Hqdefault

Situación Linguas en Galicia

By wdberry
 • Period: to

  Pre-constitución

  Exclusión do galego de organismos oficiais e do sistema educativo
 • Constitución Española

  Constitución Española
  "o castelán é a lingua oficial do Estado. Todos os españois teñen o DEBER DE COÑECELA E O DEREITO DE USALA. As demáis linguas españolas tamén serán oficiais nas súas respectivas CCAA"
  "os idiomas galego e castelán son oficiais de Galicia e todos TEÑEN O DEREITO de os coñecer e de os usar"
 • Estatuto de Autonomía de Galicia

  Estatuto de Autonomía de Galicia
 • Lei de Normalización Lingüística

  Lei de Normalización Lingüística
  Normativización/normalización.
  1.O galego é a lingua propia de Galicia.
  3.Os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón de lingua.
  10.1.Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.
  14.1.A lingua galega é materia de estudio obrigatorio en tódolos niveis educativos non universitarios. Garantirase o uso efectivo deste dereito en tódolos centros públicos e privados.
  COMP.EQUIPARABLE, EDU MATERNA, NON SEGREGAR, PROMOVER
 • Decreto 247/1995

  Decreto 247/1995
  1.Na etapa de educación infantil e no primeiro ciclo da educación primaria os profesores e profesoras usarán na clase a lingua materna predominante entre alumnos e alumnas.
  3.No segundo e no terceiro ciclos de EDUCACIÓN PRIMARIA IMPARTIRANSE EN GALEGO DÚAS ÁREAS DE COÑECEMENTO, CANDO MENOS, seundo unha delas a área do coñecemento do medio natural, social e cultural.
  MÍNIMO DE 2 MATERIAS EN GALEGO
 • Plan de Normalización Lingüística

  Plan de Normalización Lingüística
  · Organización por SECTORES: administración, educación, familia e mocidade, medios de comunicación e industrias culturais, economía, sanidade, sociedade, proxección exterior da lingua.
  · Puntos fortes: adquisición do galego por utilización vehicular
  · Puntos débiles: nivel de aprendizaxe do galego inferior ao do castelán
  · Medidas de actuación: Na educación primaria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. (coñecemento, e poden outras troncais como mates)
 • Decreto 124/2007

  Decreto 124/2007
  1. En toda a etapa da educación primaria garantirase o cumprimento do establecido para esta etapa no Plan xeral de normalización da lingua galega aprobado polo Parlamento de Galicia o 21 de setembro de 2004. IMPARTIRANSE OBRIGATORIAMENTE EN GALEGO AS ÁREAS DE MATEMÁTICAS, COÑECEMENTO DO MEDIO NATURAL, SOCIAL E CULTURAL E EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E DEREITOS HUMANOS, garantindo a competencia lingüística propia do nivel nas dúas linguas oficiais da CA. MÍNIMO DE 3 MATERIAS EN GALEGO
 • Decreto 79/2010

  Decreto 79/2010
  EP
  3. Impartirase en galego a materia de Coñecemento do medio natural, social e cultural, e en castelán a materia de Matemáticas.
  4. ... AS MATERIAS EN GALEGO E EN CASTELÁN SE DISTRIBÚEN NA MESMA PORCENTAXE DE HORAS SEMANAIS
  21. INGLÉS (máximo 1/3 do horario lectivo semanal)
  3 GALEGO + 3 CASTELÁN
  OU
  2 GALEGO + 2 CASTELÁN + 2 INGLÉS
 • Decreto 105/2014

  Decreto 105/2014
  TIL
  Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas
  No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas.