LIÑA DO TEMPO GALEGO

 • Real Academia Galega

  No 1906 créase a Real Academia Galega co obxectivo de dignificar a lingua. Para iso elaboran as súas normas gramaticais, ortográficas e léxicas, e á súa vez promóvese o uso do galego.
 • 1ª Guerra Mundial

  1ª Guerra Mundial
  Comeza a 1ª Guerra Mundial e fórmanse dous sistemas contrarios: o capitalismo (a capital pertence ós sectores privados) e o socialismo (abolición da propiedade privada)
 • As Irmandades da Fala

  Neste ano prodúcese a fundación das Irmandades da Fala (organización española de ideoloxía nacionalista galega). Os seus obxectivos eran: a introdución do galego no ensino, creación de diccionarios, gramáticas, entidades científicas e compañías teatrais en galego. Posteriormente conseguiron potenciar o uso literario do galego, a prensa escrita en galego, a creación de editoriais nas principales cidades galegas e a tradución de obras da literatura universal á nosa lingua.
 • Bohemia Parisiense

  Tras a guerra (rematada en 1918) a xente busca divertirse para olvidar esos anos tolos.
 • Revista Nós

  Revista Nós
  A Revista Nós foi unha revista publicada en galego entre os anos 1920 e 1936. Tiña un carácter nacionalista que pretendía normalizar o galego e convertelo nunha lingua de cultura.
 • Golpe de Estado

  No 1920 Primo de Rivera da un golpe de estado e establece unha dictadura. Este oficial persiguiu as linguas e culturas non oficiais.
 • Seminario Dos Estudos Galegos

  Nesta data créase unha institución cultural fundada por uns intelectuais universitarios integrantes das Irmandades da Fala. Os seus obxectivos eran estudar a realidade, historia e cultura galegas e formar novos investigadores que indagasen noutros campos tendo en conta a perspectiva galega. Os seus integrantes eran: Castelao, Otero Pedrayo e Vicente Risco.
 • Foros

  Neste ano prodúcese a eliminación dos foros, que son contratos agrarios que permitían vivir a algúns con estas rentas mentres que a maioría vivían afogados por estes.
 • Sufraxistas

  Neste ano as sufraxistas logran novos dereitos para as mulleres.
 • Fin da Dictadura

  Remata a dictadura e fórmase a II República, na que linguas como o catalán e o galego son recoñecidos como lenguas oficiais.
 • Partidos Galeguistas

  Neste ano tamén os partidos galeguistas cobran forza.
 • Partido Galeguista

  Fúndase o Partido Galeguista (partido político de carácter nacionalista que tiña como propósito primordial conseguir un Estatuto de Autonomía en Galicia). O propósito era converter a Galicia nunha nación e os seus obxectivos eran a cooficialización do galego en distintos ámibos, por exemplo a educación.
 • Partido Galeguista

  Neste ano o Partido Galeguista contaba xa con 1000 aliados.
 • Revista Nós

  Sae o último número da revista pero non dá tempo a distribuirse pola sublevación militar.
 • Golpe de Estado

  Un novo golpe de estado desencadena a Guerra Civil da que Franco sae victorioso establecendo unha dictadura fascista.
 • Estatuto de Autonomía

  No 1936 tamén se aproba o Estatuto de Autonomía de Galicia.
 • Seminario Dos Estudos Galegos

  A actividade do Seminario De Estudos Galegos foi interrompida polas autoridades franquistas ao estalar a Guerra Civil.
 • 2º Guerra Mundial

  2º Guerra Mundial
  Estala a 2º Guerra Mundial e España converteuse nunha zona moi concurrida polos alemáns pola gran riqueza de minerais que posuía Galicia.