Baroña

HISTORIA DE GALICIA DESDE EL SIGLO VIII

 • 711

  GALICIA NA ALTA IDADE MEDIA COMIENZO (711-1037)

  GALICIA NA ALTA IDADE MEDIA COMIENZO (711-1037)
  A chegada dos musulmáns á península Ibérica pon fin o reino visigodo. Mais a conquista islámica de Hispania non tivo outra consecuencia en Galicia que facer desaparecer a estrutura política da monarquía visigoda na que se encontraba integrada. Non se constata nin un fenómeno de despoboación e derepoboación na Gallaecia altomedieval froito da invasión musulmá.
 • 866

  GALICIA NA ALTA IDADE MEDIA MITAD (711-1037)

  GALICIA NA ALTA IDADE MEDIA MITAD (711-1037)
  A economía altomedieval galega caracterízase por unha agricultura moi primitiva e de baixos rendementos.
  A sociedade altomedieval caracterízase pola presenza do campesiñado coma o grupo maioritario, mais moi heteroxéneo, conservando a existencia de servos; así como a presenza dunha aristocracia laica e dunha nobreza eclesiástica na que se vai apoiar a monarquía para impulsar o seu poder.
 • 1037

  GALICIA NA ALTA IDADE MEDIA FINAL (711-1037)

  GALICIA NA ALTA IDADE MEDIA FINAL (711-1037)
  A descuberta do sepulcro do Apóstolo vai converter a Santiago no referente espiritual e ideolóxico do reinos cristiáns peninsulares.
 • 1038

  A PLENA IDADE MEDIA INICIO (1038-1284)

  A PLENA IDADE MEDIA INICIO (1038-1284)
  Galicia fixe a grandes trazos o territorio que conserva até a actualidade
  No século XII, Galicia xogará un papel político e cultural moi destacado nos conxuntos dos reinos de León, Asturias e Galicia. Transformacións que van marcar a paisaxe galega até tempos moi recentes
 • 1252

  GALICIA NA PLENA IDADE MEDIA DESARROLLO (1138-1284)

  GALICIA NA PLENA IDADE MEDIA DESARROLLO (1138-1284)
  Coa unión das coroas de Castela, León e Galicia na persoa de Fernando III vai significar o afastamento de Galicia do primeiro plano político peninsular.
  Nestes séculos vanse producir unha serie de transformacións que van marcar a paisaxe galega até tempos moi recentes as encherán o espazo rural,xurdirán as parroquias, configuraranse os grandes dominios eclesiásticos e as cidades, insignificantes no período altomedieval, nacerán e crecerán integradas perfectamente na súa contorna rural.
 • 1284

  GALICIA NA PLENA IDADE MEDIA (1138-1284)

  GALICIA NA PLENA IDADE MEDIA (1138-1284)
  O crecemento demográfico virá da man dunha intensificación da produción agrícola, así como dunha expansión da actividade comercial e artesanal.
  A nobreza eclesiástica configúrase coma a principal propietaria de terras en Galicia.