HISTORIA DE INFORMÁTICA

Timeline created by mgili
 • Maquina de Schickard

  Maquina de Schickard
  Va ser la primera calculadora que podia fer operacions aritmetiques, com sumar, restar, dividir i multiplicar, de forma mecanica. La va crear Wilhem Reich i dona inici a la era de la computació
 • Telar

  Telar
  Joseph Chaca va disenyar un telar per crear disenys textils mitjançant targetes perforades. Aquestes targetes permetien emmagatzemar informació.
 • Maquina Analitica

  Maquina Analitica
  Charles Babbage va disenyar la maquina analitica, un ordinador programamble, que funcioanaba amb targetes perforades i amb vapor. La maquina no la va poder construir per limitacions tecnologiques de la epoca. 100 anys despres, es van començar a construir maquines semblants al seu diseny.
 • Tabuladora

  Tabuladora
  La maquina tabuladora, creada per Herman Hollerith, permetia calcular i agrupar dades censals, mitjançant targets perforades. Es va utilitzar per primera vegada per calcular el cens dels Estats Units.
 • Maquina enigma

  Maquina enigma
  Aquesta maquina permetia xifrar com desxifrar missatges. Les tropes alemanes la van començar a utilitzar a la Segona Guerra Mundial per desxifrar missatges de les tropes enemigues.
 • Analitzador diferencial

  Analitzador diferencial
  Vannevar Bush mitjançant l' utilització de circuits electrics va permetre crear dissenys que eren imposibles de construir, l'analitzador diferencial, una maquina disenyada per calcular equacions diferencials. Aquesta maquina dona inici a la era d'ordinadors.
 • ENIAC

  ENIAC
  Va ser el primer ordinador que només funcionava amb electricitat. Estava programada per resoldre problemes matematics, pero tenia algunes limitacios, com la gran quantitat d'energia que consumia, desprenia molt calor i les seves dimensions eren molt grans. Tot aixo feia que els costos de manteniment fossin molt elevats, i a vegades la maquina es cremava
 • Transistor

  Transistor
  Apareix el transistor, un component electronic gracies a les seves petites dimensions i a les múltiples funcionalitats va permetre disminuir el tamany de tots els aparells. Origina la segona generació d'ordinadors.
 • Microsoft

  Microsoft
  Bill Gates va fundar Microsoft, una companyia tecnologica multinacional que proveix software per a ordinadors, servidors, dispositius electronics
 • Creació de la Wikipedia

  Creació de la Wikipedia
  Es una eina que permet als usuaris editar de forma col·laborativa el contingut d'una enciclopedia