ירושלים בתנ"ך

By tzvia
  • Dec 17, 1375

    ירושלים בתקופת כיבושי יהושע בין נון

  • אברהם עומד לעקוד את יצחק בהר המוריה

  • יעקב חולם חלום בבית אלוקים

  • שלמה המלך בונה את ביהמ"ק בירושלים