Galicia medieval

A GALICIA MEDIEVAL

 • 711

  CHEGADA DOS MUSULMÁNS Á PENINSULA IBÉRICA

  CHEGADA DOS MUSULMÁNS Á PENINSULA IBÉRICA
  A chegada dos musulmáns á península Ibérica pon fin o reino visigodo. Mais a conquista islámica de Hispania non tivo outra consecuencia en Galicia que facer desaparecer a estrutura política da monarquía visigoda na que se encontraba integrada. Non se constata nin un fenómeno de despoboación e de repoboación na Gallaecia altomedieval froito da invasión musulmá.
 • Period: 711 to 1037

  GALICIA NA ALTA IDADE MEDIA

  – A economía altomedieval galega caracterízase por unha agricultura moi primitiva e de baixos rendementos.
  – A sociedade altomedieval caracterízase pola presenza do campesiñado coma o grupo maioritario, mais moi heteroxéneo, conservando a existencia de servos; así como a presenza dunha aristocracia laica e dunha nobreza eclesiástica na que se vai apoiar a monarquía para impulsar o seu poder.
 • 813

  SEPULCRO DO APÓSTOLO

  SEPULCRO DO APÓSTOLO
  A descuberta do sepulcro do Apóstolo vai converter a Santiago no referente espiritual e ideolóxico do reinos cristiáns peninsulares.
 • 850

  REINADO DE ORDOÑO I

  REINADO DE ORDOÑO I
  Gallaecia fica durante o s. VIII á marxe do control dos reinos veciños, mais vaise ir integrando progresivamente no reino asturiano nos reinados de Ramiro I e, fundamentalmente, Ordoño I.
  Durante o s. X a nobreza galega terá un importante protagonismo político no reino.
 • Period: 1037 to 1284

  A PLENA IDADE MEDIA

  – É nestes séculos centrais Galicia empeza a fixar o seu territorio.
  – No século XII, coñecido coma a Era Compostelá, Galicia xogará un papel político e cultural moi destacado nos conxuntos dos reinos de León, Asturias e Galicia.
  - As aldeas encherán o espazo rural, xurdirán as parroquias, configuraranse os grandes dominios eclesiásticos e as cidades.
  – Crecemento demográfico.
  - A nobreza eclesiástica principal propietaria de terras en Galicia.
 • 1230

  UNIÓN DAS COROAS DE CASTELA, LEÓN E GALICIA

  UNIÓN DAS COROAS DE CASTELA, LEÓN E GALICIA
  Coa unión das coroas de Castela, León e Galicia na persoa de Fernando III vai significar o afastamento de Galicia do primeiro plano político peninsular.