Vida de Castelao

 • Nacemento de Castelao

  Nacemento de Castelao
 • Emigración a Argentina

  Él súa nai mudanse pra vivir co seu que emigrana no seu nacemento.Cinco anos despois(1900) regresa a Galicia con 14 anos.
 • Arte na súa xuventude

  Publica os seus primeiros dibuxos en Madrid nunha exposición colectiva do Terceiro Salón Nacional de Humoristas e tamén publica as suas caricaturas en Santiagoe na revista " Vida Gallega".
 • creación do Seminario El Barbero Municipal

  creación do Seminario El Barbero Municipal
  Ten como función atacar o caciquismo
 • Recreso a sua cidade natal

  Aqui especificase en obstetricia, sigue traballando en proxectos gráficos e participa na vida Politica de Rianxo cun partido conservador.
 • Estudos

  Nesta data fai un curso de doctorado en Madrid xa que antes estudiara Medicina na universidade de Santiago.
 • Conferencia en Vigo

  Tras este primeiro paso sigue dando exposicions e conferencias sobre a sua arte por distintos lugares Galegos.
 • Movemento acción Galega

  Cuxo objetivo era despertar a conzenza da clase do campesiñado galego
 • Casase con Virxinia Pereira

  Casase con Virxinia Pereira
  Nesta época colaborou en múltiples publicacions periódicas, como El Liberal, El Gran Bufón, La Ilustración Gallega e Asturiana, Mi Tierra, Suevia, La Voz de Galicia de Buenos Aires, o que axudou a popularizar as suas caricaturas.
 • Castelao queda cego

  Despois tras unha operación recuperase
 • Instituto Xeográfico Estadístico

  Instituto Xeográfico Estadístico
  obten unha praza na delegación de Pontevedra do Instituto Xeográfico Estadístico.
 • Irmandades da Fala

  Irmandades da Fala
  Incorporase a este movemento que favorece a sua madurez e desemvolvemento.
 • Ganou a segunda medalla na Exposición Nacional de Madrid

  Ganou a segunda medalla na Exposición Nacional de Madrid
  Ganou este premio co seu olio "Os Cegos"
 • Revista Nós

  Iniciativa de Antón Losada Diéguez, Vicente Risco encargouse da dirección literaria e propuxo a Castelao a dirección artística da revista Nós , arrededor da cal brotou a vida política e cultural de Galicia entre 1920 e1936.
 • Estudo noutros paises

  Devido a unha beca da Xunta de Ampliación de Estudos, viaxou a Francia, Bélxica e Alemaña para estudar o arte destos países. Fruto desta viaxe foi o diario que escribiu e que publicou parcialmente na revista Nós e que apareceu como libro en 1977 co título de Diario 1921.
 • Traballa no Diario de Galicia

  Sobre todo participa neste períodico ca sua obra gráfica
 • Real Academia Galega

  Real Academia Galega
  Participou na elaboración do proxecto do estatuto Galego
 • O seu primer libro

  O seu primer libro
  Este libro de pequenos relatos titulase "Cousas"
 • As Cruces de Pedra na Bretaña

  Insipiración en Bretaña.
 • Vida Politica como diputado

  Foi elexido diputado galeguista independente para as Cortes Constituientes da Segunda República e participou na constitución do Partido Galeguista.
 • Os dous de sempre / Retrincos

  Os dous de sempre / Retrincos
  Estes son os dous seguintes libros.Retrincos esta formado por varios relatos autobiográficos.("O segredo", "O inglés", "Peito de lobo", "O retrato" e "Sabela"), ordenadas cronoloxicamente e escritas cun mesmo criterio.
 • Vida en Extremadura

  Escirbiu A Nosa Terra que é unha serie de artículos co título de Verbas de chumbo e que posteriormente integrara en Sempre en Galiza
 • Guerra Civil

  Primeiro pasa de estar en Madrid a instalarse en Valencia, despois a Barcelona e en 1938 exsilouse en Nueva York onde participou na campaña das eleccións ao Centro Galego da Habana. Neste período,ten vida artistica e politica.
 • Debuxos de Negros

  É unha serie de dibuxos que mostran escenas da música e cultura da xente de cor, realizados en Cubae en Nueva York
 • OS VELLOS NON DEBEN NAMORARSE

  OS VELLOS NON DEBEN NAMORARSE
  É unha obra teatras representada por primeira vez en Bos Aires.E ten caracter dramáticoe comico irónico.
 • Sempre en Galicia

  Sempre en Galicia
  Este e un ensaio que reflexa o seu ideario social-politico.
 • Consello de Galicia Montevideo( Uruguay)

  Pretendía agrupar a os diputados galegos no exilio.Castelao foi o seu maior impulsor e presidente del Consello ata a sua morte.
 • últimos anos de vida na Política

  Foi do gobierno republicano no exilio , estaba presidido por Xosé Giral , estableceuse en París, e viveu ahi ata 1947.
 • Falecemento de Castelao

  Faleceu no sanatorio do Centro Gallego de Bos Aires, sendo enterrado 9 dexaneiro no cementerio da Chacarita.Debido a un Cancro de pulmón
 • Día das letras Galegas

  Dedicaronselle as letras Galegas a este importante pai do nacionalismo Galego.Era escritor, politico,dibuxante e medico e un importante icono do s.XX.
 • Regreso a Galicia

  Os esu restos traladanse a Galicia e actualmente estáno no panteón de Galegos Ilustres en San Antonio de Bonaval.