. Så ble Kalvinismen og motreformasjonen sentrale begrep. Litt senere oppstod trettiårskrigen som var ekstremt blodig (1618-1648). Denne krigen påvirket statsmaktens utvikling, og det konstitusjonelle kongedømmet ble dannet. Det ble et eneveldet system med militæret som drivkraft, og merkantilismen oppstod.
 • 1500

  Økonomi og samfunn

  Befolkningsutviklingen blir redusert. Jordbrukssamfunn blir sentralt. Husmannsvesenet: Befolkningen fortsatte å øke på midten av 1600 tallet. Det ble dannet ulike næringsveier. Fiskereier, trelast og bergverk stod sentralt, i tillegg til ringvirkninger.
 • 1536

  Norge i dansketiden

  1536-1814
 • 1536

  Oldenborgersstaten

  Adelsveldet oppstod, styringen av Norge foregikk på tre nivåer, kirken stod igjen sentralt og eliten oppstod. Det ble fokus på statsbygging, statsinntekter og hæren, i tillegg til bøndene og kongen.
 • Frankrike, Russland, Det osmanske riket

  Folkerik stat. Eneveldet vokser fram. Russland: Peter den store reformerer. Det osmanske riket: Stor nedgangstid.
 • Eneveldet

  Innføringer av absolutt monarki hadde ulike årsaker. Svenskekrigene oppstod på denne tiden, og "krisen" varte fra 1658 til 1660, da kuppet ble innført. Danmark og Norge hadde et spenningsfylt forhold, rundt dette omhandlet mange ulike politikk-typer. Det ble dannet opposisjon mot styret på 1700-tallet. Og etniske minoriteter stod sentralt i denne tiden.
 • Statene i Europa

  Det tysk-romerske riket var stort på denne tiden, habsburgermonarkiet stod sentralt. Preussen kom på 1700-tallet. Spania hadde en gullalder. Nedgangstider: fra midten av 1600-tallet begynte å gå nedover med Spania. Nederlandene- 17 provinser. Dent nederlandske opprøret oppstod. Republikk, sjøfart og handel stod sentralt. Englands kongeriket - sentralisert. Det oppstod mange konflikter, blant annet dene engelske borgerkrigen. The Glorious Revolution oppstod, det var økonomisk veskt i England.